GENEALOGIE ATEMA


     
I. Jelle Saackes trouwt N.N

uit dit huwelijk:
 

  a. Ate, geboren ca. 1714   volgt II
     
II. Ate Jelles, arbeider, geboren ca. 1714, bij huwelijk afkomstig van Oudega, trouwt met eerste proclamatie Oudega (Sma) 04-05-1737 Lutske Abrahams, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 22-09-1715, dochter van Abrahams Gosses en Grietje Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde - DTB nr. 628, 1704 - 1811
Vermelding : Eerste proclamatie van 4 mei 1737, Oudega
Man          : Ate Jelles, Oudega
Vrouw       : Ljudske Abrams, Oudega

Quotisatiekohieren 1749 -  Smallingerland, fol. 100
Ate Jelles, Smallingerland
Plaats: Boornbergum        /   Omschrijving: arbeyder die zijn kost niet kan winnen
Gezin volw: 2 en kind: 4   /   Aanslag: 11-13-0
Verhoging: --                 /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje, gedoopt Oudega 05-01-1738
  b. Jelle, geboren ca. 1739   volgt III.A
  c. Jan   volgt III.B
  d. Rixtje Ates, geboren Smalle Ee 12-01-1747 en gedoopt op belijdenis Garijp 20-12-1782, trouwt Hardegarijp 06-06-1773 Cornelis Thijsses, geboren in Hardegarijp, zoon van Tijs Klazes en Trijntje Meinderts
  e. Trientie, geboren Oudega 14-01-1753 en gedoopt op belijdenis Grouw 22-05-1778
     
III.A Jelle Ates Atema, geboren ca. 1739, bij huwelijk afkomstig van Hardegarijp, overleden Tietjerksteradeel 18-10-1818, trouwt Hardegarijp 15-11-1767 Jeltje Pieters Westra, geboren Hardegarijp ca. 1748, overleden Bergum 25-08-1826, dochter van Pieter Sjoerds en Ybeltje Douwes

Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk-Hardegarijp - DTB nr. 721, 1658 - 1810
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 15 november 1767, Hardegarijp
Man          : Jelle Ates, Hardegarijp
Vrouw       : Jeltje Pijters, Hardegarijp

Naamsaanneming 1811 -  Bergum, deel 1 folio 41 verso
Atema, Jelle Ates, Bergum
kinderen: Ate 43 - St. Annaparochie; Lutske 40 - Lekkum; Pieter 32 - Leeuwarden;
             IJbeltje 36 - Weidum; Douwe 33; Abraham 31; Jan 27 - Hardegarijp; Sjouke 20.

kinderen uit dit huwelijk:
  

  a. Ate, geboren ca. 1768   volgt IV.A
  b. Lutske Jelles Atema, geboren ca. 1771, overleden Tietjerksteradeel 24-10-1841, gehuwd, trouwt Leeuwarden 14-06-1801 Hendrik Fokkes van der Veen, geboren 21-02-1779 en gedoopt Stiens 27-06-1779, overleden Bergum 06-03-1866, zoon van Foke Hendriks en Trijntje Sjoerds
  c. IJbeltje, geboren ca. 1775
  d. Douwe, geboren ca. 1778
  e. Pieter Jelles Atema, geboren ca. 1779, overleden Rauwerderhem 28-11-1849
  f. Abraham, geboren ca. 1780   volgt IV.B
  g. Jan, geboren ca. 1784   volgt IV.C
  h. Sjouke, geboren ca. 1791   volgt IV.D
     
III.B Jan Ates Atema, collecteur, overleden Suameer 25-04-1810, trouwt Leeuwarden 06-12-1786 Jantje van der Bles, geboren Leeuwarden 10-01-1755, overleden Tietjerksteradeel 15-06-1826, dochter van Geert Wybes van der Bles en Machteltie Duursma

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1783-1789 - Inventarisnr.: 999
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 december 1786
Man          : Jan Ates Atema afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Jantje van der Bles afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Jacobijner kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ate, geboren Leeuwarden 04-10-1787 en gedoopt aldaar 26-10-1787   volgt IV.E
     
IV.A Ate Jelles Atema, werkman, geboren ca. 1768, overleden Sint Annaparochie 02-04-1822, trouwt (1) Sint Annaparochie 19-02-1792 Doutje Gijsberts, gedoopt Sint Annaparochie 24-02-1760, dochter van Gijsbert Martens en Trijntje Jans, trouwt (2) Sint Annaparochie 16-12-1798 Lysbeth Jans, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 19 februari 1792, St. Annaparochie
Man          : Ate Jelles, Berlikum
Vrouw       : Douwtje Gysberts, St. Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 16 december 1798, St. Annaparochie
Man          : Ate Jelles, St. Annaparochie
Vrouw       : Lysbeth Jans, St. Annaparochie

Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1822
Overledene: Ate Jelles Atema - Overleden: 2 april 1822 - Wonende: St. Annaparochie
  (Onvermogend: armvoogdij St.Jacobiparochie); werkman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gijsbert, geboren 19-06-1792 en gedoopt Sint Annaparochie 05-08-1792
  b. Jelle, geboren 11-03-1794 en gedoopt Sint Annaparochie 13-04-1794   volgt V.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Jeltje Ates Atema, geboren 05-02-1800 en gedoopt Sint Annaparochie 16-03-1800, trouwt Het Bildt 13-07-1837 Krelis Cornelis Rooda, geboren Sint Annaparochie ca. 1789, zoon van Cornelis Pieters Rooda en Tetje Jacobs
  d. Jan, geboren 12-04-1804 en gedoopt Sint Annaparochie 20-05-1804   volgt V.B
  e. Sibbeltje, geboren 15-08-1811 en gedoopt Sint Annaparochie 29-11-1811
     
IV.B Abraham Jelles Atema, geboren ca. 1782, bij huwelijk afkomstig van Bergum, overleden Tietjerksteradeel 20-03-1858, trouwt Bergum 30-03-1806 Trijntje Sjoerds Loonstra, geboren 23-01-1781 en gedoopt Oostermeer en Eestrum 24-02-1793, overleden Tietjerksteradeel 21-07-1840, dochter van Sjoerd Sapes Loonstra en Lolkjen Meints de Vries

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bergum 1679-1811 - Inventarisnr.: DTB 704
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 30 maart 1806, Bergum
Man          : Abraham Jelles, Bergum
Vrouw       : Trijntje Sjoerds, Bergum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle, geboren 24-05-1806 en gedoopt Bergum 22-06-1806   volgt V.C
  b. Sjoerd Abrahams Atema, geboren 31-12-1808 en gedoopt Bergum 05-02-1809, overleden Tietjerksteradeel 15-09-1871
  c. Jeltje, geboren 30-01-1811 en gedoopt Bergum 03-03-1811
  d. Lolkjen Atema, geboren Bergum 17-01-1814, overleden aldaar 15-09-1827
  e. Joukje Atema, geboren Bergum 25-08-1816, trouwt Tietjerksteradeel 21-05-1845 Eelse Joukes van der Veen, geboren Suameer 14-09-1819, zoon van Jouke Eelses van der Veen en Tyttje Jacobs
  f. Lutske Atema, geboren Bergum 14-05-1819, overleden aldaar 01-03-1881, trouwt Tietjerksteradeel 27-06-1844 Gjalt Feyes Dijkstra, geboren Bergum 24-08-1819, zoon van Feye Gjalts Dijkstra en Hiltje Melles Jongsma
  g Douwe Abrahams Atema, geboren Bergum 11-02-1822   volgt V.D
     
IV.C Jan Jelles Atema, geboren ca. 1784, bij huwelijk afkomstig van Bergum, overleden Tietjerksteradeel 27-06-1868, trouwt Hardegarijp 27-05-1809 Froukje Aukes van der Wal, geboren ca. 1787, bij huwelijk afkomstig van Hardegarijp, overleden Tietjerksteradeel 05-09-1842, dochter van Auke Alles en Hetje Lenses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp 1658-1810 - Inventarisnr.: DTB 721
Vermelding :  Bevestiging huwelijk van 7 mei 1809, Hardegarijp
Man          :  Jan Jelles, Bergum
Vrouw       :  Froukjen Aukes, Hardegarijp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Jans Atema, naaister, geboren Hardegarijp ca. 1810, overleden Bergum 23-08-1838
  b. Hettje Atema, geboren Tietjerksteradeel (mairie Hardegarijp) 24-09-1812, overleden Idaarderadeel 09-07-866 als Metje Jans Adema, trouwt Idaarderadeel 14-05-1836 Tjeerd Reinolds de Schiffart, geboren Warga 15-10-1801 en gedoopt aldaar 01-11-1801, overleden Idaarderadeel 16-03-1869, zoon van Reinald Popma de Schiffart en Janke Tjeerds van Althuis
  c. Jelle Jans Atema, geboren Tietjerksteradeel (mairie Hardegarijp) 27-08-1815, overleden aldaar 20-10-1831
  d. Auke Atema, geboren Tietjerksteradeel 04-04-1818   volgt V.E
  e. Sjouke Atema, geboren Tietjerksteradeel 26-04-1821, overleden aldaar 28-04-1888
  f. Antje Atema, geboren Tietjerksteradeel 03-08-1824, overleden aldaar 25-03-1841
  g. Alle Atema, geboren Tietjerksteradeel 06-11-1830, overleden aldaar 22-03-1843
     
IV.D Sjouke Jelles Atema, geboren ca. 1791, overleden Tietjerksteradeel 01-02-1815, trouwt Tietjerksteradeel (Mairie Bergum) 08-10-1814 Joukje Tomas Hoekstra, geboren 06-07-1792 en gedoopt Bergum 29-07-1792, dochter van Tomas Teunis Hoekstra en Rinske Hendriks Brouwer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Atema, geboren mairie Bergum 19-12-1814   volgt V.F
     
IV.E Ate Jans Atema, geboren Leeuwarden 04-10-1787 en gedoopt aldaar 26-10-1787, trouwt Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 26-06-1813 Janke Aukes de Groot, geboren Leeuwarden 11-05-1791 en gedoopt aldaar 02-06-1791, dochter van Auke Roelofs de Groot en Pyttje Klazes

Naamsaanneming 1811 - Bergum, deel 1 folio 72 verso
Atema, Ate Jans, Garijp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Ates Atema, geboren Garijp 16-05-1814   volgt V.G
  b. Auke Atema, geboren Garijp 05-04-1815   volgt V.H
  c. Jantje Atema, geboren Garijp 04-09-1816, trouwt Idaarderadeel 07-05-1857 Jacob Lieuwes Pel, geboren Oldeboorn 20-03-1823, zoon van Lieuwe Jacobs Pel en Leentje Jans Knobbe
  d. Pieter Atema, geboren Garijp 15-03-1818, overleden Rauwerderhem 28-11-1849
  e. Roelof Atema, geboren Garijp 26-09-1819   volgt V.I
  f. Jelle Atema, geboren Garijp 03-07-1821   volgt V.J
  g. Klaas Atema, geboren Garijp 10-12-1822   volgt V.K
  h. Trijntje Atema, geboren Garijp 20-10-1824, overleden Tietjerksteradeel 10-08-1850
  i. Ludzer Atema, geboren Garijp 05-06-1827   volgt V.L
  j. Pietje Atema, geboren Garijp 13-12-1829, overleden aldaar 17-12-1829
  k. Rinske Atema, geboren Garijp 18-01-1833, overleden Tietjerksteradeel 05-04-1897, trouwt Tietjerksteradeel 14-05-1853 Sake Ykes Bergsma, geboren Suawoude 04-05-1828, zoon van Yke Ritskes Bergsma en Yttje Douwes Douma
     
V.A Jelle Ates Atema, geboren St. Annaparochie 1794, overleden Het Bildt 05-12-1881, trouwt Het Bildt 25-04-1819 Hendrikje Lammerts Kuiken, geboren Vrouwenparochie ca. 1797, overleden Het Bildt 12-11-1860, dochter van Lammert Martens en Jannigje Jans  

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doutje Jelles Atema, geboren Sint Jacobiparochie 19-12-1821, overleden Het Bildt 10-10-1870, trouwt Het Bildt 14-03-1850 Tymen Annes Stap, geboren Sint Annaparochie 29-03-1828, zoon van Anne Jacobs Stap en Piertje Martens Bakkers
  b. Lijsbert Jelles Atema, geboren Sint Jacobiparochie 06-11-1827, overleden Het Bildt 25-05-1901, trouwt Het Bildt 09-05-1850 Dirk Pieters Kuiken, geboren Tzummarum 30-01-1823, overleden Het Bildt 06-04-1893, zoon van Pieter Dirks Kuiken en Neeltje Reins Kuiken
  c. Jannigje Jelles Atema, geboren Sint Annaparochie 07-07-1824, overleden Het Bildt 22-06-1857, trouwt Het Bildt 08-05-1851 Gerrit Reins Krottje, geboren Sint Jacobiparochie 03-08-1831, overleden Sint Annaparochie 09-04-1864, zoon van Rein Gerrits Krottje en Antje Teunis Reitsma
  d. Martentje Jelles Atema, geboren St. Jacobiparochie 20-02-1831,  overleden Het Bildt 13-06-1890, trouwt 17-06-1858 Gerrit Reins Krottje, weduwnaar van Jannigje Jelles Atema, geboren Sint Jacobiparochie 03-08-1831, overleden Het Bildt 27-07-1916, zoon van Rein Gerrits Krottje en Antje Teunis Reitsma
  e. Ate Jelles Atema, geboren St. Jacobiparochie 19-11-1833, overleden aldaar 06-12-1833
     
V.B Jan Ates Atema, geboren 12-04-1804 en gedoopt Sint Annaparochie 20-05-1804, overleden Het Bildt 18-01-1865, trouwt Het Bildt 07-06-1832 Rientje Dirks Oostergo, geboren  04-11-1788 en gedoopt Sint Annaparochie 28-11-1788, dochter van Dirk Baukes Oostergo en Tettje Pieters Haarma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lijsbert Jans Atema, geboren Sint Annaparochie 21-11-1826, trouwt Het Bildt 21-04-1853 Auke Aarts Aartsma,  geboren Sint Jacobiparochie 03-10-1813, dochter van Aart Jans Aartsma en Antje Aukes
  b. Ate Jans Atema, geboren Sint Annaparochie 23-03-1829  volgt VI.A
     
V.C Jelle Abrahams Atema, geboren 24-05-1806 en gedoopt Bergum 22-06-1806 , overleden aldaar 23-01-1866, trouwt Achtkarspelen 07-03-1834 Ytske Abeles Reitsma, geboren Kootstertille ca. 1804, overleden Tietjerksteradeel 30-04-1876, dochter van Abele Beerends Reitsma en N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Jelles Atema, geboren Westergeest (Kollumerland) 29-12-1834, trouwt Smallingerland 10-05-1862 Alle Jelkes van der Meulen, geboren Beetsterzwaag 21-07-1824, zoon van Jelke Alles van der Meulen en Trijntje Jans Bijker
  b. Abraham Jelles Atema, geboren Tietjerksteradeel 12-06-1837, overleden aldaar 19-10-1898
  c. Abele Jelles Atema, geboren Tietjerksteradeel 04-10-1839, overleden aldaar 20-07-1849
  d. Jeltje Jelles Atema, geboren Tietjerksteradeel 28-11-1841, overleden Achtkarspelen 22-04-1900, trouwt Achtkarspelen 01-06-1867 Hendrik Harkes Oosterhuis, geboren Kollumerzwaag 14-10-1830, overleden Achtkarspelen 01-02-1898, zoon van Harke Hendriks Oosterhuis en Sytske Egberts Veenstra
  e. Berend Jelles Atema, geboren Bergum 10-05-1844, overleden Tietjerksteradeel 20-03-1848
     
V.D Douwe Abrahams Atema, geboren Bergum 11-02-1822, overleden aldaar 09-02-1889, trouwt (1) Tietjerksteradeel 16-05-1846 Froukje Klazes Hoekstra, geboren Veenwouden 06-05-1825, overleden Tietjerksteradeel 09-07-1866, dochter van Klaas Feijes Hoekstra en Antje Aukes van der Veen, trouwt (2) Tietjerksteradeel 30-05-1868 Antje Durks Hooghiemstra, geboren Bergum 17-04-1820, overleden Tietjerksteradeel 10-11-1896, dochter van Durk Willems Hooghiemstra en Wipkje Gjalts Westra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Antje Douwes Atema, geboren Bergum 20-11-1847, overleden 28-02-1927, trouwt Leeuwarderadeel 10-05-1879 Age Sjoerds Dijkstra, geboren Wirdum 22-12-1855, zoon van Sjoerd Ages Dijkstra en Mintje Jentjes Buursma
  b. Trijntje Douwes Atema, geboren Bergum 20-06-1850, overleden aldaar 09-10-1918, weduwe, trouwt Tietjerksteradeel 28-11-1874 Wybe Jans Zuidema, geboren Tietjerk 13-12-1847, overleden Tietjerksteradeel  02-11-1913, zoon van Jan Wytzes Zuidema en Jeltje Wybes Rypkema
  c. Klaas Douwes Atema, geboren Bergum 27-06-1853   volgt VI.B 
  d. Abram Douwes Atema, geboren Bergum 02-11-1856   volgt VI.C
  e. Rinske Douwes Atema, geboren Bergum 02-01-1860, overleden Leeuwarden 02-09-1928, trouwt Sneek 07-11-1898 Rindert Jacobs Pijlman, geboren Luinjeberd 25-02-1872, overleden Leeuwarderadeel 24-10-1941, zoon van Jacob Barteles Pijlman en Lummigje Jans Doop
  f. Auke Douwes Atema, geboren Bergum 05-07-1864, overleden aldaar 18-12-1866
     
V.E Auke Jans Atema, geboren Tietjerksteradeel 04-04-1818, overleden aldaar 10-09-1873, trouwt Tietjerksteradeel 11-05-1844 Gaatske Edzes van der Meulen, geboren Tietjerksteradeel 17-02-1823, overleden aldaar 18-12-1904, dochter van Edze Wybes van der Meulen en Jitske Folkerts Riemersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Froukje Aukes Atema, geboren Bergum 29-10-1844, trouwt Tietjerksteradeel 27-05-1871 Johannes Luitzens Fink, geboren Bergum 26-03-1844, zoon van Luitzen Aukes Fink en Sjoerdtje Roels Zuidema
  b. Edze Aukes Atema, geboren Bergum 02-09-1846   volgt VI.D
  c. Antje Aukes Atema, geboren Bergum 19-03-1849, trouwt Tietjerksteradeel 01-12-1877 Hendrik Aans Algra, geboren Hardegarijp 17-09- 1837, overleden aldaar 28-04-1889, gehuwd, zoon van Aan Symens Algra en Eelkje Dirks van der Veen
  c. Jitske Aukes Atema, geboren Bergum 02-10-1851, overleden aldaar 02-04-1927, weduwe, trouwt Tietjerksteradeel 19-05-1877 Lieuwe Pieters Nicolai, geboren Oostermeer 01-10-1849, zoon van Pieter Thomas Nicolai en Loltje Lieuwes Veenstra
  d. Jan Aukes Atema, geboren Bergum 25-04-1854   volgt VI.E
  e. Tryntje Aukes Atema, geboren Oostermeer 23-04-1857, trouwt Tietjerksteradeel 19-05-1877 Jan Roels Wyminga ook vermeld als Wymenga, geboren Garijp 20-01-1855, zoon van Roel Binnes Wymenga en Sjieuwke Edzes van der Meulen
  f. Sjouke Aukes Atema, geboren Tietjerksteradeel 12-08-1859, overleden aldaar 21-06-1904
  g. S(j)ieuwke Aukes Atema, geboren Tietjerksteradeel 31-03-1864, overleden Achtkarspelen 30-11-1911
   - levenloos kind (zoon), geboren Tietjerksteradeel 28-05-1868
     
V.F Jelle Sjoukes Atema, geboren Bergum 19-12-1814, overleden Rauwerderhem 21-06-1851, trouwt Idaarderadeel 28-01-1841 Yeke Ypes Veensma, geboren Irnsum 20-02-1820, overleden Idaarderadeel 04-11-1900, dochter van Ype Willems Veensma en Gepke Sybrens Schuurmans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ype Jelles Atema, geboren Idaarderadeel 08-11-1842, overleden Leeuwarden 28-02-1843
     
V.G Jan Ates Atema, geboren Garijp 16-05-1814, overleden Kollumerland c.a. 27-07-1885, trouwt Kollumerland c.a. 08-05-1847 Aaltje Piers Wouda, geboren Twijzel 04-11-1820, overleden Kollumerland c.a. 16-08-1896, dochter van Pier Geerts Wouda en Grietje Eelkes van der Bij

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Atema, geboren Oudwoude 03-03-1848, overleden Tietjerksteradeel 13-07-1917, trouwt Kollumerland c.a. 26-11-1881 Kast Zuidema, weduwnaar van Froukje de Boer, geboren Hoogezand ca. 1843, zoon van Cornelis Willems Zuidema en Rinke Freerks Brouwer
  b. Ate Atema, geboren Kollumerland c.a. 09-08-1850, overleden aldaar 06-12-1851
  c. Pier Atema, geboren Kollumerland c.a. 09-08-1850, overleden aldaar 25-04-1852
     
V.H Auke Atema, geboren Garijp 05-04-1815, overleden Menaldumadeel 22-05-1873, trouwt (1) Leeuwarderadeel 16-05-1842 Sjoukje Winkelaar alias Winkeler of Winkler, geboren Blessum 30-01-1813, overleden Tietjerksteradeel 25-03-1843, dochter van Willem Dirks Winkelaar alias Winkeler en Grietje Jans Jeltema, trouwt (1) Menaldumadeel 19-05-1847 Pietje Jelles Faber, geboren Marssum 09-07-1823, overleden Menaldumadeel 15-12-1903, dochter van Jelle Douwes Faber en Tjitske Jacobs Tolsma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Janke Aukes Atema, geboren Garijp 27-02-1843, overleden Tietjerksteradeel 15-03-1848
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Ate Atema, geboren Menaldumadeel 31-01-1848, overleden aldaar 31-03-1848
  c. Ate Atema, commies, geboren Menaldumadeel 21-04-1849, overleden Ter Apelkanaal 21-10-1875
  d. Tjitske Atema, geboren Menaldumadeel  29-08-1851, overleden aldaar 11-10-1858
  e. Pieter Atema, geboren Marssum 19-08-1854   volgt VI.F
  f. Tjitske Atema, geboren Menaldumadeel 07-08-1865, overleden aldaar 29-08-1870
     
V.I Roelof Atema, geboren Garijp 26-09-1819, overleden Tietjerksteradeel 29-01-1874, trouwt Leeuwarderadeel 22-04-1858 Hiske Gjalts Dorhout, geboren Warga 22-09-1824, overleden Tietjerksteradeel 06-03-1894, dochter van Gjalt Sipkes Dorhout en Ruurdtje Nammens Sytsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ate Roelofs Atema, geboren Tietjerk 14-03-1859   volgt VI.G
  b. Gjalt Roelofs Atema, geboren Garijp 23-02-1862   volgt VI.H
     
V.J Jelle Atema, geboren Garijp 03-07-1821, overleden Tietjerksteradeel 16-07-1906, trouwt Idaarderadeel 06-05-1852 Hinke Martens Feenstra, geboren Friens 20-02-1827, overleden Rauwerderhem 13-12-1909, dochter van Marten Sybes Feenstra en Lykeltje Alberts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ate Atema, geboren Rauwerd 30-11-1854   volgt VI.I
  b. Marten Atema, geboren Rauwerd 22-04-1857   volgt VI.J
  c. Jan Atema, geboren Rauwerd 18-09-1858   volgt VI.K
  d. Lykeltje Atema, geboren Rauwerd 10-04-1862
  e. Sybe Atema, geboren Rauwerd 01-05-1864   volgt VI.L
  f. Janke Atema, geboren Rauwerd 20-05-1866 overleden Rauwerderhem 01-12-1937, trouwt Rauwerderhem 12-05-1888 Douwe van der Wey, oud 26 jaar, geboren Goutum, dochter van Tiede Daams van der Wey en Geertje Pieters Dijkstra
     
V.K Klaas Atema, geboren Garijp 10-12-1822, overleden Tietjerksteradeel 30-09-1901, trouwt Tietjerksteradeel 17-05-1845 Tyttje Tjeerds Boonstra, geboren Bergum 06-03-1822, overleden Tietjerksteradeel 01-12-1903, dochter van NN en Aaltje Gerrits

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Klazes Atema, geboren Bergum ca. 1846, overleden Tietjerksteradeel 27-01-1901, trouwt Tietjerksteradeel 06-03-1867 Jan Batema, oud 26 jaar, geboren Oostermeer, zoon van Johannes Bates Batema en Aaltje Jans Veenstra    Tietje Tjeerds Boonstra
  b. Ate Klazes Atema, geboren Bergum 27-05-1848, overleden Tietjerksteradeel 09-03-1868
  c. Pieter Klazes Atema, geboren Bergum 04-10-1850   volgt VI.M
   - levenloos kind (zoon); Bergum 25-09-1853
  d. Gerrit Klazes Atema, geboren Bergum 22-09-1854   volgt VI.N
  e. Jan Klazes Atema, geboren Bergum 24-02-1859   volgt VI.O
  f. Jantje Klazes Atema, geboren Suameer 30-10-1863, overleden Zuidlaren (Dennenoord) 11-05-1947, trouwt (1) Haskerland 11-05-1905 Roel Tuininga, oud 52 jaar, geboren Joure, zoon van Eelke Jans Tuininga en Frankje Roelofs Hosper, trouwt (2) Achtkarspelen 18-08-1921 Binne Lykeles Westerhof, weduwnaar Jitske Wagenaar en Baukje Bouma, oud 51 jaar, geboren Eestrum, zoon van Lykele Roels Westerhof en Willemke Binnes Bosma
     
V.L Ludzer Atema, geboren Garijp 05-06-1827, overleden Steggerda 10-07-1871, trouwt Rauwerderhem 21-05-1864 Neeltje Atzes Jager, geboren Oldeboorn 01-09-1835, overleden Weststellingwerf 01-01-1889, dochter van Atze Harmens Jager en Geertje Johannes Talman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje Atema, geboren Steggerda 01-09-1865, overleden Kuinre 05-06-1919, trouwt Weststellingwerf 11-07-1885 Wiebe Dijkman, geboren Oosterzee 01-08-1861, zoon van Cornelis Holkes Dijkman en Martje Wiebes van der Gaast
  b. Jantje Atema, geboren Steggerda 13-02-1867, trouwt Kuinre 24-11-1887 Roelof Willem Brandsma, timmerman, geboren  Kuinre 1866, zoon van Roelof Willem Brandsma en Lolkje Kroes
  c. Adze Atema, geboren Steggerda 03-07-1868, overleden aldaar 13-07-1868
  d. Janke Atema, geboren Steggerda 06-08-1869, overleden Winterswijk 19-05-1916, trouwt Weststellingwerf 31-07-1886 Jan Loek, geboren Scherpenzeel 05-02-1864, zoon van Klaas Loek en Jacobje Doeven
  e. Lutske Atema, geboren Steggerda 15-08-1871, overleden aldaar 10-11-1871
     
VI.A Ate Jans Atema, potschipper, geboren Sint Annaparochie 23-03-1829, trouwt Het Bildt 16-12-1852 Janke Arjens de Jong ook vermeld als Groenewoud, geboren Vrouwenparochie 27-01-1835, dochter van Arjen Arjens de Jong en Antje Gerbens Groenewoud

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rientje Atema, geboren Sint Annaparochie 19-02-1854, overleden Het Bildt 31-01-1883, trouwt Het Bildt 28-07-1881 Feike Krottje, oud 26 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Jan Gerrits Krottje en Maartje Feikes van Schepen
  b. Antje Atema, geboren Het Bildt 04-09-1857, overleden aldaar 04-11-1857
  c. Jan Atema, geboren Het Bildt 23-03-1861, overleden aldaar 20-08-1861
  d. Jan Atema, geboren Het Bildt 20-12-1864, overleden aldaar 09-01-1865
  e. Antje Atema, geboren Het Bildt 09-07-1866, overleden aldaar 17-07-1866
   - levenloos kind (zoon); Het Bildt 17-07-1869
     
VI.B Klaas Douwes Atema, geboren Bergum 27-06-1853, overleden Leeuwarden 27-11-1931, trouwt met legitimatie een kind Tietjerksteradeel 03-06-1882 Durkje Aukes de Vries, geboren Bergum 28-05-1856, overleden Tietjerksteradeel 20-12-1936, dochter van Auke Joukes de Vries en Tryntje Alberts van Akker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe Atema, geboren Bergum 10-01-1881 en erkend bij huwelijk ouders Tietjerksteradeel; d.d. 03-06-1882   volgt VII.A
  b. Trijntje Klazes Atema, geboren Bergum 03-09-1882, trouwt Tietjerksteradeel 12-05-1904 Egbert Edzes Westra, oud 22 jaar, geboren Tietjerk, zoon van Edze Egberts Westra en Antje Jochums Inia
  c. Auke Klazes Atema, geboren Bergum 05-07-1884, overleden aldaar 03-03-1898
  d. Abraham Klazes Atema, geboren Bergum 11-01-1887   volgt VII.B
  e. Jouke Klazes Atema, geboren Bergum 27-09-1889   volgt VII.C
  f. Anne Klazes Atema, geboren Bergum 16-10-1892   volgt VII.D
  g. Albert Klazes Atema, geboren Bergum10-05-1895   volgt VII.E
  h. Catrinus Atema, geboren Bergum 18-02-1898
     
VI.C Abram Atema, geboren Bergum 02-11-1856, overleden Tietjerksteradeel 03-01-1918, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 22-06-1912 Pietje Everts de Boer, geboren Bergum 17-08-1868, overleden Leeuwarden 08-01-1934, dochter van Evert Mients de Boer en Maria Jansen
     
VI.D Edze Atema, geboren Bergum 02-09-1846, overleden aldaar 13-03-1917, trouwt Tietjerksteradeel 11-11-1871 Antje Wobbes van der Woude, geboren Oostermeer 19-10-1850, overleden Achtkarspelen 25-11-1934, dochter van Wobbe Johannes van der Woude en Joukje Symens Kooistra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gaatske Edzes Atema, geboren Oostermeer 01-10-1872, trouwt Tietjerksteradeel 09-07-1898 Andries Schaaf, oud 30 jaar, geboren Drachten, zoon van Ate Theunis Schaaf en Trijntje van der Veer
  b. Joukje Edzes Atema, geboren Oostermeer 22-04-1875, trouwt Tietjerksteradeel 10-05-1902 Henri Bernard Aloysius Wils, oud 29 jaar, geboren Arnhem, zoon van Fredrikus Petrus Gerardus Wils en Josephine Fischer
  c. Aukje Edzes Atema, geboren Oostermeer 01-12-1877, trouwt Tietjerksteradeel 10-11-1904 Johannes Bernardus Konings, oud 28 jaar, geboren Vriezenveen, zoon van Gradus Konings en Kunnigjen Tijhof
  d. Sjoerdtje Edzes Atema, geboren Oostermeer 04-11-1880, trouwt Tietjerksteradeel 23-11-1907 Klaas Kussendrager, geboren Drachten 16-09-1876 , zoon van DaniŽl Kussendrager en Aaltje Hellinga
  e. Auke Edzes Atema, geboren Oostermeer 04-11-1880, overleden aldaar 08-08-1881
  f. Auke Edzes Atema, geboren Oostermeer 24-05-1883   volgt VII.F
  g. Tamme Atema, geboren Oostermeer 08-11-1886   volgt VII.G
  h. Jan Atema, geboren Oostermeer 12-07-1889   volgt VII.H
     
VI.E Jan Atema, geboren Bergum 25-04-1854, overleden aldaar 02-06-1909, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 16-05-1885 Trijntje Boenstra, geboren Kooten 10-02-1859, dochter van Otte Klazes Boenstra en Lamke Gerbens Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lamke Atema, geboren Tietjerksteradeel 12-07-1886, overleden 15-01-1955 en begraven te Hilversum, trouwt van Dam
  b Auke Atema, geboren Kooten 14-09-1888   volgt VII.I
  c. Gaatske Atema, geboren Tietjerksteradeel 20-03-1895, trouwt Warffum 04-11-1920 Jacob Atsma, commies, geboren  Tietjerksteradeel 1893, zoon van Geert Dirks Atsma en Grietje Jacobs Vriesema
  d. Otte Atema, geboren Tietjerksteradeel 18-07-1899   volgt VII.J
     
VI.F Pieter Atema, geboren Marssum 19-08-1854, trouwt Menaldumadeel 17-05-1888 Geertje van der Kooi, geboren Dronrijp 21-07-1863, overleden Leeuwarden 10-12-1930, dochter van Douwe Gerbens van der Kooi en Antje Jelles de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe Atema, geboren Menaldumadeel 28-12-1888, overleden aldaar 15-01-1889
  b. Auke Atema, geboren Deinum 16-12-1889   volgt VII.K
  c. Antje Atema, geboren Tjietjerk 12-08-1891, overleden 04-11-1967 en begraven te Hallum, trouwt Leeuwarderadeel 09-03-1918 Arjen Schat, geboren Hallum 21-09-1889, overleden 05-12-1973 en begraven te Hallum, dochter van Willem Arjens Schat en Sijke Sybes Mellema
  d. Ate Atema, geboren Tietjerk 08-10-1892   volgt VII.L
   - levenloos kind (zoon); Tietjerksteradeel 08-12-1894
  e. Douwe Atema, geboren Tietjerksteradeel 27-11-1896
  f. Pietje Atema, geboren Tietjerksteradeel 07-09-1900
  g. Tjitske Atema, geboren Tietjerksteradeel 08-06-1902
     
VI.G Ate Roelofs Atema, geboren Tietjerk 14-03-1859, overleden Smallingerland 08-04-1930, trouwt Smallingerland 03-09-1892 Aukje Iebes van der Hei, geboren Garijp, dochter van Iebe Gerrits van der Hei en Hiltje Kornelis Sikkema, trouwt (2) Smallingerland 29-09-1894 Geertje Ybes van der Hei, oud 31 jaar, geboren Suameer, dochter van Ybe Gerrits van der Hei en Hiltje Kornelis Sikkema
     
VI.H Gjalt Roelofs Atema, geboren Garijp 23-02-1862, overleden Tietjerksteradeel 07-09-1909, trouwt (1) Tietjerksteradeel 21-02-1889 Baukje Sakes Kloosterman, geboren Garijp 01-02-1867, overleden Tietjerksteradeel 30-06-1894, dochter van Sake Jans Kloosterman en Neeltje Sjoerds van der Kloet, trouwt (1) Tietjerksteradeel 04-05-1895 Detje Taekes Kooistra, weduwe van Metske Symens Bijlsma, geboren Hardegarijp 30-10-1868, dochter van Taeke Keimpes Kooistra en Sytske Freerks van der Wal

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Neeltje Atema, geboren Garijp 31-05-1889, trouwt Tietjerksteradeel 30-05-1914 Pieter Sjoukes van der Wal, oud 32 jaar, geboren Bergum, zoon van Sjouke Jacobs van der Wal en Hiltje Sipkes Dijkstra
  b. Roelof Atema, geboren Garijp 23-08-1890   volgt VII.M
  c. Sake Gjalts Atema, geboren Garijp 06-05-1892, overleden aldaar 25-08-1893
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Taeke Atema, geboren Tietjerksteradeel 08-10-1896
  e. Sytske Atema, geboren Tietjerksteradeel 19-11-1898
  f. Hiske Atema, geboren Tietjerksteradeel 01-06-1901, overleden aldaar 08-04-1907
  g. Ate Atema, geboren Tietjerksteradeel ca. 1903, overleden aldaar 30-10-1904
     
VI.I Ate Atema, birevenbesteller, geboren Rauwerd 30-11-1854, trouwt Idaarderadeel 17-05-1879 Hinke Hillebrands van Zandbergen, geboren Franeker 03-12-1856, dochter van Hillebrand van Zandbergen en Akke Hovenier

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Atema, geboren Workum 04-04-1880   volgt VII.N
  b. Akke Atema, geboren Workum 03-03-1885
     
VI.J Marten Atema, geboren Rauwerd 22-04-1857, overleden Leeuwarderadeel 09-02-1936, trouwt Rauwerderhem 17-11-1881 Tytje Johannes Meyer, geboren Akkrum 05-04-1850, dochter van Johannes Wybes Meyer en Gerbrig Jentjes Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Atema, geboren Rauwerderhem 24-10-1882   volgt VII.O
  b. Hinke Atema, geboren Sneek 30-06-1885
  c. Lykeltje Atema, geboren Sneek 03-09-1888
     
VI.K Jan Atema, geboren Rauwerd 18-09-1858, trouwt Rauwerderhem 06-05-1880 Jantje Jonkers, oud 21 jaar, geboren Wolvega, dochter van Hendrik Jans Jonkers en Geertruida van Someren

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hinke Atema, geboren Rauwerderhem 21-07-1880
  b. Jelle Atema, geboren Rauwerd 23-02-1882   volgt VII.P
   - levenloos kind (zoon); 24-03-1883
  c. Hinke Geertruida Atema, geboren Rauwerd 03-12-1884, trouwt Rauwerderhem 15-05-1913 Symon van Houten, oud 26 jaar, geboren Nijeholtwolde, zoon van Sietze Willems van Houten en Wypkje Symons van der Werf
  d. Geertruida Lykeltje Atema, geboren Rauwerd 02-01-1888, trouwt Rauwerderhem 15-05-1913 Karst Boerstra, oud 25 jaar, geboren Langezwaag, zoon van Meine Boerstra en Antje Wisses Luxwolda
   - levenloos kind (dochter);  03-07-1891 (akte nr. 27)
   - levenloos kind (dochter);  03-07-1891 (akte nr. 28)
  e. Hendrik Atema, geboren Rauwerd 21-11-1893   volgt VII.Q
     
VI.L Sybe Atema, assistent posterijen, geboren Rauwerd 01-05-1864, overleden Assen 09-01-1942, trouwt Schoterland 01-11-1885 Vroukje Veenstra, geboren Noordwolde 05-03-1863, dochter van Jacob Jans Veenstra en Immigjen Sybrands Bovenkamp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Immigje Atema, geboren Utingeradeel 24-12-1888, overleden aldaar 24-08-1891
  b. Jelle Atema, geboren Rauwerderhem 18-04-1886   volgt VII.R
  c. Jacob Atema, geboren Utingeradeel 19-03-1891, overleden aldaar 22-08-1891
     
VI.M Pieter Klazes Atema, deurwaarder, geboren Bergum 04-10-1850, overleden 04-11-1917  en begraven te Hoofddorp, trouwt Smallingerland 16-07-1876 Wikke Veen, geboren Drachten 19-09-1852, overleden 19-05-1934 en begraven te Hoofddorp, dochter van Teye Veen en Grietje Martens Bogema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Atema, geboren Dokkum 17-08-1884, overleden aldaar 10-03-1886
  b. Teyo Ate Atema, geboren Dokkum 09-07-1886, overleden 09-02-1906 en begraven te Hoofddorp
  c. Klaas Atema, geboren Tietjerksteradeel 14-10-1878   volgt VII.S
  d. Tietje Atema, geboren Tietjerksteradeel 15-10-1880, trouwt Schoten 29-05-1908 Rudolf van der Weij, groentenkweker, geboren Zaandam ca. 1881, zoon van Hotze van der Weij en Catharina Bossert Catharina Bossert
  e. Margaretha Atema, gezelschapdame, geboren Smallingerland 09-01-1877, overleden Beerta 10-12-1951
     
VI.N Gerrit Klazes Atema, fabrieksarbeider, geboren Bergum 22-09-1854, overleden Garijp 05-11-1932, trouwt Tietjerksteradeel 14-05-1881 Trijntje Sjoerds Jonker, geboren Oudehorne 02-07-1854, overleden Garijp 28-10-1954, dochter van Sjoerd Lammerts Jonker en Martje Thijsses de Kleine

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje Gerrits Atema, geboren Garijp 21-05-1883, trouwt Tietjerksteradeel 26-05-1906 Harmen Jelles Dijkstra, oud 24 jaar, geboren Garijp, zoon van Jelle Harmens Dijkstra en Klaaske Adolfs Ede
  b. Martje Atema, geboren 26-01-1886
  c. Klaas Atema, geboren 11-05-1889
  d. Sjoerd Atema, geboren Garijp 08-04-1892   volgt VII.T
  e. Janke Atema, geboren 03-03-1895
  f. Lammert Atema, geboren 02-01-1902
     
VI.O Jan Klazes Atema, geboren Bergum 24-02-1859, overleden Tietjerksteradeel 27-03-1932, trouwt Tietjerksteradeel 19-05-1894 Aaltje Andries Teyema, geboren Garijp 16-10-1859, dochter van Andries Sjoerds Teyema en Hinke Paulus Paulusma
     
VII.A Douwe Atema, geboren Bergum 10-01-1881 en erkend bij huwelijk ouders Tietjerksteradeel; d.d. 03-06-1882, trouwt Tietjerksteradeel 13-05-1905 Tjitske Douma, geboren Bergum 07-08-1885, dochter van Sybren Binderts Douma en Hiltje Jans van der Veen
     
VII.B Abraham Klazes Atema, geboren Bergum 11-01-1887, trouwt Tietjerksteradeel 21-05-1910 Tjitske Vonk, geboren Bergum 28-10-1890, dochter van Jan Klazes Vonk en Wipke Jannes Wobbes
     
VII.C Jouke Klazes Atema, geboren Bergum 27-09-1889, trouwt Tietjerksteradeel 11-05-1912 Maria Sophia Bosma, geboren Bergum 01-05-1891, dochter van Leonardus Pieters Bosma en Aaltje van der Meer
     
VII.D Anne Klazes Atema, geboren Bergum 16-10-1892, trouwt Tietjerksteradeel 20-08-1921 Antje van der Woude, geboren Bergum 09-12-1894, dochter van Jan van der Woude en Minke Hendriks van Akker
     
VII.E Albert Klazes Atema, geboren Bergum10-05-1895, trouwt Tietjerksteradeel 30-05-1918 Albertje van der Leest, geboren Bergum 04-12-1897, dochter van Aldert van der Leest en Bregtje van der Wal
     
VII.F Auke Edzes Atema, geboren Oostermeer 24-05-1883, trouwt Smallingerland 15-05-1909 Sjoukje van der Vee, geboren Ureterp 17-03-1883, dochter van Jelke van der Vee en Engeltje Jeens Wouda
     
VII.G Tamme Atema, geboren Oostermeer 08-11-1886, trouwt 's-Gravenhage 08-09-1915 Johanna Wieriks, geboren 's-Gravenhage 08-10-1994, dochter van Johannes Wieriks en Maria van der Voort
     
VII.H Jan Atema, geboren Oostermeer 12-07-1889, trouwt (1) Achtkarspelen 23-07-1910 Jacomina Bron, geboren Opende (Gr) 24-11-1888 , dochter van Wouter Bron en Akke de Jong, trouwt (2) Achtkarspelen 23-07-1914 Janke Dijkstra, geboren Bergum 20-05-1886, dochter van Geert Folkerts Dijkstra en Trijntje Alberts Zandberg
     
VII.I Auke Atema, geboren Kooten 14-09-1888, trouwt Tietjerksteradeel 22-11-1917 Trijntje Kooi, geboren Oostermeer 12-03-1896, dochter van Sjoerd Dirks Kooi en Maaike Jans de Groot
     
VII.J Otte Atema, bedrijsleider, geboren Tietjerksteradeel 18-07-1899, trouwt Kampen 13-08-1925 Johanna Bertha van der Meulen, geboren Kampen ca. 1903, dochter van Wichert van der Meulen en Derkje Broekhuizen
     
VII.K Auke Atema, geboren Deinum 16-12-1889, trouwt Leeuwarderadeel 12-05-1915 Namkje Post, geboren Finkum 02-09-1885, dochter van Klaas Post en Sytske Meyer
     
VII.L Ate Atema, geboren Tietjerk 08-10-1892, trouwt Utrecht 17-07-1919 Neeltje van Essen, geboren Utrecht ca. 1896, dochter van Marinus Jacobus Essen en Aafke Meijer
     
VII.M Roelof Atema, geboren Garijp 23-08-1890, trouwt Tietjerksteradeel 31-01-1914 Trijntje Ketelaar, geboren Oostermeer 06-10-1894, dochter van Taeke Alberts Ketelaar en Geertje Klazes Hoekstra
     
VII.N Jelle Atema, onderwijzer, geboren Workum 04-04-1880, trouwt Amsterdam 20-04-1905 Johanna Frederika Suijver, geboren Amsterdam ca. 1877, dochter van Johan Jacob Suijver en Hillegonda Magdalena Wentz  
     
VII.O Johannes Atema, geboren Rauwerderhem 24-10-1882, overleden 03-04-1953 en begraven te Sneek, trouwt Sneek 15-11-1909 Trijntje Weersma, geboren Sneek 27-02-1879 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 21-05-1894, overleden 10-08-1960 en begraven te Sneek, dochter van Tiese Weersma en  Jantje Hendriks
     
VII.P Jelle Atema, geboren Rauwerd 23-02-1882, trouwt Rauwerderhem 26-05-1907 Grietje Maarssen, geboren Aalsmeer ca. 1877, dochter van Willem Maarssen en Haasje Buyzer
     
VII.Q Hendrik Atema, geboren Rauwerd 21-11-1893, trouwt Amersfoort 20-03-1918 Ingetje Willemsen, geboren Amersfoort ca. 1893, dochter van Gerard Willemsen en Jannetje van Someren 
     
VII.R Jelle Atema, adjunct commies PTT, geboren Rauwerderhem 18-04-1886, trouwt Nieuwe Pekela 22-11-1921 Hendrika Gezina Mulder, geboren Nieuwe Pekela 06-11-1895, dochter van Reinder Mulder en Aalderika Elzinga
     

VII.S

Klaas Atema, hoofdcommies, geboren Tietjerksteradeel 14-10-1878, trouwt Arnhem 01-06-1909 Helena Catharina Johanna Zomer, geboren Arnhem ca. 1889, dochter van Johan Jacob Zomer en Geertruida Rentink
     

VII.T

Sjoerd Atema, geboren Garijp 08-04-1892, trouwt Ooststellingwerf 29-07-1920 Fetje Hoogenberg, geboren Appelscha 13-11-1893, dochter van Roelof Geerts Hoogenberg en Grietje Hendriks Stykel
     

contact

naar boven

disclaimer