GENEALOGIE BAARDA


     
I.

Aebe Hotses, wagenmaker, geboren Stiens, overleden Stiens ca. 1724, trouwt (1) Marrum 10-04-1681 Dettie Jeppes, overleden Marrum ca. 1695, dochter van Jeppe Lyckles en N.N., trouwt (2) Marrum 02-02-1696 Trijntje Alberts

uit 1e huwelijk:
 

  a. Joeke, gedoopt Marrum 18-03-1688   volgt II
     
II. Joecke Aebes, wagenmaker, gedoopt Marrum 18-03-1688, overleden Menaldum ca. 1720, trouwt rondom 20-03-1711 Gryttie Pytters, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, overleden aldaar 1726

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Attestatie afgegeven op 20 maart 1711 in St. Jacobiparochie
Man          : Jukke Aebes afkomstig van Sexbierum
Vrouw       : Grietje Pyters afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antie, gedoopt Menaldum 04-10-1716
  b. Pieter, gedoopt Menaldum 18-03-1718  volgt III
     
III. Pieter Joekes, gedoopt Menaldum 18-03-1718, trouwt Holwerd met ondertrouw aldaar 18-01-1740 Renske Gosses, weduwe van Jan Oeges, gedoopt Ferwerd 01-01-1710, dochter van Gosse Goffes en Ymkjen Johannes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd 1656-1811 - Inventarisnr.: DTB 757
Vermelding : Ondertrouw op 18 januari 1740 in Holwerd
Man          : Pyter Joekes afkomstig van Holwerd
Vrouw       : Rinske Gosses afkomstig van Holwerd
Opmerking  : gehuwd te Holwerd

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joeke, geboren Menaldum 1730   volgt IV
     
IV.

Joeke Pieters na 1811 Joeke Pieters Baarda, geboren Menaldum 1730, overleden aldaar 02-03-1816, trouwt Menaldum 18-06-1769 Antje Hettes Baarda, geboren ca. 1734, overleden Menaldum 26-09-1824, dochter van Hette Folperts Baarda en Trijntje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum 1665-1811 - Inventarisnr.: DTB 520
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 18 juni 1769 in Menaldum
Man          : Juke Pietters afkomstig van Menaldum
Vrouw       : Antje Hettes afkomstig van Menaldum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter, geboren ca. 1770   volgt V
  b. Trijntje Joekes Baarda, geboren Menaldum ca. 1772, overleden aldaar 30-04-1849, trouwt Menaldum 07-02-1796 Jouke Douwes Douma, gedoopt Menaldum 21-08-1770, overleden aldaar 18-03-1838, zoon van Douwe Dirks en Geertje Douwes
     
V.

Pieter Joekes Baarda, schipper, geboren ca. 1770, overleden Menaldumadeel  03-10-1846, trouwt (1) Menaldum 08-01-1792 Rixtje Hoites, overleden Menaldum 01-1802, trouwt (2) Menaldum 22-03-1807 Nieske Jans, geboren Stiens 18-02-1770, overleden Menaldum 02-01-1840, dochter van Jan Gerrits en  Sytske Meinderts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum 1665-1811 - Inventarisnr.: DTB 520
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 januari 1792 in Menaldum
Man          : Pieter Joekes afkomstig van Menaldum
Vrouw       : Rikstje Hoites afkomstig van Menaldum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum 1665-1811 - Inventarisnr.: DTB 520
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 2 maart 1807, Menaldum
Man:             Pieter Joekes afkomstig van Menaldum
Vrouw:          Nieske Jans afkomstig van Menaldum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Joeke, geboren Menaldum 21-09-1792 en gedoopt Menaldum 04-11-1792, jong overleden
  b. Sytske Pieters Baarda, geboren Menaldum 02-10-1794 en gedoopt aldaar 26-10-1794, overleden Menaldum 09-02-1884, trouwt Menaldumadeel 22-11-1822 Johannes Oeges Spoelstra, weversknecht, geboren  25-07-1799 en gedoopt Marssum 11-08-1799, overleden Menaldumadeel 04-02-1874, zoon van Oege Johannesz Spoelstra en Antje Jaspers
  c. Joeke, geboren 26-11-1796 en gedoopt Menaldum 01-01-1797   volgt VI.A       
  d. Hoite, geboren 06-01-1799 en gedoopt Menaldum 17-02-1799   volgt VI.B
  e. Hette, geboren 13-11-1801 en gedoopt Menaldum 06-12-1801  volgt VI.C
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Jan, geboren Sneek 08-01-1809    volgt VI.D
  f. Anne Baarda, geboren Menaldum 09-07-1812
     
VI.A Joeke Pieters Baarda, slager, koemelker, geboren 26-11-1796 en gedoopt Menaldum 01-01-1797, overleden Menaldumadeel 21-04-1861, trouwt Menaldum 11-04-1821 Jetske Willems Feenstra, geboren Boksum 02-03-1784, overleden Menaldumadeel 28-10-1858, dochter van Willem Wytzes en Eelkjen Douwes
     
VI.B Hoite Pieters Baarda, schippersknecht, geboren 06-01-1799 en gedoopt Menaldum 17-02-1799, overleden Leeuwarden 20-09-1844, trouwt (1) Leeuwarden 18-05-1823 Elisabeth Roelofs van der Veen, weduwe van Jan Jelles v.d. Veer, geboren ca. 1779, overleden Leeuwarden 03-09-1840, dochter van Roelof Klaasen van der Veen en Grietje Hendriks, trouwt (2) Leeuwarden 19-11-1843 Antje Pieters Osinga, geboren 14-03-1802 en gedoopt Sneek 18-03-1802, dochter van Pieter Wybrens en Grietje Hoefmans
     
VI.C

Hette Pieters Baarda, schipper, geboren 13-11-1801 en gedoopt Menaldum 06-12-1801, overleden Leeuwarden 23-07-1849, trouwt Leeuwarden 26-04-1829 Antje Hoites Hoekstra, geboren Veenwouden ca. 1788, overleden Leeuwarden 29-12-1866, dochter van Hoite Sipkes Hoekstra en Tjitske Aukes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Baarda, geboren Leeuwarden 07-04-1832   volgt VII.A
  b. Rigtje Hettes Baarda, geboren Kampen ca. 1837, overleden Leeuwarden 27-01-1919, trouwt (1) Leeuwarden 24-05-1865 Pieter Steegstra, geboren Leeuwarderadeel 19-03-1829, overleden Leeuwarden 26-02-1871, zoon van Klaas Steegstra en Aaltje Joekes de Haan, trouwt (2) Leeuwarden 14-09-1873 Machiel van der Wal, geboren 19-09-1835 overleden Leeuwarden 12-05-1892, zoon van Gerrit van der Wal en Ynskje Bos
     
VI.D

Jan Pieters Baarda, geboren Sneek 08-01-1809, overleden Menaldumadeel 11-01-1883, trouwt Menaldum 25-01-1837 Sjieuwke Joukes Douma, geboren Menaldum 28-06-1815, overleden Menaldumadeel 01-04-1880, dochter van Jouke Douwe Douma en Trijntje Joekes Baarda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Nieske Jans Baarda, geboren Menaldum 15-04-1837, overleden aldaar 01-06-1875, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 01-04-1868 Jan Jacobs Kok, geboren Bolsward 13-06-1834, overleden Menaldumadeel 07-08-1890, zoon van Jacob Kok en Akke Jans Swerms ook genoemd Zwerver
  b. Jouke Jans Baarda, geboren Menaldum 03-08-1839   volgt VII.B
  c. Pieter Jans Baarda, geboren Menaldum 01-01-1842   volgt VII.C
  d. Trijntje Jans Baarda, geboren Menaldum 28-05-1844, overleden aldaar 20-01-1909, trouwt Menaldumadeel 09-09-1863 Jeremias Feyes Coré, weduwnaar van Trijntje Sakes Mensonides, geboren Dronrijp 30-11- 1826, overleden aldaar 15-03-1905, zoon van Feye Jerimias Wigarda en Jetske Klazes Veltman
  e. Joeke Jans Baarda, geboren Menaldum 27-10-1846   volgt VII.D
  f. Geertje Jans Baarda, geboren Menaldum 19-01-1850, overleden aldaar 30-09-1876, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 17-04-1872 Eelke Tiedes Bavius, geboren Marssum 16-09-1844, zoon van Tiede Bavius en Lucretia Piers Zweerstra
  g. Hette Jans Baarda, geboren Menaldum 05-06-1853   volgt VII.E
  h. Jelle Jans Baarda, geboren Menaldum 12-08-1859   volgt VII.F
     
VII.A Pieter Baarda, geboren Leeuwarden 07-04-1832, trouwt Leeuwarden 26-06-1859 Jiskjen Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 05-02-1832, dochter van Gerben Sjoerds Hoekstra en Trijntje Douwes Hiemstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hette Baarda, geboren Leeuwarden 31-03-1861, overleden aldaar 10-10-1868
  b. Martinus Baarda, geboren Leeuwarden 08-07-1863, overleden aldaar 11-11-1863
  c. Martinus Baarda, geboren Leeuwarden 08-03-1868, overleden aldaar 18-07-1868
  d. Trijntje Baarda, geboren Leeuwarden 16-10-1869, trouwt Amsterdam 22-07-1909 Gerard Wilhelm Rooda, weduwnaar van Anna Maria Elisabeth Burg, conducteur der artillerie, geboren Amsterdam ca. 156, zoon van Willem Rooda en Johanna Christina van Os
  e. Antje Baarda, geboren Leeuwarden 17-03-1871, trouwt Amsterdam 27-08-1891 Andries Andringa, geboren Grouw 02-10-1866, zoon van Libertus Andries Andringa en Rigtje Klazes Sipsma
     
VII.B Jouke Jans Baarda, geboren Menaldum 03-08-1839, overleden aldaar 24-09-1897, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 18-05-1867 Antje Wierds Wierdsma, geboren Dronrijp 01-02-1840, dochter van Wierd Foppes Wierdsma en Klaaske Jans Mellema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Joukes Baarda, geboren Menaldum 19-11-1867, trouwt Menaldumadeel 22-02-1894 Pie(te)r Johannes Haitsma, geboren Menaldum 15-03-1866, zoon van Johannes Pieters Haitsma en Wybrigje Jans de Boer
  b. Jan Joukes Baarda, geboren Menaldum 04-09-1869   volgt VIII.A
  c. Sjieuwke Baarda, geboren Menaldum22-02-1871, overleden aldaar 09-04-1897
  d. Trijntje Joukes Baarda, geboren Menaldum 04-04-1872, overleden aldaar 21-07-1872
  e. Wierd Joukes Baarda, geboren Menaldum 12-09-1873   volgt VIII.B
  f. Pieter Joukes Baarda, geboren Menaldum 02-11-1875   volgt VIII.C
  g. Jeltje Baarda, geboren Menaldum 19-01-1877, overleden aldaar 27-06-1877
  h. Gerrit Baarda, geboren Menaldum 11-02-1878, overleden aldaar 09-01-1879
  i. Gerrit Baarda, geboren Menaldum 10-07-1879, overleden aldaar 04-05-1880
  j. Gerrit Baarda, geboren Menaldum 10-05-1881   volgt VIII.D
  k. Joeke Joukes Baarda, geboren Menaldum 14-08-1882   volgt VIII.E
     
VII.C Pieter Jans Baarda, geboren Menaldum 01-01-1842, overleden aldaar 15-09-1907, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 15-05-1869 Klaaske Pieters de Swart ook vermeld als Zwart, weduew van Bauke Gerbens Heslinga, geboren Menaldum 29-03-1845, overleden aldaar 24-05-1935, dochter van Pieter Gerbens de Swart en Ytje Jans Keetelaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sieuwke Baarda, geboren Menaldum 25-04-1870, overleden aldaar 02-06-1923, trouwt Menaldumadeel 11-05-1899 Doede Braaksma, geboren Dronrijp 04-11-1871, zoon van Hendrik Doedes Braaksma en Rientje Aukes Boonstra
  b. Jan Pieters Baarda, geboren Winsum 13-04-1872   volgt VIII.F
     
VII.D Joeke Jans Baarda, geboren Menaldum 27-10-1846, overleden aldaar 17-06-1887, trouwt Menaldumadeel 31-05-1877 Klaaske Tiedes Bavius, geboren Menaldumadeel 11-02-1851, overleden aldaar 24-03-1925, dochter van Tiede Jans Bavius en Lucretia Piers Zwierstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Joekes Baarda, geboren Menaldum 05-12-1878, overleden aldaar 09-12-1948
  b. Tiede Baarda, geboren Menaldum 07-06-1880, overleden aldaar 14-07-1880
  c. Tiede Baarda, geboren Menaldum 25-07-1881, overleden aldaar 19-09-1881
  d. Lucretia Baarda, geboren Menaldum 02-08-1882, overleden 15-03-1972 en begraven te Menaldum
  e. Sjieuwkje Baarda, geboren Menaldum 30-04-1885, overleden aldaar 09-11-1909
  f. Joeke Baarda, geboren Menaldum 25-11-1887, trouwt Menaldumadeel 12-06-1913 Aaltje Bosma, geboren Dronrijp 16-12-1886, dochter van Gerben Bosma en Jeltje Faas
     
VII.E Hette Jans Baarda, geboren Menaldum 05-06-1853, trouwt Menaldumadeel 01-12-1881 Pietje Werkhoven, geboren Menaldumadeel 13-03-1857, dochter van Klaas Johannes Werkhoven en Rinske Hendriks van der Wal
     
VII.F Jelle Jans Baarda, geboren Menaldum 12-08-1859, overleden aldaar 25-06-1936, trouwt Menaldumadeel 09-09-1886 Rinske Langedijk, geboren Menaldumadeel 24-01-1864, overleden aldaar 28-05-1894, dochter van Jan Jeltes Langedijk en Aafke Berends Strooisma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Afke Jelles Baarda geboren Menaldum11-01-1887, trouwt Menaldumadeel 26-02-1914 Minne Harmens Dijkstra, weduwnaar van Grietje de Swart, geboren Menaldum 12-09-1877, overleden aldaar 14-06-1942, zoon van Harmen Minnes Dijkstra en Klaaske Lieuwes Hogedijk
  b. Jan Jelles Baarda, gardenier, geboren Menaldum 03-09-1889, vertrekt 22-10-1920 naar N.-Amerika
     
VIII.A Jan Joukes Baarda, geboren Menaldum 04-09-1869, overleden aldaar 10-11-1898, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 24-05-1894 Sybetje Rintjes Terpstra geboren Menaldum 11-08-1871, dochter van Rintje Taekes Terpstra en Klaaske Tjerks de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke Baarda, geboren Menaldum 09-05-1895   volgt IX.A
  b. Rintje Baarda, geboren Menaldum 13-06-1896   volgt IX.B
  c. Wierd Baarda, geboren Menaldum 21-10-1897   volgt IX.C
  d. Klaaske Baarda, geboren Menaldum 27-12-1898, overleden Tzum 09-06-1977, trouwt Menaldumadeel 27-04-1922 Jan de Schiffart, geboren Goutum 10-11-1897, overleden Leeuwarden 17-10-1985, zoon van Johannes Johannes de Schiffart en Lijsbeth Jans Palstra
     
VIII.B Wierd Joukes Baarda, geboren Menaldum 12-09-1873, overleden Menaldum, 14-09-1947, trouwt Menaldumadeel 18-05-1899 Baukje van der Sluis, geboren Menaldum 15-04-1874, overleden 01-11-1945, dochter van Theunis Klazes van der Sluis en Antje Michiels Heegstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke Baarda, geboren Menaldumadeel 08-09-1900   volgt IX.D
  b. Antje Baarda, geboren Menaldumadeel 02-05-1911, overleden 10-07-2002 en begraven te Menaldum, trouwt Alef van der Wal, geboren 01-01-1911, overleden 09-03-1988 en begraven te Menaldum, zoon van Jan van der Wal en Fentje Bosma
     
VIII.C Pieter Joukes Baarda, geboren Menaldum 02-11-1875, overleden Menaldum 13-02-1969. trouwt Menaldumadeel15-12-1904 Dirkje Hager, geboren Beetgum 07-07-1877, overleden 17-02-1961, dochter van Gerrit Theunis Hager en Rinske Jans van der Plaats
     
VIII.D Gerrit Joukes Baarda, geboren Menaldum 10-05-1881, overleden aldaar 24-12-1940, trouwt Menaldumadeel 23-05-1907 Annigje Douma, geboren Klooster Anjum 23-03-1884, dochter van Roelof Douma en Grietje Ydema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Baarda, geboren 07-03-1908, overleden Emmeloord 02-07-1990, trouwt 11-06-1936 Jan de Roos, geboren ca. 1908, overleden Luttelgeest 20-02-1983
  b. Jouke Baarda, geboren ca. 1909   volgt IX.E
  c. Roelof Baarda, geboren 09-12-1914   volgt IX.F
  d. Antje Baarda, geboren ca. 1916, trouwt S. Stapert 86 - Sint Annapaochie
  e. Jan Baarda, geboren ca. 1918   volgt IX.G
  f. Willem Baarda, geboren ca. 1920   volgt IX.H
  g. Wierd Baarda, geboren 02-06-1923   volgt IX.I
  h. Piet Baarda, geboren ca. 1926   volgt IX.J
     
VIII.E Joeke Joukes Baarda, geboren Menaldum 14-08-1882, trouwt Menaldumadeel 24-05-1906 Aaltje Ydes Tamminga, geboren Menaldum 01-11-1883, dochter van Yde Tamminga en Antje van der Meer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. IJde Baarda, geboren Menaldum 15-10-1907   volgt IX.K
  b. Jouke Baarda, geboren Menaldum 19-03-1915   volgt IX.L
     
VIII.F Jan Pieters Baarda, geboren Winsum 13-04-1872, overleden Menaldum 03-03-1957, trouwt Menaldumadeel 05-07-1906 Maartje Braaksma, geboren Marssum 08-11-1875, overleden Menaldum 22-02-1957, dochter van Aebe Braaksma en Akke Sybrens Lautenbach

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Baarda, geboren ca. 1910   volgt IX.M
  b. Aebe Baarda trouwt Sexbierum 21-05-1946 Wapke Postma, dochter van Postma en Johanna Maria van der Meulen
     
IX.A Jouke Baarda, geboren Menaldum 09-05-1895, trouwt Amersfoort 10-11-1920 Woutera Johanna van Ginkel, geboren Amersfoort 03-12-1891, overleden aldaar 1974, dochter van Cornelis Johannes van Ginkel en Margaretha van Buren
     
IX.B Rintje Baarda, geboren Menaldum 13-06-1896, overleden aldaar 06-02-1970, trouwt Rinske Terpstra, geboren Menaldum 18-06-1896, overleden aldaar 28-10-1958, dochter van Gerrit Terpstra en Grietje Houtsma

uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Baarda, geboren 22-02-1922, overleden Menaldum 11-03-1997, trouwt 01-11-1945 Ruurd Bakker, geboren 01-12-1921, overleden Menaldum 06-05-2001
  b. Jan Baarda, geboren ca. 1925, overleden Culemborg 22-06-1970
  c. Gerrit Baarda, geboren Menaldum 25-01-1927, overleden Beetgum 17-06-2003, trouwt 15-05-1952 Christina Poelstra
  d. Syb Baarda trouwt Jan Althuis, geboren ca. 1929, overleden Menaldum 07-10-1978, zoon van IJsbrand Althuis en Saakje Siderius
     
IX.C Wierd Baarda, geboren Menaldum 21-10-1897, overleden Berlikum 09-1983, trouwt Menaldum 28-05-1924 Froukje Wassenaar, geboren Menaldum 22-08-1899, overleden aldaar 15-04-1973, dochter van Andries Wassenaar en Rinske Nijdam

uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Baarda trouwt A. Palsma
  b. Rinske Baarda trouwt B. van Smeden
     
IX.D Jouke Baarda, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, geboren Menaldumadeel 08-09-1900, overleden Luttelgeest 21-12-1991 en begraven aldaar, trouwt 12-07-1945 Sierd Schotanus, geboren 18-08-1912, overleden Emmeloord 03-12-2001 en begraven te Luttelgeest, dochter van Botte Schotanus en Janke de Vries

uit dit huwelijk:
 

  a. Wierd Baarda, geboren Menaldum 09-09-1946, trouwt Middelharnis 10-01-1979 Maria Christina Wiegel, geboren Middelharnis 20-02-1955, dochter van Jan Pieter Wiegel en Petronella van der Slik
  b. Janke Baarda, geboren Menaldum 25-04-1951
     
IX.E Jouke Baarda, geboren ca. 1909 trouwt Ettje Krottje, geboren ca. 1910, overleden Emmeloord 11-05-1997
     
IX.F Roelof Baarda, geboren 09-12-1914, overleden Menaldum 07-11-1991, trouwt ca. 1939 Wijtske van der Plaats, geboren 14-02-1918, overleden Menaldum 19-01-1988

uit dit huwelijk:
 

  a. G. Baarda trouwt A. Dijkstra
  b. P. Baarda trouwt S. van der Wal
     
IX.G Jan Baarda, geboren ca. 1918 trouwt 03-07-1947 Gooikje Grijpma, geboren Garijp 21-02-1920, overleden Emmeloord 04-07-2001, dochter van H. Grijpma en Antje Plat
     
IX.H Willem Baarda, geboren ca. 1920 trouwt 03-08-1944 Jikke Zuidema, geboren Minnertsga 09-11-1921, overleden Leeuwarden 22-07-2002

uit dit huwelijk:
 

  a. J. Baarda trouwt K. Groeneveld
  b. A. Baarda trouwt R. Lunshof
  c. G. Baarda trouwt E. Amadasun
  d. T. Baarda trouwt W. Snijder
     
IX.I Wierd Baarda, geboren 02-06-1923, overleden 03-09-2007 trouwt 27-11-1947 Sj. v.d. Veer
     
IX.J Piet Baarda, geboren ca. 1926, trouwt Jannie Boersma, overleden Oudorp (Alkmaar) 06-1990
     
IX.K IJde Baarda, geboren Menaldum 15-10-1907, overleden aldaar 26-10-1980, trouwt Janke Bakker, geboren 04-06-1908, overleden 22-10-1954
     
IX.L Jouke Baarda, directeur Gemeentewerken Barradeel en Vlieland, geboren Menaldum 19-03-1915 overleden Sexbierum 25-07-2003, trouwt Menaldum 03-04-1941 Aaltje v.d Meer, geboren ca. 1917, overleden Sexbierum 28-07-1986
     
IX.M Pieter Baarda, geboren ca. 1910, overleden Sneek 20-12-1999, trouwt Fokje Baarda, geboren Menaldum 28-05-1911, overleden Sneek 21-02-1993

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaske Baarda trouwt Hans Blom
  b. Jan Pieter Baarda trouwt I.M.F.Gunther
     

contact

naar boven

disclaimer