GENEALOGIE DE JONG


     
I. Jurjen Harmens, bij huwelijk afkomstig van Tzummarum, trouwt Tzumarrum 14-11-1773 Riemke Sijbes, bij huwelijk afkomstig van Tzummarum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Tzummarum Firdgum 1632-1811, Hiaat 1641-1741 - Inventarisnr.: DTB 111
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 14 november 1773 in Tzummarum
Man          : Jurjen Harmens afkomstig van Tzummarum
Vrouw       : Riemke Sijbes afkomstig van Tzummarum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijbe Jurjens, geboren Tzumarrum 31-01-1775 en gedoopt aldaar 12-02-1775   volgt II
  b. Lijsbert Jurjens, geboren 26-05-1778 en gedoopt Sint Annaparochie 05-07-1778
  c. Lijsbeth Jurjens, geboren 29-01/02-1780 en gedoopt Sint Annaparochie 12-03-1780
     
II. Sybe Jurjens de Jong, schoenmaker, geboren Tzumarrum 31-01-1775 en gedoopt aldaar 12-02-1775, overleden Leeuwarderadeel 17-12-1853, trouwt Sint Annaparochie 16-09-1804 Doetje Pieters Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, geboren ca. 1775, overleden Leeuwarderadeel 04-06-1855, dochter van Pieter NN

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 16 september 1804 in Sint Annaparochie
Man:             Sybe Jurjens afkomstig van Sint Annaparochie
Vrouw:          Doetje Pieters afkomstig van Sint Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jurjen Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie ca. 1807   volgt III.A
    Pieter Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie ca. 1808, overleden aldaar 15-08-1827
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1827
Overledene: Pieter Sybes de Jong - Overleden: 15 augustus 1827 - Wonende: St.Annaparochie
  militair met verlof; zoon van Sybe Jurjens de Jong, schoenmaker & Doetje Pieters Hoekstra; broer van minderjarige Jurjen?, Grietje, Renske, Lijsbert, Jan en Cornelis Sybes de Jong. Saldo fl. 12,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
  b. Grietje Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie ca. 1810, trouwt Het Bildt 03-10-1850 Cornelis Gerrits Gelder, weduwnaar van Renske Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie 1813, zoon van Gerrit Beerts Gelder en Lipkje Everts Siderius
  c. Renske Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie 1812, trouwt Het Bildt 15-12-1836 Cornelis Gerrits Gelder, geboren Sint Annaparochie 1813, zoon van Gerrit Beert Gelder en Lipkje Everts Siderius
  d. Lijsbert Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie 09-12-1814, trouwt Het Bildt 11-04-1844 Berend Feddes Grond, geboren Vrouwenparochie 01-09-1820, zoon van Fedde Martens Grond en Grietje Berends Krottje
  e. Jan Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie 20-06-1816   volgt III.B
  f. Kornelis Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie 15-09-1822   volgt III.C
     
III.A Jurjen Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie ca. 1807, overleden Het Bildt 21-01-1853, trouwt Het Bildt 07-08-1834 Ybeltje Tabes Gorter, geboren Oude Zijl onder Vrouwenparochie 10-12-1809 en gedoopt Vrouwenparochie 14-01-1810 , overleden Het Bildt 11-06-1875, dochter van Tabe Dirks Gorter en Trijntje Aedes Broekes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doetje Jurjens de Jong, geboren Finkum 08-12-1834, trouwt Het Bildt 28-06-1855 Hendrik Nannes Kuperus ook genamd Kuipers, geboren Mantgum 13-04-1833, zoon van Nanne Annes Kuipers en Antje Hendriks Wiersma
  b. Sybe Jurjens de Jong, geboren Vrouwenparochie 12-08-1838   volgt IV.A
  c. Tabe Jurjens de Jong, geboren Vrouwenparochie 04-10-1841, overleden Het Bildt 24-08-1867
  d. Ăde Jurjens de Jong, geboren Vrouwenparochie 20-07-1843   volgt IV.B
  e. Trijntje Jurjens de Jong, geboren Vrouwenparochie 20-09-1845, trouwt Het Bildt 24-09-1868 Reinder van der Ploeg, geboren Vrouwenparochie ca. 1845, zoon van Bokke Watzes van der Ploeg en Tjitske Reinders Borger
  f. Pieter Jurjens de Jong, geboren Vrouwenparochie 04-11-1848   volgt IV.C
     
III.B Jan Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie  20-06-1816, trouwt Het Bildt 17-05-1838 Lijsbeth Willems Kamstra, geboren Leeuwarden ca. 1810, dochter van Willem Douwes Kamstra en Klaaske Jurjens Kamstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doetje Jans de Jong, geboren Finkum19-02-1839, trouwt Het Bildt 11-05-1865 Wiltje Walburg, geboren Vrouwenparochie ca. 1841, zoon van Jacob Meinderts Walburg en Froukje Wiltjes Pars
  b. Willem Jans de Jong, geboren Ferwerderadeel 18-02-1841, overleden Het Bildt 20-04-1846
  c. Sybe Jans de Jong, geboren Sint Annaparochie 15-09-1845   volgt IV.D
     
III.C Kornelis Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie 15-09-1822, trouwt Leeuwarderadeel 23-11-1848 Wintze Jelmers Miedema, geboren Cornjum ca. 1828, dochter van Jelmer Joukes Miedema en Tjitske Tjallings Terpstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doetje Kornelis de Jong, geboren Cornjum 28-09-1849, trouwt (1) Leeuwarderadeel 20-11-1872 Ype Jacobs van Broek, geboren Jelsum ca. 1849, zoon van Jacob Ypes van Broek en Tjetje Baukes Visser, trouwt (2) Leeuwarderadeel 03-08-1881 Casper Ablij, geboren Huizum ca. 1833, zoon van Jacob Ablij en Lydia Dirks Andringa
  b. Jelmer Kornelis de Jong, geboren Cornjum 06-05-1851   volgt IV.E
  c. Tjitske Kornelis de Jong, geboren Cornjum 04-04-1853, trouwt Leeuwarderadeel 24-06-1876 Abe Klazes van der Vlag, geboren Vrouwenparochie ca. 1854, zoon van Klaas Abes van der Vlag en Beitske Gjalts van der Meer
  d. Sybe Jurjen de Jong, geboren Cornjum 12-09-1855   volgt IV.F
     
IV.A Sybe Jurjens de Jong, geboren Vrouwenparochie 12-08-1838, emigratie USA 16-05-1892, trouwt (1) Het Bildt 12-11-1863 Jitje Wybenga, geboren Stiens 18-01-1842, overleden Het Bildt 14-10-1877, dochter van Hilbrand Jans Wybenga en Gelske Johannes Dijkstra, trouwt (2) Het Bildt 04-07-1878 Eelkje Anthoons Hamstra, weduwe van Klaas Sytzes Zoodsma, geboren Hallum 13-03-1839, emigratie USA 16-05-1892, dochter van Antonius Petrus Hamstra en Seeske Bottes de Vries

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gelske de Jong, geboren Vrouwenparochie 20-08-1864, trouwt Het Bildt 15-05-1884 Hendrik Fenstra, geboren Hallum 28-02-1861, zoon van Johannes Hendriks Fenstra en Grietje Jitses Wiersma
  b. Jurjen de Jong, geboren Vrouwenparochie 06-10-1865, trouwt Het Bildt 15-05-1890 Maartje Stap, geboren Hallum 11-06-1868, overleden Het Bildt 05-07-1940, dochter van Hendrik Jans Stap en Grietje Jacobs Brouwer
  c. Hilbrand de Jong, geboren Vrouwenparochie 23-02-1867
  d. Pieter de Jong, geboren Vrouwenparochie 31-01-1870, emigratie USA 16-5-1892
  e. Ede alias Aede de Jong, geboren Vrouwenparochie 10-02-1871, overleden aldaar 22-05-1872
  f. Ybeltje de Jong, geboren Vrouwenparochie 13-04-1873
  g. Saakje de Jong, geboren Vrouwenparochie 29-06-1875, overleden aldaar 06-02-1880
  h. Johanna de Jong, geboren Vrouwenparochie 03-10-1877, overleden aldaar 23-01-1879
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  i. Dieuwke de Jong, geboren Het Bildt 02-04-1879
  j. Anthoon de Jong, geboren Het Bildt 25-09-1880
     
IV.B Ăde Jurjens de Jong, geboren Vrouwenparochie 20-07-1843, trouwt Het Bildt 21-11-1867 Tjitske Borger, geboren Sint Annaparochie 07-03-1841, dochter van Jacob Eeltjes Borger en Klaaske Johannes Giesing

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tabe de Jong, geboren Vrouwenparochie 27-04-1868   volgt V.A
  b. Klaaske de Jong, geboren Vrouwenparochie 25-01-1870, trouwt Het Bildt 07-05-1891 Pieter Wiersma, geboren Hallum 10-11-1864, zoon van Tjepke Pieters Wiersma en Maaike Broers van Dijk
  c. Jurjen de Jong, geboren Vrouwenparochie 28-06-1872   volgt V.B
  d. Jacob de Jong, geboren Vrouwenparochie 14-12-1875, overleden aldaar 14-04-1877
  e. Ybeltje de Jong, geboren Vrouwenparochie 14-12-1875, overleden aldaar 18-04-1877
   - levenloos kind (zoon), Vrouwenparochie 12-04-1878
  f. Jacob de Jong, geboren Vrouwenparochie 27-08-1879   volgt V.C
  g. Ybeltje de Jong, geboren Vrouwenparochie 26-02-1882, trouwt Het Bildt 26-02-1903 Douwe Bosma, geboren Vrouwenparochie 03-01-1884, zoon van Thijs Bosma en Doetje Boersma
     
IV.C Pieter Jurjens de Jong, agent van politie, portier, geboren Vrouwenparochie 04-11-1848, trouwt Leeuwarderadeel 10-08-1871 Simkje Paulus Oosterhof, geboren Cornjum 22-06-1852, dochter van Paulus Sanders Oosterhof en Eelkje Jochums Algera

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eelkje de Jong, geboren Het Bildt 02-05-1872
  b. Ybeltje de Jong, geboren Het Bildt 12-04-1874, trouwt met wetteging 1 kind Amsterdam 20-12-1893 Marten Renke Gross, diamantslijper, geboren Amsterdam ca. 1871, zoon van Johannes Coenraad Gross en Maria de Vries
  c. Aafke de Jong, geboren Het Bildt 19-12-1875, trouwt Amsterdam 17-08-1899 -echtscheiding 06-07-1935 Johannes Jacobus Broekveldt, kleermaker, geboren Rotterdam ca. 1876, zoon van Simon Broekveldt en Catharina Jacoba Schr÷der
  d. Trijntje de Jong, geboren Wonseradeel 26-10-1878, trouwt Amsterdam 16-05-1900 Everardus Adrianus Maria ter Lingen, loodgieter, geboren Amsterdam ca. 1878, zoon van Adrianus ter Linden en Jacoba Johanna Maria Helmsen
  e. Gatske de Jong, geboren Leeuwarden 21-02-1882, trouwt (1) Amsterdam 27-04-1904 Frans Ludwig Broekveldt, kleermaker, geboren Rotterdam 10-01-1880, zoon van Simon Broekveldt en Catharina Jacoba Schr÷der, trouwt (2) Amsterdam 17-04-1912 Johannes de Wit, diamantslijper, geboren Amsterdam ca. 1882, zoon van Johannes de Wit en Grietje Leek
     
IV.D Sybe Jans de Jong, geboren Sint Annaparochie 15-09-1845, overleden Het Bildt 27-08-1913, trouwt Het Bildt 13-05-1869 Itske Willems Tanje alias Tanja, geboren Sint Annaparochie 09-02-1845, overleden Menaldumadeel 26-10-1920, dochter van Willem Annes Tanja en Eke Doedes van der Laan

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eke de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 10-07-1870, trouwt Het Bildt 26-05-1892 Jacobus Hoitsma, geboren Sint Jacobiparochie 03-09-1869, zoon van Gerben Hoitsma en Aaltje Bos
  b. Jan de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 12-12-1871   volgt V.D
  c. Willem de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 02-11-1874   volgt V.E
  d. Elisabeth de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 13-08-1876, trouwt Het Bildt 24-05-1900 Pieter van der Ley, geboren Berlikum 20-09-1871, zoon van Sjouke Jans van der Ley en Klaasje Pieters Smidt
  e. Doede de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 30-09-1878   volgt V.F
  f. Doetje de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 20-04-1881, trouwt (1) Het Bildt 07-05-1903 Bauke Keizer, geboren Sint Jacobiparochie 10-05-1875, zoon van Arjen Keizer en Hendrikje de Walle, trouwt (2) Het Bildt 10-08-1922 Jan Plantenga, geboren Franeker 18-04-1877, zoon van Herke Plantenga en Baukje de Boer
  g. Froukje de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 27-09-1883, trouwt Het Bildt 14-05-1908 Jan van Wigcheren, geboren Berlikum 14-03-1881, zoon van Johannes van Wigcheren en Aukje Sjoerdsma
     
IV.E Jelmer Kornelis de Jong, onderwijzer, geboren Cornjum 06-05-1851, overleden Haarlem 24-06-1929, gehuwd, trouwt Opsterland 07-08-1875 Antje van der Vegt, geboren Beetsterzwaag 21-10-1855, dochter van Wobbe van der Vegt en Wytske Jans Bosma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Kornelis de Jong, geboren Haskerland 01-12-1875   volgt V.G
  b. Wietske de Jong, geboren Haskerland 22-08-1877
  c. Wobbe de Jong, geboren Hemelumer Oldeferd 14-02-1879, overleden aldaar 02-07-1880
  d. Wintje de Jong, geboren Hemelum 30-03-1880, trouwt Ooststellingwerf 24-12-1903 Thomas van der Schaaf, geboren Terhorne 18-12-1878, zoon van Sjoerd van der Schaaf en Antje Thomas Boetje
  e. Baukje de Jong, geboren Hemelum 20-02-1882, trouwt Leeuwarderadeel 19-06-1909 Simon Visser, geboren Huizum 13-04-1884, zoon van Bavius Visser en Baukje Boxum
  f. Sjieuwke de Jong, geboren Hemelumer Oldeferd 17-03-1884, overleden Ooststellingwerf 03-01-1910
  g. Marie Maaike de Jong, geboren Appelscha 26-01-1886, trouwt Opsterland 21-04-1910 Symen Lingsma, geboren Lippenhuizen 18-01-1881, zoon van Tjeerd Lingsma en Symkjen Sytzes van der Vegt
  h. Wobbe de Jong, geboren Appelscha 03-06-1888   volgt V.H
  i. Jan de Jong, geboren Appelscha 11-11-1890   volgt V.I
  j. Sybe de Jong, geboren Ooststellingwerf 10-04-1894
  k. Casper Sytse de Jong, geboren Ooststellingwerf 23-12-1896
  l. Doetje de Jong, geboren Ooststellingwerf 21-02-1901, overleden aldaar 09-10-1909
     
IV.F Sybe Jurjen de Jong, geboren Cornjum 12-09-1855, overleden Ferwerderadeel 10-06-1884, trouwt Leeuwarderadeel 24-02-1881 Trijntje Johannes de Walle, geboren Franeker 06-11-1857, overleden Ferwerderadeel 15-11-1885, dochter van Johannes Andries de Walle en Baukje Jacobs Koopmans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Kornelis de Jong, geboren Marrum 30-10-1882   volgt V.J
     
V.A Tabe de Jong, geboren Vrouwenparochie 27-04-1868, trouwt Het Bildt 25-02-1892 Christina Rondaan, geboren Hallum 12-11-1871, dochter van Johannes Rondaan en Klaaske Ebbens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ăde de Jong, geboren Vrouwenparochie 16-06-1892, trouwt Menaldumadeel 12-07-1917 Aaltje Roersma, geboren Menaldum 18-03-1895, dochter van Symon Roersma en Wytske de Swart
  b. Klaaske de Jong, geboren Vrouwenparochie 02-09-1893, overleden Leeuwarden 29-12-1913
  c. Tjitske de Jong, geboren Vrouwenparochie 12-12-1894, trouwt Ferwerderadeel 10-04-1915 Rienk Hoekstra, machinist, geboren Marrum 08-08-1892, zoon van Tjerk Arjens Hoekstra en Antje Jelkes Tamboeser
  d. Johannes de Jong, geboren Het Bildt 12-03-1896, overleden aldaar 03-03-1897
  e. Johannes de Jong, geboren Het Bildt 11-09-1897
  f. Hiltje de Jong, geboren Hallum 20-07-1900
  g. Jurjen de Jong, geboren Hallum 10-09-1901, overleden aldaar 10-10-1902
  h. Renske de Jong, geboren 08-1908, overleden Ferwerderadeel 24-11-1908
     
V.B Jurjen de Jong, geboren Vrouwenparochie 28-06-1872, trouwt Ameland 10-12-1895 Jetske Ney, geboren Hollum 07-08-1872, dochter van Botte Douwes Ney en Sytske Folkerts Visser

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martje de Jong, geboren Ameland 16-12-1896
     
V.C Jacob de Jong, geboren Vrouwenparochie 27-08-1879, trouwt Het Bildt 24-11-1904 Trijntje Hijma, geboren Vrouwenparochie 22-11-1883, zoon van Dirk Hijma en Sjutje de Vries
     
V.D Jan de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 12-12-1871, trouwt Het Bildt 16-05-1895 Grietje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 27-08-1872, dochter van Douwe Kuiken en Ytje Tempel
     
V.E Willem de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 02-11-1874, trouwt Het Bildt 24-05-1900 Tjetje van der Lei alias Ley, geboren Berlikum 01-05-1874, zoon van Sjouke Jans van der Ley en Klaasje Pieters Smidt
     
V.F Doede de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 30-09-1878, trouwt Menaldumadeel 23-04-1903 Ytje Peterzon, geboren Berlikum 18-01-1880, dochter van Tjeerd Peterzon en Aafke Werkhoven
     
V.G Kornelis de Jong, assistent posterijen, geboren Haskerland 01-12-1875, trouwt Dalen 10-05-1905 Aaltje Boetting, geboren Wachtum 05-08-1878, dochter van Harm Boetting en Zwaantje van der Heide
     
V.H Wobbe de Jong, geboren Appelscha 03-06-1888, trouwt Opsterland 08-05-1914 Siegertje Terpstra, geboren Siegerswoude 08-07-1884, dochter van Jan Johannes Terpstra en Aaltje Siegers Buursma
     
V.I Jan de Jong, geboren Appelscha 11-11-1890, trouwt Opsterland 29-07-1920 Antje de Jong, geboren Gorredijk 03-08-1888, dochter van Willem Hanzes de Jong en Geiske Sytzes de Groot
     
V.J Kornelis de Jong, geboren Marrum 30-10-1882, trouwt Leeuwarderadeel 27-05-1911 Rindertje Agema, geboren Leeuwarden 09-09-1884, dochter van Rients Agema en Harmke de Vries
     

contact

naar boven

disclaimer