GENEALOGIE BOOI - BOOY


Voor voorgeslacht I. Tjalling Hotzes Booi zie: genealogie Johannes Jiskes
     
I. Tjalling Hotzes Booi, geboren ca. 1728, overleden mairie Oudega 07-02-1814, zoon van Hotse Johannes en Taapke Tjallings, trouwt Rottevalle 08-02-1750 Aukjen Andries, geboren Noorderdrachten 20-03-1730 en gedoopt op belijdenis Rottevalle 27-07-1783, dochter van Andries Sakes en Aaltje Hayes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 februari 1750 in Rottevalle
Man          : Tjalling Hotses afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Aukjen Andries afkomstig van Rottevalle

Familienamen 1811 - Oudega, deel 1 folio 10
Booi, Tjalling Hotzes, Rottevalle 131
kinderen         : Andries 55, Sake 48, Hotze 52 te Balk, Taapke 49, Hessel 38 te Vrouwenbuurt
kindskinderen  : - van Sake:     Sietske 16 te Beetsterzwaag, Tjalling 14 te Drachten, Aukjen 12, Jannes 9, Halbe 4
                      - van Hotze:    Idskje 21, Aukjen 19, Hoite 23
                      - van Taapke:  Aukjen, Tjitske, Marten, Tjalling, Andries
                      - van Hessel:   Aukjen 3, Joukjen 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Andries, geboren rond 1756   volgt II.A
  b. Hotze, geboren rond 1759   volgt II.B
  c. Taapke Tjallings Booi, geboren rond 1762, overleden Drachten 06-07-1847, trouwt Garijp, Suameer en Eernewoude 06-04-1783 Geale Martens van der Wal, overleden voor 08-07-1847
Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1847
Overledene: Taapke Tjallings Booi - Overleden: 6 juli 1847 - Wonende: Drachten
  bewijs van onvermogen; 83 jr; geb. Ureterp; weduwe met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  d. Sake, geboren Oudega ca. 1763   volgt II.C
  e. Hessel, geboren rond 1773   volgt II.D
     
II.A Andries Tjallings, arbeider, geboren rond 1756, overleden Smallingerland 11-07-1818, trouwt Rottevalle 12-12-1773 Trijntje Arjens, geboren Rotttevalle rond 1758, overleden Smalingerland 22-07-1814 dochter van Arjen Sietzes en Antje Harmens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 december 1773 in Rottevalle
Man          : Anders Tjallings
Vrouw       : Trijntje Ariens afkomstig van Rottevalle

     
II.B Hotze Tjallings Booi ook vermeld als Top, geboren rond 1759, overleden Balk 19-08-1826, trouwt Balk 28-01-1781 Jaike Hoites Pietersen, geboren Balk 15-09-1756 en gedoopt aldaar 10-10-1756, overleden Balk 23-11-1819, dochter van Hoite Pieters en Idske Teekes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Balk 1658-1811 - Inventarisnr.: DTB 294
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 januari 1781 in Balk
Man          : Hotse Tjallings afkomstig van Balk
Vrouw       : Jayke Hoytes afkomstig van Balk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Itskjen Hotzes Top, geboren Balk 26-12-1781 en gedoopt aldaar 10-01-1782, overleden Gaasterland 08-11-1858, trouwt Balk 19-05-1804 Hendrik Rinzes Rinzema, geboren rond 1766, overleden Balk 02-09-1827
  b. Aukjen, geboren Balk 18-04-1786 en gedoopt aldaar 14-05-1786, overleden Balk 28-06-1786
  c. Hoite, geboren Balk 03-07-1788 en gedoopt aldaar 20-07-1788   volgt III.A
  d. Aukjen Hotzes Top, geboren Balk 16-02-1791 en gedoopt aldaar 06-03-1791, trouwt Haskerland 20-02-1833 Kornelis Jans de Vries, oud 28 jaar, geboren Groninge, zoon van Jan Tjeerds de Vries en Haske Rentjes Hanema
     
II.C Sake Tjallings Booi, geboren Oudega ca. 1762, overleden Drachten 31-12-1838, trouwt (1) met 3e proclamatie Oostermeer Eestrum 19-10-1784 Aatje Jannes, dochter van Jannes Eises en Seeske Jans, relatie (2) met Baukjen Gerrits, geboren ca. 1770, overleden Smallingerland 10-06-1846, dochter van Gerrit Baukes en Aafke Hendriks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: DTB 715
Vermelding : Derde proclamatie op 19 oktober 1794
Man          : Saake Tjallings afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Aatje Jannes afkomstig van Oostermeer
Opmerking  : attestatie naar Rottevalle

Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1838
Overledene: Sake Tjallings Booi - Overleden: 31 december 1838 - Wonende: Drachten
  arbeider; gehuwd met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Seeske alias Teetske Sakes Booi, geboren Rottevalle ca. 1796, overleden Opsterland 11-07-1853, trouwt Opsterland 07-05-1818 Pieter Hayes de Roos, oud 25 jaar, geboren Grouw, overleden Leeuwarden 02-10-1881, zoon van Haye Pieters de Roos en Grietje Tjibbes
  b. Tjalling, geboren Rottevalle 25-09-1798   volgt III.B
  c. Aukjen Sakes Booi, geboren Drachten 18-12-1802, trouwt Smallingerland 11-06-1831 Anne Sikkes Talhout, geboren Woudsend, overleden Smallingerland 22-02-1853, zoon van Sikke Gerrits Talhout en Hiltje Hoitzes de Jong
  d. Jannes, geboren ca. 1803
  e. Halbe, geboren ca. 1807   volgt III.C
 
kinderen uit 2e relatie:
 
  f. Aalzen Sakes Booi, geboren Rottevalle 01-06-1815   volgt III.D
  g. Aalke alias Aafke Booi, geboren 16-01-1819   volgt III.E
     
II.D Hessel Tjallings Booi alias Booy, geboren rond 1773, overleden Leeuwarden 28-03-1829, trouwt Vrouwenparochie 18-01-1807 Grietje Jurjens Hofman, geboren 23-01-1784 en gedoopt Leeuwarden 08-02-1784, overleden Leeuwarden 02-02-1871, dochter van Jurjens Dirk Hofman en Joukje Joukes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje, geboren Vrouwenparochie 05-12-1807 en gedoopt aldaar 10-01-1808   volgt III.F
  b. Joukjen Hessels Booi alias Booy, geboren Vrouwenparochie 07-12-1809 en gedoopt aldaar 07-01-1810, overleden Leeuwarderadeel 25-07-1859, trouwt Leeuwarden 27-10-1839 Olferd Luitzens Boersma
  c. Tjalling, geboren rond 11-1811, overleden Leeuwarden 22-12-1811
  d. Tjalling Hessels Booy, geboren Leeuwarden 25-05-1813, overleden aldaar 16-07-1814
  e. Sjouke of Sjuwke Hessels Booi alias Booy, geboren Stiens 30-04-1815, overleden Leeuwarden 28-05-1844
  f. Tjalling Hessels Booy, geboren Leeuwarden 15-05-1819   volgt III.G
  g. Ytje Hessels Booi, geboren Leeuwarden 06-04-1823, trouwt Leeuwarden 20-05-1849 Lize van der Molen, geboren Leeuwarden 20-11-1825, zoon van Lodewijk Imes van der Molen en Kunigonda Johanna Margaretha Bransma
  h. Jurjen Hessels Booi, geboren Leeuwarden 23-12-1827, overleden aldaar 12-03-1830
     
III.A Huite Hotzes Top ook vermeld als Booi of Booy, geboren Balk 03-07-1788 en gedoopt aldaar 20-07-1788, overleden Woudsend 26-04-1858, trouwt Balk 23-05-1814 Jeltje Gerrits Fellinga ook vermeld als Vellinga, 24 jaar, geboren Balk, dochter van Gerrit Binnes Fellinga en Jitske Jans Bos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jaaike Huites Top, geboren Balk 10-02-1816, trouwt Wymbritseradeel 02-09-1843 Jan Jacobs Bijlsma, oud 26 jaar, geboren Woudsend, zoon van Jacob Jans Bijlsma en Sijke Jarigs Stellinga
  b. Itskje Huites Top, geboren Balk 28-06-1818, trouwt Hemelumer Oldeferd 04-12-1850 Jelle Hendriks Drijfhout, oud 26 jaar, geboren Wolvega, zoon van Hendrik Jelles Drijfhout en Wietske Edes Brouwer
  c. Gerritje Huites Top ook vermeld als Booi, geboren Balk 02-01-1821, overleden Gaasterland 21-12-1838
  d. Hotske Huites Top, geboren Balk 29-04-1823, trouwt Workum 14-07-1861 Waaje Heeres Schotsman, oud 48 jaar, geboren Workum, zoon van Heere Symens Schotsman en Hylkjen Feddes Postma
  e. Gerrit Huites Booy, geboren Nijega (HO) 24-06-1826   volgt IV.A
  g. Pieter Huites Booi, geboren Augustinusga 25-05-1830   volgt IV.B
     
III.B Tjalling Sakes Booi, geboren Rottevalle 25-09-1798, trouwt Smallingerland 28-04-1831 Eelkjen Jelles Drijfstra, geboren Drachten ca. 1802, dochter van Jelle Freerks Drijfstra en Gettje Freerks Bakkerus

[Dit gezin emigreert naar USA]

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sake Tjallings Booi, geboren Smallingerland 18-05-1829
  b. Folkert Tjallings Booi, geboren Smallingerland 13-09-1832, overleden aldaar 24-02-1841
  c. Attje Tjallings Booi, geboren Smallingerland 24-01-1835
  d. Eize Tjallings Booi, geboren Smallingerland 08-09-1837, overleden Danforth (Iroquois, IL - USA) 17-07-1906, trouwt (1) Etije (Edith) Margareta Kuipers, trouwt (2) Tryntje (Katherine) Wognum
  e. Geertje Tjallings Booi, geboren Smallingerland 11-03-1840
  f. Folkert Tjallings Booi, geboren Smallingerland 26-11-1842
  g. Sjoukjen Tjallings Booi, geboren Smallingerland 25-09-1845
     
III.C Halbe Sakes Booi, geboren ca. 1807, overleden Achtkarspelen 16-10-1850, relatie met Wytske Hendriks Luftenveld, geboren ca. 1798, overleden Smallingerland 11-05-1881, dochter van Hendrik Wietzes Luchtenveld en Grietje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Booi, geboren Surhuisterveen 15-07-1838   volgt IV.C
     
III.D Aalzen Sakes Booi, geboren Rottevalle 01-06-1815, overleden Smallingerland 30-05-1876, trouwt Smallingerland 09-03-1839 Gerkjen Sjoerds Dijkstra, geboren Nijega, 05-07-1806 en gedoopr aldaar 03-08-1806, overleden Smallingerland 30-05-1876, dochter van Sjoerd Ruurds Dijkstra en Joukjen Gerkes Helder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukjen Aalzens Booi, geboren Smallingerland 26-10-1839, overleden aldaar 29-01-1840
  b. Baukjen Aalzens Booi, geboren Smallingerland 01-01-1841, overleden aldaar 23-10-1869
  c. Sjoerd Aalsens Booi, geboren Drachten 12-07-1843   volgt IV.D
  d. Sake Aalsens Booi, geboren Drachten 12-08-1848   volgt IV.E
     
III.E Aalke alias Aafke Sakes Booi, geboren 16-01-1819, overleden aldaar 27-02-1902

kinderen uit onbekende relatie(s):
 

  a. Sake Booi, geboren Achtkarspelen 23-11-1840, overleden aldaar 05-07-1841
  b. Sake Booi, geboren Surhuisterveen 31-07-1844 en erkend Achtkarspelen 13-01-1869   volgt IV.F
  c. Bauke Booi, geboren Rottevalle 25-09-1850 en erkend Achtkarspelen 13-01-1869   volgt IV.G
     
III.F Aukje Hessels Booy, geboren Vrouwenparochie 05-12-1807 en gedoopt aldaar 10-01-1808, overleden Leeuwarden 05-04-1891, trouwt Leeuwarden 19-06-1836 Johannes Jans Holwerda, geboren Anjum 11-12-1804 en gedoopt aldaar 06-01-1805, dochter van Jan Sytzes en Ike Sijmens

kind van Aukje uit onbekende relatie:
 

  a. Nicolaas Booy, geboren Leeuwarden 26-02-1849 en erkend door moeder Leeuwarden d.d. 24-02-1871   volgt IV.H
     
III.G Tjalling Hessels Booy, mattenmaker, geboren Leeuwarden 15-05-1819, overleden aldaar 02-01-1907, trouwt (1) Leeuwarden 30-03-1845 Rinske Fredriks, geboren Leeuwarden 02-06-1824 en gewettigd bij huwelijk ouders d.d. Leeuwarden 01-05-1825, overleden aldaar 01-08-1849, dochter van Jan Fredriks en Wypkje Liewes Deinema, trouwt (2) Leeuwarden 23-12-1849 Catharina van Lottum, geboren Leeuwarden 25-08-1823, dochter van Jan van Lottum en Tjetske Lubberts

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Wypkje Booy, geboren Leeuwarden 25-09-1844 en erkend bij huwelijk ouders d.d. Leeuwarden 30-03-1845, overleden Leeuwarden 01-04-1848
  b. Hessel Booy, baardscheerder, geboren Leeuwarden 05-12-1847, trouwt Edam 25-07-1880 Jansje de Vries, weduwe van Klaas Timmerman, geboren Edam ca. 1835, dochter van Laurens de Vries en Maretje Fijn
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Jan Booy, geboren Leeuwarden 04-09-1850, overleden aldaar 13-12-1851
  d. Grietje Booy, geboren Leeuwarden 23-04- 1852, overleden Utrecht 12-11-1930, trouwt Utrecht 24-05-1882 Gerardus Coenraad Takken, geboren Utrecht ca. 1857, zoon van Jan Takken en Susanna Christina Opperhuizen 
  e. Jan Booy, geboren Leeuwarden 20-12-1854, overleden aldaar 12-08-1856
   - levenloos kind (zoon); Leeuwarden 04-09-1857
  f. Tjitske Booy, geboren Leeuwarden 07-02-1859
  g. Aukje Booy, geboren Leeuwarden 19-04-1861, overleden Utrecht 20-02-1950, trouwt Utrecht 08-05-1889 Pieter Johan Diteweg, geboren Amerongen ca. 1866, zoon van Johan Peter Diteweg en Maria Schouten
  h. Ytje Booy, geboren Leeuwarden 19-04-1861, overleden 15-06-1862
  i. Jan Booy, geboren Leeuwarden 06-06-1863, overleden Utrecht 15-12-1944, trouwt Utrecht 08-05-1889 Gezina Balt, geboren Leeuwarden 30-10-1864, dochter van Pieter Balt en Klaasje van der Steeg
  j. Karel Willem Booy, geboren Leeuwarden 06-06-1863, trouwt Utrecht 08-05-1889 Grietje van Keulen, geboren Leeuwarden 21-11-1866, dochter van Jan van Keulen en Baukje van Daalen
  k. Ytje Booy, geboren Leeuwarden 21-07-1865, overleden aldaar 05-01-1866
  l. Tjalling Booy, geboren Leeuwarden 19-10-1868, overleden aldaar 29-10-1868
     
IV.A Gerrit Huites Booy, schipper. geboren Nijega (HO) 24-06-1826, trouwt met wetteging 2 kinderen Hemelumer Oldeferd 26-02-1857 Berber Minzes Zwerver, geboren Delfstrahuizen 23-01-1827, overleden Wymbritseradeel 08-08-1890, dochter van Minze Melles Zwerver en Fennigje Jans Mezenbroek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Huite Booy, geboren Harich 04-04-1855 en erkend bij huwelijk ouders Hemelumer Oldeferd d.d. 26-02-1857   volgt V.A
  b. Fintje Booy, geboren Balk 09-12-1856 en erkend bij huwelijk ouders Hemelumer Oldeferd d.d. 26-02-1857, trouwt (1) Gaasterland 14-05-1882 Hendrik Smid, oud 25 jaar, geboren Balk, zoon van Willem Beerends Smid en Baukjen Jurjens de Jager, trouwt (2) Gaasterland 10-12-1898 Hendrik Kortekamp, oud 60 jaar, geboren Sloten, zoon van Frans Hendrik Willem Kortekamp en Hielkjen Sjoerds Lanting
  c. Minze Booy, geboren Koudum 22-10-1858   volgt V.B
  d. Jeltje Booy, geboren Hemelumer Oldeferd 31-05-1861, trouwt Opmeer 12-06-1887 Jan Koorn, weduwnaar van Trijntje Lak, schipper, geboren Hoogwoud ca. 1854, zoon van Cornelis Koorn en Aaltje de Beurs
  e. Pieter Booy, geboren Woudsend 30-03-1864   volgt V.C
  f. Aaltje Booy, geboren Balk 12-02-1867, trouwt Haskerland 11-12-1887 Ype Kamminga ook vermeld als Ype Camminga, geboren Joure 28-10-1860, zoon van Ellert Kamminga en Eelkje van der Zee
     
IV.B Pieter Huites Booi, geboren Augustinusga 25-05-1830, trouwt Haskerland 15-06-1856 Sibbeltje Thaekes de Jong, geboren Joure 01-02-1829, dochter van Thaeke Gabes de Jong en Sjoerdtje Jans Kooyker
     
IV.C Jelle Booi, geboren Surhuisterveen 15-07-1838, overleden Smallingerland 15-04-1897, trouwt Smallingerland 14-05-1870 Simke Wijma, geboren Drogeham 27-03-1841, overleden Smallingerland 01-01-1892, dochter van Sjoerd Gerbens Wijma en Feike Wibbes Kloosterman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Teike Booi, geboren Oudega (Sma) 27-11-1872, trouwt Smallingerland 13-05-1893 Pieter Bron, geboren  Oudega (Sma) 18-02-1871, zoon van Hermanus Bron en Jantje Westra
     
IV.D Sjoerd Aalsens Booi, geboren Drachten 12-07-1843, overleden Smallingerland 14-03-1880, trouwt met wetteging 1 kind Smallingerland 24-09-1870 Froukje de Jong, geboren Surhuisterveen 27-10-1836, dochter van Arjen Ouwes de Jong en Baukjen Hermanus Loos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerkje Booi, geboren Drachten 13-04-1868 en erkend bij huwelijk ouders Smallingerland d.d. 24-09-1870, trouwt Sloten 14-06-1895 Nicolaas Cornelissen, landbouwersknecht, geboren Zijpe ca.  1868, zoon van Willem Cornelissen en Catharina Cornelissen
  b. Arjen Booi, geboren Drachten 03-02-1871
  c. Aalzen Booi, geboren Drachten 05-10-1873
  d. Kornelis Booi, geboren Drachten 01-09-1876
     
IV.E Sake Aalsens Booi, geboren Drachten 12-08-1848, overleden Smallingerland 20-06-1889, trouwt Smallingerland 14-10-1871 Trijntje Bekkema, geboren Surhuisterveen 26-07-1847, dochter van Andries Bekkema en Aaltje Wytzes Holwerda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aalzen Booi, geboren Drachten 17-12-1871   volgt V.D
  b. Aaltje Booi, geboren Drachten 25-10-1875, overleden Leeuwarden 24-08-1932, trouwt Leeuwarden 06-10-1900 Andries Zorn, geboren Den Haag 08-03-1867, overleden Leeuwarden -6-10-1901, zoon van Antoon Leonard Lodewijk Zorn en Pietje Tromp
  c. Gerkje Booi, geboren 27 januari 1879, overleden Groningen 25-11-1940, trouwt Grootegast 18-05-1912 Sweitze Oldenburger, geboren Surhuisterveen 20-10-1857, overleden Grootegast 17-08-1940, zoon van Aafke Jans Oldenburger
  d. Andries Booi, geboren Drachten 11-09-1882   volgt V.E
  e. Joukje Booi, geboren Drachten 03-03-1886, trouwt Leeuwarderadeel 29-11-1919 Douwe Faber, oud 44 jaar, geboren Warga, zoon van Gerhardus Douwes Faber en Antje Jans de Boer
     
IV.F Sake Booi, arbeider, geboren Surhuisterveen 31-07-1844 en erkend Achtkarspelen 13-01-1869, overleden Uithuizen 26-05-1924, trouwt Groningen 25-11-1877 - echtscheiding Groningen 27-09-1889 Hinderkien Heres, weduwe van Rinke Nienhuis, geboren Groningen 10-04-1838, overleden aldaar 13-11-1913, dochter van Meindert Heres en Lammegien Rijkens
     
IV.G Bauke Booi, geboren Rottevalle 25-09-1850 en erkend Achtkarspelen 13-01-1869, overleden Smallingerland 09-08-1930, trouwt Smallingerland 18-10-1873 Trijntje van der Wal, oud 23 jaar, geboren Drachten, dochtert van Sietze Sietes van der Wal en Froukjen Jans Kaspers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytze Booi, geboren Surhuisterveen 11-02-1874   volgt V.F
  b. Sake Booi, geboren Opeinde 31-01-1876, overleden aldaar 06-02-1876
  c. Aafke Booi, geboren Opeinde 09-05-1877, trouwt Smallingerland 06-05-1899 Jan Rinzema, geboren Drachten 30-07-1871, zoon van Koene Rinzema en Pietje de Vries
  d. Froukje Booi, geboren Drachten 10-03-1879, overleden aldaar 02-12-1901
  e. Sake Booi, geboren Drachten 02-02-1881, overleden aldaar 23-03-1881
  f. Sake Booi, geboren Drachten 06-05-1882   volgt V.G
  g. Siete Booi, geboren Drachten 25-10-1885   volgt V.H
  h. Tetje Booi, geboren Drachten 24-11-1886, overleden Smallingerland 27-01-1935, trouwt Smallingerland 26-02-1910 Wytze Herder, geboren Surhuisterveen 13-05-1881, zoon van Jan Gerrits Herder en Bartje de Vries
  i. Aalzen Booi, geboren Drachten 30-03-1890   volgt V.I
  j. Neeltje Booi, geboren Drachten 15-07-1893, overleden aldaar 27-05-1904
     
IV.H Nicolaas Booy, koffiehuisbediende, geboren Leeuwarden 26-02-1849 en erkend door moeder Leeuwarden d.d. 24-02-1871, overleden Leeuwarden 25-08-1915, trouwt Leeuwarden 02-12-1876 Saakje Simons, geboren Leeuwarden 27-09-1848, dochter van Simon Jans Simons en Grietje Stavenga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje Booy, geboren Leeuwarden 08-08-1878, overleden aldaar 27-08-1878
  b. Aukje Booy, geboren Leeuwarden 04-11-1879, overleden aldaar 03-07-1880
  c. Grietje Booy, geboren Leeuwarden 17-08-1881, overleden aldaar 14-07-1882
  d. Grietje Booy, geboren Leeuwarden 16-12-1883, overleden aldaar 26-11-1937, trouwt Leeuwarden 05-06-1907 Siebe Visser, orgelmaker, geboren Leeuwarden 29-06-1882, zoon van Tjerk Visser en Mettje Riedhorst
  e. Simon Booy, geboren Leeuwarden 16-10-1887, overleden aldaar 09-08-1888
  f. Aukje Booy, geboren Leeuwarden 06-07-1891, trouwt Leeuwarden 07-02-1917 Bouwe Dirk Dam, adjunctcommies gemeentewerken, geboren Rottum 29-03-1891, zoon van Hendrik Hendriks Dam en Rieuwkjen Hofstee
     
V.A Huite Booy, schipper, geboren Harich 04-04-1855 en erkend bij huwelijk ouders Hemelumer Oldeferd d.d. 26-02-1857, trouwt Sneek 17-05-1885 Baukje Wagenmakers, geboren Makkum 07-06-1861, overleden Sneek 29-04-1921, dochter van Sytze Wagenmakers en Jetske Heegstra
     
V.B Minze Booy, geboren Koudum 22-10-1858, trouwt Haskerland 26-08-1883 Geertje Sniksma, geboren Joure 29-06-1859, dochter van Gerrit Hendriks Sniksma en Tjitske Ruurds van der Zee
     
V.C Pieter Booy, geboren Woudsend 30-03-1864, trouwt Dantumadeel 12-03-1892 Wypke alias Wypkje Viersen, geboren Ferwerd 28-01-1861, dochter van Folkert Jans Viersen en Janke Rienks Huizinga
     
V.D Aalzen Booi, geboren Drachten 17-12-1871, trouwt Smallingerland 22-03-1902 Metje Ongersma, oud 28 jaar, geboren Surhuisterveen, dochter van Luitzen Koenes Ongersma en Elizabeth Harrits Boonstra
     
V.E Andries Booi, geboren Drachten 11-09-1882, trouwt Smallingerland 02-02-1905 Aukje Dootjes, oud 20 jaar, geboren Drachten, dochter van Auke Dootjes en Jeltje Taekema
     
V.F Sytze Booi, geboren Surhuisterveen 11-02-1874, overleden Drachten 26-12-1964, trouwt Smallingerland 30-11-1895 Rinske van Bruggen, geboren Drachten 12-01-1874, overleden 14-05-1944, dochter van Auke van Bruggen en Sytske de Boer
     
V.G Sake Booi, geboren Drachten 06-05-1882, trouwt Smallingerland 13-09-1902 - echtscheiding vonnis arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 01-02-1907 Neeltje de Jong, geboren Drachten 23-02-1880, dochter van Teun de Jong en Lutske Drost
     
V.H Siete Booi, geboren Drachten 25-10-1885, overleden Groningen 28-03-1940, trouwt Smallingerland 03-06-1911 Pietje Koopmans, geboren Beetsterzwaag 27-11-1887, overleden 08-11-1962 en begraven te Drachtster Compagnie, dochter van Jan Koopmans en Japikje Renzema
     
V.I Aalzen Booi, geboren Drachten 30-03-1890, overleden 08-12-970 en begraven te Drachtster Compagnie, trouwt Smallingerland 18-05-1917 Baukje Reitsma, geboren Wijnjeterp 03-07-1890, overleden 26-01-1967 en begraven te Drachtster Compagnie, dochter van Ybele Reitsma en Aukje Roels van Dekken
     

contact

naar boven

disclaimer