GENEALOGIE DE VRIES


   
I.

Syger Jans, boer, bij huwelijk afkomstig uit Langezwaag, trouwt Kortezwaag en Langezwaag 22-08-1723 Geeske Jans bij huwelijk afkomstig uit Langezwaag

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724 - Inventarisnr.: DTB 563
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 22 augustus 1723
Man          : Syger Jans afkomstig van Langezwaag
Vrouw       : Geiske Jans afkomstig van Langezwaag

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 142
Syger Jans, Opsterland 
Plaats: Langezwaag     /   Omschrijving: boer
Gezin volw: 6 en kind   /   Aanslag: 52-14-0
Verhoging: -               /   Vermogen:  -

uit dit huwelijk:
 

a. Klaas, gedoopt Langezwaag 27-02-1724   volgt II.A
b. Jan, gedoopt Langezwaag 23-12-1725   volgt II.B
c. Reinder, gedoopt Langezwaag 23-10-1729   volgt II.C
d. Anne, gedoopt Langezwaag 07-10-1731   volgt II.D
  e. Trijntje Sygers, gedoopt Langezwaag 28-02-1734, overleden voor 08-1765, trouwt Langezwaag 11-05-1760 Jelle Heerres, afkomstig uit Langezwaag, geboren ca. 1730, overleden Langezwaag 15-09-1791
   
II.A

Klaas Sygers, gedoopt Langezwaag 27-02-1724, trouwt Langezwaag 07-04-1749 Maaike Hendriks, bij huwelijk afkomstig uit Kortezwaag

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: DTB 564
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 april 1749 in Langezwaag
Man          : Klaes Sygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw       : Maaike Hendriks afkomstig van Kortezwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wypkje Clases, gedoopt Langezwaag 16-05-1751, overleden voor 04-1816, trouwt Hemrik 26-04-1772 Anne Hendriks Zwart, bij huwelijk afkomstig van Hemrik, geboren ca. 1744, overleden Opsterland 14-04-1816, weduwnaar, zoon van Hendrik Jans en Hielkje Annes
b. Syger, gedoopt Langezwaag 12-11-1752  volgt III.A
  c. Hendrik, gedoopt Langezwaag 02-11-1755 (in doopboek wordt de naam Hendrik niet vermeld)  volgt III.B
   
II.B Jan Sygers, gedoopt Langezwaag 23-12-1725, trouwt Langezwaag 11-05-1760 Grietje Heeres, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag, gedoopt op belijdenis Langezwaag 31-05-1762, dochter van Heere Jelles en Jouk Gosses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: DTB 564
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 mei 1760 in Langezwaag
Man          : Jan Sygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw       : Grietje Heerres afkomstig van Langezwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sijger, gedoopt Langezwaag 19-02-1761
b. Trientje, gedoopt Oldeholtpade 14-10-1764
c. Heere, gedoopt Oldeholtpade 06-09-1767
d. Joukje, gedoopt Oldeholtpade 29-07-1770
e. Gosse, geboren Nijeholtpade 25-10-1773 en gedoopt Oldeholtpade 31-10-1773
f. Geiske, geboren Nijeholtpade 31-01-1777 en gedoopt Oldeholtpade 09-02-1777
  g. Jaitse, geboren Langezwaag 10-06-1779 en gedoopt aldaar 27-06-1779
   
II.C Reinder Sygers, gedoopt Langezwaag 23-10-1729, trouwt met 1e proclamatie Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 13-06-1756 Bondijna Brugts, gedoopt Langezwaag 28-08-1729, dochter van Brucht Tjammes en Antje Gerbens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: DTB 564
Vermelding : Eerste proclamatie op 13 juni 1756
Man          : Reinder Sygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw       : Bondyna Brugts afkomstig van Langezwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Geeske Reinders, gedoopt Langezwaag 04-09-1757, overleden Opsterland 18-03-1819, ongehuwd
b. Brugt Reinders, gedoopt Langezwaag 07-01-1759, overleden Schoterland (mairie Knijpe), 17-07-1816, ongehuwd
c.

Lutske Reinders, gedoopt Langezwaag 28-10-1761, trouwt Langezwaag 24-06-1787 Taede Fokes, afkomstig van Langezwaag

     
II.D Anne Sygers, gedoopt Langezwaag 07-10-1731, trouwt (1) Lippenhuizen 11-03-1759 Fockjen Hendriks, afkomstig van Lippenhuizen, trouwt (2) Langezwaag 02-05-1762 Geeske Jacobs, gedoopt Langezwaag 02-11-1732, dochter van Jakob Girbes en Lipkjen Fokes, trouwt (3)  Langezwaag 14-02-1768 Femke Hanzes, afkomstig van Langezwaag, overleden Oudeschoot 30-10-1821

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: DTB 564
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 maart 1759 in Lippenhuizen
Man          : Anne Sygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw       : Fockjen Hendriks afkomstig van Lippenhuizen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 mei 1762 in Langezwaag
Man          : Anne Sygers afkomstig van Lippenhuizen
Vrouw       : Geeske Jacobs afkomstig van Langezwaag

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: DTB 564
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 14 februari 1768 in Langezwaag
Man          : Anne Sygers afkomstig van Lippenhuizen
Vrouw       : Femke Hanzes afkomstig van Langezwaag

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Geeske Annes ook vermeld als Geeske Annes Siegersma, gedoopt Lippenhuizen 25-05-1760, overleden Langezwaag 01-01-1848, trouwt Langezwaag 28-02-1790 Doekele IJmkes Bosma, kerkvoogd en diaken te Langezwaag, gedoopt Olderbekoop 09-01-1752, overleden Opsterland 26-10-1828, zoon van Imke Sjoerds en Antje Klaases
Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1848
Overledene: Geeske Annes - Overleden: 1 januari 1848 - Wonende Langezwaag
  87 jr; wed. Doekele Imkes Bosma; moeder van Fokje (vrouw van Meeuwe Eizes Hoekstra, landbouwer Katlijk), Anne, Antje (vrouw van Beene Dirks Roelinga, landbouwer) en wijlen Imke Doekeles Bosma (man van Hinke Freerks Loopstra, van boerenbedrijf Jubbega-Schurega; vader van Geeske, aldaar, Doekele, aldaar en minderjarige Freerk, Klaas, Sytse, Gerrit, Antje en Fokje Imkes Bosma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 2e huwelijk:
 
b. Lipkjen Annes, gedoopt Lippenhuizen 23-01-1763, overleden Langezwaag  29-05-1824, trouwt Kortezwaag 09-08-1789 Dirk alias Durk Beenes Roelinga, geboren 31-01-1754 en gedoopt Kortezwaag 10-02-1754, overleden Opsterland 02-06-1824, zoon van Beene Roels en NN
c. Trijntje Annes, gedoopt Langezwaag 08-04-1765, trouwt Jacob Hendriks Boonstra, overleden 29-10-1848, 75 jaar, Gehuwd
d. Sijger, gedoopt Langezwaag 17-05-1767   volgt III.C
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
e. Hans Annes Siegersma, boer Oranjewoud, gedoopt Langezwaag 14-05-1769, overleden 't Meer (AEngwirden) 17-03-1829

Familienamen 1811 - Knijpe, deel 1 folio 17
Siegersma, Hans Annes, Oudeschoot

Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1829
Overledene: Hans Annes Siegersma - Overleden: 17 maart 1829 - Wonende: 'tMeer
  't Meer onder Luinjeberd; halfbroer van Geeske (weduwe van Doekele Imkes Bosma), boerin Langezwaag; Trijntje (vrouw van Jacob Hendriks Boonstra, timmerman/winkelier Nieuwehorne); wijlen NN = Lipkjen (moeder van Beene Durks Roelinga, huisman Langezwaag); en wijlen Sieger Annes (vader van Geeske, vrouw van Fedde Jans Koolstra, arbeider Kortezwaag en Tetje Siegers, vrouw van Jan Hendriks van den Akker, idem Mildam/Katlijk).
Saldo fl. 2.051,39. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
     
III.A Syger Clases, gedoopt Langezwaag 12-11-1752, trouwt Hemrik 19-10-1777 Engeltje Broers, geboren 1752 en gedoopt Lippenhuizen 26-11-1752, dochter van Broer Sjoerds en Geeske Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 oktober 1777 in Hemrik
Man          : Zyger Clases afkomstig van Hemrik
Vrouw       : Engeltje Broors afkomstig van Hemrik

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Marijke, geboren Hemrik 30-08-1779 en gedoopt Lippenhuizen 19-09-1779
b. Geeske, geboren Sparjebert 10-08-1781 en gedoopt Lippenhuizen 26-08-1781
c Klaas, geboren Hemrik 06-08-1783 en gedoopt Lippenhuizen 31-08-1783
d. Broor, geboren Hemrik 27-04-1787 en gedoopt Lippenhuizen 20-05-1787
e. Broor, geboren Hemrik 14-09-1789 en gedoopt Lippenhuizen 04-10-1789
f. Jan, geboren Compagnie Hoornsterzwaag 29-06-1794 en gedoopt Oudehorne 20-07-1794   volgt IV.A
g. Hendrik, geboren Compagnie Hoornsterzwaag 02-01-1798 en gedoopt Oudehorne 04-02-1798   volgt IV.B
     
III.B

Hendrik Klazes de Vries, arbeider, gedoopt Langezwaag 02-11-1755, overleden Hemrik 29-06-1841, trouwt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 01-04-1781 Neeltje Fokkes, gedoopt Lippenhuizen 04-01-1761, overleden Hemrik 20-04-1842, dochter van Fokke Tjerks en Lolkje Everts. 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 1 april 1781
Man          : Hendrik Clases afkomstig van Hemrik
Vrouw       : Neeltje Fokkes afkomstig van Lippenhuizen

Familienamen 1811 - Mairie Lippenhuizen, fol. 6
Vries, Hendrik Klazes de, Hemrik 
kinderen       : Klaas 30, Wijnjeterp; Fokke 28; Loltje 25; Tjirk 23; Jan 22, Boornbergum; 
                    Sijger 21; Maaike 19, Lippenhuizen; Evert 17, Wijnjeterp; Anne 14, Wijnjeterp;
                    Albertje 12; Reinder 11; Engbert 9.
kindskinderen : (van Klaas) Saakjen 2 jr.

Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1841
Overledene: Hendrik Klazes de Vries - Overleden: 29 juni 1841 - Wonende: Hemrik
  85 jr; arbeider; gehuwd; vader van Klaas, te Appelscha, Loltje (vrouw van Sybe Tjeerds de Haan), Syger, aldaar, Jan, te Lippenhuizen, Evert, te Bakkeveen, Maaike (vrouw van Gosse Harmens Ferwerda, te Drachten), Anne, te Appelscha, Albertje (vrouw van Jan Jilts Winstra), Reinder, Engbert en wijlen Fokke Hendriks de Vries (man van Korneliske Rintzes Bruinsma, te Appelscha; vader van Neeltje, aldaar en minderjarige Sytske en Tjitske Fokkes de Vries). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1842
Overledene:  Neeltje Fokkes de Vries - Overleden: 20 april 1842 - Wonende: Hemrik
  81 jr; winkeliersche; weduwe; moeder van Klaas, veenbaas Appelscha, Loltje (vrouw van Sybe Tjeerds de Haan, arbeider), wijlen Fokke (man van Korneliske Rinzes Bruinsma, arbeidster aldaar; vader van minderjarige Neeltje, Sjoukje en Tjerk Fokkes de Vries), Sieger, arbeider aldaar, Jan, huisman Lippenhuizen, Maaike (vrouw van Gosse Harmens Ferwerda, verver Drachten), Evert, boer Bakkeveen, Anne, arbeider Appelscha, Albertje (vrouw van Jan Jilts Wijnstra, idem), Reinder, idem en Egbert Hendriks de Vries, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Klaas, geboren Lippenhuizen 21-03-1782 en gedoopt aldaar 14-04-1782   volgt IV.C
b. Fokke, geboren Hemrik 10-11-1783 en gedoopt Lippenhuizen 16-11-1783   volgt IV.D
  c. Loltje Hendriks de Vries, geboren Hemrik 09-05-1785 en gedoopt Lippenhuizen 29-05-1785, overleden Opsterland 10-12-1861, trouwt Hemrik 03-04-1808 Siebe Tjeerds de Haan, geboren Lippenhuizen 13-01-1783 en gedoopt aldaar 02-02-1783, overleden Opsterland 29-05-1859, zoon van Tjeerd Sybes de Haan en Geertje Oedses
d. Maaike Hendriks, geboren Hemrik 23-10-1786 en gedoopt Lippenhuizen 26-11-1786, jong overleden
e. Tjerk Hendriks de Vries, geboren Hemrik 20-02-1788 en gedoopt Lippenhuizen 16-03-1788, overleden Parijs (in hospitaal) 20-12-1812
Friezen in het leger van Napoleon Bonaparte - (data J.A. Paasman):
  Dirk Hendriks de Vries, geboren 1788, wonende te Hemrik, burgerl. staat: niet vermeld; lichting Lippenhuizen 1808  ouders: Hendrik Klazes de Vries en -   bijzonderheden: loteling (?); 87e Cohorte; in 1812 vrijwillige aangemeld te Parijs voor de jonge garde van de keizer; bij aanneming familienaam Tjirk 23 jaar - bron: RAF toegang 8/4031 nr.57; Reg.naamsaanname Lippenhuizen fol.
f. Jan, geboren Hemrik 30-08-1789 en gedoopt Lippenhuizen 04-10-1789   volgt IV.E
g. Sieger, geboren Hemrik 21-02-1791 en gedoopt Lippenhuizen 06-03-1791   volgt IV.F
  h. Maaike Hendriks de Vries, geboren Hemrik 03-11-1792 en gedoopt Lippenhuizen 25-11-1792, overleden Smallingerland 22-05-1843, trouwt Smallingerland 25-05-1822 Gosse Harmens Ferwerda, huisverwer, geboren Zuiderdrachten 26-12-1791 en gedoopt Drachten 29-01-1792, overleden Smallingerland 12-09-1847, zoon van Harmen Kornelis Ferwerda en Bontje Gosses Veenstra
i. Evert , geboren Hemrik 27-09-1794 en gedoopt Lippenhuizen 26-10-1794   volgt IV.G
j. Anne, geboren Hemrik 31-03-1796 en gedoopt Lippenhuizen 24-04-1796   volgt IV.H
  k. Albertje Hendriks de Vries, geboren Hemrik 31-08-1797 en gedoopt Lippenhuizen 24-09-1797, overleden Opsterland 23-03-1871, trouwt Opsterland 22-05-1828 Jan Jilts Wijnstra, geboren Wijnjeterp 30-09-1794 en gedoopt Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 02-11-1794, overleden Opsterland 27-06-1860, zoon van Jilt Geerts Wijnstra en Janke Hepkes
l. Janke, geboren Hemrik 01-07-1799 en gedoopt aldaar 28-07-1799, jong overleden
m. Reinder, geboren Hemrik 14-09-1800 en gedoopt aldaar 12-10-1800   volgt IV.I
n. Engbert, geboren Hemrik 02-08-1802 en gedoopt aldaar 15-08-1802   volgt IV.J
     
III.C Sieger Annes de Jong, gedoopt Langezwaag 17-05-1767, overleden Opsterland 13-05-1828, weduwnaar, trouwt Langezwaag 12-05-1792 Trientje Pieters, afkomstig van Langezwaag

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: DTB 564
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 27 mei 1792 in Langezwaag
Man          : Siger Annes afkomstig van Langezwaag
Vrouw       : Trientje Pieters afkomstig van Langezwaag

Familienamen 1811 - Mildam, deel 1 folio 173
Jong, Sieger Annes de, Nieuwehorne,
kinderen: Geeske 19, Langezwaag, Fetje 11, Gorredijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Geeske Siegers de Jong, geboren Langezwaag 03-12-1792 en gedoopt aldaar 25-12-1792, overleden Opsterland 12-01-1860, trouwt Opsterland 13-05-1819 Fedde Jans Koolstra, geboren de Knijpster Streek 08-01-1793 en gedoopt Langezwaag 03-02-1793, overleden Opsterland 20-12-1850, zoon van Jan Jurjens en Tietje Kornelis
b. Anne Siegers, geboren Langezwaag 30-09-1795 en gedoopt aldaar 08-11-1795, overleden voor 1811
c. Aukjen Siegers, geboren Langezwaag 28-11-1797 en gedoopt aldaar 06-01-1798, overleden voor 1811
d. Tetje Siegers de Jong, geboren Langezwaag 02-01-1800 en gedoopt aldaar 14-09-1800, trouwt Schoterland 07-06-1829 Jan Hendriks van den Akker, geboren Nieuweschoot 01-04-1796 en gedoopt Oudeschoot 12-05-1793, zoon van Hendrik Roels van den Akker en Antje Jolts
     
IV.A Jan Siegers de Vries, geboren Compagnie Hoornsterzwaag 29-06-1794 en gedoopt Oudehorne 20-07-1794, overleden Ooststellingwerf 03-06-1869, trouwt Schoterland 23-06-1822 Antje Roelofs Bos, geboren Nieuwehorne 30-05-1792 en gedoopt Oudehorne 10-06-1792, overleden Ooststellingwerf 20-09-1869, dochter van Roel Sakes en Afke Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Aafke de Vries, geboren Jubbega Schurega 07-05-1823
  b. Engeltje Jans de Vries, geboren Jubbega Schurega 15-10-1825, overleden Ooststellingwerf 23-05-1866, trouwt Ooststellingwerf 12-04-1852 Johannes Harmens de Vries, geboren Haulerwijk 13-03-1827, zoon van Harmens Hommes de Vries en Geeske Hendriks Lap
c. Saakje Jans de Vries, geboren Hoornsterzwaag 17-01-1829, overleden Ooststellingwerf 12-05-1832
  d. Saakje Jans de Vries, geboren Haulerwijk 21-06-1832, overleden Ooststellingwerf 15-07-1873, trouwt Ooststellingwerf 06-05-1864 Sipke Meints Stobbe, geboren Tjalleberd 13-03-1829, overleden Ooststellingwerf 17-08-1909, zoon van Meint Jans Stobbe en Maaike Sipkes Pruim
     
IV.B Hendrik Siegers de Vries, geboren Compagnie Hoornsterzwaag 29-06-1794 en gedoopt Oudehorne 20-07-1794, overleden Appelscha 06-03-1862, trouwt Schoterland 23-05-1824 Aaltje Alles Veenstra, geboren Compagnie Jubbega 26-09-1797 en gedoopt Oudehorrne 08-10-1797, overleden Ooststellingwerf 31-01-1857, dochter van Alle Jannes en Jinke Jurjens

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sieger, geboren Jubbega Schurega 13-09-1825   volgt V.A  
b. Jinke Hendriks de Vries, geboren Hoornsterzwaag 19-04-1829, overleden Ooststellingwerf 29-11-1890, trouwt Ooststellingwerf 18-03-1858 Hendrik Annes de Vries, geboren Opsterland 01-09-1829, overleden Ooststellingwerf 19-10-1892, zoon van Anne Hendriks de Vries en Grietje Sierds
c. Alle, geboren Jubbega Schurega 07-10-1833   volgt V.B
     
IV.C Klaas Hendriks de Vries, veenbaas, geboren Lippenhuizen 21-03-1782 en gedoopt aldaar 14-04-1782, overleden Ooststellingwerf 14-09-1854, trouwt Wijnjeterp 03-04-1808 Neeltje Annes Oldersma, geboren Klein Olterterp 15-11-1785 en gedoopt Beets, Beetsterzwaag en Olterterp 04-12-1785, overleden Ooststellingwerf 21-01-1874, dochter van Anne Ubeles en Saakjen Jurjens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Saakjen Klazes de Vries, geboren Wijnjeterp 09-04-1810 en gedoopt Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 22-04-1810, trouwt Ooststellingwerf 18-07-1838 Jan Jans Kallenkoot ook vermeld als Kalingkoot, turfschipper, geboren Noordwolde 19-05-1810 en gedoopt aldaar 03-06-1810, overleden Bolsward 06-09-1859, gehuwd, zoon van Jan Jans Kalingkoot en Grietje Jans Oosterkamp
  b. Neeltje Klazes de Vries, geboren Wijnjeterp 01-05-1814, overleden Ooststellingwerf 31-07-1888, trouwt 13-03-1842 Kest Pieters Jongsma, opzichter Opsterlandse Compagnons, geboren Lippenhuizen 20-09-1807 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 04-10-1807, overleden Ooststellingwerf 06-05-1885, zoon van Pieter Arends Jongsma en Gepke Kestes
c. Hendrik Klasen de Vries, geboren Wijnjeterp 06-04-1818, overleden Ooststellingwerf 14-05-1831
d. Antje de Vries, geboren Wijnjeterp 29-09-1819, overleden aldaar 23-02-1820
     
IV.D Fokke Hendriks de Vries, geboren Hemrik 10-11-1783 en gedoopt Lippenhuizen 16-11-1783, overleden Opsterland 07-01-1824, trouwt Lippenhuizen 16-05-1815 Kneliske alias Korneliske Rinses Bruinsma, geboren Sparjebird 17-03-1790 en gedoopt Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 04-04-1790, overleden Ooststellingwerf 03-09-1855, dochter van Rintse Lammerts Bruinsma en Sjoukje Karstens de Groot

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Neeltje Fokkes de Vries, geboren Hemrik 14-07-1816, overleden Ooststellingwerf 23-02-1891, trouwt Ooststellingswerf 12-05-1844 Anne Jans Zwart, geboren Hemrik 26-07-1816, overleden Appelscha 25-12-1859, zoon van Jan Annes Zwart en Barbertje Tijsje de Jong 
  b. Sjoukjen Fokkes de Vries, geboren Wijnjeterp 18-09-1819, trouwt Ooststellingwerf 12-05-1844 Rinze Bruins Bruinsma, geboren Wijnjeterp 23-10-1818, overleden Ooststellingwerf 04-03-1900, zoon van Bruin Rintzes Bruinsma en Sipke Jochums de Groot
c. Tjerk, geboren Wijnjeterp 13-02-1823   volgt V.C
     
IV.E Jan Hendriks de Vries, geboren Hemrik 30-08-1789 en gedoopt Lippenhuizen 04-10-1789, overleden Opsterland 23-07-1870, trouwt Beetsterzwaag 25-11-1819 Antje Sytzes van Seyen, geboren Hemrik 22-08-1792 en gedoopt Lippenhuizen 30-09-1792, overleden Opsterland 13-10-1865, dochter van Sytse Gosses van Seyen en Hendrikjen Jacobs van Leyen

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Wijnjeterp 06-10-1820, overleden Opsterland 26-10-1820
  b. Hendrikje de Vries, geboren Wijnjeterp 09-12-1821, trouwt Opsterland 10-03-1846 Roel Bates Halbertsma ook vermeld als Halbetsma, geboren Siegerswoude 28-09-1802 en gedoopt Ureterp 24-10-1802, overleden Westdongeradeel 07-01-1875, gehuwd, zoon van Bate Ayzes Halbe(r)tsma en Baukje Roelofs
  c. Sytske de Vries, geboren Wijnjeterp 26-09-1827, overleden aldaar 28-08-1852, trouwt Opsterland 01-08-1842 Johannes Jitzes Terpstra, geboren Bakkeveen 04-01-1819, overleden aldaar 28-03-1896, zoon van Jitse Johannes Terpstra en Grietje Pieters Hoving
d. Janke de Vries, geboren Wijnjeterp 17-03-1830, overleden aldaar 08-06-1831
e. Hendrik de Vries, geboren Wijnjeterp 17-05-1832, overleden aldaar 28-06-1834
     
IV.F Sieger Hendriks de Vries, arbeider, geboren Hemrik 21-02-1791 en gedoopt Lippenhuizen 06-03-1791, overleden Appelscha 20-06-1861, trouwt Lippenhuizen 10-06-1813 Sytske Klazes Jongsma, geboren Lippenhuizen 12-10-1786, overleden Appelscha 24-03-1866, dochter van Klaas Ruurds Jongsma en Janke Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik, geboren Hemrik 08-04-1815   volgt V.D
  b. Janke Siegers de Vries, geboren Hemrik 28-09-1818 overleden Ooststellingwerf 17-02-1903, trouwt Ooststellingwerf 20-04-1845 Anne Annes Veenstra, geboren Wijnjeterp 12-06-1819, overleden Ooststellingwerf 03-12-1882, zoon van Anne Harmens Veenstra en Aaltje Hanzes de Haan
c. Klaas Siegers de Vries, geboren Hemrik 01-11-1820, overleden Appelscha 04-02-1839 (verdronken in de vaart)
  d. Neeltje Siegers de Vries, geboren Hemrik 08-01-1823, overleden Ooststellingwerf 13-01-1894, trouwt Ooststellingwerf 26-03-1854 Rinke Wiebes de Jong, geboren Jubbega Schurega 15-07-1826, overleden Ooststellingwerf 30-04-1908, zoon van Wiebe Rinkes de Jong en Hendrikjen Alles Veenstra
e. Fokke, geboren Appelscha 22-05-1825   volgt V.E
  f. Maaike Siegers de Vries, geboren Appelscha 03-08-1827, trouwt Ooststellingwerf 12-05-1863 Rinze Martens de Jong, geboren Appelscha 09-09-1832, overleden Ooststellinwerf 18-03-1890, zoon van Marten Wytzes de Jong en Korneliske Rinzes Bruinsma
  g. Jantje Siegers de Vries, geboren Appelscha 30-01-1831, overleden Ooststellingwerf 17-03-1905, weduwe, trouwt Ooststellingwerf 05-03-1869 Hendrik Hendriks Klijnstra, geboren Hoornsterzwaag 13-01-1825, zoon van Hendrik Siezes Klijnstra en Janke Hendriks Rijzenbrij
h. Klaaske Siegers de Vries, geboren Appelscha 30-01-1831, overleden aldaar 05-01-1907, trouwt Ooststellingwerf 03-12-1874 Jacobus Gerardus Pool, weduwnaar van Lammigje Alles Leertouwer en Sibbeltje Jans Braaksma, geboren Luxwoude 24-01-1829, overleden Appelscha 04-01-1907, zoon van Gerhardus Jacobus Pool en Joukjen Sytzes de Jong
     
IV.G Evert Hendriks de Vries, geboren Hemrik 21-09-1794 en gedoopt Lippenhuizen 26-10-1794, overleden Oostellingswerf 01-11-1870, trouwt Ooststellingwerf 13-05-1820 Roelke alias Roelofke Ibes Veenstra, geboren Wijnjeterp 06-09-1793 en gedoopt aldaar 29-09-1793, overleden Ooststellingwerf 01-02-1876, dochter van Ybe Lolkes Veenstra en Aaltje Bartelts

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Ibe, geboren Wijnjeterp 02-02-1821   volgt V.F
     
IV.H Anne Hendriks de Vries, geboren Hemrik 31-03-1796 en gedoopt Lippenhuizen 24-04-1796, overleden Ooststellingwerf 11-07-1848, trouwt Beetsterzwaag 06-05-1825 Grietje Sierds, geboren Terwispel 28-07-1794 en gedoopt aldaar 10-08-1794, overleden Ooststellingwerf 06-07-1849, dochter van Sierd Jelkes en Corneliske Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sierd, geboren Lippenhuizen 03-01-1826    volgt V.G
b. Hendrik, geboren Hemrik 01-09-1829   volgt V.H
  c. Korneliske Annes de Vries, geboren Hemrik 03-05-1832, overleden Oranjedorp 17-12-1900, trouwt (1) Ooststellingwerf 24-09-1857 Hendrik Siegers Leertouwer, geboren Appelscha 28-07-1825, overleden aldaar 02-08-1859, zoon van Sieger Hendriks Leertouwer en Maartje Martens Mulder, trouwt (2) Ooststellingwerf 16-08-1867 Jan Sietzes Dijkstra, veenbaas, geboren Wijnjeterp 28-10-1823, overleden Odoornerveen 12-08-1882, zoon van Sietze Jitzes Dijkstra en Antje Egberts Houkema
d. Klaas, geboren Appelscha 08-06-1835   volgt V.I
     
IV.I Reinder Hendriks de Vries, geboren Hemrik 14-09-1800 en gedoopt Lippenhuizen 12-10-1800, overleden Ooststellingwerf 07-12-1881, trouwt (1) Opsterland 10-12-1829 Hiltje Oebeles de Jong, geboren Terwispel 23-09-1802 en gedoopt aldaar 10-10-1802, overleden Appelscha 23-09-1852, dochter van Oebele Rienks en Fimke Sipkes, trouwt (2) Ooststellingwerf 09-05-1858 Trijntje Hendriks van Veen, geboren Klazinga 24-06-1801 en gedoopt Oosterwolde 05-07-1801, overleden Ooststellingwerf 17-11-1888, dochter van Hendrik Lefferts en Jantje Jans

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Fimke de Vries, geboren Hemrik 04-01-1830, overleden aldaar 06-02-1830
  b. Fimke alias Femmigje de Vries, geboren Hemrik 15-12-1830, overleden Emmen 28-02-1912, trouwt Ooststellingwerf 09-05-1858 Egbert Jans de Haan, geboren Wijnjeterp 04-09-1826, overleden Nieuw-Amsterdam 08-08-1879, zoon van Jan Egberts de Haan en Geertje Wytzes de Jong
c. Hendrik, geboren Hemrik 29-10-1833   volgt V.J
d. Oebele, geboren Hemrik 10-04-1836   volgt V.K
e. Fokke, geboren Hemrik 10-01-1839   volgt V.L
f. Rienk, geboren Hemrik  20-06-1841   volgt V.M
g. Neeltje de Vries, geboren Hemrik 10-06-1844, overleden aldaar 18-11-1844
h. Sipke, geboren Hemrik 03-01-1846   volgt V.N
     
IV.J Engbert Hendriks de Vries, geboren Hemrik 02-08-1802 en gedoopt Lippenhuizen 15-08-1802, overleden Opsterland 12-5-1861, trouwt Opsterland 17 juni 1824 Aafke Annes de Boer, geboren Lippenhuizen 19-04-1802 en gedoopt aldaar 02-05-1802, overleden Opsterland 31-12-1870, dochter van Anne Jans Boer en Tjitske Oetses

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Anne, geboren Hemrik 04-10-1824   volgt V.O
  b. Tjitske Engberts  de Vries, geboren Hemrik 08-01-1828, overleden aldaar 31-10-1900, trouwt Opsterland 27-04-1857 Arend Martens van den Berg, geboren Opsterland 27-12-1831, overleden aldaar 19-04-1906, zoon van Marten Arends van den Berg en Antje Harmens Mulder
  c. Neeltje Engberts de Vries, geboren Hemrik 07-05-1830, overleden aldaar 29-11-1866, trouwt (1) Opsterland 13-04-1855 Wytze Dijkstra, geboren Jubbega Schurega 10-09-1831, overleden Opsterland 24-03-1859, zoon van Klaske Johannes Dijkstra, trouwt (2) Opsterland 15-04-1860 Binne Martens de Spa, geboren Opsterland 15-01-1833, overleden aldaar 29-04-1872, zoon van Marten Binnes de Spa en Jitske Jeens Fokkema
d. Hendrik, geboren Hemrik 01-01-1833   volgt V.P
e. Tjerk Engberts de Vries, geboren Hemrik 16-11-1835, overleden aldaar 14-04-1864
  f. Grietje Engberts de Vries, geboren Hemrik 22-07-1838, overleden aldaar 20-12-1873, gehuwd, trouwt Opsterland 12-05-1864 Tjeerd Hendriks van der Iest, geboren Opsterland 07-08-1833, overleden aldaar 02-09-1906, zoon van Hendrik Tjeerds van der Iest en Albertje Lourens
g. Sjoerdtje Engberts de Vries, geboren Hemrik 14-09-1842, overleden aldaar 17-09-1843
     
V.A Sieger Hendriks de Vries, veenbaas, geboren Jubbega Schurega 13-09-1825, overleden Nieuweroort (Westerbork) 03-05-1861, trouwt Ooststellingwerf 04-05-1851 Roelofke Pieters Herder, geboren Wijnjeterp 17-04-1825, overleden Nieuweroort (Westerbork) 11-06-1860, dochter van Jacob Peters Herder en Aaltje Binnes de Vos

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik, geboren Appelscha 07-06-1852   volgt VI.A
b. Pieter Siegers de Vries, geboren Appelscha 16-07-1854, overleden Ooststellingwerf 27-05-1865
c. Aaltje, geboren Nieuweroort (Westerbork) 10-07-1856
  d. Hendrikje de Vries, geboren Nieuweroort (Westerbork) 27-12-1857, overleden Emmen 17-09-1921, trouwt Ooststellingwerf 15-03-1889 Marius ook genoemd Marcus de Vries, geboren Haulerwijk 26-01-1860, overleden Groningen 25-08-1922, zoon van Hendrik Harmens de Vries en Eeke Marcus Niema
  e. Jenke Siegers de Vries, geboren Nieuweroort (Westerbork) 01-11-1859, overleden Emmen 07-08-1925, trouwt (1) Ooststellingwerf 20-03-1885 Harmen Oldersma, geboren Appelscha 01-12-1859, overleden Ooststellingwerf 14-02-1896, zoon van Leffert Lieuwes Oldersma en Hendrikje Harmens de Jong, trouwt (2) Ooststellingwerf 27-04-1883 Fokke Kootstra, geboren Appelscha 03-11-1860, overleden Ooststellingwerf 12-07-1883, zoon van Auke Jans Kootstra en Sytske Alberts Jager
     
V.B Alle Hendriks de Vries, geboren Jubbega Schurega 07-10-1833, overleden Ooststellingwerf 20-11-1904, trouwt (1) Ooststellingwerf 07-02-1868 Martjen Hendriks van der Ley, geboren Donkerbroek 08-02-1836, overleden Ooststellingwerf 04-12-1876, dochter van Hendrik Thomas van der Ley en Annigjen Jans Reinders, trouwt (2) Ooststellingwerf 20-12-1879 Antje Zwart, geboren Steenwijkerwold ca. 1843, overleden Ooststellingwerf 24-06-1928, dochter van Brand Jans Zwart en Jantje Berends de Groot

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 01-05-1868, overleden aldaar 16-05-1868
b. Aaltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 01-05-1868, overleden aldaar 26-05-1868
 - levenloos kind (zoon), geboren Ooststellingwerf 22-02-1869
c. Hendrik Alles de Vries, geboren Ooststellingwerf 27-02-1871, overleden aldaar 04-07-1871
 - levenloos kind (dochter), Ooststellingwerf 26-03-1872
d. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 18-11-1873, overleden 31-05-1882
 - levenloos kind (zoon), Ooststellingwerf 22-11-1876

kinderen uit 2e huwelijk:
 
e. Brand Alles de Vries, geboren Ooststellingwerf 29-09-1880, overleden aldaar 17-06-1881
f. Brandt, geboren Appelscha 29-09-1881   volgt VI.B
g. Aaltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 22-03-1886, overleden aldaar 05-09-1918
     
V.C Tjerk Fokkes de Vries, geboren Wijnjeterp 13-02-1823, overleden Ooststellingwerf 10-11-1877, trouwt Ooststelingswerf 07-05-1848 Joukjen Arends Krom, geboren Wijnjeterp 16-02-1826, overleden Ooststellingwerf 30-07-1903, dochter van Arend Gjalts Krom en Antje Joekes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Korneliske Tjerks de Vries, geboren Appelscha 30-04-1849, overleden aldaar 01-03-1923, trouwt Ooststellingwerf 25-03-1876 Meine Hendriks Meinsma, geboren Appelscha 06-04-1848, overleden aldaar 26-03-1900, zoon van Hendrik Jakobs Meinsma en Wiepkjen Meines Bruinsma 
b. Aant, geboren Appelscha 18-11-1850   volgt VI.C
     
V.D Hendrik Siegers de Vries, geboren Hemrik 08-04-1815, overleden Ooststellingwerf 03-11-1875, trouwt Ooststellingwerf 02-04-1845 Gepke Jacobs Baas, geboren Oosterwolde 29-03-1820, overleden Ooststellingwerf 04-09-1906, dochter van Jacob Jans Baas en Vroukje Andries Bos

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sieger Hendriks de Vries, geboren Appelscha 21-04-1846, overleden aldaar 30-04-1846
b. Sietske Hendriks de Vries, geboren Appelscha 29-03-1848, overleden aldaar 27-12-1848
c. Syger, geboren Appelscha 05-03-1850   volgt VI.D  
d. Geert, geboren Appelscha 23-10-1852   volgt VI.E
e. Klaas, geboren Appelscha 14-01-1856   volgt VI.F
f. Jacob de Vries, geboren Appelscha 27-01-1861, overleden aldaar 13-10-1915
     
V.E Fokke Siegers de Vries, arbeider, geboren Appelscha 22-05-1825, overleden Amsterdamseveld (Emmen) 29-04-1885, trouwt Ooststellingwerf 07-05-1857 Maaike Libbes Oost, geboren Haulerwijk 15-12-1827, overleden Veenoord 18-07-1915, dochter van Libbe Wiebes Oost en Gooitske Jans Pasveer

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sieger, geboren Appelscha 06-10-1858  volgt VI.G
b. Gooitske Fokkes de Vries, geboren Appelscha 16-08-1861, overleden Appelscha 14-06-1863
c. Klaas, geboren Appelscha 07-08-1863  volgt VI.H
  d. Goitske Fokkes de Vries, geboren Appelscha 11-11-1865, overleden Coevorden 28-12-1906, trouwt Emmen 27-10-1885 Jan Jager, geboren Appelscha 12-12-1858, zoon van Harmen Alberts Jager en Jantje Jans Zwart
e. Libbe, geboren Appelscha 21-04-1868   volgt VI.I
f. Sietske Fokkes de Vries, geboren Appelscha 23-06-1872, overleden aldaar 08-07-1876
     
V.F Ibe Everts de Vries, geboren Wijnjeterp 02-02-1821, overleden Ooststellingwerf 30-04-1891, trouwt Opsterland 29-04-1850 Rinskjen Fokkes E(e)ringa, geboren Duurswoude 17-09-1827, overleden Ooststellingwerf 03-06-1900, dochter van Fokke Arends Eringa en Antje Kornelis Buil

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelofke de Vries, geboren Bakkeveen 08-03-1851, overleden Ooststellingwerf 17-05-1881, trouwt Ooststellingwerf 30-01-1874 Klaas Adams Vondeling, geboren Appelscha 19-11-1851, overleden Ooststellingwerf 18-09-1881, zoon van Adam Vondeling en Martje Klazes Reinders
  b. Antje de Vries, geboren Opsterland 30-01-1854, overleden Ooststellingwerf 21-04-1891, trouwt Ooststellingwerf 15-05-1877 Jan Jans Westra, geboren Oosterwolde 29-09-1853, overleden Ooststellingwerf 01-12-1927, zoon van Jan Jans Westra en Aafje Jans van Roozen
c. Evert, geboren Oosterwolde  07-03-1857   volgt VI.J
d. Fokke de Vries, geboren Ooststellingwerf 02-11-1860, overleden Opsterland 07-12-1931, weduwnaar
e. Tjitske de Vries, geboren Ooststellingwerf 29-06-1864, trouwt Ooststellingwerf 09-05-1890 Hendrik Westerhof, geboren Oldeholtpade 11-06-1859, overleden Ooststellingwerf 01-05-mei 1915, oud 54 jaar, zoon van Jan Hendriks Westerhof en Grietje Baekes Jellema
  d. Grietje de Vries, geboren Ooststellingwerf 19-03-1870, overleden aldaar 26-12-1940, trouwt Ooststellingwerf 24-06-1910 Jakob Hooysma, geboren Ooststellingwerf 02-04-1866, zoon van Hans Riekeles Hooysma en Klaasje Jacobs Bos
     
V.G Sierd Annes de Vries, geboren Lippenhuizen 03-01-1826, overleden Ooststellingwerf 12-12-1878, trouwt Ooststellingwerf  26-03-1854 Sytske Arends Krom, geboren Wijnjeterp 14-01-1829, overleden Ooststellingwerf 05-04-1908, dochter van Arend Gialts Krom en Antje Joekes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Sierds de Vries, geboren Appelscha 22-03-1855, overleden aldaar 17-11-1919, trouwt Ooststellingwerf 13-05-1892 Steven Jongsma, geboren Ooststellingwerf 26-09-1863, zoon van Thomas Jongsma en Antien de Ruiter
b. Anne, geboren Appelscha 29-05-1856   volgt VI.K
c. Antje Sierds de Vries, geboren Appelscha 09-04-1859, overleden aldaar 07-12-1861
d. Arend, geboren Appelscha 24-04-1861  volgt VI.L
e. Hendrik, geboren Appelscha 04-02-1863  volgt VI.M
f. Gjalt Sierds de Vries, geboren Appelscha 09-12-1864, overleden aldaar 19-04-1865
g. Antje de Vries, geboren Appelscha 07-06-1866, trouwt Ooststellingwerf 17-05-1889 Thomas Oosterloo, geboren Ooststellingwerf 29-03-1867, overleden aldaar 26-11-1941, zoon van Heere Thomas Oosterloo en Elisabeth Lammerts Brouwer
h. Kornelia Sierts de Vries, geboren Appelscha 22-04-1868, overleden aldaar 26-05-1870
  i. Wietske de Vries, geboren Appelscha 15-04-1870, overleden aldaar 15-10-1939, trouwt Ooststellingwerf 07-04-1893 Tjeerd Geertsma, geboren Appelscha 16-01-1866, overleden Assen 08-03-1926, zoon van Geert Tjeerds Geertsma en Antje Feddes Bijzeit
j. Korneliske  Sierts de Vries geboren Appelscha 13-07-1872, overleden aldaar 23-11-1874
     
V.H Hendrik Annes de Vries, geboren Hemrik 01-09-1829, overleden Ooststellingwerf 19-10-1892, trouwt Ooststellingwerf 18-03-1858 Jinke Hendriks de Vries, geboren Hoornsterzwaag 19-04-1829, overleden Ooststellingwerf 29-11-1890, dochter van Hendrik Siegers de Vries en Aaltje Alles Veenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Grietje de Vries, geboren Appelacha 02-05-1859, overleden aldaar 21-06-1899, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1883 Klaas Jans Veenstra, geboren Donkerbroek 09-10-1852, overleden Assen 08-03-1932, zoon van Jan Gjalts Veenstra en Jakobje Klazes Reinders
b. Hendrik, geboren Appelscha 01-07-1861   volgt VI.N
c. Aaltje de Vries, geboren Appelscha 12-03-1864
d. Anne de Vries, geboren Appelscha 21-03-1867, overleden aldaar 01-09-1893
e. Alle de Vries, geboren Appelscha 15-10-1870
     
V.I Klaas Annes de Vries, geboren Appelscha 09-06-1835, overleden aldaar 28-04-1918, trouwt Ooststellingwerf 03-09-1868 Annigje Sanders van der Duin, geboren Appelscha 12-09-1840, overleden aldaar 15-09-1932, dochter van Sander Theunes van der Duin en Aafke Folkerts van der Zeef

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Anne de Vries, geboren Fochteloo 14-11-1871   volgt VI.O
b. Aafje de Vries, geboren Fochteloo 25-11-1872, trouwt Ooststellingwerf 03-11-1905 Rinze de Jong, geboren Appelscha 22-01-1874, zoon van Johannes de Jong en Sjoerdje Bruinsma
b. Sander de Vries, geboren Fochteloo 27-05-1877   volgt VI.P
     
V.J Hendrik de Vries, geboren Hemrik 29-10-1833, overleden Ooststellingwerf 17-11-1908, gehuwd, trouwt (1) Ooststellingwerf 09-05-1858 Aafke Roelofs de Haan, geboren Smilde 11-10-1830, overleden Fochteloo 06-10-1885, dochter van Roelof Wijbes de Haan en Trijntje Alberts Hamstra, trouwt (2) Ooststellingwerf 06-05-1887 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 13-01-1893 Geeske Wytzes de Jong, geboren Appelscha 06-07-1841, overleden aldaar 17-04-1895, dochter van Wytze Lefferts de Jong en Pietertje Johannes Posthumus,  trouwt (3) Ooststellingwerf 06-03-1896 Baukje Jans van Weperen, geboren Oosterwolde 30-09-1836, dochter van Jan Lubberts van Weperen en Willemtje Lammerts Woudstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Reinder de Vries, geboren Appelscha 24-12-1858   volgt VI.Q
b. Roelof de Vries, geboren Appelscha 23-07-1860   volgt VI.R
c. Oebele de Vries, geboren Appelscha 16-10-1862   volgt VI.S
d. Jan de Vries, geboren Appelscha 29-05-1864   volgt VI.T
e. Fokke de Vries, geboren Fochteloo 07-08-1866   volgt VI.U
f. Hille de Vries, geboren Fochteloo 14-11-1868, overleden 01-01-1869
  g. Hiltje de Vries, geboren Fochteloo 03-03-1870, overleden Wolvega 24-08-1948, trouwt Opsterland 12-05-1893 Folkert Overzet, geboren De Wilp 04-12-1864, overleden Elsloo 06-12-1946, zoon van Roelf Jans Overzet en Wimke Hayes Veenstra
  h. Trientje de Vries, geboren Fochteloo 01-09-1872, overleden Drachten 23-11-1945, trouwt Ooststellingwerf 15-05-1896 Hendrik Hasper, geboren Appelscha 13-08-1871, overleden Drachten 01-03-1955, zoon van Rense Hasper en Aaltje Jans Snijder
i. Wiebe de Vries, geboren Fochteloo 09-01-1875   volgt VI.V
j. Rienk de Vries, geboren Fochteloo 24-06-1877   volgt VI.W
     
V.K Oebele de Vries, geboren Hemrik 10-04-1836, overleden Ooststellingwerf 13-06-1906, trouwt Ooststellingwerf 11-05-1866 Geesje Klazes Terwisscha, geboren Appelscha 15-12-1843, overleden Ooststellingwerf 25-02-1923, dochter van Klaas Andries Terwisscha en Antje Jans Bergsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Klaas Oebeles de Vries; geboren Ooststellingwerf 13-09-1867, overleden aldaar 18-10-1871
b. Hiltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 05-07-1870, overleden aldaar 26-04-1872
c. Hiltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 08-03-1873, overleden aldaar 30-04-1895
d. Klaas de Vries, geboren Appelscha 05-12-1875   volgt VI.X
e. Antje de Vries, geboren Appelscha 06-09-1878,trouwt Ooststellingwerf 21-01-1898 Willem Kootstra, geboren Appelscha 24-11-1876, zoon van Auke Kootstra en Rinske Willems Harder
f. Femke de Vries; geboren Ooststellingwerf 30-05-1881, overleden aldaar 06-08-1883
g. Reinder de Vries, geboren Ooststellingwerf 20-06-1886, overleden 09-06-1906
h. Janke de Vries; geboren Ooststellingwerf 05-03-1889, overleden 17-03-1889
     
V.L Fokke Reinders de Vries, geboren Hemrik 10-01-1839, overleden Emmen 28-02-1909, trouwt (1) Ooststellingwerf 01-05-1863 Zwopkje Jakobs Zandstra, geboren Nijeberkoop 05-06-1836, overleden Ooststellingwerf 16-08-1871, dochter van Jakob Willems Zandstra en Geesjen Tymens Buitenga, trouwt (2) Ooststellingwerf 13-09-1872 Harmke Hendriks de Vries, geboren Haulerwijk 12-04-1850, overleden Emmen 21-01-1937, dochter van Hendrik Harmens de Vries en Akke Ludserds Doornbos

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Reinder de Vries, geboren Appelscha 08-10-1864   volgt VI.Y
b. Jakob de Vries, geboren Appelscha 05-02-1867   volgt VI.Z
c. Sipke de Vries, geboren Appelscha 08-10-1870   volgt VI.Aa
 
kinderen uit 2ehuwelijk:
 
d. Akke de Vries, geboren Ooststellingwerf 14-11-1872, trouwt Ooststellingwerf 27-04-1894 Jenne Buist, geboren Ooststellingwerf 28-01-1871, zoon van Pieter Jennes Buist en Ytje de Vries
e. Hendrik Fokkes de Vries, geboren Ooststellingwerf 02-06-1876, overleden aldaar 04-01-1877
f. Hiltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 13-10-1877, overleden Emmen 21-10-1951, trouwt Emmen 22-04-1898 Frederik Lubbers, arbeider, geboren Maten (Emmen) 24-10-1875, overleden Emmen 23-07-1920, zoon van Berend Hendrik Lubbers en Sophia Meijer
g. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-01-1880   volgt VI.Ab
h. Oebele de Vries, geboren Ooststellingwerf 02-10-1882   volgt VI.Ac
i. Fimke de Vries, geboren Ooststellingwerf 02-08-1885, trouwt Emmen 23-08-1906 Derk van der Werf, geboren Veendam ca. 1885, zoon van Jakob van der Werf en Derkje Bieze
j. Harmen de Vries, geboren Ooststellingwerf 11-09-1889   volgt VI.Ad
     
V.M Rienk de Vries,arbeider, geboren Hemrik 20-06-1841, overleden Ooststellingwerf 11-07-1899, trouwt (1) Ooststellingwerf 08-04-1871 Wiebegje Roelofs de Haan, geboren Appelscha 07-07-1840 , overleden Nieuw Amsterdam 13-02-1878, dochter van Roelof Wiebes de Haan en Trientje Alberts Haanstra, trouwt (2) Ooststellingwerf 21-06-1879 Sjoerdtje Bos, geboren Achtkarspelen 11-01-1844, overleden Ooststellingwerf 15-04-1926, dochter van Hiltje Sybes Bos

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Reinder de Vries, geboren Appelscha 20-01-1872   volgt VI.Ae
b. Roel de Vries, geboren Ooststellingwerf 21-09-1875, overleden Nieuw Amsterdam 29-10-1877
c. Roelof de Vries, geboren Nieuw Amsterdam 11-01-1878, overleden aldaar 20-03-1878

kinderen uit 2e huwelijk:
 
d. Hiltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 26-04-1880
e. Femke de Vries, geboren Ooststellingwerf 02-08-1883, overleden aldaar 04-03-1893
f. Rinze de Vries, geboren Appelscha 24-07-1886   volgt VI.Af
     
V.N Sipke de Vries, geboren Hemrik 03-01-1846, overleden Emmen 31-03-1925, trouwt Ooststellingwerf 11-05-1876 Janke Klazes Terwisscha, geboren Appelscha 12-11-1845, overleden Emmen 22-03-1928, dochter van Klaas Andries Terwisscha en Antje Jans Bergsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Antje de Vries, geboren Appelscha 22-07-1876, trouwt Emmen 19-02-1901 Wietse Setz, arbeider, geboren Oranjedorp 28-10-1876, zoon van Johannes Adrianus Setz en Hinderkien Ramaker
b. Hiltje de Vries, geboren Appelscha 02-11-1878, overleden Enschede 14-02-1924, trouwt Emmen 20-03-1902 Lukas Witting, arbeider, geboren Nieuw Dordrecht 18-09-1878, zoon van Albert Witting en Gesina Heinink
c. Klaas de Vries, geboren Appelscha 05-02-1881, overleden Emmen 28-06-1919
 - levenloos kind (zoon), Appelscha 29-12-1883
 - levenloos kind (dochter), Appelscha 29-12-1883
c. Reinder de Vries, geboren Appelscha 28-01-1886   volgt VI.Ag
d. Geesje de Vries, geboren Appelscha 25-04-1887, trouwt Emmen 21-04-1910 Wiebe Woldhek, arbeider, geboren Valthermond 01-12-1882, zoon van Antonie Woldhek en Jantien Kaspers
     
V.O Anne Engberts de Vries, arbeider, geboren Hemrik 04-10-1824, overleden aldaar 02-03-1869, trouwt Deventer 16-08-1860 Grietje Braakman, geboren Epe 1836, overleden Opsterland 20 juli 1902, dochter van Harmen Braakman  en Maria Schuurman

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Herman de Vries, geboren Meppel 03-06-1866   volgt VI.Ah
     
V.P Hendrik Engberts de Vries, geboren Hemrik 01-01-1833, overleden aldaar 16-08-1888, trouwt (1) Opsterland 04-04-1856 Roelofjen Hanzes de Jong, geboren Wijnjeterp 31-05-1834, overleden aldaar 19-01-1859, dochter van Hans Roels de Jong en Martzen Tjeerds Brandsma, trouwt (2) Opsterland 15-04-1860 Wytske Jans Brantsma, geboren Opsterland 01-04-1828, overleden aldaar 13-06-1906, dochter van Jan Tjeerds Brantsma en Jantje Sipkes de Boer

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Aafke de Vries, geboren Opsterland 16-09-1857, overleden aldaar 19-03-1866
b. Hans de Vries, geboren Opsterland 24-12-1858   volgt VI.Ai
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
c. Jantje de Vries, geboren Opsterland 13-11-1860, overleden aldaar 20-07-1916
d. Engbert de Vries, geboren Wijnjeterp 09-09-1862   volgt VI.Aj
e. Trijntje de Vries, geboren Wijnjeterp 28-09-1864, trouwt Opsterland 07-08-1890 Jelke van der Meulen, oud 27 jaar, geboren Kortehemmen, zoon van Alle Jelkes van der Meulen en Trijntje Jelles Adema
  f. Aafke de Vries, geboren Wijnjeterp 21-09-1866, overleden Ooststellingwerf 09-01-1933, trouwt Opsterland 02-03-1893 Jacob Jansma, geboren Wijnjeterp 24-06-1864, zoon van Evert Jans Jansma en Lamkjen Jans van der Veer
g. Tjitske de Vries, geboren Wijnjeterp 11-10-1868, trouwt Opsterland 05-04-1895 Simen Jelsma, oud 29 jaar, geboren Hemrik, zoon van Wieger Simens Jelsma en Geertje Engberts de Boer
h. Jan de Vries, geboren Opsterland 17-12-1871
     
VI.A Hendrik Sygers de Vries, geboren Appelscha 07-06-1852, overleden Ooststellingwerf 12-04-1928, trouwt Ooststellingwerf 15-05-1879 Blijke van der Bij, geboren Hoornsterzwaag 23-04-1853, overleden Ooststellingwerf 22-12-1937, dochter van Freerk Pieters van der Bij en Zwaantje Pieters van der Weide

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelofke de Vries, geboren Appelscha 24-09-1883, overleden Ooststellingwerf 06-07-1928, trouwt Ooststellingwerf 08-04-1910 Meine Bruinsma, geboren Appelscha 08-05-1886, zoon van Bruin Meines Bruinsma en Trijntje de Vries
b. Zwaantje de Vries, geboren Ooststellingwerf 16-04-1888
     
VI.B Brandt de Vries, geboren Appelscha 29-09-1881, overleden aldaar 05-04-1938, trouwt Ooststellingwerf 06-05-1910 Folkertje de Boer, geboren Appelscha 17-08-1885, dochter van Anne de Boer en Sytske Annes Veenstra

kinderen uit dit huwelijk o.a.:
 

 - levenloos kind, geboren Ooststellingwerf 02-02-1927
     
VI.C Aant Tjerks de Vries, geboren Appelscha 18-11-1850, overleden aldaar 06-04-1886, trouwt Ooststellingwerf 20-04-1874 Aaltje Jakobs Herder, geboren Appelscha 04-01-1848, overleden Emmen 23-05-1925, dochter van Jakob Pieters Herder en Sjoukje Karsten Bruinsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Joukje Aants de Vries, geboren Appelscha 21-04-1875, overleden aldaar 21-09-1875
b. Tjerk de Vries, geboren Appelscha 05-12-1876, overleden aldaar 04-03-1878
     
VI.D Syger Hendriks de Vries, geboren Appelscha 05-03-1850, overleden Ooststellingwerf 20-12-1929, weduwnaar, trouwt met wetteging 2 kinderen Ooststellingwerf 27-11-1873 Sijke Meines Bruinsma, geboren Appelscha 05-11-1850, overleden Emmen 28-03-1913, dochter van Meine Bruins Bruinsma en Martzen Jans Bergsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Gepke de Vries, geboren Appelscha 14-11-1870 en erkend bij huwelijk ouders, trouwt Ooststellingwerf 05-04-1889 Gurbe Hoogeveen, geboren Appelscha 09-09-1866, zoon van Andries Wytzes Hoogeveen en Grietje Gurbes Kiewiet
b. Meine de Vries, geboren Appelscha 05-11-1872   volgt VII.A
c. Martje de Vries, geboren Appelscha 17-04-1874, trouwt Ooststellingwerf 17-04-1896 Jakob Herder, geboren Appelscha  01-12-1873, zoon van Pieter Jakobs Herder en Janke de Vos
d. Hendrik de Vries, geboren Appelscha 11-09-1875   volgt VII.B
e. Jan de Vries, geboren Appelscha 22-09-1877, overleden aldaar 12-10-1896
f. Antje de Vries, geboren Appelscha 06-07-1879, overleden aldaar 17-02-1937, trouwt Ooststellingwerf 27-04-1900 Klaas Herder, geboren Appelscha 20-04-1878, zoon van Wiebe Herder en Sjoukje de Vos
g. Klaas de Vries, geboren Ooststellingwerf 18-07-1881   volgt VII.C
h. Bruin de Vries, geboren Ooststellingwerf 29-07-1883   volgt VII.D
i. Geertje de Vries, geboren Ooststellingwerf 05-01-1886, overleden aldaar 04-05-1886
j. Geertje de Vries, geboren Ooststellingwerf 29-04-1887, overleden aldaar 26-05-1887
k. Jakob de Vries, geboren Ooststellingwerf 07-08-1888   volgt VII.E
  l. Geertje de Vries, geboren Ooststellingwerf 01-01-1891, trouwt Emmen 28-07-1910 Ruurd Jagt, geboren Erica 20-05-1890, zoon van Fokke Jagt en Jantien Post
  m. Geesje de Vries, geboren Ooststellingwerf 26-02-1893, trouwt Emmen 07-03-1912 Tjibbe Bruinsma, geboren Ooststellingwerf 13-07-1888, zoon van Jacob Bruinsma en Frouwkje Stuiver
     
VI.E Geert Hendriks de Vries, arbeider, geboren Appelscha 23-10-1852, trouwt met legitimatie van een kind Ooststellingwerf 01-03-1887 Alberdina Jonker, geboren Hardenberg ca. 1864, dochter van Johannes Jonker en Evertjen Veurink

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 15-04-1885 en erkend bij huwelijk ouders Ooststellingwerf 01-03-1887   volgt VII.F
b. Johannes de Vries, geboren Ooststellingwerf 15-06-1887
c. Gerrit de Vries, geboren Amsterdam ca. 1889   volgt VII.G
d. Albertus de Vries, geboren Amsterdam ca. 1894   volgt VII.H
e. Alberdina Geertruida de Vries, geboren Amsterdam ca. 1896, trouwt Amsterdam 27-12-1923 Ivo Italo Iacovelli, hoteldirecteur, geboren Rome (ItaliŽ) ca. 1890, zoon van Luigi Iacovelli en Ersilia Lanni
f. Jacob de Vries, geboren Amsterdam ca. 1899   volgt VII.I
g. Klaas de Vries, geboren Amsterdam ca. 1901   volgt VII.J
h. Sieger de Vries, geboren Amsterdam ca. 1902   volgt VII.K
     
VI.F Klaas Hendriks de Vries, geboren Ooststellingwerf ca. 16-01-1856, overleden aldaar 05-06-1905, trouwt Ooststellingwerf 21-05-1886 Geertien Stijkel, geboren Ooststellingwerf 07-04-1862, dochter van Hendrik Rieuwerts Stykel en Aaltje Karsten
Geertien Stijkel  trouwt (2) Ooststellingwerf 04-05-1906 Hendericus Tigelaar, weduwnaar van Janke Jansma, geboren Ooststellingwerf 01-12-1856, overleden Groningen 06-02-1915, zoon van Hendrik Hendricus Tigelaar en Hilligje Andries Tiesenga

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 20-03-1889   volgt VII.L
b. Albrecht de Vries, geboren Appelscha 22-08-1895   volgt VII.M
c. Gerrit de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-03-1901   volgt VII.N
     
VI.G Sieger Fokkes de Vries, geboren Appelscha 06-10-1858, overleden Emmen 02-04-1936 trouwt Emmen (1) 01-04-1884 Carolina Hogenbirk, geboren Leeuwarden 01-04-1859, overleden Veenoord 02-08-1887, dochter van Franciscus Hogenbirk en Grietje de Boer, trouwt (2) Sleen 06-07-1889 Femmegien Wolters, geboren Emlichheim 15-08-1869, overleden Veenoord 23-01-1906, dochter van Gerrit Wolters en Geertruid Geugies, trouwt (3) Sleen 06-12-1907 Henderkien Lanjouw, geboren Nieuw-Amsterdam 07-12-1873, weduwe van Willem Wanders, dochter van Jans Lanjouw en Jentien Vos

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Fokke de Vries, arbeider, geboren Veenoord 15-11-1884, overleden Emmen 09-09-1917
b. Grietje de Vries, geboren Veenoord 09-10-1886, trouwt Sleen 13-05-1910 Albert Postuma, geboren Veenoord 03-05-1889, zoon van Oege Postuma en Antje Luik

kinderen uit 2e huwelijk:
 
c. Gerrit de Vries, geboren Amsterdamscheveld 12-11-1888 als Gerrit Wolters   volgt VII.O
d. Klaas de Vries, geboren Veenoord 26-10-1890, overleden aldaar 20-08-1892
e. Libbe de Vries, geboren Veenoord 31-03-1892   volgt VII.P
f. Klaas de Vries, geboren Veenoord 12-10-1893, overleden aldaar 29-12-1894
g. Klaas de Vries, geboren Veenoord 28-12-1895   volgt VII.Q
h. Maaike de Vries, geboren Veenoord 13-06-1898, overleden aldaar 22-09-1898
i. Marten de Vries, geboren Veenoord 30-06-1899   volgt VII.R
j. Geertje de Vries, geboren Veenoord 27-09-1901 trouwt Emmen 31-03-1923 Lodewijk Pool, geboren Nieuw-Amsterdam 12-07-1902, zoon van Tieme Pool en Christina Geerlings
k. Fennechien de Vries, geboren Veenoord 09-11-1903, overleden aldaar 28-11-1904
     
VI.H Klaas de Vries, arbeider, geboren Appelscha 07-08-1863, overleden Veenoord 08-03-1947, trouwt Emmen 14-04-1885 Margien Nijland, geboren Smilde 19-06-1864, overleden Nieuw-Amsterdam 29-07-1913, dochter van Geert Nijland en Jantje Hoogeveen, trouwt (2) Emmen 10-06-1915 - echtscheiding vonnis Rechtbank te Assen 18-04-1922 Antje Luik, weduwe van Oege Siegers Postuma alias Postma, geboren Bakkeveen 19-05-1859, dochter van Albert Tijmens Luik en Sjoukjen Douwes Duursma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Fokke de Vries, geboren Nieuw-Amsterdam 08-09-1886   volgt VII.S
b. Geert de Vries, geboren Oud Schoonebeek 05-09-1888   volgt VII.T
c. Marten de Vries, geboren Nieuw-Amsterdam 02-08-1891   volgt VII.U
d. Jan de Vries, geboren Nieuw-Amsterdam 29-07-1894   volgt VII.V
  e. Gooitske de Vries, geboren Nieuw-Amsterdam 18-04-1897, trouwt Emmen 19-07-1917 Jurrien Hoogenberg, geboren Nieuw Amsterdam 26-04-1897, zoon van Alle Hoogenberg en Cornelia Kroes
f. Albert de Vries, geboren Nieuw Amsterdam 30-08-1899, trouwt Christina Pool
  g. Siegerliena de Vries, geboren Nieuw-Amsterdam 22-07-1902, overleden Veenoord 11-03-1968 trouwt Sleen 29-04-1921 Derk Jan Hendriks, arbeider, geboren Veenoord 28-01-1899, overleden Coevorden 16-03-1977, zoon van Berend Hendriks en Hendrikje Zwiers
h. Teunissiena de Vries trouwt Jan Brouwer
     
VI.I Libbe de Vries, geboren Appelscha 21-04-1868, overleden Dennenoord (Zuidlaren) 02-02-1950, trouwt Sleen 20-05-1893 Femmegien Withaar, geboren Steenwijksmoer 17-03-1869, dochter van Jacob Withaar en Jentien Schoonewille
     
VI.J Evert Ibes de Vries, geboren Oosterwolde 07-03-1857, overleden aldaar 23-01-1926, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1884 Meintje van Dalen, geboren Haule 17-04-1864, overleden aldaar 09-04-1904, dochter van Klaas Jans van Dalen en Hendrikje Everts ten Hoor

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Klaas de Vries, geboren Ooststellingwerf 08-06-1885
b. Ibe de Vries, geboren Ooststellingwerf 26-08-1888
c. Rinske de Vries, geboren Ooststellingwerf 21-08-1890, overleden aldaar 05-12-1906
d. Fokke de Vries, geboren Ooststellingwerf 07-12-1892
e. Roelof de Vries, geboren Ooststellingwerf 07-01-1897
f. Tjitske de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-10-1898
g. Grietje Jacobje de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-06-1901
     
VI.K Anne Sierds de Vries, geboren Appelscha 29-05-1856, overleden Ooststellingwerf 22-03-1922, trouwt (1) Ooststellingwerf 09-04-1886  Wytske Dijkstra, geboren Appelscha 03-12-1858, overleden Ooststellingwerf 29-04-1895, dochter van Egbert Sytzes Dijkstra en Wytske Jans Graafstra, trouwt (2) Ooststellingwerf 25-03-1904 Aaltje Bouma, geboren Opsterland 02-05-1856, overleden Ooststellingwerf 02-10-1930, dochter van Gerrit Folkerts Bouma en Trijntje Wybes van der Sloep

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Sietske de Vries, geboren Ooststellingwerf 26-07-1887, overleden aldaar 01-09-1899
b. Egbert de Vries, geboren Ooststellingwerf 17-08-1890
c. Sierd de Vries, geboren Ooststellingwerf 21-07-1893, overleden aldaar 16-08-1893
d. Sierd de Vries, geboren Ooststellingwerf 21-04-1895, overleden aldaar 25-05-1895
     
VI.L Arend de Vries, geboren Appelscha 24-04-1861, overleden aldaar 11-03-1906, trouwt Ooststellingwerf 17-04-1896 Tietje Bruinsma, geboren Ooststellingwerf 05-07-1865, dochter van Auke Willems Bruinsma en Geertje Ebeles Bos

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sierd de Vries, geboren Ooststellingwerf 12-11-1898
b. Auke de Vries, geboren Ooststellingwerf 30-07-1902
     
VI.M Hendrik de Vries, geboren Appelscha 04-02-1863, overleden aldaar 11-11-1931, trouwt Ooststellingwerf 13-05-1892 Antje de Jong, geboren Ooststellingwerf 15-08-1867, dochter van Hendrik Feddes de Jong en Grietje Hanzes de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sietske de Vries, geboren Ooststellingwerf  01-03- 1893
b. Grietje de Vries, geboren Ooststellingwerf 17-03-1894, overleden aldaar 12-08-1895
c. Grietje de Vries, geboren Ooststellingwerf 17-10-1896
d. Anna de Vries, geboren Ooststellingwerf 15-08-1898
e. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 28-11-1900
f. Johanna de Vries, geboren Ooststellingwerf ca. 1905, overleden aldaar 19-09-1907
 - levenloos kind; Ooststellingwerf 19-12-1907
g. Johanna de Vries, geboren Ooststellingwerf ca. 1909, overleden aldaar 20-02-1910
     
VI.N Hendrik de Vries, geboren Appelscha 01-07-1861, overleden Ooststellingwerf 12-08-1894, trouwt Ooststellingwerf 11-03-1892 Trientje Herder, geboren Ooststellingwerf 16-02-1875, dochter van Wiebe Herder en Sjoukje de Vos

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 15-05-1892
b. Sjoukje de Vries, geboren Ooststellingwerf 18-04-1894, overleden aldaar 11-05-1895
     
VI.O Anne de Vries, geboren Fochteloo 14-11-1871, overleden Assen 02-12-1946, trouwt Achtkarspelen 18-11-1905 Trijntje Bethlehem, geboren Rottevalle 07-03-1881, dochter van Bouwe Hendriks Bethlehem en Hinke van der Kooi
     
VI.P Sander de Vries, geboren Fochteloo 27-05-1877, overleden aldaar 30-11-1941, trouwt Ooststellingwerf 29-06-1906 Grietje Bosma, geboren Oosterwolde 07-07-1877, dochter van Jan Hendriks Bosma en Jantje Harmens van Wijk
     
VI.Q Reinder Hendriks de Vries, geboren Appelscha 24-12-1858, overleden 1949, trouwt (1) Ooststellingwerf 19-05-1882 Janke Heeres Oosterloo, geboren Oosterwolde 10-01-1858, overleden Ooststellingwerf 13-10-1885, dochter van Heere Thomas Oosterloo en Elisabeth Lammerts Brouwer, trouwt (2) Ooststellingwerf, 05-02-1886 Janke Jans Oosterloo, geboren Makkinga 04-08-1857, dochter van Jan Thomas Oosterloo en Wietske Libbes Postma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Appelscha 08-07-1883, trouwt Ooststellingwerf  01-03-1912 Anne Witvoet, geboren Oosterwolde 09-06-1884, dochter van Pieter Geert Witvoet en Trijntje Annes Veensma
b. Hette de Vries, geboren Ooststellingwerf 26-09-1885, overleden aldaar 16-11-1885
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
c. Wietske de Vries, geboren Ooststellingwerf 14-12-1886, overleden aldaar 09-06-1887
d. Wietske de Vries, geboren Ooststellingwerf 23-12-1887, overleden aldaar 09-01-1890
e. Aafje de Vries, geboren Ooststellingwerf 14-10-1889
f. Jan de Vries, geboren Appelscha 26-09-1891, trouwt Ooststellingwerf 08-05-1914 Ybeltje Postma, geboren Hemrik 12-06-1888, dochter van Jacob Jans Postma en Aukje Jilts Wijnstra
g. Wietske de Vries, geboren Appelscha 30-12-1893, trouwt Ooststellingwerf 02-06-1916 Annejus Witvoet, geboren Oosterwolde 31-07-1887, zoon van Pieter Geerts Witvoet en Trijntje Annes Veensma
h. Hiltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-02-1897
 - levenloos kind; Ooststellingwerf 02-11-1901
     
VI.R Roelof de Vries, klompenmaker, geboren Appelscha 23-06-1860, overleden 1934, trouwt Ooststellingwerf 25-01-1884 Trijntje Koopmans, geboren Ooststerwolde 06-03-1862, dochter van Jan Lenzes Koopmans en Feikje de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jan de Vries, geboren Ooststellingwerf 24-11-1884
b. Aafje de Vries, geboren Ooststellingwerf 23-04-1886
c. Feikje de Vries, geboren Ooststellingwerf 10-10-1888, overleden aldaar 11-10-1888
d. Feikje de Vries, geboren Ooststellingwerf 15-01-1890
e. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 08-04-1892, overleden aldaar 05-03-1894
f. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 08-01-1895
g. Lenze de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-04-1897, overleden aldaar 26-05-1898
h. Trijntje de Vries, geboren Ooststellingwerf 21-05-1899
i. Rink de Vries, geboren Bovensmilde 12-08-1902
     
VI.S Oebele de Vries, arbeider; geboren Appelscha 16-10-1862, overleden 1949, trouwt 19-05-1886 Jantje Zandstra, geboren Haulerwijk 05-03-1860, overleden Ooststellingwerf 28-11-1932, dochter van Jan Jans Zandstra en Antje Roelofs Post

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 26-02-1887
b. Jan de Vries, geboren Ooststellingwerf 11-06-1888, overleden aldaar 03-08-1895
c. Aafke de Vries, geboren Ooststellingwerf 18-05-1890
d. Hiltje de Vries, geboren Ooststellingwerf 13-11-1894
e. Roelofje de Vries, geboren Fochteloo 30-06-1897, trouwt Ooststellingwerf 07-06-1918 Sjouke Geertsma, oud 23 jaar, geboren Ureterp, zoon van Marten Geertsma en Grietje Taekema
f. Jan de Vries, geboren Fochteloo 21-07-1899, trouwt Ooststellingwerf 03-12-1920 Harmke Reinders, oud 22 jaar, geboren Haulerwijk, dochter van Roelof Reinders en Janke de Vries
g. Reinder de Vries, geboren Ooststellingwerf  01-05-1902
     
VI.T Jan de Vries, geboren Appelscha 29-05-1864, overleden Den Haag 08-11-1936, trouwt (1) Ooststellingwerf 12-05-1888 Joukje van der Veer, geboren Appelscha 01-10-1866, overleden aldaar 06-08-1894, dochter van Pieter Andries van der Veer en Antje Cornelis Landmeter, trouwt (2) Ooststellingwerf 26-04-1895 Jantje van der Veer, geboren Appelscha 14-09-1863, overleden aldaar 28-06-1900, dochter van Pieter Andries van der Veer en Antje Cornelis Landmeter, trouwt (3) Ooststellingwerf 16-08-1901 Aukje van der Veer, geboren Appelscha 08-08-1864, overleden Den Haag 22-07-1938, dochter van Pieter Andries van der Veer en Antje Cornelis Landmeter

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Oosterwolde 23-04-1891, trouwt Haskerland 11-06-1914 Jikke Dijkstra, oud 22 jaar, geboren Haskerdijken, dochter van Arend Dijkstra en Tietje Rienstra
b. Pieter de Vries, geboren Oosterwolde 07-06-1892, trouwt Lemsterland 14-05-1914 Bontje Stegenga, oud 21 jaar, geboren Oosterzee, dochter van Klaas Stegenga en Jantje Vledder
c. Aafke de Vries, geboren Ooststellingwerf 08-05-1894, overleden 07-09-1894

kinderen uit 2e huwelijk:
 
d. Andries de Vries, geboren Ooststellingwerf 07-05-1895
e. Joukje Petronella de Vries, geboren Ooststellingwerf 05-04-1897, overleden aldaar 06-04-1897

kinderen uit 3e huwelijk:
 
f. Joukje Jantina de Vries, geboren Ooststellingwerf 20-01-1902
     
VI.U Fokke de Vries, geboren Fochteloo 14-08-1866, overleden aldaar 14-08-1903, trouwt Ooststellingwerf 08-05-1891 Tietje Veensma, geboren Oosterwolde 16-01-1868, dochter van Roelof Willems Veensma en Hendrikje Hendriks Visser

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 14-08-1892
b. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 23-12-1894
c. Hendrikje de Vries, geboren Ooststellingwerf 18-01-1897
d. Roelof de Vries, militaire politie, bakker, geboren Ooststellingwerf 03-01-1900, overleden Enschede 06-06-1939, trouwt Winterswijk 06-01-1922 Johanna Lamberta Geertruida te Hennepe, geboren Winterswijk ca. 1905, dochter van Severien te Hennepe en Altje van der Made 
e. Aafke de Vries, geboren Ooststellingwerf 22-12-1901
     
VI.V Wiebe de Vries, inspecteur van politie, geboren Fochteloo 11-01-1875, overleden Utrecht 26-04-1932, trouwt Ooststellingwerf 15-03-1901 Hendrikje Veensma, geboren Oosterwolde 09-03-1878, overleden Utrecht 16-02-1940, dochter van Roelof Willems Veensma en Hendrikje Hendriks Visser

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 25-03-1901
 - levensloos kind (dochter); Polsbroek 26-12-1909
     
VI.W Rienk de Vries, geboren Fochteloo 24-06-1877, overleden Amsterdam 18-06-1950, trouwt Den Haag 15-04-1903 - gescheiden rond 1935 Agnes Gerardina Melius, geboren Amsterdam 08-02-1873, overleden aldaar 11-04-1961
     
VI.X Klaas de Vries, geboren Appelscha 05-12-1875, trouwt Ooststellingswerf 25-03-1904 Wietske Veenstra, geboren Appelscha 27-05-1874, dochter van Wietze Diemers Veenstra en Ebeltje Eelkes Bruinsma
     
VI.Y Reinder de Vries, schipper, geboren Appelscha 08-10-1864, overleden Groningen 05-05-1918, trouwt Ooststellingwerf 22-03-1889 Annigje Wagt, geboren Appelscha 30-05-1868, dochter van Jan Wagt en Fokje Theunis Broekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Fokke de Vries, schipper, geboren Appelscha 25-2-1890, trouwt Odoorn 16-07-1915 Sietske Bos, geboren Odoorn; oud: 19 jaren, dochter van Oetse Bos en Hinderkien Beekman
b. Jan de Vries, schipper, geboren Appelscha 14-11-1892, trouwt Groningen 13-01-1916 Hebeltje Heijes, geboren Sappemeer, dochter van Geert Heijes en Sipkje Roukema
c. Jakob de Vries, geboren Emmer-CompascuŁm 02-04-1896
d. Theunis de Vries, geboren Hoogezand 26-11-1898
e. Swopkjen de Vries, geboren Smilde 10-1906, overleden Westerbroek (Hoogezand) 09-11-1906
     
VI.Z Jakob de Vries, geboren Appelscha 05-02-1867, overleden aldaar 07-05-1934, trouwt Ooststellingwerf 12-05-1893 Trientje Oosterloo, geboren Makkinga 21-09-1870, dochter van Jan Thomas Oosterloo en Wytske Libbes Postma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jan de Vries, geboren Ooststellingwerf 06-05-1894, overleden aldaar 10-01-1896
b. Zwopkje de Vries, geboren Elsloo 23-08-1896, overleden Leeuwarden 11-02-1930, gehuwd, trouwt Ooststellingwerf 13-05-1921 Klaas Hofstra, geboren Nijerbekoop 15-11-1897, zoon van Elle Hofstra en Hendrikje de Vries
c. Jan de Vries, geboren Ooststellingwerf 03-09-1899
d. Fokke de Vries, geboren Ooststellingwerf 29-09-1902
e. Janke de Vries, geboren Ooststellingwerf 1918, overleden aldaar 05-11-1918
     
VI.Aa Sipke de Vries, geboren Appelscha 08-10-1870, overleden Emmen 17-12-1924, trouwt Emmen 28-05-1897 Trijntje Doornbos, geboren Ooststellingswerf 02-09-1874, dochter van Ludzerd Willem Doornbos en Harmke Douwes Doornbos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Zwopkje de Vries, geboren Emmer-CompascuŁm 23-06-1899, overleden Emmen 16-07-1941, trouwt 08-03-1917 Gosem de Vries, geboren Barger Compascuum 21-02-1897, zoon van Rense de Vries en Helena Groenewolt
  b. Harmke de Vries, geboren Emmer-CompascuŁm 22-10-1901, trouwt 05-08-1922 Willem Bruinsma, geboren Appelscha 19-10-1899, zoon van Ebel Bruinsma en Froukje Oldersma
c. Fokke de Vries, geboren Emmen 01-06-1904
d. Ludzert de Vries, geboren 1908, overleden Emmen 12-06-1910
     
VI.Ab Hendrik de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-01-1880, trouwt Emmen 27-12-1906 Eilgiena Woldhek, geboren Valthermond 18-11-1880, dochter van Antonie Woldhek en Jantje Kaspers

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Fokke de Vries, geboren Emmen 16-07-1907
b. Jantje de Vries, geboren Emmen 01-08-1909
c. Antonie de Vries, geboren Emmen 15-06-1911
d. Harmke de Vries, geboren Emmen 06-12-1913
e. Jantine de Vries, geboren Emmen 29-03-1916
     
VI.Ac Oebele de Vries, geboren Ooststellingwerf 02-10-1882, trouwt Emmen 05-04-1906 Marie de Jong, geboren Valthermond 27-12-1885, dochter van Thijs de Jong en Lolktje Oldersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Harmke de Vries, geboren Emmen 01-01-1907
b. Thijs de Vries, geboren Emmen 06-09-1908
c. Jolktje de Vries, geboren Emmen 15-11-1910
d. Fokje de Vries, geboren Emmen 15-04-1913
e. Jeltje de Vries, geboren Emmen 25-08-1916
     
VI.Ad Harmen de Vries, geboren Ooststellingwerf 11-09-1889, overleden Emmer-Compascuum 01-12-1972, trouwt Emmen 05-03-1914 Gerrechien Dost, geboren Emmer-Compascuum 11-07-1896, overleden aldaar 28-09-1969, dochter van Reint Dost en Grietje Zwiers

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Harmke de Vries, geboren Emmen 29-06-1914
b. Reint de Vries, geboren Emmen 25-09-1915
c. Grietje de Vries, geboren Emmen 05-04-1917
d. Annechien de Vries, geboren Emmen 09-1921, overleden aldaar 10-02-1922
e. Tjarkina de Vries, geboren Emmen ca. 1927, overleden Groningen 20-07-1936
     
VI.Ae Reinder de Vries, geboren Appelscha 20-01-1872, overleden Ooststellingwerf  04-03-1934, trouwt Ooststellingwerf 03-10-1902 Grietje Stuurman, geboren Noordwolde 06-11-1879, dochter van Sipke Stuurman en Maartje Jans Russchen
     
VI.Af Rinze de Vries, geboren Appelscha 24-07-1886, trouwt Ooststellingwerf 26-04-1913 Vrouwkje Blaauwbroek, geboren Elsloo 06-07-1888, dochter van Jan Blaauwbroek en Antje Jans de Hey
     
VI.Ag Reinder de Vries, geboren Appelscha 28-01-1886, trouwt Middelstum 27-11-1920 Maike Postma, geboren Hoogemeeden 03-08-1895, dochter van Marie Postma
     
VI.Ah Herman de Vries, geboren Meppel 03-06-1866, trouwt Opsterland 14-09-1894 Fokje Veenstra, geboren Lippenhuizen 13-09-1876, dochter van Durk Alles Veenstra en Dina Tjietzes Alberda
     
VI.Ai Hans de Vries, geboren Opsterland 24-12-1858, overleden aldaar 28-11-1930, trouwt Opsterland 25-10-1888 Janke Wiebes Scholtinga, geboren Opsterland 10-11-1865, dochter van Wiebe Hendriks Scholtinga en Jantje Jurrits Veenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Wiebe de Vries, geboren Opsterland 11-12-1889
b. Hendrik de Vries, geboren Opsterland 23-09-1891
c. Jantje de Vries, geboren Opsterland 02-02-1895
d. Wietske de Vries, geboren Opsterland 02-02-1895
     
VI.Aj Engbert de Vries, geboren Wijnjeterp 09-09-1862, trouwt (1) Opsterland 13-05-1886 Minke Bijstra, geboren Wijnjeterp 15-08-1864, overleden Opsterland 09-03-1901, dochter van Oebele Sytzes Bijstra en Imkjen Harts Hartsma, trouwt (2) Opsterland 20-09-1906 Trijntje Sytsma, oud 24 jaar, geboren Baard, dochter van Lucas Douwes Sytsma en Geertje Hanses Kalma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Hendrik de Vries,geboren Opsterland 09-03-1887
b. Oebele de Vries, geboren Opsterland 12-09-1888, trouwt Amsterdam 02-11-1910 - huwelijk ontbonden 04-07-1919 Klaartje Hakker, geboren Amsterdam ca. 1883, dochter van Abraham Hakker en Sara Busnach
c. Wytske de Vries, geboren Opsterland 27-04-1890
 - levenloos kind (dochter); Opsterland 14-01-1892
d. Ime de Vries, geboren Wijnjeterp 08-10-1895, trouwt Opsterland 12-05-1921 Aaltje Zwanenburg, geboren Terwispel 15-07-1896, dochter van Johannes Gooitzens Zwanenburg en Baukje Kruis
e. Jan de Vries, geboren Opsterland 01-01-1898
f. Harm de Vries, geboren Opsterland 20-02-1900
     
VII.A Meine de Vries, geboren Ooststellingwerf 05-11-1872 en erkend bij huwelijk ouders, trouwt Ooststellingwerf 17-04-1896 Neeltje Herder, geboren Ooststellingwerf 03-10-1875, dochter van Pieter Jakobs Herder en Janke Teyes de Vos

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sijke de Vries, geboren Ooststellingwerf 16-10-1898
b. Pieter de Vries, geboren Ooststellingwerf 02-05-1900
c. Sieger de Vries, geboren Ooststellingwerf 18-10-1902
  d. Martje de Vries, geboren Ooststellingwerf ca. 1908, overleden aldaar 15-06-1914
     
VII.B Hendrik de Vries, geboren Appelscha 11-09-1875, trouwt Ooststellingwerf 03-02-1899 Annigien Wagt, geboren Appelscha 17-09-1876, dochter van Lukas Wagt en Antien Harder
     
VII.C Klaas de Vries, geboren Ooststellingwerf 18-07-1881, overleden Emmen 16-05-1940, trouwt Emmen 14 -05-1903 Zwaantje de Vries, geboren Ooststellingwerf 19-03-1882 als Zwaantje Stuiver [erkend door de moeder d.d. 03-04-1903, erkend door de vader d.d. 16-05-1903, beide te Emmen], overleden Emmen 19-02-1944, dochter van Anne de Vries en Jantje Hendriks Stuiver
     
VII.D Bruin de Vries, geboren Appelscha 29-07-1883, trouwt Ooststellingwerf 29-04-1904 Geesje de Jong, geboren Appelscha 18-01-1878, dochter van Johannes Ates de Jong en Arentje Willems Herder
     
VII.E Jakob de Vries, geboren Ooststellingwerf 07-08-1888, trouwt Emmen 25 mei 1909 Geertje de Vries, geboren Ooststellingwerf 16-07-1884, dochter van Anne de Vries en Jantje Stuivers
     
VII.F Hendrik de Vries, korporaal konstabel bij de Koninklijke Marine, geboren Ooststellingwerf 15-04-1885 en erkend bij huwelijk ouders Ooststellingwerf 01-03-1887], trouwt Amsterdam 22-10-1914 Johanna Maria Fleminks, geboren Amsterdam ca. 1894, dochter van Manus Gerardus Fleminks en Dina Margaretha Breuker
     
VII.G Gerrit de Vries, stoker, geboren Amsterdam ca. 1889, trouwt Arnhem 06-08-1919 Aleida Christina Huls, geboren Winterswijk ca. 1892, dochter van Franciscus Paulinus Huls en Anna Catharina Stovermann
     
VII.H Albertus de Vries, koetsier, geboren Amsterdam ca. 1894, trouwt Amsterdam 04-02-1925 Gerredina Geurs, geboren Amsterdam ca. 1894, dochter van Hermanus Bernardus Geurs en Gerredina Elisabeth van Rijn
     
VII.I Jacob de Vries, kelner, geboren Amsterdam ca. 1899, trouwt Amsterdam 25-09-1924 - echtscheiding 26-05-1933 Johanna Christina Keizer, gescheiden echtgenote van Frans Martinus Kroon, geboren Amsterdam ca. 1892, dochter van Johan Andreas Keizer en Anna Christina Vermeulen
     
VII.J Klaas de Vries, geboren Amsterdam ca. 1901, trouwt Amsterdam 25-09-1924 Hendrika Merle, geboren Amsterdam ca. 1903, dochter van Hendrikus Albertus Merle en Catharina Maria Mathilda Flink
     
VII.K Sieger de Vries, buffetchef, geboren Amsterdam ca. 1902, trouwt Amsterdam 22-12-1932  - echtscheiding 13-01-1934 Antonia Walters, geboren Amsterdam ca. 1910, dochter van Johannes Frederik Walters en Gesina Wilhelmina Maria Scholtz
     
VII.L Hendrik de Vries, manufacturier, geboren Ooststellingwerf 20-03-1889, overleden Assen 10-02-1948, trouwt Smilde 01-05-1914 Martha Gezina Molema, geboren Bovensmilde 18-09-1892, dochter van Jan Molema en Martha Doornbos
     
VII.M Albrecht de Vries, geboren Appelscha 22-08-1895  trouwt Smallingerland 26-09-1919 Wilhelmina van der Laan, geboren Drachten 07-11-1895, dochter van Johannes Hendriks van der Laan en Gelske de Boer
     
VII.N Gerrit de Vries, geboren Ooststellingwerf 09-03-1901, trouwt Groningen 04-11-1921 Fokkelina Margaretha Spiering, geboren Groningen ca. 1901, dochter van Adriaan Wilhelm Spiering en Garreldina van Anken
     
VII.O Gerrit de Vries, geboren Amsterdamscheveld 12-11-1888 als Gerrit Wolters, [wetteging Sleen 06-07-1889], overleden 16-05-1970 en begraven Veenoord, trouwt (1) Emmen 17-02-1910 Annechien Joustra, geboren Nieuw Amsterdam 13-11-1890, dochter van Kornelis Joustra en Roelofje Lok, trouwt (2) Sleen 14-11-1919 Eisina Tenhage, weduwe van Willem Koopman, geboren Nieuw Amsterdam 25-07-1895, overleden 12-04-1977 en begraven Veenoord, dochter van Goitzen Tenhage en Aaltje Weggen
     
VII.P Libbe de Vries, geboren Veenoord 31-03-1892, overleden 12-03-1986 en begraven Veenoord, trouwt Emmen 09-11-1916 Gesiena Harders, geboren Veenoord 24-08-1895, overleden 27-01-1983 en begraven Veenoord, dochter van Lucas Harders en Henderkien Reinink
     
VII.Q Klaas de Vries, geboren Veenoord 28-12-1895, trouwt Emmen 30-08-1917 Fenna Pieters, geboren Deurne en Liessel ca. 1897, dochter van Jan Pieters en Albertje Zomer
     
VII.R Marten de Vries, geboren Veenoord 30-06-1899, trouwt Emmen 03-10-1918 Klaasje Tiemens, geboren Nieuw Amsterdam 24-03-1898, dochter van Albert Tiemes en Jentje Emmelo
     
VII.S Fokke de Vries, los arbeider, geboren Nieuw-Amsterdam 08-09-1886, overleden Kampen 29-11-1947, trouwt Emmen 09-02-1911 Gerrichje van Faassen, geboren Hardenberg ca. 1887, overleden Emmen 12-02-1937, dochter van Jan van Faassen en Geertruida Smilde
     
VII.T Geert de Vries, geboren Oud Schoonebeek 05-09-1888, overleden Emmen 10-08-1974, trouwt Sleen 03-05-1912 Fenna Scholten, geboren Nieuw Amsterdam 10-10-1893, overleden Coevorden 04-04-1986, dochter van Lukas Scholten en Janna Lanjouw
     
VII.U Marten de Vries, geboren Nieuw-Amsterdam 02-08-1891, trouwt Emmen 19-04-1919 Trijntje Hoogenberg, geboren Wilhelmsoord 27-03-1900, dochter van Gradus Hoogenberg en Aaltje Veenstra
     
VII.V Jan de Vries, geboren Nieuw-Amsterdam 29-07-1894, trouwt Emmen 25-10-1917 Henderkien Berends, geboren Oud Schoonebeek 13-09-1895, dochter van Hindrik Berends en Johanna Brons
     
Bronnen:
- Tresoar
- Drenlias
- Homepage Frits en Mirjam van Aalsum - de Vries

contact

naar boven

disclaimer