GENEALOGIE DIJKSTRA


Voor voorgeslacht I. Waalingh alias Waling Keimpes Dijkstra zie: Genealogie Waling Yedes
     
I. Waalingh alias Waling Keimpes Dijkstra, gedoopt Finkum 12-11-1758, overleden Het Bildt 23-11-1842, zoon van Keimpe Walings en Hiltie Gerryts, trouwt (1)Sint Annaparochie 12-05-1782 Geertje Wiemers, trouwt (2) Vrouwenparochie 20-11-1785 Jantje Dirks Groeneveld, geboren  Vrouwenparochie en gedoopt aldaar 15-03-1767, overleden Vrouwenparochie 23-04-1847, dochter van Dirk Cornelis en Aukje Gerrits

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 mei 1782 in St. Annaparochie
Man          : Waling Keimpes afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Geertje Wiemers afkomstig van St. Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 november 1785 in Vrouwenparochie
Man          : Waling Keimpes afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Jantje Dirks afkomstig van Vrouwenparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Arriaantje, geboren Vrouwenparochie 01-02-1783 en gedoopt aldaar 09-03-1783, overleden Vrouwenparochie 27-12-1808
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Keimpe, geboren Vrouwenparochie 30-01-1787 en gedoopt aldaar 11-03-1787   volgt II.A
  c. Aukje Walings Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 17-03-1788 en gedoopt aldaar 13-04-1788, overleden Vrouwenparochie 07-04-1854, trouwt mairie Vrouwenparochie 18-05-1816 Pytter Oepkes Zeylstra, oud 31 jaar, geboren Harlingen, zoon van Oepke Mennes Zeylstra en Eva Rinses
  d. Dirk, geboren Vrouwenparochie 06-11-1789 en gedoopt aldaar 20-12-1789
  e. Gerryt, geboren Vrouwenparochie 20-10-1791 en gedoopt aldaar 27-11-1791   volgt II.B
  f. Hiltje, geboren Vrouwenparochie 27-01-1794 en gedoopt aldaar 02-03-1794, overleden Vrouwenparochie 23-03-1855
  g. Jannigje, geboren Vrouwenparochie 10-06-1801 en gedoopt aldaar 12-07-1801
  h. Ytje Walings Dijkstra, geboren ca. 1805, overleden Vrouwenparochie 28-11-1848, trouwt Het Bildt 10-03-1836 Tjerk Tjisses Spijkstra, oud 36 jaar, geboren Goutum, zoon van Tjisse Tjerks Spijkstra en Trijntje Jogchums Lettinga
  i. Cornelius, geboren Vrouwenparochie 21-11-1806 en gedoopt aldaar 21-12-1806
  j. Ariaantje Walings Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 04-11-1809 en gedoopt aldaar 17-12-1809, overleden Spannum , trouwt Hennaarderadeel 21-10-1848 Lammert Wypkes Hofstra, oud 28 jaar, geboren Spannum, zon van Wypke Lammerts Hofstra en Trijntje Yntes Kingma
     
II.A Keimpe Walings Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 30-01-1787 en gedoopt aldaar 11-03-1787, overleden Cornjum 29-03-1851, trouwt mairie Vrouwenparochie 08-05-1813 Trijntje Dirks de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 09-08-1786, overleden Vrouwenparochie 30-09-1852, dochter van Dirk Dirks de Jong en Antje Arjens Slim

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Waling Dijkstra, geboren Cornjum 04-04-1814   volgt III.A
  b. Dirk Dijkstra, geboren Cornjum 29-01-1817   volgt III.B
  c. Antje Dijkstra, geboren Cornjum 29-01-1820, trouwt Het Bildt 23-02-1843 Albert Rogchus Bokma, oud 23 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Rogchus Alberts Bokma en Sytske Martens van der Plaats
     
II.B Gerryt (Gerrit) Walings Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 20-10-1791 en gedoopt aldaar 27-11-1791, overleden Spannum 15-04-1833, trouwt Antje Keimpes Koopmans, geboren 01-04-1791 en gedoopt Sint Annaparochie 08-05-1791, overleden Franeker 27-02-1859, dochter van Keimpe Jeltes en Jeltje Sijbrens
 
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1833
Overledene: Gerrit Walings Dijkstra - Overleden: 15 april 1833 - Wonende: Spannum
  man van Antje Keimpes Koopmans; vader van minderjarige Jeltje, Waling, Keimpe,
Kornelis en Sybren Gerrits Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Gerrits Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 02-06-1820, trouwt Hennaarderadeel 15-12-1838 Meinte Sikkes Bakker, oud 18 jaar, geboren Oosterlittens, zoon van Sikke Baukes Bakker en Swaantje Zytses
  b. Waling Gerrits Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 14-08-1821   volgt III.C
  c. Keimpe Gerrits Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 01-11-1823   volgt III.D
  d. Kornelis Gerrits Dijkstra, geboren Spannum 14-08-1825   volgt III.E
  e. Sybren Gerrits Dijkstra, geboren Spannum 07-02-1829   volgt III.F
     
III.A Waling Keimpes Dijkstra, geboren Cornjum 04-04-1814, trouwt Leeuwarderadeel 05-05-1836 Minke Willems de Jong, oud 28 jaar, geboren Wanswerd, dochter van Willem Jans de Jong en Sibbeltje Botes Kingma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Keimpe Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 16-09-1837, overleden aldaar 06-06-1862
  b. Sibbeltje Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 27-11-1838, overleden aldaar 28-04-1861
  c. Trijntje Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 09-08-1840
  d. Jantje Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 28-03-1842
  e. Willem Walings Dijkstra, geboren Cornjum 30-03-1846   volgt IV.A
  f. Antje Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 16-01-1848
     
III.B Dirk Dijkstra, geboren Cornjum 29-01-1817, trouwt Tietjerksteradeel 04-05-1844 Trijntje Hillebrands van der Veen, geboren Tietjerk 24-11-1823, dochter van Hillebrand Meertens van der Veen en Antje Gabes Venema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Dirks Dijkstra, geboren Stiens 14-10-1844, overleden Leeuwarden 06-05-1907, trouwt Leeuwarderadeel 10-06-1869 Sjouke Louws Groenewoud, oud 27 jaar, geboren Stiens, zoon van Louw Rodes Groenewoud en Antje Siedzes Ynema
  b. Keimpe Dirks Dijkstra, geboren Stiens 19-09-1846   volgt IV.B
  c. Hillebrand Dijkstra, geboren Stiens 06-06-1849, overleden Leeuwarderadeel 14-04-1866
  d. Trijntje Dirks Dijkstra, geboren Stiens 18-05-1854, trouwt Leeuwarderadeel 10-05-1879 Gerke Justus Buma, oud 29 jaar, geboren Ee, zoon van Justus Teyes Buma en Ekke Gerkes Ganzinga
  e. Marten Dijkstra, geboren Stiens 29-12-1857   volgt IV.C
     
III.C Waling Gerrits Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 14-08-1821, overleden Holwerd 15-01-1914, trouwt (1) Hennaarderadeel 15-05-1850 Hinke Jans Huizinga, geboren Spannum 15-10-1825, overleden Hennaarderadeel 08-12-1851, dochter van Jan Karstes Huizinga en Aafke Jakobs de Boer, trouwt (2) Hennaarderadeel 27-10-1855 Afke Jans de Boer, geboren Welsrijp 23-04-1836, overleden Westdongeradeel 11-01-1908, dochter van Jan Theunis de Boer en Wytske Abes Hofstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gerrit Dijkstra, geboren Hennaarderadeel 08-04-1851, overleden aldaar 11-02-1852
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Wytske Dijkstra, geboren Franeker 30-03-1856
  c. Antje Dijkstra, geboren Franeker 19-02-1858, trouwt Westdongeradeel 07-05-1885 Jan Bandsma, geboren Westdongeradeel 22-08-1861, zoon van Christiaan Everts Bandsma en Trijntje Montes Visser
  d. Janke Dijkstra, geboren Westdongeradeel 30-10-1861
  e. Geeltje Dijkstra, geboren Holwerd 30-07-1863, trouwt Westdongeradeel 01-05-1890 Gooitzen Hommes Peenstra
  f. Jantje Dijkstra, geboren Holwerd 03-05-1865
  g. Jan Dijkstra, geboren Holwerd 17-12-1866   volgt IV.D
  h. Jeltje Dijkstra, geboren Holwerd 02-01-1870
  i. Kornelis Dijkstra, geboren Holwerd 01-09-1871
  j. Grietje Dijkstra, geboren Holwerd 11-08-1873, overleden Zeist 08-03-1941
  k. Theunis Dijkstra, geboren Holwerd 30-08-1876
     
III.D Keimpe Gerrits Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 01-11-1823, trouwt Menaldumadeel 16-05-1849 Sytske Klazes van der Kooy, oud 28 jaar, geboren Ternaard, dochter van Klaas Lieuwes van der Kooy en Antje Tjerks Kuipers
     
III.E Kornelis Gerrits Dijkstra, geboren Spannum 14-08-1825, trouwt Menaldumadeel 11-05-1864 Ytje Jacobs Hogendorf, oud 31 jaar, geboren Boksum, dochter van Jacob Rinnerts Hogendorf en Janke Johannes Althuises
     
III.F Sybren Dijkstra, geboren Spannum 07-02-1829, trouwt (1) Hennaarderadeel 25-05-1861 Hotske Tjallings Westra, oud 31 jaar, geboren Witmarsum, dochter van Tjalling Ages Westra en Taetske Fokkes Plantinga, trouwt (2) Hennaarderadeel 29-06-1867 Sjeuwke Tjallings Westra, oud 24 jaar, geboren te Witmarsum, dochter van Tjalling Ages Westra en Tietske Fokkes Plantinga
     
IV.A Willem Walings Dijkstra, geboren Cornjum 30-03-1846, trouwt Leeuwarderadeel 04-04-1872 Welmoed Hommes Kamminga, oud 21 jaar, geboren Hallum, dochter van Homme Jans Kamminga en Antje Johannes de Jong
     
IV.B Keimpe Dirks Dijkstra, geboren Stiens 19-09-1846, trouwt Leeuwarderadeel 28-04-1875 Hiltje Pieters van der Woude, oud 29 jaar, geboren Finkum, dochter van Pieter Wiemers van der Woude en Antje Minnes Minnema
     
IV.C Marten Dijkstra, timmerman, geboren Stiens 29-12-1857, overleden Stiens 12-03-1933, trouwt Ferwerderadeel 10-05-1888 Pietje Hofman, oud 27 jaar, geboren Hallum, dochter van Gerrit Fokkes Hofman en Maaike Pieters Stienstra
     
IV.D Jan Dijkstra, geboren Holwerd 17-12-1866, trouwt Tietjerksteradeel 07-05-1892 Grietje Jans Kramer, oud 24 jaar, geboren Bergum, overleden Groningen 21-04-1921, dochter van Jan Cornelis Kramer en Willemke Andries Bouwes
     

contact

naar boven

disclaimer