GENEALOGIE DOUMA - DOUWMA


     
I.

Dirk Douwes, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt Sint Annaparochie 16-08-1722 Rins(ke) Lieuwes, gedoopt Sint Annaparochie 02-09-1703, dochter van Lieuwe Claasz en Grietje Sibrants

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 september 1722 in St. Annaparochie
Man          : Dirk Douwis afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Rins Lieuwis afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grijtie, gedoopt Sint Annaparochie 20-06-1723
  b. Douwe, gedoopt Sint Annaparochie 02-07-1724   volgt II
  c. Grijttje, gedoopt Sint Annaparochie 22-09-1726
  d. Antje, gedoopt Sint Annaparochie 16-01-1729
  e. Sijbrigje, gedoopt Sint Annaparochie 02-12-1731
  f. Aukje, gedoopt Sint Annaparochie 29-11-1733
  e. Lieuwe, gedoopt Sint Annaparochie 29-11-1733
  f. Joukje, gedoopt Sint Annaparochie 04-12-1735
  g. Jetske, gedoopt Sint Annaparochie 20-04-1738
  h. Doutje, gedoopt Sint Annaparochie 11-12-1740
     
II.

Douwe Dirks, schoenmaker, gedoopt Sint Annaparochie 02-07-1724, trouwt Sint Annaparochie met 1e proclamatie aldaar 27-04-1755 Geertje Douwes, geboren Sint Annaparochie ca. 1733, overleden Menaldum 20-06-1812

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Eerste proclamatie op 27 april 1755 in St. Annaparochie
Man          : Douwe Dirks
Vrouw       : Geertje Douwes
Opmerking  : na de derde proclamatie gehuwd te St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk, gedoopt Sint Annaparochie 01-08-1756, jong overleden
  b. Jacob , geboren 12-11-1757 en gedoopt Menaldum 04-12-1757   volgt III.A  
  c. Dirk, gedoopt Menaldum 10-03-1760   volgt III.B
  d. Douwe, geboren 01-11-1762 en gedoopt Menaldum 12-11-1762   volgt III.C
  e. Houwkje, geboren 31-03-1765 en gedoopt Menaldum 28-04-1765
  f. Lieuwe, geboren 03-10-1767 en gedoopt Menaldum 1767   volgt III.D
  g. Jouke, geboren 17-07-1770 en gedoopt Menaldum 02-09-1770   volgt III.E
     
III.A

Jacob Douwes Douwma ook vermeld als Douma, kooiker, geboren Menaldum 12-11-1757 en gedoopt aldaar 17-11-1757, overleden Tzumarrum 19-02-1829, trouwt Ried 16-12-1787 Aafke Gerbens Hilberda ook vermeld als Hilbida, geboren Sint Annaparochie 24-05-1767, overleden Barradeel 14-01-1824, dochter van Gerben Annes Hilbida en Geertje Lieuwes de Swart

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boer 1737-1809, Tot 1722 deels bij Dongjum en tot 1744 deels bij Schalsum - Inventarisnr.: DTB 282
Vermelding : Derde proclamatie op 2 december 1787 in Boer
Man          : Jacob Douwes afkomstig van Boer
Vrouw       : Aafke Gerbens afkomstig van Boer
Opmerking : getrouwd te Ried op 16 december 1787

Familienamen 1811 - Minnertsga, deel 1 folio 59
Douwma, Jacob Douwes, Tzummarum
kinderen: Gerben 16, Douwe 14, Gertje 23, Oosterbierum, Hijke 19

Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1824
Overledene: Aafke Gerbens Hilbida - Overleden: 14 januari 1824 - Wonende: Tzummarum
  moeder van Gerben, kooltjer Oosterbierum, Douwe, idem aldaar, Geertje (vrouw van Jacob Jans Burggraaf, timmerman aldaar) en Hyke Jacobs Douma (vrouw van Dirk Obbes Hofma, schipper aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1829
Overledene: Jacob Douwes Douma - Overleden: 19 februari 1829 - Wonende: Tzummarum
  vader van Gerben, kooltjer, Douwe, idem, Hieke (vrouw van Dirk Obbes Hofma, idem Oosterbierum) en Geertje Jacobs Douma (vrouw van Jacob Jans Burggraaf, timmerman).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje Jacobs Douwma ook vermeld als Douma, geboren 25-07-1788 en gedoopt Tzumarrum 17-08-1788, overleden Oosterbierum 16-04-1853, trouwt Tzumarrum 23-12-1810 Jacob Jans Burggraaf, meester timmerman, geboren Harlingen 11-04-1787, overleden Oosterbierum 20-12-1845, zoon van Jan Jacobs en Trijntje Klazes
  b. Hijke Jacobs Douwma ook vermeld als Douma, geboren 15-02-1791 en gedoopt Tzumarrum 13-03-1791, overleden Franekeradeel 05-06-1862, trouwt Barradeel (mairie Minnertsga) 30-05-1813 Dirk Obbes Hofma, schipper, geboren Minnertsga 29-06-1788 en gedoopt aldaar 03-08-1788, overleden Barradeel 30-07-1841, zoon van Obbe Dirks en Korneliske Kornelis
  c. Gerben, geboren 05-01-1795 en gedoopt Tzumarrum 01-02-1795   volgt IV.A
  d. Douwe, geboren 12-09-1797 en gedoopt Tzumarrum 08-10-1797   volgt IV.B
     
III.B Dirk Douwes Douma, gedoopt Menaldum 10-03-1760, overleden aldaar 07-02-1840, trouwt Menaldum 01-07-1798 Trijntje Douwes Douma, geboren ca. 1765, overleden Menaldum 03-11-1852

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum 1665-1811 - Inventarisnr.: DTB 520
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 1 juli 1798 in Menaldum
Man          : Dirk Douwes afkomstig van Menaldum
Vrouw       : Trijntje Douwes afkomstig van Menaldum

Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1840
Overledene: Dirk Douwes Douma - Overleden: 7 februari 1840 - Wonende: Menaldum
  Certificaat van onvermogen; 79 jaar; gehuwd; geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
III.C Douwe Douwes Douma, geboren Menaldum 01-11-1762, overleden Menaldum 29-01-1824, trouwt Menaldum 11-06-1797 Hesseltje Eeltjes, geboren 01-05-1771 en gedoopt Menaldum 19-05-1771, overleden Menaldum 20-03-1807, dochter van Eeltje Jentjes, wagenmaker en Pytje Hessels

Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum, 1797 - DTB nr:    520, 1665 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 11 juni 1797, Menaldum
Man:             Douwe Douwes, Menaldum
Vrouw:          Hesseltje Eeltjes, Menaldum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe, geboren 06-12-1798 en gedoopt Menaldum 06-01-1798, overleden Menaldumadeel 09-09-1819
  b. Eeltje, geboren 15-01-1804 en gedoopt Menaldum 11-03-1804   volgt IV.C
  c. Pieter, geboren 07-01-1807 en gedoopt Menaldum 01-02-1807   volgt IV.D
     
III.D Lieuwe Douwes Douma, arbeider, geboren 03-10-1767 en gedoopt Menaldum 1767, overleden aldaar Beetgum 30-07-1844, trouwt (1) Beetgum 14-05-1797 Seuwkje Theekes alias Sieuwke Taekes de Vries, bij huwelijk afkomstig van Beertgum, overleden Beetgum 22-11-1823, trouwt (2) Menaldumadeel 17-12-1828 Geertje Bouwes van der Molen, geboren 06-08-1776 en gedoopt Wier 01-09-1776, overleden Beetgum 07-11-1845, dochter van Bouwe Kornelis van der Molen en Lijsbert Abrahams

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, Hiaten - Inventarisnr.: DTB 501
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 14 mei 1797 in Beetgum
Man          : Lieuwe Douwes afkomstig van Menaldum
Vrouw       : Sjeuwke Theekes afkomstig van Beetgum

Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1823
Overledene: Sieuwke Taekes de Vries - Overleden: 22 november 1823 - Wonende: Beetgum
  vrouw van Lieuwe Douwes Douma; moeder van minderjarige Rinske, Douwe, Taetske en Taeke Lieuwes Douma.

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Janke Lieuwes Douma, geboren Beetgum ca. 1799, overleden Menaldumadeel 07-04-1827, trouwt Menaldumadeel 10-05-1826 Douwe Feddriks Kramer, oud 27 jaar, geboren Berlikum, zoon van Feddrik Symens Kramer en Maartje Willems
  b. Geertje Lieuwes Douma, geboren Menaldum ca. 1801, overleden Berlikum 04-02-1870, trouwt Menaldumadeel 09-04-1828 Sytze Minnes Braaksma, oud 29 jaar, geboren Berlikum, zoon van Minne Ruurds Braaksma en Sytske Sydzes
  c. Rinske Lieuwes Douma geboren Beetgum ca. 1804, overleden Menaldumadeel 07-04-1845, trouwt Menaldumadeel 13-11-1839 Dirk Willems Vellinga, oud 35 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Willem Hayes Vellinga en Harmke Fokkes
  d. Douwe, geboren Beetgum ca. 1807   volgt IV.E
  e. Teetske Lieuwes Douma, geboren Beetgum ca. 1810, trouwt Het Bildt 03-03-1836 Ente Pieters de Vries, oud 27 jaar, geboren Ferwerd, zoon van Pieter Ruurds de Vries en Sytsje Jans Boorsma
  f. Taeke Lieuwes Douma, geboren Beetgum 28-02-1814   volgt IV.F
     
III.E

Jouke Douwe Douma, gedoopt Menaldum 21-08-1770, overleden Menaldum 18-03-1838, trouwt Menaldum 07-02-1796 Trijntje Joekes Baarda, geboren Menaldum ca. 1772, overleden aldaar 30-04-1849, dochter van Joeke Pieters en Antje Hettes Baarda 

Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum, 1796 - DTB nr:    520, 1665 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 7 februari 1796, Menaldum
Man:             Jouke Douwes, Menaldum
Vrouw:          Trijntje Joekes, Menaldum

Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1849
Overledene: Trijntje Joekes Baarda - Overleden: 30 april 1849 - Wonende: Menaldum
  moeder van Douwe, Pieter, Hette, Folkert, Geertje (vrouw van Roelof Rinderts Feenstra), Antje (vrouw van Jelle Molenaar), Trijntje (vrouw van Christoffel Banda) en Sjuwke Joukes Douma, allen meerderjarige kinders, wonende te Menaldum en Leeuwarden domicilie te Leeuwarden in C.61. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joeke, geboren 07-07-1796 en gedoopt Menaldum 31-07-1796   volgt IV.G
  b. Geertje Joukes Douma, geboren 14-12-1798 en gedoopt Menaldum 06-01-1799, overleden aldaar 17-09-1876, weduwe, trouwt Leeuwarden 28-10-1840 Roel alias Roelof Rinderts Feenstra, weduwnaar van Eleonora Wilhelmina Knauff, Statenbode, geboren 22-0-1791 en gedoopt Heerenveen 09-10-1791, zoon van Rindert Michiels en Jetske Paulus
  c. Douwe, geboren 10-01-1801 en gedoopt Menaldum 08-02-1801   volgt IV.H
  d. Pieter, geboren 02-06-1802 en Menaldum 27-06-1802, jong overleden
  e. Pieter, geboren 02-06-1803 en Menaldum 26-06-1803   volgt IV.I
  f. Dirk, geboren 13-12-1804 en gedoopt Menaldum 10-02-1805   volgt IV.J
  g. Antje Joukes Douma, geboren 03-04-1807 en gedoopt Menaldum 26-01-1807, overleden Leeuwarden 07-12-1889, weduwe, trouwt Leeuwarden 13-05-1849 Jelle Molenaar, weduwnaar van Hiltje Wiersma, kleermaker, geboren 24-08-1802 en gedoopt Leeuwarden 29-09-1802, overleden Leeuwarden 21-07-1882, zoon van Hylke Molenaar en Maria Colee
  f. Sjoukje Joukes Douma, geboren 02-02-1810 en gedoopt Menaldum 25-02-1810, overleden Menaldum 25-01-1814
  g. Trijntje Joukes Douma, geboren Menaldum 21-01-1813, overleden Rauwerderhem 05-12-1877, trouwt Menaldum 10-05-1848 Christoffel Ypes Banda,geboren Leeuwarden 28-05-1821, overleden Menaldumadeel 19-07-1893, zoon van Ype Banda en Akke Christoffels Suurland  
  h. Sjooike Joukes Douma, geboren Menaldum 28-06-1815, overleden Menaldumadeel 01-04-1880, trouwt Menaldum 25-01-1837 Jan Pieters Baarda, geboren Sneek 08-01-1809, overleden Menaldumadeel 11-01-1883, zoon van Pieter Joekes Baarda en Nieske Jans
  i. Hette Joukes Douma, geboren Menaldum 15-03-1818   volgt IV.K
  j. Folpert Joukes Douma, geboren Menaldum  28-09-1820   volgt IV.L
     
IV.A Gerben Jacobs Douwma ook vermeld als Douma, geboren 05-01-1795 en gedoopt Tzumarrum 01-02-1795, overleden Barradeel 08-01-1867, trouwt (1) Barradeel 23-05-1821 Janke Sikkes Dijkstra, geboren ca. 1793, overleden Barradeel 05-10-1831, dochter van Sikke Meinderts Dijkstra en Rinske Durksr, trouwt (2) Barradeel 20-09-1834 Saakje Annes Zeinstra, geboren Tzummarum 20-07-1793 en gedoopt aldaar 22-09-1793, overleden Barradeel 09-05-1853, dochter van Anne Doekes en Trijntje Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aafke Gerbens Douwma, geboren Barradeel 30-09-1821, overleden aldaar 27-01-1870
  b. Rinske Gerbens Douwma, geboren Barradeel 21-01-1826
  c. Jakob Gerbens Douma ook vermeld als Douwma, geboren Barradeel 13-06-1830,  overleden aldaar 09-07-1830
  d. Geertje Gerbens Douma, geboren Barradeel 11-08-1831, trouwt Barradeel 03-05-1856 Oene Piers Kolthof, geboren Barradeel 08-05-1825 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 13-09-1828, zoon van Pier Oenes Kolthof en Tjitske Freerks Aukema
     
IV.B Douwe Jacobs Douwma ook vermeld als Douma, geboren 12-09-1797 en gedoopt Tzumarrum 08-10-1797, overleden Barradeel 06-02-1864, weduwnaar, trouwt Barradeel 05-06-1822 Jantje Gerryts van Asperen, geboren Oosterbierum 24 juli 1795 en gedoopt aldaar 23-08-1795, overleden Barradeel 15-02-1863, dochter van Gerrijt Jelles en Grietje Ages

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Douwma ook vermeld als Douma, geboren Barradeel 01-01-1823, trouwt Barradeel 11-05-1848 Jelte Sybes Stellingwerf, geboren Minnertsga 18-02-1813, zoon van Sybe Ales Stellingwerf  en Antje Jacobs
  b. Jacob Douwes Douwma ook vermeld als Douma, geboren Barradeel 15-10-1824   volgt V.A
  c. Gerrit Douwes Douma, geboren Barradeel 20-10-1827, overleden aldaar 26-05-1829
  d. Gerrit Douwes Douma, geboren Barradeel 15-04-1831, overleden aldaar 15-07-1854 
  e. Jelle Douwes Douma, geboren Barradeel 06-01-1833, overleden aldaar 27-09-1845
     
IV.C Eeltje Douwes Douma ook genaamd Douwma, geboren 15-01-1804 en gedoopt Menaldum 11-03-1804, overleden Menaldumadeel  22-08-1849, trouwt Menaldumadeel 06-07-1831 Trijntje Sytzes van der Wey, geboren 16-07-1805 en gedoopt Stiens 11-08-1805, overleden Menaldumadeel 03-06-1866, dochter van Sytze Jans van der Wey en Tytje Durks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe Eeltjes Douwma, geboren Dronrijp 07-10-1830   volgt V.B
  b. Sytze Eeltjes Douma, geboren Menaldumadeel 14-04-1833, overleden aldaar 09-08-1848
  c. Hessel Eeltjes Douma, geboren Menaldumadeel 30-11-1835, overleden aldaar 01-06-1848
  d. Tietje Eeltjes Douma, geboren Menaldum 19-03-1845, overleden Menaldumadeel  07-06-1887, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 22-05-1869 Jan Dirks Boonstra, geboren Menaldum 10-07-1846, zoon van Dirk Jans Boonstra en Lijsbert Hendriks de Jong
     
IV.D Pieter Douwes Douma, geboren Menaldum 07-01-1807 en gedoopt aldaar 01-02-1807, trouwt Menaldumadeel 06-07-1831 Evertje Wytzes Hoekstra, geboren Peins ca. 1802, dochter van Wytze Jans en Jouwerke Martens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouwerke Douma, geboren Menaldum 26-02-1832, overleden aldaar 26-02-1832
  b. Hesseltje Douma, geboren Menaldum 26-02-1832, overleden aldaar 28-02-1832
  c. Hesseltje Douma, geboren Menaldum 09-03-1833, overleden aldaar 06-08-1857
  d. Jouwerke Douma, geboren Menaldum 15-06-1834, overleden aldaar 10-05-1862, trouwt Menaldumadeel 17-06-1857 Douwe Eeltjes Douwma, geboren Dronrijp 07-10-1830, zoon van Eeltje Douwes Douwma en Trijntje Sytses van der Wei
  e. Douwe Douma, geboren Menaldum 26-07-1837, overleden aldaar 15-03-1850
  f. Wytze Douma, geboren Menaldum 25-12-1841, overleden aldaar 12-08-1855
     
IV.E Douwe Lieuwes Douma, geboren Beetgum ca. 1807, trouwt Menaldumadeel 04-09-1839 Hiske Hommes Zijlstra, geboren Beetgum 22-03-1814, overleden Menaldumadeel 17-09-1900, weduwe, dochter van Homme Meiles Zijlstra en Dieuwke Johannes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe Douma, geboren Beetgum 08-02-1840   volgt V.C
  b. Homme Douwes Douma, geboren Beetgum 25-03-1841   volgt V.D
  c. Taeke Douwes Douma, geboren Beetgum 04-09-1842   volgt V.E
  d. Johannes Douma, geboren Beetgum 25-09-1844   volgt V.F
  e. Sjoerd Douwes Douma, geboren Beetgum 12-12-1845, overleden aldaar 26-09-1846
  f. Sjoerd Douma, geboren Beetgum 22-02-1847, overleden aldaar 13-03-1847
  g. Sjieuwke Douwes Douma, geboren 10-05-1848, overleden aldaar 03-01-1859
  h. Gerrit Douwes Douma, geboren Beertgum 10-09-1849, overleden aldaar 22-09-1849
  i. Gerrit Douma, geboren Beetgum 02-08-1853   volgt V.G
     
IV.F Taeke Lieuwes Douma, geboren Beetgum 28-02-1814, overleden Menaldumadeel 31-10-1896, trouwt Menaldumadeel 21-05-1862 Grietje Pieters Kloostra, geboren Beetgum 18-03-1830, overleden Het Bildt 31-05-1922, dochter van Pieter Klazes Kloostra en Trijntje Klazes Bouwma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Douma, geboren Engelum 04-03-1863, overleden Tietjerksteradeel 26-03-1927, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 09-06-1892 Klaas Jepma, oud 35 jaar, geboren Engelum, zoon van Gerrit Klazes Jepma en Romkje Sijes van der Heide
  b. Sieuwke Douma, geboren 07-07-1865
  c. Geertje Douma, geboren Beetgum 27 februari 1868, trouwt Menaldumadeel 30-05-1895 Sybren Algersma, oud 32 jaar, geboren Warga, zoon van Pieter Sybrens Algersma en Hieke Ruurds de Groot
  d. Lijsbert alias Lijsbet Douma, geboren Beetgum 16-12-1870, , overleden aldaar 25-05-1871
  e. Lijsbert Douma, geboren 29-06-1872, trouwt Amsterdam 04-05-1921 Jacobus Lachmeijer, weduwnaar van Henriėtta Draijer, kantoorbediende, geboren Amsterdam ca. 1859, zoon van Martinus Jan Lachmeijer en Johanna Alida de Haan 
  f. Lieuwe Douma, geboren Beetgum 19-09-1875   volgt V.H
   - levenloos kind (zoon); 24-06-1878
     
IV.G

Joeke Joukes Douma, schipper, landbouwer Eelderwolde, geboren 07-07-1796 en gedoopt Menaldum 31-07-1796, overleden Paterswolde 19-11-1877 trouwt Menaldum 30-07-1828 Harmke Pieters Schollenberg alias Harmke Pieters ter Steeg, geboren Leeuwarden 17-01-1792 en gedoopt aldaar 05-02-1792, overleden Paterswolde 16-12-1874, dochter van Pieter Johannes Schollenberg en Hendrikje ter Steeg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Douma, geboren Menaldum 15-05-1829, trouwt Eelde 12-06-1852, overleden Paterswolde 26-05-1920 Koene Willems Rutgers, landbouwer, koopman, winkelier en herbergier, geboren Paterswolde 17-07-1829, overleden Zuidlaren 09-12-1896, zoon van Willem Jans Rutgers en Trientien Koenes Beerda
  b. Hendrikje Douma, geboren Menaldum 06-12-1830, overleden Eelde 12-07-1907, trouwt Eelde 04-11-1854 Jannes Ansingh, geboren Eelde 03-10-1826, overleden aldaar 14-07-1898,  zoon van Hindrik Ansingh en Jeichien Berends Rutgers
  c. Pieter Douma, geboren Menaldum 15-05-1833, overleden Eelde 04-02-1878
     
IV.H

Douwe Joukes Douma, geboren 10-01-1801 en gedoopt Menaldum 08-02-1801, overleden Menaldumadeel 14-11-1854, trouwt Menaldum 14-05-1834 Antje Baukes van Dijk, geboren 117-08-1806 en gedoopt Beetgum 07-09-1806, overleden Menaldumadeel 01-04-1852, dochter van Bauke Meines van Dijk en Tjitske Romkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke Douma, geboren Menaldum 25-02-1835   volgt V.I
  b. Bauke Douma, geboren Menaldum 11-05-1836   volgt V.J
  c. Ruurd Douma, geboren Menaldum 08-08-1838, overleden aldaar 29-12-1847
  d. Folpert Douma, geboren Menaldum 11-06-1841, overleden aldaar 21-10-1841
  e. Trijntje Douma, geboren Menaldum 05-08-1842, overleden aldaar 31-12-1847
  f. Folpert Douma, geboren Menaldum 20-06-1844, overleden aldaar 13-12-1844
  g.

Tjitske Douma, geboren Menaldum 14-03-1846, overleden 07-06-1917

     
IV.I

Pieter Joukes Douma, gardenier, geboren 02-06-1803 en Menaldum 26-06-1803, overleden 24-02-1879, trouwt Menaldum 24-05-1837 Sijke Kornelis Bartlema, geboren ca. 1809, overleden Menaldum 06-11-1852, dochter van Kornelis Hotzes Bartlema en Sijke Sjoerds Hogerhuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Pieters Douma, geboren Menaldum 10-03-1838, overleden aldaar 27-03-1838
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1838
Overledene: Trijntje Pieters Douma - Overleden: 27 maart 1838 - Wonende: Menaldum
  dochter van Pieter Joukes Douma, gardenier en Sijke Cornelis Bartlema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Trijntje Pieters Douma, geboren Menaldum 23-09-1839, overleden aldaar 12-11-1852
  c. Sijke Pieters Douma, geboren Menaldum 22-02-1842, overleden aldaar 05-11-1928, weduwe, trouwt Menaldumadeel 20-05-1865 Gosse Sijes Laverman, geboren Leeuwarderadeel 11-03-1840, overleden Leeuwarden 29-01-1878, zoon van Sije Gosses Laverman en Jeltje Doekeles Koopal
  d. Geertje Pieters Douma, geboren Menaldum 07-03-1844, overleden aldaar 05-01-1870 
  e. Kornelis Pieters Douma, geboren Menaldum 25-08-1848   volgt V.K
     
IV.J

Dirk Joukes Douma, geboren 13-12-1804 en gedoopt Menaldum 10-02-1805, overleden Menaldum 28-01-1847, trouwt Menaldum 19-08-1829 Aaltje Wybrens Kamminga, geboren Dronrijp 1808, overleden Menaldumadeel 09-01-1885, dochter van Wybren Willems Kamminga en Antje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke Dirks Douma, geboren Menaldum  23-08-1831, overleden aldaar 10-01-1841
  b. Wybren Dirks Douma, geboren Menaldum 01-07-1834   volgt V.L
  c. Willem Dirks Douma, geboren Menaldum 25-03-1837   volgt V.M
  d. Antje Dirks Douma, geboren Menaldum 06-10-1839, overleden aldaar 02-09-1886, trouwt Menaldumadeel 18-11-1862 Hendrik Rienks Schotanus, geboren Dronrijp 09-02-1835, overleden aldaar 22-10-1904, zoon van Rienk Baukes Schotanus en Geertje Hendriks Posthumus
  e. Joukje Dirks Douma, geboren Menaldum  25-11-1843, trouwt Menaldumadeel 20-05-1871 Willem Ritskes Brietsma, geboren Barradeel 24-09-1826, zoon van Ritske Engels Breitsma en Meino Jochums Terpstra
  f. Douwtzen Dirks Douma, geboren Menaldum 20-10-1848
     
IV.K

Hette Joukes Douma, geboren Menaldum 15-03-1818, overleden aldaar 26-04-1862, trouwt Menaldum 16-05-1849 Klaaske Jacobs de Jong, geboren Dronrijp 15-05-1821, overleden Menaldum 05-01-1911, dochter van Jacob Jans de Jong en Aaltje Jans Hoekstra    

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Hettes Douma, geboren Menaldum 26-05-1850, overleden Ried 05-03-1880, trouwt Franekeradeel 07-06-1879 Rienk Arjens Hamersma, geboren Tzum 26-11-1853, overleden Franeker 20-12-1924, zoon van Arjen Tjebbes Hamersma en Janke Rienks Hogerhuis
  b. Aaltje Hettes Douma, geboren Menaldum 28-02-1852, overleden Ferwerderadeel 23-02-1915, trouwt Menaldumadeel 30-05-1878 Jan Dirks Brouwer, geboren Stiens 03-10-1850, overleden Hallum 19-05-1903, zoon van Dirk Hendriks Brouwer en Jiskje Jans Hofman
  c. Jacob Hettes Douma, geboren Menaldum 02-05-1854   volgt V.N
  d. Jouke Hettes Douma, geboren Menaldum 19-08-1856   volgt V.O
  e. Antje Hettes Douma, geboren Menaldum 14-02-1858, overleden Baarderadeel 04-04-1890, trouwt Menaldumadeel 14-10-1880 Hendrik Atens Sjollema, geboren Heeg 04-03-1855, zoon van Ate Andries Sjollema en Elisabeth Hendriks Bouxum
  f. Geertje Hettes Douma, geboren Menaldum 06-05-1860, overleden Menaldumadeel 09-02-1941, trouwt Menaldumadeel 11-06-1885 Pieter Klazes Terpstra, geboren Menaldum 05-03-1858, overleden Slappeterp 17-04-1934, zoon van Klaas Dirks TerpSintra en Klaaske Reinders de Jong
     
IV.L

Folpert Joukes Douma, geboren Menaldum 28-09-1820, overleden aldaar 15-11-1897, trouwt Menaldum 24-09-1845 Trijntje Hendriks Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 26-02-1820, dochter van Hendrik Egberts Dijkstra en Tietje Sybrands

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke Folperts Douma, geboren Menaldum 14-10-1845   volgt V.P
  b. Hendrik Folperts Douma, geboren Menaldum 13-02-1848   volgt V.Q
  c. Roelof Folperts Douma, geboren Menaldum 29-04-1851   volgt V.R
  d. Sybrand Folperts Douma, geboren Menaldum 21-10-1855   volgt V.S
  e. Pieter Folperts Douma, geboren Menaldum 14-01-1859   volgt V.T
xxxxx    
V.A Jacob Douwes Douwma ook vermeld als Douma, geboren Barradeel 15-10-1824, trouwt Barradeel 06-03-1858 Hylkje Jakobs Haagsma, geboren Barradeel 09-07-1832, dochter van Jakob Aukes Haagsma en Sjaardtje Sjoerds Boersma  
     
V.B Douwe Eeltjes Douwma ook genaamd Douma, geboren Dronrijp 07-10-1830, trouwt (1) Menaldumadeel 17-06-1857 Jouwerke Douma, geboren Menaldum 15-06-1834, overleden aldaar 10-05-1862, dochter van Pieter Douwes Douma en Evertje Wytzes Hoekstra, trouwt (2) Menaldumadeel 14-06-1866 Antje Krijns bij de Ley, geboren Stiens 27-06-1833, dochter van Krijn Lipkes bij de Ley en Tjeerdtje Sjoukes Tuinen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Eeltje Douma, geboren Menaldum 09-09-1858, overleden aldaar 31-05-1867
  b. Pieter Douma, geboren Menaldum 17-08-1861, overleden aldaar 01-02-1862
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Eeltje Douma, geboren Menaldum 04-10-1868   volgt VI.A
  d. Tjettje Douma, geboren Menaldum 08-02-1870, trouwt Menaldumadeel 23-05-1895 Bauke Dusselaar, geboren Menaldumadeel 26-09-1868, overleden aldaar 19-11-1932, zoon van Albert Eelkes Dusselaar en Gerritje Baukes Steensma
  e. Krijn Douma, geboren Menaldum 03-08-1871, overleden aldaar 25-08-1871
     
V.C Lieuwe Douma, geboren Beetgum 08-02-1840, overleden Menaldumadeel 09-01-1927, weduwnaar, trouwt Menaldumadeel 15-05-1873 Janke Johannes van der Weide, oud 25 jaar, geboren Marssum, dochter van Johannes Franzes van der Weide en Jantje Willems Koopal
     
V.D Homme Douwes Douma, geboren Beetgum 25-03-1841, trouwt Menaldumadeel 21-05-1870 Christina Hayes van Dijk, oud 21 jaar, geboren Hallum, dochter van Haye Tjerks van Dijk en Willemke Hendriks Hemkes
     
V.E Taeke Douwes Douma, geboren Beetgum 04-09-1842, trouwt Menaldumadeel 08-02-1869 Tjeerdtje Jans Wynia, oud 27 jaar, geboren Deinum, dochter van Jan Ulbes Wynia en Baukje Tjeerds de Boer
     
V.F Johannes Douma, geboren Beetgum 25-09-1844, trouwt Menaldumadeel 07-06-1877 Korneliske Pieters Wiersema, oud 30 jaar, geboren Marssum, dochter van Pieter Ejes Wiersema en Willemke Reinders van Buren
     
V.G Gerrit Douma, geboren Beetgum 02-08-1853, overleden Menaldumadeel 30-11-1937, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 13-05-1880 Sybrigje Wiglema, oud 20 jaar, geboren Marssum, dochter van Wytse Alberts Wiglema en Janke Franzes Dijkstra
     
V.H. Lieuwe Douma, geboren Beetgum 19-09-1875, trouwt Utrecht 08-05-1913 Maria Johanna Abramsen, geboren Utrecht ca. 1885, dochter van Nicolaas Abramsen en Maria Johanna Schottee Schreijer
     
     
V.I. Jouke Douwes Douma, geboren Menaldum 25-02-1835, overleden Franekeradeel 02-04-1922, trouwt Menaldumadeel 10-05-1865 Janke Dijkstra, geboren Lemmer 16-01-1841, dochter van Baukje Jans Dijkstra
     
V.J. Bauke Douma, geboren Menaldum 11-05-1836, overleden aldaar 01-03-1905, trouwt Menaldumadeel 11-09-1873 Trijntje Jaspers Disselsma, geboren Menaldum 09-04-1839, overleden aldaar 04-11-1928, dochter van Jasper Jans Disselsma en Trijntje Jans van der Wey

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Baukes Douma, geboren Menaldumadeel 15-07-1875, overleden aldaar 29-12-1896
  b. Jan Baukes Douma, geboren Menaldum 12-04-1877   volgt VI.B
  c. Jouke Baukes Douma, geboren Menaldumadeel 05-01-1880   volgt VI.C
     
V.K Kornelis Pieters Douma, geboren Menaldum 25-08-1848, overleden Menaldumadeel 05-11-1915, trouwt Menaldumadeel 16-05-1874 Grietje Rinzes Wassenaar, geboren Menaldum 06-03-1850, overleden Menaldumadeel 27-05-1904, dochter van Rinze Arjens Wassenaar en Oeke Dirks Bierma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Oeke Douma, geboren Menaldum 10-03-1875, overleden Beetgum 02-03-1955 en begraven aldaar, trouwt Menaldumadeel 11-05-1899 Hendrik Dijkstra, geboren Beetgum 10-06-1875, pverleden Leeuwarden 14-09-1958 en begraven te Beetgum, zoon van Gerrit Jelles Dijkstra en Hendrikje Hendriks Boersma
  b. Sijke Douma, geboren Menaldum 03-07-1880, overleden 02-05-1970 en begraven te Menaldum
  c. Pieter Douma, geboren Menaldum 14-02-1884   volgt VI.D
     
V.L Wybren Dirks Douma, geboren Dronrijp 01-07-1834, overleden aldaar 14-08-1878, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 09-01-1864 Grietje Sjerps Wiersma, geboren Menaldum 11-02-1838, overleden aldaar 27-12-1912, dochter van Sjerp Jacobs Wiersma en Klaaske Oeges Draaisma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjerp Douma, geboren Menaldumadeel 28-05-1864, overleden aldaar 15-09-1865
  b. Sjerp Douma, geboren Dronrijp 13-01-1868   volgt VI.E
  c. Aaltje Douma, geboren Dronrijp 07-08-1870, trouwt Menaldumadeel 16-05-1889 Jan Heslinga, geboren Schingen 16-09-1866, overleden Leeuwarden 20-12-1917, zoon van Douwe Gerbens Heslinga en Antje Jans Spanjer
  d. Klaaske Douma, geboren Dronrijp 19-06-1874, trouwt Menaldumadeel 23-01-1896 Pieter de Jong, geboren Franeker 14-11-1870, zoon van Lammert de Jong en Anna Vorenkamp    
     
V.M Willem Dirks Douma, geboren Menaldumadeel 25-03-1837, overleden aldaar 18-01-1906, trouwt Menaldumadeel 16-07-1862 Lydia Sytzes Postma, geboren Harlingen 29-11-1835, overleden Menaldumadeel 20-05-1929, dochter van Sytze Johannes Postma en Trijntje Martens Reidsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytze Douma, geboren Dronrijpl 03-03-1863, overleden aldaar 13-03-1863
  b. Sytze Douma, geboren Dronrijp 03-03-1864
  c. Aaltje Douma, geboren  Dronrijp 31-07-1865, trouwt Menaldumadeel 06-09-1894 Jacob Meinsma, geboren Welsrijp 20-12-1853, zoon van Otte Jacobs Meinsma en Trijntje Jans Hanenburg
  d. Trijntje Douma, geboren Dronrijp 10-12-1866, trouwt Franeker 15-05-1892 Taeke Laanstra, geboren Franekeradeel 03-02-1867, zoon van Hiske Tjepkes Laanstra
  e. Dirkje Douma, geboren Dronrijp 06-10-1868, overleden 30 mei 1904, gehuwd, trouwt Franeker 26-12-1897 Jacob de Groot, geboren Franeker 24-01-1867, zoon van Rinse Hendriks de Groot en Rinske Roelofs Jasper
  f. Sytske Douma, geboren Dronrijp 22-03-1870, trouwt Menaldumadeel 12-05-1892 Auke Braaksma, geboren Dronrijp 07-08-1869, zoon van Hendrik Doedes Braaksma en
  g. Antje Douma, geboren Dronrijp 11-10-1871, overleden aldaar 28-12-1871
  h. Antje Douma, geboren Dronrijp 11-10-1872, trouwt Franeker 04-03-1894 Jacob Hoekstra
  i. Joukje Douma, geboren Dronrijp 17-09-1874, trouwt Franeker 09-02-1896 Gerrit Nieuwenhuis, geboren Franeker 04-12-1874, zoon van Gerrit Nieuwenhuis en Trijntje Brouwer
  j. Wybren Douma, geboren Dronrijp 28-07-1876   volgt VI.F
  k. Douwtzen Douma, geboren Menaldumadeel 20-04-1879, overleden aldaar 16-07-1905
     
V.N Jacob Hettes Douma, geboren Menaldum 02-05-1854, overleden Tzumarrum 02-05-1927, trouwt (1) Menaldumadeel 17-05-1877 Jantje Hijltjes Hiemstra, geboren Baijum 19-02-1856, overleden Winsum 16-07-1880, dochter van Hijltje Hettes Hiemstra en Grietje Jans de Boer, trouwt (2) Menaldumadeel 27-05-1883 Grietje Pieters Hiemstra, geboren Beetgum 11-04-1850, overleden Menaldum 19-04-1911, dochter van Pieter Jacobs Hiemstra en Pietje Jacobs Koopmans

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hette Douma, geboren Baarderadeel 19-02-1878
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Pietje Douma, geboren Menaldum 30-04-1884, trouwt Menaldumadeel 24-05-1906 Jan Terpstra, geboren Menaldum 06-11-1880, zoon van Gosse Terpstra en Trijntje de Haan
  c. Klaaske Douma, geboren Menalduml 08-04-1888, trouwt Menaldumadeel 05-04-1917 Hendrik Berkenpas, geboren Dronrijp 14-03-1892, zoon van Gerrit Berkenpas en Dieuwke Schotanus
     
V.O Jouke Hettes Douma, winkelier, geboren Menaldum 19-08-1856, overleden Leeuwarden 17-08-1938, trouwt Menaldumadeel 28-07-1881 Hijke Sjirks van der Goot, geboren Menaldum 15-03-1860, overleden Leeuwarden 07-11-1926, dochter van Sjirk Scheltes van der Goot en Pietje Oenes Schaafsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hette Douma, geboren Menaldum 23-12-1882   volgt VI.G
  b. Sjirk Douma, geboren Menaldum 19-07-1885   volgt VI.H
  c. Jacob Douma, geboren Menaldum 26-06-1887   volgt VI.I
  d. Pietje Douma, geboren Menaldum 21-05-1890, trouwt Menaldumadeel 17-09-1914 Sybout Anema, geboren Berlikum 20-11-1886, zoon van Johannes Anema en Grietje van Tuinen
     
V.P Jouke Folperts Douma, geboren Menaldum14-10-1845, overleden aldaar 09-10-1921, trouwt Menaldumadeel 20-05-1875 Gerbrich Aukes Nauta, geboren Menaldumadeel 06-03-1850, overleden aldaar 17-07-1888, dochter van Auke Feikes Nauta en Hiltje Sjoerds Syperda

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); Slappeterp 11-06-1876
  a. Folpert Douma, geboren Slappeterp 29-09-1877   volgt VI.J
  b. Hiltje Douma, geboren Slappeterp 26-09-1878, trouwt Franekeradeel 20-05-1899 Jelle Rodenhuis, geboren Ried 27-04-1876, dochter van Willem Jelles Rodenhuis en Antje Hyltjes Jonker
  c. Auke Douma, geboren Slappeterp 23-06-1881   volgt VI.K
  d. Hendrik Douma, geboren Menaldumadeel 04-01-1885   volgt VI.L
  e. Roelof Douma, geboren Menaldumadeel 23-06-1886
     
V.Q Hendrik Folperts Douma, geboren Menaldum 13-02-1848, trouwt(1) Menaldumadeel 16-05-1872 Taekje Harmens Terpstra, geboren Menaldumadeel 12-07-1850, overleden Leeuwarderadeel 06-06-1904, dochter van Harmen AatsTerpstra en Reintje Willems van der Meer, trouwt (2) Leeuwarderadeel 05-05-1906 Trijntje Kuipers, geboren Engelum 20-03-1847, dochter van Ype Jacobs Kuipers en Geertje Hendriks Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reintje Douma, geboren Slappeterp 06-08-1873, trouwt Franekeradeel 19-05-1894 Hilbrand Joustra, geboren Dongjum 26-10-1869, zoon van Tjeerd Baukes Joustra en Gatske Hilbrands Dijkstra
  b. Trijntje Douma, geboren Slappeterp 03-10-1875, trouwt Menaldumadeel 09-05-1895 Symon Houtstra, geboren Slappeterp 23-11-1873, zoon van Fedde Symons Houtstra en Trijntje Taekes Postma
  c. Harmen Douma, geboren Slappeterp 07-05-1878   volgt VI.M
  d. Leentje Douma, geboren Slappeterp 20-06-1888, trouwt Franekeradeel 22-05-1909 Evert Andringa, geboren Peins 21-12-1882, zoon van Jan Andringa en Antje Koning
     
V.R Roelof Folperts Douma, geboren Menaldum 29-04-1851, overleden aldaar 08-08-1926, trouwt Menaldumadeel 16-05-1878 Grietje Willems Yedema alias Ydema, geboren Berlikum 08-03-1856, overleden Menaldum 15-10-1954, dochter van Willem Ydes Ydema en Annigje Gerrits Hacquebart

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Douma, geboren Menaldum 14-01-1880   volgt VI.N
  b. Trijntje Douma, geboren Menaldum 23-02-1882, trouwt Menaldumadeel 28-05-1908 Johannes Bakker, geboren Menaldum 30-09-1882, zoon van Anne Bakker en Tettje de Swart
  c. Annigje Douma, geboren Klooster Anjum 23-03-1884, trouwt Menaldumadeel 23-05-1907 Gerrit Baarda, geboren Menaldum 10-05-1881, zoon van Jouke Baarda en Antje Wierdsma
  d. Sybrigje Douma, geboren Klooster Anjum 22-12-1889, trouwt Menaldumadeel 04-06-1914 Heere Fokkema, geboren Menaldum 01-12-1883, zoon van Fokke Fokkema en Martentje Kuperus
  e. Folkertje Douma, geboren Klooster Anjum 07-06-1893, trouwt Menaldumadeel 20-03-1919 Rinse Postuma, geboren Oosterbierum 26-11-1891, zoon van Rinse Postuma en Antje Statema
     
V.S Sybrand Folperts Douma, geboren Menaldum 21-10-1855, trouwt Menaldumadeel 21-05-1885 Antje Lubach, geboren te Weidum 16-10-1856, dochter van Doede Johannes Lubach en Trijntje Jans Pekel

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Folpert Douma, geboren Menaldum 19-10-1887   volgt VI.O
     
V.T Pieter Folperts Douma, geboren Menaldum 14-01-1859, trouwt Menaldumadeel 23-05-1889 Tjitske Lautenbach, geboren Dronrijp 29-07-1866 , dochter van Heerke Willems Lautenbach en Grietje Sijes Halma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Folpert Douma, geboren Menaldum 11-03-1890   volgt VI.P
  b. Grietje Douma, geboren Dronrijp 28-07-1893, trouwt Menaldumadeel 27-06-1918 Johannes Pieksma, geboren Harlingen 05-12-1892, zoon van Tjerk Pieksma en Geertje de Vries
     
VI.A Eeltje Douma, geboren Menaldum 04-10-1868, trouwt Menaldumadeel 06-04-1893 Jetske van der Plaats, geboren Beetgum 26-07-1870, dochter van Lieuwe Gerrits van der Plaats en Trijntje Jelles van der Schaaf
     
VI.B Jan Baukes Douma, geboren Menaldum 12-04-1877, trouwt Menaldumadeel 31-05-1900 Trijntje Roersma, geboren Menaldum 14-02-1877, dochter van Reinder Willems Roersma en Lijsbert Arjens de Jong
     
VI.C Jouke Baukes Douma, geboren Menaldumadeel 05-01-1880, overleden aldaar 25-04-1925, trouwt Menaldumadeel 04-05-1905 Dirkje van Dijk, geboren Berlikum 03-02-1877, dochter van Freerk Dirks van Dijk en Lijsbert Thomas Boomsma
     
VI.D Pieter Douma, geboren Menaldum 14-02-1884, trouwt Menaldumadeel 25-05-1911 Klaaske Terpstra, geboren Marssum 20-01-1885, dochter van Jan Terpstra en Baukje Bakker
     
VI.E Sjerp Douma, geboren Dronrijp 13-01-1868, overleden aldaar 25-09-1920, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 23-10-1890 Elisabeth Schuurmans, geboren Menaldum 20-02-1868, dochter van Lieuwke Dirks Schuurmans en Antje Sydses Dijkstra
     
VI.F Wybren Douma, geboren Dronrijp 28-07-1876, trouwt Menaldumadeel 24-03-1904 Doedtje Terpstra, geboren Welsrijp 22-10-1880, dochter van Harmen Hyltjes Terpstra en Swopkje Jans Bouma
     
VI.G Hette Douma, geboren Menaldum 23-12-1882, trouwt Menaldumadeel 24-06-1909 Alida Petronella van der Zee, geboren Dronrijp 31-10-1883, dochter van Pieter van der Zee en Maartje van der Mey
     
VI.H Sjirk Douma, veearts, geboren Menaldumadeel 19-07-1885, trouwt Eibergen 22-02-1912 Maria Cornelia Ledeboer, geboren Rotterdam 15-03-1891, dochter van Paul Dirk Ledeboer en Johanna Jacoba Cunaeus
     
VI.I Jacob Douma, geboren Menaldum 26-06-1887, trouwt Menaldumadeel 01-05-1913 Jeltje Buwalda, geboren Dronrijp 24-10-1889, dochter van Klaas Buwalda en Antje Dijkstra
     
VI.J Folpert Douma, geboren Slappeterp 29-09-1877, overleden Pingjum 13-07-1943, trouwt Menaldumadeel 01-06-1899 Trijntje de Haan, geboren Menaldum 01-03-1874, overleden Pingjum 11-11-1939, dochter van Johannes Jacobs de Haan en Klaaske Klazes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke, geboren Klooster-Anjum 04-05-1900
  b. Johannes, geboren Klooster-Anjum 08-09-1901
  c. Klaaske, geboren Klooster-Anjum 16-10-1902
     
VI.K Auke Douma, geboren Slappeterp 23-06-1881, trouwt Franekeradeel 20-05-1905 Martentje van Althuis, geboren Ried 23-08-1884, overleden Schingen 04-11-1957, dochter van Minne van Althuis en Antje Boomsma
     
VI.L Hendrik Douma, arbeider, geboren Menaldumadeel 04-01-1885, trouwt Harderwijk 05-04-1911 Geertje Kok, geboren Harderwijk ca. 1887, dochter van Jantje Kok en Grietje Petersen
     
VI.M Harmen Douma, geboren Slappeterp 07-05-1878, vertrekt naar USA, trouwt Menaldumadeel 22-05-1902 Geertje Braaksma, geboren Berlikum 05-07-1876, vertrekt naar USA, dochter van Douwe Sytzes Braaksma en Geertje Lolkes Boomstra
     
VI.N Willem Douma, geboren Menaldum 14-01-1880, overleden aldaar 29-12-1864. trouwt Menaldumadeel 12-07-1906 Aukje de Vlas, geboren Menaldum 17-01-1882, overleden aldaar 12-10-1955, dochter van Sikke de Vlas en Grietje Plat

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Douma, geboren 16-08-1908, overleden Minnertsga 06-03-1986, trouwt 16-07-1931 Herke Meersma, geboren 16-01-1904, overleden Tzummarum 13-10-1994
  b. Roelof Douma, geboren 07-05-1912 overleden Menaldum 22-06-1996 trouwt Sipkje de Boer, geboren 31-03-1914, overleden Menaldum 03-06-1997
     
VI.O Folpert Douma, geboren Menaldum 19-10-1887, trouwt Menaldumadeel 21-05-1914 Joukje Haanstra, geboren Schingen 19-02-1890, dochter van Gatse Haanstra en Trijntje van der Mei
     
VI.P Folpert Douma, geboren Menaldum 11-03-1890, trouwt Harlingen 11-03-1920 Grietje de Vrij, geboren Harlingen 10-11-1896, dochter van Sjoerd de Vrij en Johanna Tigchelaar
     

contact

naar boven

disclaimer