GENEALOGIE VLIETSTRA - FLIETSTRAkwartierstaat Spits - Warrink: nrs.  315, 630, 1260


     
I. Pyter Poppes, schoenmaker, trouwt Maeyke (Marijke) Ynzes, gedoopt Bozum 21-11-1706, dochter van Ynze Jenties en NN

Quotisatiekohieren 1749 - Baarderadeel, fol. 38
Pytter Poppes, Baarderadeel /  Plaats: Bozum
Omschrijving: schoenmaker; matig
Gezin volw: 3 en kind: 1      /  Aanslag: 23-8-0
Verhoging: -                     /  Vermogen: -

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Poppe Pieters, gedoopt Bozum 24-01-1734   volgt II.A
  b. Ynse Pieters, gedoopt Bozum 15-02-1739
  c. Ynse Pieters, gedoopt Bozum 17-09-1741   volgt II.B
     
II.A Poppe Pieters Vlietstra, schoenmaker en herbergier, schipper, gedoopt Bozum 24-01-1734, overleden Baarderadeel 02-01-1823, trouwt (1) ca. 1755 Tytje Klazes, trouwt (2) Bozum 22-12-1805 Romkje Jans, bij huwelijk afkomstig van Bozum, geboren ca. 1763, overleden Lutkewierum 28-10-1847

Trouwregister Hervormde gemeente Bozum, 1805 - DTB nr:     65, 1731 - 1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 22 december 1805, Bozum
Man          : Poppe Pyters, Bozum
Vrouw       : Romkjen Jans, Bozum

Familienamen 1811 - Mairie Bozum, fol. 18
Flietstra, Poppe Pieters, Bozum
k. Marike 51, Leeuwarden, Pieter 49 - St. Annaparochie, Renske 43 -  Hilaard, Dirk 40

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Rinske Poppes, gedoopt Bozum 26-09-1756, jong overleden
  b. Klaas, geboren 20-04-1758 en gedoopt Bozum 23-04-1758
  c. Marijke Poppes Vlietstra, geboren 16-06-1761 en gedoopt Bozum 21-06-1761, trouwt (1) Leeuwraden 12-11-1786 Sybren Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, trouwt (2) Leeuwarden 17-09-1809 Pieter Ales Noordhof, meester kuiper, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, overleden Leeuwarden 20-04-1822, zoon van Ale Thomas en Hinke Bernardus
  d. Pieter, geboren 08-09-1763 en gedoopt Bozum 11-09-1763   volgt III.A
  e. Abe, gedoopt Bozum 30-03-1766, overleden aldaar 19-04-1766
  f. Abe , geboren 17-03-1767 en gedoopt Bozum 22-03-1767
  g. Rinske Poppes Vlietstra, geboren 24-02-1770 en gedoopt Bozum 11-03-1770, overleden Hijlaard 30-05-1839, trouwt Oosterwierum 1791 Bauke Joostes Jellema, bij huwelijk afkomstig van Oosterwierum, schoolmeester
  h. Dirk, geboren 06-06-1772 en gedoopt Bozum 21-06-1772   volgt III.B
  i. Feike, geboren 20-11-1776 en gedoopt Bozum 01-12-1776   volgt III.C
     
II.B Ynze Pieters Flietstra, gedoopt Bozum 17-09-1741, overleden Baarderadeel 28-12-1817, trouwt Bozum 27-10-1770 Trijntje Jelles van de Akker, bij huwelijk afkomstig van Bozum, geboren 1748 en gedoopt  Oosterlittens 11-08-1748, overleden Baarderadeel 01-10-1823, dochter van Jelle Hobbes, Oosterlittenser snikschipper en Aaltje Gerrijts

Trouwregister Hervormde gemeente Bozum, 1770 - DTB nr:     65, 1731 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 mei 1770, Bozum
Man:          Ynse Pieters, Bozum
Vrouw:       Trijntje Jelles, Bozum

Familienamen 1811  - Mairie Bozum, fol. 9
Flietstra, Ynze Pieters, Bozum
k. Aaltje 42, Oosterwierum, Pieter 34, Scharnegoutum, Jelle 30, Klaas 27, Marike 25, Oosterwierum

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Aaltje Ynzes Flietstra, geboren 18-02-1771 en gedoopt Bozum 03-03-1771, overleden Baarderadeel 17-09-1831, gehuwd, trouwt Wybren Cornelis de Wit, geboren ca. 1774, overleden Baarderadeel 17-08-1852, zoon van Kornelis de Wit en N.N. 
  b. Marijke Ynzes, geboren 22-01-1774 en gedoopt Bozum 30-01-1774, jong overleden
  c. Pieter, geboren 12-08-1779 en gedoopt Bozum 20-08-1779   volgt III.D
  d Jelle Ynzes Flietstra, geboren 02-03-1782 en gedoopt Bozum 10-03-1782, overleden Baarderadeel 05-01-1828, ongehuwd
  e. Klaas, geboren 21-06-1785 en gedoopt Bozum 26-06-1785   volgt III.E
  f. Marijke Ynzes Flietstra, geboren Bozum 29-12-1787 en gedoopt Bozum 1788, overleden Blessum 10-04-1866 trouwt Hennaarderadeel (Mairie Oosterend) 19-05-1813 Jacob Klazes Tuininga, arbeider, geboren Roordahuizum 21-08-1785, overleden Almenum 26-01-1843, zoon van Klaas Jacobs en Jeltje Feddes
     
III.A Pyter Poppes Vlietstra, meester kleermaker, geboren 08-09-1763 en gedoopt Bozum 11-09-1763, overleden Sint Annaparochie 04-11-1823, gehuwd, trouwt Oosterwierum 12-05-1793 Maayke Hendriks Beizeit, geboren ca. 1764 , overleden Sint Annaparochie 18-12-1826, dochter van Hendrik Fernandus Beizeit en NN

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwierum, 1793 - DTB nr:     84, 1772 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1793, Oosterwierum
Man:         Pyter Poppes Vlietstra, Oosterwierum
Vrouw:      Maayke Hendriks Beizeit, Mantgum
NB:           hij is mr. kleermaker
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1823
Overledene: Pieter Poppes Vlietstra - Overleden: 4 november 1823 - Wonende: Sint Annaparochie
  koopman; vader van Tietje Pieters Vlietstra (vrouw van Jan Pieters Koldijk, winkelier). (akte deels onleesbaar) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1826
Overledene: Maaike Hendriks Beizeit - Overleden: 18 december 1826 - Wonende: Sint Annaparochie
  weduwe van Pieter Poppes Vlietstra; moeder van Tietje Pieters Vlietstra (vrouw van Jan Pieters Koldijk, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje Pieters Vlietstra ook vermeld als Flietstra, geboren Wirdum 25-06-1804 en gedoopt Wirdum 15-07-1804, trouwt (1) Baarderadeel 17-05-1823 Jan Pieters Koldijk, winkelier, gardenier, oud 20 jaar, geboren Menaldum, overleden Sint Annaparochie 15-10-1837, zoon van Pieter Jans Koldijk en Akke Gosses Sipma, trouwt (2) Het Bildt 14-11-1839 Gerrit Gerrits Sloep, geboren St. Annaparochie ca. 1805, zoon van Gerrit Jacobs Sloep en Grietje Gerrits Kuiken
     
III.B Durk Poppes Vlietstra, geboren 06-06-1772 en gedoopt Bozum 21-06-1772, overleden Bozum 06-12-1828, trouwt Bozum 08-09-1799 Ymke Sjierps Wieringa ook genaamd Imke Sjerps Wynia, geboren Spannum 06-06-1776 en dedoopt op belijdenis Bozum 31-05-1801, overleden Baarderadeel 03-04-1830, dochter van dochter van Sjerp Wynsens en Imke Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Bozum, 1799 - DTB nr:     65, 1731 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 september 1799, Bozum
Man:          Durk Foppes, Bozum
Vrouw:       Ymke Sjerps, Mantgum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ymkjen Durks Vlietstra, geboren 13-06-1800 en gedoopt Bozum 29-06-1800, overleden 30-10-1831, trouwt Baarderadeel 13-04-1822 Klaas Ages Strikwerda, geboren Kubaard ca. 1802, overleden Leeuwarden 02-05-1848, zoon van Age DaniŽls Strikwerda en Riemke Klazes
  b. Tietse Durks, geboren 29-08-1802 en gedoopt Bozum 12-09-1802
  c. Poppe Durks, geboren 05-06-1805 en gedoopt Bozum 16-06-1805
  d. Klaaske Durks, geboren 12-07-1807 en gedoopt Bozum 26-07-1807, overleden Baarderadeel 13-12-1829
  e. Tietje Durks, geboren 11-05-1811 en gedoopt Bozum 26-05-1811, overleden Baarderadeel 27-04-1828
  f. Poppe Durks Flietstra, geboren Bozum 09-02-1814, overleden Baarderadeel 18-08-1826
  g. Abe Durks Vlietstra, geboren Bozum 05-02-1817   volgt IV.A
     
III.C Feike Poppes Vlietstra, bij huwelijk afkomstig van Lutkewierum, geboren 20-11-1776 en gedoopt Bozum 01-12-1776, overleden voor 1830, trouwt Lutkewierum 23-06-1799 Liefke Gerbens Tjallema, geboren Wieuwerd 03-11-1773 en gedoopt aldaar 07-11-1773, overleden Hennaarderadeel 31-01-1830, dochter van Gerben Benedix en Sjoerdje Oeges

Trouwregister Hervormde gemeente Lutkewierum Rien, 1799 - DTB nr:     395, 1648 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 juni 1799, Lutkewierum
Man:          Feike Poppes, Lutkewierum
Vrouw:       Lijfke Gerbens, Britswerd

Familienamen 1811 - Mairie Wommels, deel 1, fol. 18
Vlietstra, Feike Poppes, Lutkewierum
Wybren Wybrens als gelastigde van Feike Poppes, Lutkewierum
k. Poppe 11, Sjoertje 9, Tietje 4

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Poppe Feikes Vlietstra, geboren Rien 02-08-1800 en gedoopt aldaar 14-09-1800   volgt IV.B
  b. Sjoerdtje Feikes Vlietstra, geboren Rien 12-10-1802  en gedoopt aldaar 24-10-1802, overleden Baarderadeel 24-05-1878, weduwe, trouwt Baarderadeel 09-06-1827 Harmen Gerrits Tjallema, oud 24 jaar, geboren Britswerd ca. 1803, dochter van Gerrit Tjalles Tjallema en Trijntje Wouters
  c. Tietje Feikes Vlietstra, geboren Rien 17-11-1805 en gedooot aldaar 08-12-1807, overleden Hennaarderadeel 13-03-1871, gehuwd, trouwt Hennaarderadeel 04-06-1831 Cornelis Jetzes Visser, oud 37 jaar, geboren Lutkewierum ca 1794, zoon van Jetze Kornelis Visser en Oentje Hessels
  d. Gerben, geboren Rien 20-12-1810 en gedoopt Lutkewierum en Rien 21-01-1811
     
III.D Pieter Ynzes Flietstra alias Vlietstra, geboren 12-08-1779 en gedoopt Bozum 20-08-1779, overleden Workum 03-08-1840, trouwt Tirns 27-07-1806 Jeltje Aukes Prom, geboren 05-08-1783 en gedoopt Sneek 21-09-1783, overleden Workum 28-09-1856, dochter van Auke Johannes en Sjoertje Sipkes

Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum Tjalhuizum Tirns, 1806 - DTB nr:     885, 1707 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 juli 1806, Tirns
Man:          Pieter Ynzes, LoŽnga
Vrouw:       Jeltje Aukes, Ysbrechtum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjutje alias Sjoerdtje Pieters Flietstra, geboren Ysbrechtum 08-12-1806 en gedoopt aldaar 11-01-1807 , overleden Workum 01-05-1841, ongehuwd
  b. Trijntje Pieters Flietstra, geboren Ysbrechtum 24-11-1809 en gedoopt aldaar 28-01-1810, overleden Workum 21-12-1854
  c. Auke Pieters Flietstra, geboren Wymbritseradeel 16-08-1811, overleden Workum 27-09-1815
  d. Ynze Pieters Vlietstra, geboren mairie Nijland 26-11-1814, overleden Workum 23-01-1843
  e. Auke Pieters Flietstra, geboren Workum 19-03-1817   volgt IV.C
  f. Johannes Pieters Vlietstra, geboren Hemelumer Oldeferd 14-09-1820   volgt IV.D
  g. Jelle Pieters Flietstra, geboren Workum 30-07-1825   volgt IV.E
     
III.E Klaas Ynzes Flietstra alias Vlietstra, bij huwelijk afkomstig van Bozum, geboren 21-06-1785 en gedoopt Bozum 26-06-1785, overleden Menaldumadeel 18-10-1868, weduwnaar, trouwt Grietje Willems Westra, geboren 11-09-1792 en gedoopt Wirdum 30-09-1792 , overleden Barradeel 09-10-1862, dochter van Willem Harings Westra en Imke Fongers Oosterbaan

Trouwregister Hervormde gemeente Bozum, 1810 - DTB nr:     65, 1731 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 september 1810, Bozum
Man:          Klaas Ynzes, Bozum
Vrouw:       Grietje Willems, Bozum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Klazes Vlietstra, geboren Bozum ca. 1811   volgt IV.F
  b. Trijntje Klazes Vlietstra alias Fliestra, geboren Bozum 03-04-1813, overleden Franekeradeel 19-04-1864, trouwt Menaldumadeel 10-04-1839 Cornelis Cornelis van der Schaaf, geboren Almenum ca. 1815, overleden Franekeradeel 02-01-1864, zoon van Cornelis Cornelis van der Schaaf en Trijntje Douwes van der Schaaf
  c. Imke Klazes Vlietstra, geboren Bozum 03-04-1813, overleden Zweins 24-03-1867, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 12-05-1841 Karel Dirks Spanjer, koetsier, veldwachter, geboren Zweins 25-03-1816, overleden Sint Annaparochie 13-11-1897 , zoon van Dirk Jans Spanjer en Sjoukje Karels van der Wal
  d. Klaas Klazes Vlietstra, geboren mairie Oenkerk 28-10-1815, overleden mairie Jelsum 02-10-1816
  e. Ynske Klazes Vlietstra, geboren Leeuwarderadeel 1817, overleden aldaar 06-12-1817
  f. Ynse Klazes Flietstra, geboren Leeuwarderadeel 11-01-1819   volgt IV.G
  g. Marijke Klazes Flietstra, geboren Jelsum 06-04-1822, trouwt Menaldumadeel 27-06-1844 Meindert Ennes de Haan, geboren Berlikum 07-06-1820, zoon van Enne Meinderts de Haan en Sybrig Tjeerds Runia
  h. Maaike Klazes Flietstra, geboren Wonseradeel 21-10-1824, overleden aldaar 26-11-1824
  i. Pieter Klazes Flietstra, geboren Arum 18-04-1826   volgt IV.H
  j. Elisabeth Vlietstra, geboren Franekeradeel 17-06-1833, trouwt Franeker 01-11-1857 Age Gerbens Calsbeek, geboren  Franekeradeel 12-12-1835, zoon van Gerben Johannes Calsbeek en Maaike Johannes Postma
     
IV.A Abe Durks Vlietstra, geboren Bozum 05-02-1817, overleden Kortezwaag 06-08-1874, gehuwd, trouwt Opsterland 19-09-1839 Trijntje Foekes Roukema, oud 21 jaar, geboren Gorredijk 02-04-1818, overleden Opsterland 17-04-1875, dochter van Foeke Duyes Roukema en Sytske Wopkes Sipkema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Durk Flietstra, geboren Gorredijk 22-12-1839, overleden aldaar 18-02-1840
  b. Durk Flietstra, geboren Gorredijk 17-10-1841, overleden aldaar 12-12-1844
  c. Sytske Flietstra, geboren Gorredijk 01-02-1844, overleden aldaar 27-07-1844
  d. Sytske Vlietstra, geboren Gorredijk 12-08-1845, trouwt Opsterland 29-04-1872 Freerk Bosch, geboren Deinum 12-10-1842, zoon van Sije Tjeerds Bosch en Trijntje Ulbes Wijngaarden
  e. Emkje Vlietstra, geboren Gorredijk 07-06-1848   volgt V.A
  f. Foekje Vlietstra, geboren Gorredijk 07-06-1849, overleden aldaar 22-03-1868
  g. Botje Vlietstra, geboren Gorredijk 29-12-1851, overleden aldaar 11-07-1853
  h. Durk Vlietstra, geboren Gorredijk 25-02-1853, overleden aldaar 23-06-1853
  i. Durk Flietstra, geboren Gorredijk 27-07-1854   volgt V.B
  j. Botje Vlietstra, geboren Gorredijk 10-10-1860, overleden aldaar 19-10-1861
     
IV.B Poppe Feikes Vlietstra, schipper, koopman, geboren Rien 02-08-1800 en gedoopt aldaar 14-09-1800, overleden Hennaarderadeel 06-01-1860, trouwt (1) Hennaarderadeel 09-05-1829 Akke Djurres Bergsma, geboren Oosterend 27-11-1801 en gedoopt aldaar 06-12-1801, overleden Lutkewierum 01-06-1836, dochter van Djurre Ritskes Bergsma en Tjitske Oepkes Vellinga, trouwt (2) Hennaarderadeel 30-09-1837 Lieuwkjen Duyes Glastra, geboren Gorredijk 15-05-1813, dochter van Duye Siebes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Feike Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 09-01-1830, overleden Rien 03-05-1830
  b. Tjitske Poppes Vlietstra, geboren Rien 23-04-1831, overleden Bolsward 10-06-1900, trouwt Hennaarderadeel 15-05-1850 Ate Jacobs Hiemstra, geboren Oosterend 03-06-1828, zoon van Jacob Ates Hiemstra en Symentje Klazes Noordmans
  c. Liefke Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 20-09-1833, overleden Rien 04-03-1837
  d. Feike Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 24-10-1835, overleden Rien 14-11-1836
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Feike Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 18-03-1838, overleden Rien 11-10-1838
  f. Aaltje Poppes Vlietstra, geboren Lutkewierum 28-04-1839, trouwt Baarderadeel 11-09-1862 Anne Pieters Tjerkstra, geboren Hennaard 05-06-1834, zoon van Pieter Willems Tjerkstra en Yttje Annes Boschma
  g. Liefke Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 15-11-1841, overleden Baarn 10-03-1917, trouwt Hummelo en Keppel 16-05-1868 Arie van der Lee, koetsier, geboren Langbroek ca. 1838, zoon van Hendrik van der Lee en Elisabeth van Amerongen
  h. Duye Poppes Vliestra, geboren Hennaarderadeel 17-06-1844   volgt V.C
  i. Dieuwke Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 10-06-1846, overleden aldaar 13-02-1847
  j. Feike Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 26-02-1848, overleden aldaar 09-08-1848
  k. Feike Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 10-10-1851
  l. Jouke Poppes Vlietstra, geboren Hennaarderadeel 01-04-1853, overleden aldaar 29-05-1853
     
IV.C Auke Pieters Flietstra, dagloner, koopman, geboren Workum 19-03-1817, trouwt Medemblik 06-10-1850 Maria Margritha Vermaas, geboren Naarden ca. 1823, dochter van Mattheus Vermaas en Hermina Ram

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Aukes Flietstra, geboren Medemblik 28-11-1853, trouwt Medemblik 13-05-1883 Dirk Dirks van Sluijters, winkelbediende, geboren Noordwijk ca. 1845, zoon van Dirk van Sluijters en Elisabeth Koudijs
  b. Mattheus Aukes Flietstra, geboren Medemblik 15-01-1856, overleden aldaar 15-01-1864
  c. Pieter Aukes Flietstra, geboren Medemblik 16-10-1859   volgt V.D
  d. Johannes Aukes Flietstra, geboren Medemblik 19-10-1861   volgt V.E
  e. Mattheus Aukes Flietstra geboren Medemblik 13-09-1865   volgt V.F
  f. Reinier Aukes Flietstra, geboren Medemblik 03-07-1867   volgt V.G
     
IV.D Johannes Pieters Vlietstra alias Vliedstra, geboren Hemelumer Oldeferd 14-09-1820, overleden Workum 26-09-1859 trouwt Workum 12-05-1852 Trientje Ymes Elsinga, geboren Workum 06-10-1818, overleden aldaar 09-04-1881, dochter van Yme Elsinga en Jantje Nauta

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Vliedstra, geboren Workum 23-04-1853
   - levenloos kind (zoon); Workum 30-12-1855
   - levenloos kind (zoon); Workum 14-03-1859
     
IV.E Jelle Pieters Flietstra, geboren Workum 30-07-1825, overleden aldaar 21-04-1868, trouwt Workum 29-05-1853 Trijntje Lieuwkes de Jongh, geboren Workum 17-11-1829, overleden aldaar 10-05-1911, dochter van Lieuwke Holles de Jongh en Antje Pieters de Koning

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Jelles Vlietstra, geboren Workum 01-03-1851 [erkend bij huwelijk ouders d.d. 29 mei 1853]
  b. Leeuwke Jelles Flietstra, geboren Workum 13-05-1854
  c. Jelle Jelles Flietstra, geboren Workum 27-12-1857, overleden aldaar 11-05-1862
  d. Anna Jelles Flietstra alias Vlietstra, geboren Workum 21-03-1861, trouwt met erkening 1 kind Aalsmeer 17-09-1891 Gerrit van der Spek, werkman, geboren Rozenburg ca. 1861, zoon van Izaak van der Spek en Anna Meivogel
  e. Jeltje Jelles Flietstra, geboren Workum 01-01-1864, trouwt Workum 12-06-1886 Hubrecht Marinus Bellaart, oud 22 jaar, geboren Wemeldinge, zoon van Johannis Bellaart en Catharina Visser
  f. Sjutje Jelles Flietstra, geboren Workum 22-04-1867, trouwt met erkeniining 3 kinderen Watergraafsmeer 24-08-1899 Hessel Kommer, geboren Kloosterveen (Assen) 11-09-1864, zoon van Johannes Kommer en Jeltje Auwema
     
IV.F Willem Klazes Vlietstra, geboren Bozum ca. 1811, trouwt Franekeradeel 01-11-1834 Bottje Martens Beista, geboren Kubaard ca. 1807, dochter van Marten Sjoerds Beista en Antje Wybes Adama

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Flietstra, geboren Franekeradeel 09-09-1835
  b. Marten Flietstra, geboren Franekeradeel 11-05-1838
  c. Anne Flietstra, geboren Menaldumadeel 12-10-1840
     
IV.G Ynse Klazes Flietstra, geboren Leeuwarderadeel 11-01-1819, trouwt Barradeel 13-05-1848 Klaaske Jacobs Tuininga, geboren Baarderadeel 21-10-1818, overleden Menaldumadeel 21-01-1895, zoon van Jacob Klazes Tuininga en Marijke Ynzes Flietstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Flietstra, geboren Blessum 19-07-1849   volgt V.H
  b. Jacobus Flietstra, geboren Blessum 03-10-1850   volgt V.I
  c. Pieter Flietstra, geboren Blessum 17-04-1852   volgt V.J
  d. Marijke Flietstra, geboren Blessum 02-04-1854, overleden Zuidlaren 16-01-1919, trouwt (2) Hennaarderadeel 08-12-1877 Teerd Overal, oud 58 jaar, geboren Bolsward, zoon van Willem Jans Overal en Itske Teerds Dijkstra, trouwt (1) Wonseradeel  08-11-1902 Lieuwe de Boer, geboren Wonseradeel 25-07-1880, zoon van Bartle de Boer en Maartje Dokter
  e. Willem Vlietstra, geboren Blessum 10-10-1856   volgt V.K
  f. Grietje Flietstra, geboren Blessum 15-11-1859, trouwt Leeuwarden 16-05-1885 Freerk Reins Andela, geboren Wommesla 14-10-1857, overleden Leeuwarden 21-02-1888, zoon van Rein Watzes Andela en Sepkjen Freerks Koopmans
  g. Ynse Flietstra, geboren Blessum 25-04-1862   volgt V.L
     
IV.H Pieter Klazes Flietstra, geboren Arum 18-04-1826, trouwt (1) Menaldumadeel 02-06-1847 Aukje Tjallings Terpstra, geboren Lekkum 1822, zoon van Tjalling Bokkes Terpstra en Rinske Heddes Laverman, trouwt (2) Franekeradeel 04-06-1860 Wytske Pieters de Bruin, oud 35 jaar, geboren Harlingen ca. 1825, dochter van Pieter Jans de Bruin en Dirkje Klaases Blaauw

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas Vlietstra, geboren Almenum 31-08-1847   volgt V.M
  b. Willem Flietstra, geboren Franekeradeel 24-06-1850
  c. Rinske Flietstra, geboren Franekeradeel 15-07-1852
  d. Rinske Flietstra, geboren Franekeradeel 26-07-1857, overleden Ann Arbor (Michigan - USA) 09-12-1951, trouwt Harlingen 31-05-1883 Dirk Albertsma, geboren Harlingen 06-05-1855, overleden Ann Arbor (Michigan - USA) 1952, zoon van Marcus Dirks Albertsma en Helena Tichelaar
  e. Tjalling Flietstra, geboren Franekeradeel 01-02-1854
  f. Grietje Flietstra, geboren Franekeradeel 20-10-1859
     
V.A Emkje Vlietstra, geboren Gorredijk 07-06-1848, trouwt Opsterland 29-01-1877 Anne Veenstra, oud 30 jaar, geboren Beets, dochter van Jan Hendriks Veenstra en Tytje IJsbrands van Dijk

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Janna Vlietstra, geboren Kortezwaag 04-05-1874, trouwt met met legitimatie 1 kind] Doniawerstal 16-02-1912 Beene Bles, oud 47 jaar, geboren Sint Nicolaasga, zoon van Klaas Beenes Bles en Epkje Baukes van Slageren
     
V.B Durk Flietstra, geboren 27-07-1854, trouwt Opsterland 14-08-1875 Sjoerdtje Hazewindus, oud 27 jaar, geboren Lemmer, dochter van Jan Gerrits Hazewindus en Jattje Willems Dijkstra
     
V.C Duye Poppes Vlietstra, schipper, geboren Hennaarderadeel 17-06-1844, trouwt Workum 01-10-1875 Jetske van Brug, geboren Wymbritseradeel 13-11-1849 , dochter van Bauke Gurbes van Brug en Geertje Tjallings de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bauke Vlietstra, geboren Lemsterland 15-03-1878
  b. Poppe Vlietstra, geboren Haskerland 02-08-1879, overleden Driebergen-Rijsenburg 11-10-1953, trouwt Wilhelmina Bloemen
  c. Jouke Vlietstra, geboren Lemsterland 19-10-1880
  d. Geertje Vlietstra, geboren Lemsterland 07-11-1881
  e. Tjalling Vlietstra, geboren Lemsterland 04-01-1883
  f. Geertje Vlietstra, geboren Lemsterland 31-10-1884
  g. Geertje Vlietstra, geboren Lemsterland 12-01-1886
     
V.D Pieter Aukes Flietstra, stalhoudersknecht, geboren Medemblik 16-10-1859, trouwt Medemblik 03-06-1883 Willemtje Gerrits van der Berg, geboren Berkhout ca. 1861, dochter van Gerrit van der Berg en Neeltje Ruiter
     
V.E Johannes Aukes Flietstra, dagloner, geboren Medemblik 19-10-1861, trouwt Medemblik 06-01-1889 Marijtje Gerrits Groes, geboren Winkel ca. 1866, dochter van Gerrit Groes en IJtje Raa
     
V.F Mattheus Aukes Flietstra, koopman, geboren Medemblik 13-09-1865, trouwt Medemblik 26-02-1899 Trijntje Appel, geboren Nieuwe Niedorp ca. 1870, dochter van Jan Appel en Jantje de Graaf
     
V.G Reinier Aukes Flietstra, dagloner, geboren Medemblik 03-07-1867, trouwt Medemblik 24-05-1891 Geertje Simons Bouwer, [voogd Luitje Bouwer; toeziend voogd Pieter Aker], geboren Opperdoes ca. 1868, dochter van Simon Bouwer en Maartje Bruijn
     
V.H Klaas Flietstra, geboren Blessum 19-07-1849, overleden Leeuwarden 12-10-1928, trouwt Leeuwarden 28-04-1883 Tjitske van der Woude, geboren Oostdongeradeel 26-07-1854, dochter van Gerben Egberts van der Woude en Baatje Bouwes van der Woud
     
V.I Jacobus Flietstra, geboren Blessum 03-10-1850, overleden Harlingen 02-03-1931, trouwt Franeker 30-04-1876 Janke Telenga, geboren Franeker 30-11-1848, overleden Harlingen 16-09-1933, dochter van Lieuwe Gerbens Telenga en Janke Wiegertje Mossel
     
V.J Pieter Flietstra, geboren Blessum 17-04-1852, trouwt Baarderadeel 13-05-1876 Namkje Douwes Walsweer, oud 23 jaar, geboren Oosterlittens, dochter van Douwe Hessels Walsweer en Grietje Thomas Sippens
     
V.K Willem Vlietstra, geboren Blessum 10-10-1856, trouwt Baarderadeel 10-05-1884 Antje Wiltjes de Vos, oud 26 jaar, geboren Oudkerk, dochter van Wiltje Klazes de Vos en Trijntje Pieters Hellinga
     
V.L Ynse Flietstra, geboren Blessum 25-04-1862, trouwt Lonneker 02-12-1910 Hilligje Rook, geboren Steenwijk ca. 1867, overleden Almelo 20-07-1939, dochter van Hendrik Rook en Meintje Jacobs Ruiter
     
V.M Klaas Vlietstra ook vermeld als Flietstra, koopman, geboren Almenum 31-08-1847, trouwt Harlingen 11-05-1871 Pietje Monsma, geboren Harlingen 27-01-1847, dochter van Bruin Wybes Monsma en Geertje van Smeden

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje Flietstra, geboren Harlingen 23-04-1872, trouwt Harlingen 05-03-1894 Eeltje Visser, oud 21 jaar, geboren Harlingen, zoon van Hisse Visser en Wietske Eelkema
  b. Bruin Vlietstra, geboren Harlingen 16-08-1873, trouwt Harlingen 03-09-1896 Yke van Loon, oud 29 jaar, geboren Harlingen, dochter van Lieuwe van Loon en Pietje van der Werf
  c. Pieter Vlietstra, geboren Harlingen 12-01-1875, trouwt Harlingen 01-06-1896 Johanna Cornelia Barends, oud 19 jaar, geboren Sexbierum, dpchter van Gerret Barends en Mettje van der Brug
  d. Cornelis Vlietstra, geboren 8 oktober 1876
  e. Geertje Vlietstra, geboren Harlingen 13-06-1878, trouwt Harlingen 19-05-1902 Dirk van der Wal, oud 25 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Foppe van der Wal en Trijntje Wagenaar
  f. Willem Vlietstra, geboren Harlingen 16-09-1879, trouwt Harlingen 07-08-1905 Ypelina Huisman, oud 25 jaar, geboren Harlingen, dochter van Ypke Huisman en Johanna Foogt Hendriks alias Vogthenrich
  g. Minne Vlietstra, geboren Harlingen 11-02-1881
  h. Uilke Vlietstra, huisschilder, geboren Harlingen 24-08-1882,trouwt Broek op Langedijk 30-03-1905 Aaftje Langedijk, geboren Noord-Scharwoude ca. 1882, dochter van Dirk Langedijk en Saartje de Boer
  i. Dirk Vlietstra, geboren Harlingen 06-04-1884
  j. Rinske Vlietstra, geboren Harlingen 04-10-1885
  k. Hiltje Vlietstra, geboren Harlingen 02-10-1888
     

contact

naar boven

disclaimer