DEELGENEALOGIE HILARIDES


     
I. Pyter Scheltes, boer, geboren ca. 1610, overleden 23-03-1682, trouwt Taets Gabbes Reynsma, weduwe van Hylcke Jelles Bonnema, dochter van Gabbe Scheltes en Brecht Hessels

uit dit huwelijk:
 

  a. Hylke    volgt II
     
II. Hylke Pyters, koopman, bij huwelijk afkomstig van Boer, overleden Franeker 31-07-1695, proclamatie Franeker 19-08-1665 en trouwt (1) Schalsum 10-09-1665 Hiltje Sybes, overleden voor 1668, proclamatie Franeker 09-01-1668 en trouwt (2) Franeker Ibeltje Tjepkes Abbema, weduwe van Lambart Poppes Salvarda, overleden voor 1695, dochter van Tjepke Rintjes Abbema en Heyltje Wopkes Bants, proclamatie Franeker 29-03-1695 en trouwt (3) Sjuwke Kingma, weduwe van dr. C. Nordingh, bij huwelijk afkomstig van Franeker

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Schalsum 1636-1810, Tot 1744 ook Boer (ged.) - Inventarisnr.: DTB 284
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 september 1665
Man          : Hijltje Pijters afkomstig van Boer
Vrouw       : Hiltje Sijbes afkomstig van Salwerd onder Franeker

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1658-1677 - Inventarisnr.: 245
Vermelding : Proclamatie op 9 januari 1668
Man          : Hielcke Pyters afkomstig van Boer
Vrouw       : Ybeltie Tiepcke Abbema
Opmerking  : weduwe van L.Poppes Salwarda

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 - Inventarisnr.: 246
Vermelding : Proclamatie op 29 maart 1695
Man          : Hylcke Pytters afkomstig van Tzummarum
Vrouw       : Siuwcke Kingma afkomstig van Franeker
Opmerking  : weduwe van dr. C. Nordingh

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Jancke Hilarius Oosterdijken, bij huwelijk afkomstig van Franeker, trouwt Franeker 27-10-1709 Simon Nauta, bij huwelijk afkomstig van Franeker
  b. Johannes
  c. Hylke
  d. Lambartus    volgt III.A
  e. Tjepke, geboren 04-11-1670, overleden 01-11-1748
  f. Petrus Hilarides, geboren ca. 1672    volgt III.B
     
III.A Lambartus Hilarides ook vermeld als Lambartus Hilarides van Houwerda, assistent van de academie, bij huwelijk afkomstig van Franeker, gedoopt op belijdenis Tzum 19-02-1706, bij belijdenis afkomstig van Houwerda onder Oosterbierum, ondertrouwt Franeker 17-08-1703 en trouwt Cornelia Wellens, bij huwelijk afkomstig van Franeker

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1700-1720 - Inventarisnr.: DTB 247
Vermelding : Ondertrouw op 17 augustus 1703
Man          : Lambartus Hilarides van Houerda afkomstig van Franeker
Vrouw       : Cornelia Wellens afkomstig van Franeker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Inske van Houwerda, gedoopt Franeker16-10-1704, trouwt Franeker 04-07-1723 Johannes Aegeus Eidsma, bij huwelijk afkomstig van Franeker, burgemeester van Franeker
  b. Ybeltje, gedoopt Franeker 01-09-1705
  c. Cornelis,  gedoopt Franeker 14-09-1706
     
III.B Petrus Hilarides ook vermeld als Petrus Hilarides Oosterdijck, bode van het Hof van Friesland, schijver van een compagnie infanterie, geboren Franeker ca. 1672, overleden Pingjum voor 1749, trouwt (1) Sytske Arjans, trouwt (2) Deinum 10-06-1708 Trijntje Pieters van der Heide, bij huwelijk afkomstig van afkomstig van Leeuwarden, ondertrouw Franeker 20-06-1710 en trouwt (3) Catharina Voogd, trouwt (4) Pingjum 09-10-1718 Grietje Heins Wiarda, weduwe van Feike Ybes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Deinum 1687-1811 - Inventarisnr.: 509
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 juni 1708 in Deinum
Man          : Petrus Hilarius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Trijntje Pieters afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is bode van het Hof van Friesland

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1700-1720 - nventarisnr.: 247
Vermelding : Ondertrouw op 20 juni 1710
Man          : Petrus Hilarides Oosterdijck afkomstig van Franeker
Vrouw       : Catharina Voogd afkomstig van Franeker
Opmerking  : schryver van een compagnie infanterie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Witmarsum 1683-1811 - Inventarisnr.: 828
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 oktober 1718 in Pingjum
Man          : Petrus Hilarides afkomstig van Pingjum
Vrouw       : Grietje Heins Harda afkomstig van Witmarsum
Opmerking  : hij is kandidaat predikant, zij is weduwe van Feike Ybes

uit 1e huwelijk
 

  a. Ybeltie Pijtters Hilarides, gedoopt Pingjum 23-11-1704, trouwt Midlum 29-05-1729 Wijbe Lolles, gedoopt Franeker 29-04-1706, zoon van Lolle Wijbes en Antie Jans
 
uit 2e huwelijk
 
  b. Lammert, geboren ca. 1810    volgt IV
     
IV. Lammert Pytters Hilarides, geboren ca. 1710, overleden voor 1749, trouwt Pingjum 23-10-1735 Aukien Pytters Hibma, geboren Pingjum 1715 en gedoopt op belijdenis aldaar 17-11-1774, dochter van Pijter Jacobs Hibma en Aafke Tjeerds van der Sluis

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Pingjum 1704-1746 - Inventarisnr.: DTB 821
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 oktober 1735 in Pingjum
Man          : Lammert Pijtters Hilarides afkomstig van Pingjum
Vrouw       : Aukien Pijtters Hibma afkomstig van Pingjum

Quotisatiekohieren 1749 - Wonseradeel, fol. 263
wed. Lammert Hilarides, Wonseradeel
Plaats:  Pingjum               /   Omschrijving:  seer welgestelde boerin
Gezin volw:  5 en kind: 4   /   Aanslag:  102-13-0
Verhoging: --                  /   Vermogen:  10000

kinderen uit dit huwelijk: LAMMERT PIETERS en AUKJE PIETERS
 

  a. Pijtter, geboren Pingjum 12-05-1738 en gedoopt aldaar 29-06-1738   volgt V.A
  b. Sijtkse Lammerts Hilarides, geboren 12-05-1738 en gedoopt aldaar 29-6-1738, trouwt Arum 23-07-1769 Sytse Martens, afkomstig van Franeker
  c. Tjeertje Lammerts Hilarides, geboren 1743, overleden Makkum 14-10-1812, trouwt Kimswerd 05-6-1768 Pytter Jacobs Hib(be)ma, gedoopt Pingjum 23-07-1741, overleden Makkum 20-06-1821, zoon van Jacob Pijtters Hibma en Teetske Lambartus van Houwerda
  d. Schelte, geboren 07-03-1746 en gedoopt op belijdenis Pingjum 07-02-1773   volgt V.B
  e. Afke Hilarides, geboren 23-10-1746 en gedoopt op belijdenis Witmarsum 04-06-1767, trouwt U.S. Rypma
     
V.A Pijtter Lammerts Hilarides, geboren 12-05-1738 en gedoopt Pingjum/Zurich 29-06-1738, overleden Pingjum 26-11-1814, trouwt (1) Pingjum 23-01-1763 Sijtske Wierds Wiarda, geboren ca. 1740, dochter van Wierd Wynsens Wiarda en Eibertje Gerrits, trouwt (2) Arum 24-12-1786 Siementje Dirks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Pingjum 1746-1811 -Inventarisnr.: 822
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 januari 1763 in Pingjum
Man          : Pytter Lammerts Hilarides afkomstig van Pingjum
Vrouw       : Sijtske Wierds Wiarda afkomstig van Arum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Arum 1749-1810 - Inventarisnr.: 796
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 december 1786
Man          : Pieter Lammerts Hijlarides afkomstig van Arum
Vrouw       : Siementje Dirks afkomstig van Arum
Opmerking  : hij is weduwnaar

Familienamen 1811 - Arum, deel 1 folio 74
Hilarides, Pieter Lammerts, Pingjum
kinderen:         Lammert 43, Wierd 45, Pieter 24, Aukje 22, Hein 21, Tjeerd 19, Aafke 17
kindskinderen:  (van Wierd), Jelle 21, Pieter 19, Douwe 15,
                     (van Sytse) Sytse 12

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lammert, geboren 14-09-1763 en gedoopt Witmarsum 09-10-1763   volgt VI.A
  b. Eibertje, geboren 26-10-1764 en gedoopt Witmarsum 11-11-1764
  c. Wierd, geboren 28-04-1766 en gedoopt Witmarsum 04-05-1766   volgt VI.B
  d. Hein, geboren 12-07-1767 en gedoopt Witmarsum 19-07-1767, jong overleden
  e. Hein, geboren 13-08-1768 en gedoopt Witmarsum 28-08-1768, jong overleden
  f. Pijtter, gedoopt Witmarsum 05-11-1769, jong overleden
  g. Aukje, geboren 28-05-1771 en gedoopt Witmarsum 09-06-1771, jong overleden
  h. Sytske, geboren 05-09-1772 en gedoopt Witmarsum 27-09-1772   volgt VI.C
  i. Grietje, geboren 28-10-1773, gedoopt Arum 14-11-1773
  j. Aafke, geboren 23-12-1774, gedoopt Arum 08-01-1775
  k. Hein, geboren 22-12-1775, gedoopt Arum 04-02-1776, jong overleden
  l. Pieter, geboren 09-09-1777, gedoopt Arum 28-09-1777, jong overleden
  m. Tjeerd, geboren 09-03-1779, gedoopt Arum 04-04-1779, jong overleden
  n. Hein, geboren 10-05-1780, gedoopt Arum 04-06-1780, jong overleden
  o Tjeerd, geboren 06-08-1781, gedoopt Arum 26-08-1781, jong overleden
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  p. Pieter, geboren 17-03-1787 en gedoopt Arum 15-04-1787   volgt VI.D
  q. Aukje Pieters Hilarides, geboren 17-03-1789 en gedoopt Arum 12-04-1789, overleden Witmarsum 09-02-1852, trouwt Wonseradeel (mairie Arum) 19-05-1813 Anne Freerks Swart, oud 26 jaar, geboren Pingjum, zoon van Freerk Annes Swart en Janke Gerlofs
  r. Hein, geboren 02-07-1790 en gedoopt Witmarsum 25-07-1790   volgt VI.E
  s. Tjeerd, geboren 08-01-1792 en gedoopt Witmarsum 05-02-1792   volgt VI.F
  t. Aafke Pieters Hilarides, geboren 02-04-1794 en gedoopt Witmarsum 20-04-1794, overleden Witmarsum 15-07-1876, trouwt Wonseradeel (mairie Arum) 01-04-1815 Durk Brands van der Ploeg, oud 24 jaar, geboren Pingjum, zoon van Brand Douwes en Japke Jans
     
V.B Schelte Lammerts Hilarides, geboren 07-03-1746, overleden Wonseradeel 03-11-1824, trouwt Pingjum 12-04-1772 Grijtie Johannes Bangma, bij huwelijk afkomstig van Pingjum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Pingjum 1746-1811 - Inventarisnr.: 822
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 april 1772 in Pingjum
Man          : Schelte Lammerts Hijlarides afkomstig van Pingjum
Vrouw       : Grijtie Johannes Bangma afkomstig van Pingjum

Familienamen 1811 - Arum, deel 1 folio 74
Hilarides, Schelte Lammerts, Pingjum
kinderen: Antje 37, Johannes 34, Aukje 31, Sytske 28, Laukje 25, Baukje 21, Lambertus 20

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lammert, geboren Pingjum 24-01-1773 en gedoopt aldaar 07-02-1773, jong overleden
  b. Antje Scheltes Hilarides, geboren Pingjum 11-12-1774 en gedoopt aldaar 25-12-1774, overleden Wonseradeel 29-3-1852, trouwt Pingjum 28-04-1799 Taeke Ysbrands Takema, gedoopt Arum 14-03-1802, overleden Wonseradeel 23-10-1846, zoon van IJsbrand Taekes en Hesseltje Scholtes
  c. Johannis, geboren Pingjum 26-05-1777 en gedoopt aldaar 22-06-1777, overleden Pingjum 29-01-1821
  d. Aukie Scheltes Hilarides, geboren Pingjum 05-04-1780 en gedoopt aldaar 30-04-1780, overleden Wonseradeel 13-12-1834, trouwt Pingjum 24-11-1805 Willem Joukes Hilarides, geboren ca. 1771, overleden Pingjum 04-08-1846, zoon van Jouke Willems en Joukjen Jans
  e. Zytske Scheltes Hilarides, geboren Pingjum 21-10-1783 en gedoopt aldaar 16-11-1783, overleden Wonseradeel 25-09-1832, trouwt Barradeel 22-05-1822 Sybren Meinderts Jongma, geboren Pietersbierum 13-03-1787 en gedoopt aldaar 25-03-1787, overleden Wonseradeel 22-06-1850, zoon van Meindert Gerlofs en Antje Sijbrens
  f. Lamkjen Scheltes Hilarides, geboren Pingjum 14-03-1786 en gedoopt aldaar 02-04-1786, overleden Wonseradeel 12-07-1855, trouwt mairie Arum 29-05-1813 Rintje Lieuwes Bangma, geboren Pingjum 11-11-1788 en gedoopt aldaar 07-12-1788, overleden Wonseradeel 11-05-1862, zoon van Lieuwe Rintjes en Wijpkien Wybes
  g. Grijtie, geboren Pingjum 25-2-1788 en gedoopt aldaar 23-3-1788
  h. Baukjen Scheltes Hilarides, geboren Pingjum 31-1-1790 en gedoopt aldaar 21-02-1790, overleden Wonseradeel 23-06-1835, trouwt maire Arum 29-05-1813 Pieter Pieters Hilarides, boereknegt, geboren 17-03-1787 en gedoopt Arum 15-04-1787, overleden Wonseradeel 18-11-1854, zoon van Pijtter Lammerts Hilarides en Simentje Durks
  i. Lammert, geboren Pingjum 10-02-1791 en gedoopt aldaar 02-03-1791   volgt VI.G
     
VI.A Lammert Pieters Hilarides, geboren 14-09-1763 en gedoopt Witmarsum 09-10-1763, overleden Oldeklooster 09-05-1839, trouwt Pingjum 13-04-1800 Pietje Gerbens, geboren onder Oldeclooster 07-08-1764 en gedoopt Burgwerd, Hichtum en Hartwerd 19-08-1764, overleden Wonseradeel 28-09-1826, dochter van Gerben Douwes en Antje Hessels

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Burgwerd Hichtum Hartwerd 1624-1810 - Inventarisnr.: 799
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 april 1800 in Pingjum
Man          : Lammert Pieters Hilarides afkomstig van Pingjum
Vrouw       : Pietje Gerbens afkomstig van Oldeklooster

     
     
VI.B Wierd Pijtters Hilarides, geboren 28-04-1766 en gedoopt Witmarsum 04-05-1766, overleden Hennaarderadeel 25-09-1826, trouwt Witmarsum 31-1-1790 Itske Jelles Ekema, geboren Heeg ca. 1765, overleden Wymbritseradeel 22-01-1851, dochter van Jelle Douwes Ekema en Jetske Hendriks Blanksma

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Witmarsum 1683-1811 - Inventarisnr.: DTB 828
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 31 januari 1790
Man          : Wierd Pijters Hilarides afkomstig van Witmarsum
Vrouw       : Itske Jelles Ekema afkomstig van IJlst

kinderen uit dit huwelijk: WIERD PIETERS en IDSKE JELLES
 

  a. Jelle, geboren Wommels 27-09-1790 en gedoopt Wommels en Hidaard 17-10-1790
  b. Pieter, geboren Wommels 15-10-1792 en gedoopt Wommels en Hidaard 04-11-1792   volgt VII.A
  c. Lolle, geboren Wommels 16-08-1794 en gedoopt Wommels en Hidaard 31-08-1794
  d. Douwe, geboren Wommels 22-10-1796 en gedoopt Wommels en Hidaard 06-11-1796
     
VI.C Sytske Pieters Hilarides, geboren 05-09-1772 en gedoopt Witmarsum 27-09-1772

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Sytse Hilarides, geboren Witmarsum ca. 1799, trouwt Wonseradeel 27-10-1827 Heintje Heins Postma, oud 21 jaar, geboren Pingjum, dochter van Hein Baukes Postma en Rinske Pieters Koopmans
     
     
VI.D Pieter Pieters Hilarides, boereknegt, geboren 17-03-1787 en gedoopt Arum 15-04-1787, overleden Witmarsum 18-11-1854, trouwt (1) maire Arum 29-05-1813 Baukjen Scheltes Hilarides, geboren Pingjum 31-1-1790 en gedoopt aldaar 21-02-1790, overleden Wonseradeel 23-06-1835, dochter van Schelte Lammerts Hilarides en Grijtie Johannes Bangma, trouwt (2) Wonseradeel 23-02-1837 Ymkjen Cornelis de Boer, geboren Zurich ca. 1811, overleden Wonseradeel 28-12-1853, dochter van Cornelis Douwes de Boer en Jantje Jans Rienstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lambertus Pieters Hilarides, geboren Pingjum 08-08-1814, trouwt Wonseradeel 08-05-1841 Gerkjen Aukes Doornbos, oud 25 jaar, geboren Witmarsum, dochter van Auke Hayes Doornbos en Dieuwke Watzes Hibma
  b. Schelte Pieters Hilarides, geboren Pingjum 24-06-1817, trouwt Wonseradeel 24-05-1851 Sibbeltje Jochems Seekles, oud 24 jaar, geboren Witmarsum, dochter van Jochem Seekles en Lamkjen Hessels Gortstra
 
kinderen uit 1e huwelijk:
 
  c. Symontje Hilarides, geboren Witmarsum 25-05-1837, trouwt (1) Wonseradeel 18-05-1861 Sytze Sibles Buwalda, oud 45 jaar, geboren Witmarsum, zoon van Sible Jans Buwalda en Tjamkje Sjoerds Brantsma, trouwt (2) Sneek 17-01-1868 Eelke Bouma, oud 33 jaar, geboren Sneek, dochter van Jelle Bouma en Eelkje Douwes van Dijk
Jantje Hilarides, geboren Witmarsum 18-07-1838, trouwt Wonseradeel 29-10-1859 Jacob Ales Visser, oud 45 jaar, geboren Tzum, zoon van Ale Pieters Visser en Antje Melles van Dijk
  d. Pieter Hilarides, geboren 14-09-1839
  e. Cornelis Pieters Hilarides, oud 23 jaar, geboren Witmarsum, trouwt (1) Wonseradeel 04-06-1864 Lijsbeth Hayes Blanksma, oud 22 jaar, geboren Pingjum, dochter van Haye Cornelis Blanksma en Symontje Dirks van der Ploeg, trouwt (1) Wonseradeel 29-12-1866 Bregtje Pieters Kooyenga, oud 24 jaar, geboren Witmarsum, dochter van Pieter Franses Kooyenga en Antje Jacobs Hoitinga
     
VI.E Hein Pieters Hilarides, geboren 02-07-1790 en gedoopt Witmarsum 25-07-1790, overleden Bolsward 25-05-1880, weduwnaar, trouwt mairie Arum 19-03-1814 Wytske Kornelis de Meer, oud 22 jaar, geboren Pingjum, dochter van Kornelis Dirks de Meer en Jetske Hanses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Hilarides, geboren 12-03-1818
  b. Cornelis Hilarides, geboren 30-11-1819
  c. Sytse Hilarides, geboren 02-12-1821
  d. Kornelis Hilarides, geboren 09-12-1825
  e. Aafke Hilarides, geboren 28-02-1829
  f. Symon Hilarides, geboren 13-07-1831
  g. Dirk Hilarides, geboren 12-09-1833
  h. Tjeerd Hilarides, geboren 15-05-1837
  i. Cornelis Hilarides, geboren 28-10-1840
  j. Hein Hilarides, geboren 08-09-1846
  k. Aukjen Hilarides, geboren 06-06-1851
     
VI.F Tjeerd Pieters Hilarides, geboren 08-01-1792 en gedoopt Witmarsum 05-02-1792, overleden Arum 03-02-1875, trouwt (1) Wonseradeel 23-05-1818 Wytske Sjoerds Wiersma, oud 19 jaar, dochter van Sjoerd Nannes en Sybrig Meinderts, trouwt (2) Wonseradeel 04-09-1824 Aaltje Boukes Boukema, oud 27 jaar, geboren Tzum, dochter van Bouke Fransen en Doedje Klazes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sybrig Hilarides, geboren 16-04-1819
  b. Sybrig Hilarides, geboren 28-10-1820
  c. Symontje Hilarides, geboren 22-01-1822
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Pieter Hilarides, geboren 25-01-1825
  e. Duttje Hilarides, geboren 20-07-1826
  f. Aukjen Hilarides, geboren 23-05-1831
  g. Baukje Hilarides, geboren 05-07-1833
  h. Geertje Hilarides, geboren 24 maart 1836
     
VI.G Lammert Scheltes Hilarides, geboren Pingjum 10-02-1791 en gedoopt aldaar 02-03-1791, overleden Wonseradeel 12-07-1855, trouwt Wonseradeel 08-05-1830 Maaike Johannes Bakker, geboren Witmarsum 28-11-1803, overleden Wonseradeel15-02-1848, dochter van Johannes Symons Bakker en Sibbeltje Reinders
     
     
VII.A Pieter Wierds Hylarides, geboren Wommels 15-10-1792 en gedoopt Wommels en Hidaard 04-11-1792, overleden Wymbritseradeel 27-01-1867, trouwt Hennaarderadeel 03-01-1818 Rinske Fongers Ringnalda, geboren ca. 1795, overleden Wymbritseradeel 08-06-1879, dochter van

uit dit huwelijk:
 

  a. Wierd Pieters Hylarides, geboren Wymbritseradeel 20-11-1821   volgt VIII
     
VIII. Wierd Pieters Hylarides, geboren Wymbritseradeel 20-11-1821, overleden Wonseradeel 16-11-1898, trouwt Wonseradeel 07-01-1858 Jantje Wybrens Boorsma, geboren Witmarsum 07-10-1816, overleden Wonseradeel 05-11-1867, dochter van Wybren Douwes Boorsma en Ytje Johannes Althusius

uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Wierds Hylarides, geboren Wonseradeel 14-03-1860   volgt IX
     
IX. Pieter Wierds Hylarides, geboren Wonseradeel 14-03-1860, overleden 17-11-1905, trouwt Wonseradeel10-05-1884 Mintje Abes Aukema, geboren Wonseradeel 14-03-1864, overleden Bolsward 08-11-1939, dochter van Abe Symons Aukema en Trijntje Paulus Bijlsma

uit dit huwelijk:
 

  a. Paulus Pieters Hylarides, geboren Wonseradeel 16-06-1899
     

contact

naar boven

disclaimer