GENEALOGIE HESSEL IDZES


 
     
I.

 

Ids Hessels trouwt NN

uit dit huwelijk:
 

  a. Hessel Idzes, gedoopt Ternaard 21-09-1638   volgt II
     
II.
 
Hessel Idzes, gedoopt Ternaard 21-09-1638, woonde 1675 te Blija, 1681 bedienaar doopsgez. gem Blija, vanaf 1683 tot 1700 boer te Holwerd (Hemminga-Sathe, gebruiker Gabbema-Sathe, overleden Holwerd 1705, trouwt (1) ca. 1675 Sjoukje Harmens, geboren ca. 1640, overleden ca. 1680, trouwt Holwerd 26-09-1682 Maycke Claese, geboren Holwerd ca. 1645, overleden na 1708, dochter van Klaas Klases en Janke Pieters

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a Ids Hessels, geboren Holwerd  na 12-1683   volgt III
     
III.
 
Ids Hessels, geboren Holwerd  na 12-1683, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, boer te Ternaard, 1711 lidmaat doopsgez. gem. Ternaard, vermaner 1731-1743, overleden Ternaard vr 01-1744, trouwt met derde proclamatie Ternaard 13-01-1709 Klaaske Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, geboren Ternaard, geboren Haima-Sathe, 1711 lidmaat doopsgez. gem Holwerd, Blija en Vischbuurt, overleden vr 01-1744, dochter van Jacob Sjoerds en Antie Lieuwes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard 1612-1811, Hiaat 1619-1635 - Inventarisnr.: DTB 762
Vermelding : Derde proclamatie op 13 januari 1709 in Ternaard
Man          : Ids Hessels afkomstig van Holwerd
Vrouw       : Klaaske Jacobs afkomstig van Holwerd
Opmerking  : met attestatie naar elders

Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1709 - DTB nr:    762, 1612 - 1811
Vermelding:    Derde proclamatie van 13 januari 1709, Ternaard
Man:             Ids Hessels, Holwerd
Vrouw:          Klaaske Jacobs, Holwerd
NB:               Met attestatie naar elders

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob, geboren rondom 1710   zie verder genealogie Haima
  b. Janke
  c. Mayke
  d. Hessel, geboren Ternaard 1716   volgt IV
  e. Klaas, geboren Ternaard 1719   zie verder genealogie Monsma
     
IV. Hessel Idses, boer, geboren Ternaard 1716, overleden Holwerd vr 01-1782, trouwt Ternaard 29-04-1742 Trijntje Jans, bij huwelijk afkomstig van Klooster Anjum, overleden Holwerd 1754, dochter van Jan Sijmons en Tietske Lammerts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard 1612-1811, Hiaat 1619-1635 - Inventarisnr.: DTB 762
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 april 1742 in Ternaard
Man          : Hessel Idses afkomstig van Ternaard
Vrouw       : Trijntie Jans afkomstig van Klooster Anjum

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 53
Hessel Idses, Het Bildt -
Plaats: St. Annaparochie  /   Omschrijving: boer; goed beslag
Gezin volw: 5 en kind: 3   /   Aanslag: 21-12-0
Verhoging: ---                /   Vermogen: ---

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren ca. 1745   zie verder genealogie Hesling - Hesseling
  b. Ids, geboren ca. 1747   zie verder genealogie Bierma
  c. Tjietske Hessels Bierma, geboren ca. 1749, overleden Blija 09-05-1820, trouwt Blija na 01-1768 Jan Jansen Posthumus de jonge ook vermeld als Jan Jansens Unema, geboren Blija ca. 1744, overleden aldaar 15-08-1810, zoon van Jan Jansen Posthumus de oude en Siouck Oeges
  d. Japik Hessels, geboren ca. 1752, overleden Holwerd 1782
     

contact

naar boven

disclaimer