GENEALOGIE DE JONG


     
I. Jacob Jacobs trouwt Grietje Willems

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerben, geboren 26-11-1769 en gedoopt Wier 07-02-1773
  b. Yep, geboren 30-09-1771 en gedoopt Wier 07-02-1773   volgt II
     
II. Yep Jakobs de Jong, schipper, geboren 30-09-1771 en gedoopt Wier 07-02-1773, overleden Akkrum 24-11-1830, trouwt Weidum 01-06-1794 Klaaske Tietes, geboren 15-01-1769 en gedoopt Beers 05-02-1769, overleden Britsum 15-09-1826, dochter van Tiete Jurjens en Durkje Wynsens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Weidum 1728-1810 - Inventarisnr.: DTB 85
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 1 juni 1794 in Weidum
Man          : Yep Jacobs afkomstig van Mantgum
Vrouw       : Klaaske Tietes afkomstig van Weidum

Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1830
Overledene: Yep Jacobs de Jong - Overleden: 24 november 1830 - Wonende: Akkrum
  schipper; overleden in schip; vader van Tjitte, arbeider Engelum en Klaas Yeps de Jong, schippersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob, geboren Beers 24-02-1795 en gedoopt aldaar 12-04-1795, overleden aldaar 10-08-1796
  b. Dirkje Jeps de Jong, geboren Beers 21-03-1797 en gedoopt aldaar 16-04-1797, overleden Menaldumadeel 21-05-1829, trouwt Leeuwarderadeel 19-01-1826 Engel Sakes Blok, geboren Beetgum 17-11-1801 en gedoopt aldaar 20-12-1801, overleden Menaldumadeel 24-05-1887, zoon van Saake Romkes en Berber Engels
  c. Jacob Jeps de Jong, geboren 19-10-1798 en gedoopt Weidum 25-11-1798, overleden mairie Berlikum 27-05-1814
  c. Grietje Jeps de Jong, geboren 07-03-1801 en gedoopt Weidum 29-03-1801, overleden mairie Berlikum 03-06-1814
  d. Tiete, geboren Weidum 31-01-1803 en gedoopt aldaar 06-03-1803   volgt III.A
  e. Douwe Jeps de Jonge, huzaar, geboren 15-05-1805 en gedoopt Weidum 09-06-1805, overleden Atlantische Oceaan aan boord korvet van oorlog "Boreas" 07-11-1842
  f. Sytze Jeps de Jong, geboren 24-03-1809 en gedoopt Marssum 23-04-1809, overleden Menaldumadeel 22-08-1819
  g. Klaas Jeps de Jong, geboren mairie Berlikum 11-01-1812   volgt III.B
  h. Grietje Jeps de Jong, geboren mairie Berlikum 25-08-1815, overleden aldaar 15-07-1817
     
III.A

Tiete Jeps de Jong, geboren Weidum 31-01-1803 en gedoopt aldaar 06-03-1803, overleden Leeuwarden 19-05-1877, trouwt Menaldumadeel 25-06-1828 Rigtje Sakes Wassenaar, geboren Schingen ca. 1807, overleden Menaldumadeel 26-10-1873, dochter van Sake Jisses en Lieutske Ysbrands

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Tietes de Jong, geboren Engelum 12-04-1829, trouwt (1) Menaldumadeel 18-05-1853 Jan Wybes van Dokkenburg ook genaamd Dokkumburg, geboren Berlikum 03-02-1827 overleden Menaldumadeel 19-06-1876, zoon van Wybe Heeres van Dokkenburg en Maartje Teyes, trouwt (2) Menaldumadeel 10-05-1883 Harmen Koopal, geboren Sint Annaparochie 26-04-1820, zoon van Sieds Aukes Koopal en Bauklje Pieters Donia
  b. Lieutske Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 14-12-1831, overleden aldaar 21-12-1831
  c. Lieutske Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 03-12-1832, trouwt Menaldumadeel 06-11-1862 Jacob Sikkes Hempenius, geboren Engelum 13-05-1813, zoon van Sikke Jacobs Hempenius en Antje Durks Extra
  d. Dirkje Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 23-01-1835, overleden Leeuwarden 18-10-1917, trouwt Menaldumadeel 09-06-1859 Kornelis Klazes Hager, geboren Menaldumadeel 06-03-1840, overleden Leeuwarden 18-10-1909, zoon van Klaas Harmens Hager en Rinske Kornelis Dijkstra
  e. Sake Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 15-12-1837   volgt IV.A
  f. Yep Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 03-08-1840   volgt IV.B
  g. Grietje Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 02-12-1844, trouwt Menaldumadeel 16-05-1868 Klaas Zweitzes Klaasens, geboren Menaldumadeel 21-06-1840, overleden aldaar 15-03-1920, zoon van Zweitze Nicolaas Klaasens en Trijntje Leenderts Kikstra
  h. IJsbrand Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 03-02-1846, overleden Friens 08-08-1846
  i. IJsbrand Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 02-07-1847   volgt IV.C
     
III.B

Klaas Yeps (Jeps) de Jong, geboren mairie Berlikum 11-01-1812, overleden Leeuwarden 10-03-1886, trouwt Menaldumadeel 22-02-1832 - echtscheiding 20-03-1852 Klaaske Johannes de Vries, geboren mairie Marssum 19-08-1813, overleden Menaldumadeel 08-07-1855, dochter van Johannes IJsbrands de Vries en Jeltje Klazes Nauta

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Klazes de Jong, geboren Engelum 25-06-1832   volgt IV.D
  b. Klaaske Klazes de Jong, geboren Engelum 17-07-1835, trouwt Het Bildt 18-10-1860 Jacob Post, geboren Deinum  27-04-1834, zoon van Thijs Hendriks Post en Jeltje Jacobs Tuinenga
  c. Yep Klazes de Jong, geboren 01-03-1838, overleden Irnsum 16-09-1849
  d. Sytze Klazes de Jong, geboren Engelum 21-06-1840   volgt IV.E
  e. Klaas Klazes de Jong, geboren Engelum 06-08-1844, overleden aldaar 11-05-1845
  f. Jelle Klazes de Jong, geboren Engelum 06-08-1844, overleden aldaar 03-05-1845
  g. Jelle Klazes de Jong, geboren Engelum 23-09-1845, overleden Menaldumadeel 12-04-1848
  h. Jeltje Klazes de Jong, geboren Deinum 24-07-1848, trouwt Het Bildt 22-07-1875 Jan Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 03-09-1854, zoon van Harmen Jans Dijkstra en Grietje Johannes Zuidema
     
IV.A Sake Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 15-12-1837, overleden aldaar 01-11-1920, trouwt Menaldumadeel 10-05-1865 Sytske Willems Boomsma, geboren Menaldumadeel 10-07-1843, overleden aldaar 25-01-1935, dochter van Willem Andeles Boomsma en Sytske Minnes Braaksma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tiete Sakes de Jong, geboren Berlikum 19-04-1866   volgt V.A
  b. Willem de Jong, geboren Berlikum 23-04-1868   volgt V.B
  c. Yep Sakes de Jong, geboren Berlikum 23-10-1870, overleden aldaar 12-07-1901
  d. Andele Sakes de Jong, geboren Berlikum 12-02-1873   volgt V.C
     
IV.B Yep Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 03-08-1840, overleden aldaar 23-03-1910, trouwt Menaldumadeel 16-05-1868 Durkje Meintes Dijkstra, geboren Minnertsga 25-01-1843, overleden Memaldumadeel 04-02-1927, dochter van Meinte Leenderts Dijkstra en Rinskje Jippes Miedema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinske de Jong, geboren Engelum 02-06-1869, overleden 16-11-1911, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 02-04-1908 Klaas Tanja, geboren Beetgum 23-07-1859, zoon van Johannes Jacobs Tanja en Wijke Klazes Hiemstra
  b. Rigtje de Jong, geboren Engelum 03-02-1872, trouwt Menaldumadeel 23-05-1895 Jacob Alberda, geboren Menaldum 20-10-1870, zoon van Albert Martens Alberda en Janke Foppes Reinsma
     
IV.C IJsbrand Tietes de Jong, geboren Menaldumadeel 02-07-1847, trouwt Menaldumadeel 17-12-1873 Antje Pieters Braaksma, geboren Menaldumadeel 19-06-1849, overleden aldaar 12-10-1895, dochter van Pieter Ebes Braaksma en Ymkje Oebeles van der Veer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ritske de Jong, geboren Engeluml 24-12-1876, overleden aldaar 15-05-1877
  b. Ritske de Jong, geboren Engelum 23-01-1882, trouwt Menaldumadeel 24-05-1906 Grietje Landstra, geboren Engelum ca. 1886, dochter van Sybe Landstra en Aukje Zijlstra
     
IV.D Johannes de Jong, geboren Engelum 25-06-1832, trouwt Het Bildt 10-05-1866 Sytske Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 02-06-1842, dochter van Sierd Symens Dijkstra en Wytske de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas de Jong, geboren St. Annaparochie 13-10-1866   volgt V.D
  b. Sierd de Jong, geboren St. Annaparochie 25-08-1868, overleden aldaar 09-01-1870
     
IV.E Sytze Yeps de Jong, geboren Engelum 21-06-1840, trouwt Het Bildt 13-08-1868 Wytske Kuiken, geboren Sint Annaparochie 06-06-1838, dochter van Jacob Jacobs Kuiken en Dirkje Jans Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob de Jong, geboren Sint Annaparochie 11-06-1870
  b. Klaaske de Jong, geboren Sint Annaparochie 05-08-1873
  c. Dirkje de Jong, geboren Sint Annaparochie 28-02-1875
  d. Klaas de Jong, geboren Sint Annaparochie 05-09-1876   volgt V.E
  e. Jantje de Jong, geboren Sint Annaparochie 08-03-1878, trouwt Het Bildt 13-08-1903 Pieter Koenraad Groot, geboren Den Helder ca. 1879, zoon van Adriaan Groot en Frouwtje Dekker
  f. Jeltje de Jong, geboren Sint Annaparochie 10-10-1879
  g. Johannes de Jong, geboren Sint Annaparochie 23-03-1881
  h. Dirk de Jong, geboren Sint Annaparochie 15-03-1884
     
V.A Tiete Sakes de Jong, geboren Berlikum 19-04-1866, trouwt Menaldumadeel (1) 24-05-1894 Doutzen van der Schaaf, geboren Berlikum 22-01-1871, dochter van Taeke Klazes van der Schaaf en Antje Sytzes Braaksma, trouwt (2) Menaldumadeel 16-01-1896 Giltje Beintema, geboren Franeker 09-11-1873, dochter van Jetske Aukes Beintema
     
V.B Willem Sakes de Jong, geboren Berlikum 23-04-1868, trouwt Menaldumadeel 17-05-1894 Wytske Brouwer, geboren Menaldum 02-07-1874, dochter van Liepke Minnes Brouwer en Baukje Kornelis Alberda
     
V.C Andele Sakes de Jong, geboren Berlikum 12-02-1873, trouwt Menaldumadeel 13-05-1909 Adriaantje Osinga, geboren  Berlikum 22-03-1878, dochter van Heerke Nannes Osinga en Eva Klazes Lautenbach
     
V.D Klaas de Jong, geboren St. Annaparochie 13-10-1866, trouwt (1) Het Bildt 11-05-1893 Klaaske Koehoorn, geboren Hallum 25-01-1869, overleden Ferwerderadeel 12-12-1899, dochter van Eise Jans Koehoorn en Trijntje Jans Tangsma, trouwt (2) Ferwerderadeel 15-05-1901 Engeltje Koehoorn, geboren Hallum 16-09-1877, overleden Ferwerderadeel 28-12-1903, dochter van Eize Jans Koehoorn en Trijntje Jans Tangsma, trouwt (3) Het Bildt 20-04-1905 Antje Sanders, geboren Sint Jacobiparochie 19-02-1874, dochter van Christiaan Sanders en Neeltje Krottje
     
V.E Klaas de Jong, geboren Sint Annaparochie 05-09-1876, trouwt Het Bildt 26-03-1903 Grietje Feenstra, geboren Sint Annaparochie 28-06-1882, dochter van Sytze Feenstra en Grietje Tuinstra
     

contact

naar boven

disclaimer