GENEALOGIE BOOMSMA


     
I. Broer Sjoerds, smid, bij 1e huwelijk afkomstig van Franeker, overleden Hijum ca. 1800, trouwt (1) Franeker 26-05-1760 Tjeertje Thyssen, gedoopt Franeker 16-11-1738, dochter van Tys Jans en Berintje Tjeerds, trouwt (2) Finkum 06-05-1792 Maaike Walings, weduwe van Pyter Hylkes, gedoopt Ferwerd 06-08-1752, dochter van Waling Jacobs en Tietske Rinses

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1760 DTB nr:    263, 1732 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 26 mei 1760
Man:             Broer Sjoerds, Franeker
Vrouw:          Tjeertje Thyssen, Franeker
NB:               smidsknecht

Trouwregister Hervormde gemeente Finkum Hijum, 1792 - DTB nr:     463, 1655 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 mei 1792, Finkum
Man:          Broer Sjoerds, Finkum
Vrouw:       Maike Walings, Hijum
NB:            hij:smid

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjoerd Broers Boomsma, gedoopt Franeker 31-05-1761, overleden Franeker 05-03-1812
  b. Thijs Broers Boomsma, gedoopt Franeker 31-10-1762   volgt II.A
  c. Grietje Broers Boomsma, gedoopt Finkum 28-12-1766, overleden Leeuwarderadeel 19-11-1818
  d. Douwe Broers Boomsma, gedoopt Finkum 11-06-1769   volgt II.B
  e. Beerntie Broers Boomsma, geboren 09-07-1774 en gedoopt Finkum 02-10-1774, trouwt 1796 Sjouke Dirks Tuin, gedoopt Hallum 04-04-1768, overleden mairie Hallum 12-03-1812, zoon van Dirk Joukes Tuin en Marijke Sjoukes Hoekstra
  f. Bientie, geboren 10-01-1777 en gedoopt Finkum 16-03-1777
  g. Janke Broers Boomsma, geboren 07-11-1779 en gedoopt Finkum 19-12-1779, overleden Leeuwarderadeel 06-02-1846, trouwt Finkum 24-05-1801 Arjen Arjens de Jonge
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  h. Tjitske Broers Boomsma, geboren Finkum 07-05-1793 en gedoopt aldaar 19-05-1793   volgt II.C
  i. Aafke Broers Boomsma, geboren Finkum 23-03-1796 en gedoopt aldaar 24-04-1796, overleden Leeuwarderadeel 16-12-1846, trouwt (1) Leeuwarderadeel 13-05-1819 Jan Jochums Bloemendal, boereknecht, geboren Corjum 09-02-1795 en gedoopt aldaar 22-03-1795, overleden Stiens 19-06-1824, zoon van Jochum Fopkes en Aaltje Durks, trouwt (2) Leeuwarderadeel 23-02-1826 Durk Theunis Dekkinga, geboren Oudkerk ca. 1788, overleden Leeuwarderadeel 02-04-1848, zoon van Theunis Jans en Trijntje Harmens
     
II.A Thijs Broers Boomsma, gedoopt Franeker 31-10-1762, overleden Leeuwarderadeel 03-08-1835, trouwt Hijum 19-06-1803 Rinske Sjoukes Dijkstra, geboren Hijum 30-06-1784 en gedoopt aldaar 22-08-1784, overleden Leeuwarderadeel 24-09-1843, dochter van Sjouke Dijkstra en Bottie Lieuwes

Trouwregister Hervormde gemeente Finkum Hijum, 1803 DTB nr: 463, 1655 - 1810
Vermelding:       Bevestiging huwelijk van 19 juni 1803, Hijum
Man:                Tijs Broers, Hijum
Vrouw:             Rinske Sjoukes, Hijum

Familienamen 1811 -  Mairie Stiens, fol. 63
Boomsma, Tijs Broers, Hijum
k. Tjeerdtje 8, Sjoukje 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Tjeerdtje Thijsses Boomsma, geboren Hijum 07-06-1804 en gedoopt aldaar 24-06-1804, overleden Menaldumadeel 16-02-1872, trouwt Menaldumadeel 25-06-1828 Jan Freerks van der Ley, geboren ca. 1796/1797, overleden Menaldumadeel 29-03-1859
  b. Sjoukje, geboren Hijum 57-06-1805 en gedoopt aldaar 07-07-1805, jong overleden
  c. Sjoukje Thijsses Boomsma, geboren Hijum 22-12-1809 en gedoopt aldaar 28-01-1810, overleden Leeuwarderadeel 23-08-1835, trouwt Leeuwarderadeel 26-10-1831 Jurjen Andries van der Wal, geboren ca. 1807, overleden Leeuwarderadeel 01-02-1876
  d. Bottje Tijssens Boomsma, geboren Hijum 25-09-1813, overleden Leeuwarderadeel 29-09-1842, trouwt Leeuwarderadeel 17-07-1834 Sjoerd Jelles Schuurmans, geboren Vrouwenparochie 06-04-1814, overleden Leeuwarderadeel 06-01-1855, zoon van Jelle Hillebrands Schuurmans en Tjitske Sjoerds Schuurmans
  e. Aaltje Thijssens Boomsma, geboren Hijum 15-09-1816, overleden Leeuwarderadeel 06-08-1910, trouwt Leeuwarderadeel 15-06-1837 Jan Formers van der Ploeg, geboren Stiens 1806, overleden Leeuwarderadeel 04-01-1894, zoon van Former Jurjens van der Ploeg en Beitske Jelles
     
II.B Douwe Broers Boomsma, gedoopt Finkum 11-06-1769, overleden Marrum 07-10-1808, trouwt Marrum 18-05-1806 Tytje Wytzes Terpstra, geboren 05-02-1782 en gedoopt Wanswerd 17-03-1782,  overleden Marrum 26-11-1853, dochter van Wytse Eelkes en Lijsbeth Joukes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 18 mei 1806 in Marrum
Man          : Douwe Broers afkomstig van Hallum
Vrouw       : Tytje Wytzes afkomstig van Marrum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lijsbeth Douwes Boomsma, geboren Marrum 04-09-1808 en gedoopt aldaar 11-09-1808, overleden Oostdongeradeel 09-08-1857, trouwt Ferwerderadeel 28-02-1833 Beert Dirks Wiersma, bakkersknecht, geboren Westernijkerk ca. 1808, overleden Oostdongeradeel 08-12-1860, zoon van Dirk Beerts Wiersma en Froukje Wytzes
     
II.C Tjitske Broers Boomsma, geboren Finkum 07-05-1793 en gedoopt aldaar 19-05-1793, overleden Het Bildt 10-02-1885, weduwe, trouwt Het Bildt 03-05-1818 Roelof Cornelis de Groot, geboren Sint Annaparochie 09-03-1774 en gedoopt aldaar 27-03-1774, zoon van Cornelis Filippus en Maartje Roelofs

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Marten Broers, geboren Hijum 20-04-1813   volgt III
     
III. Marten Broers ook genaamd Marten Boomsma, geboren Hijum 20-04-1813, overleden Het Bildt 18-01-1894, trouwt Het Bildt 16-12-1841 Pietje Atzes Atsma, geboren Stiens 05-04-1813, overleden Het Bildt 16-02-1896, dochter van Atze Atzes Atsma en Trijntje Reinders Roorda

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Het Bildt 18-10-1842
  a. Atze Boomsma, geboren Het Bildt 04-10-1843, overleden aldaar 21-10-1843
   - levenloos kind (dochter); Het Bildt 01-12-1844
     

contact

naar boven

disclaimer