GENEALOGIE JONKER


 
zie voor voorgeslacht I. Rein Tjerks Jonker: Genealogie Oege Tjerks
     
I. Rein Tjerks Jonker, gedoopt Idaard 08-12-1765, overleden 19-08-1848, gehuwd, zoon van Tjerk Oeges en Trijntje Reins, trouwt Idaard 21-10-1792 Tjerkje Dirks, bij huwelijk afkomstig van Idaard

Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, 1792 - DTB nr:     428, 1659 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 oktober 1792, Idaard
Man:          Rein Tjerks, Idaard
Vrouw:       Tjerkjen Dirks, Idaard

Familienamen 1811 - Mairie Roordahuizum,1 fol. 66
Jonker, Rein Tjerks, Wartena - Mairie Roordahuizum,1 fol. 66
k. Dirk 17, Tjerk 14, Arjen 11, Sytze 6, Trijntje 14 weken

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Durk Reins Jonker, geboren Grouw 12-03-1794 en gedoopt aldaar 13-04-1794   volgt II.A
  b. Tjerk Reins Jonker, geboren Grouw 29-04-1797 en gedoopt aldaar 21-05-1797   volgt II.B
  c. Arjen Reins Jonker, geboren Grouw 15-10-1799 en gedoopt aldaar 17-11-1799   volgt II.C
  d. Sijtze Reins Jonker, geboren Wartena 01-05-1805 en gedoopt Warga 19-05-1805   volgt II.D
  e. Trijntje Reins Jonker, geboren Idaarderadeel 24-09-1811, overleden aldaar 15-09-1829
     
II.A Durk Reins Jonker, geboren Grouw 12-03-1794 en gedoopt aldaar 13-04-1794, trouwt Leeuwarderadeel 06-05-1819 Tjitske Tjisses Koldijk, geboren Warga 15-01-1792 en gedoopt Warga 04-03-1792, overleden Leeuwarden 07-01-1859, dochter van Tjisse Gyalts Koldijk en Nieske Tjeerds Bruinsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjisse Durks Jonker, geboren Idaarderadeel 17-03-1820   volgt III.A
  b. Rein Durks Jonker, geboren Leeuwarden 10-01-1822   volgt III.B
  c. Tjerkjen Durks Jonker, geboren Leeuwarden 01-12-1823
  d. Wopke Durks Jonker, geboren Leeuwarden 01-08-1825, overleden aldaar 01-10-1826
  e. Wopke Durks Jonker, geboren Leeuwarden 27-01-1827   volgt III.C
  f. Tjeerd Durks Jonker, geboren Leeuwarden 06-05-1831, overleden aldaar 15-04-1841
  g. Nieske Durks Jonker, geboren Leeuwarden 24-01-1833, overleden Leeuwarderadeel 10-01-1917, trouwt Leeuwarderadeel 15-05-1861 Herke Theunis Stuit, geboren Lekkum 12-07-1831, overleden Leeuwarderadeel 18-08-1898, zoon van Theunis Deddes Stuit en Aaltje Herkes Ringma
     
II.B Tjerk Reins Jonker, geboren Grouw 29-04-1797 en gedoopt aldaar 21-05-1797, trouwt Idaarderadeel 26-06-1820 Japke Freerks Stienstra, geboren Warga ca. 1800, dochter van Freerk Betzes Stienstra en Dieuwke Jacobs

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rein Tjerks Jonker, geboren Warga 23-11-1821   volgt III.D
  b. Freerk Tjerks Jonker, geboren Warga 14-04-1823, overleden Idaarderadeel 07-08-1847, ongehuwd
  c. Tjerk Tjerks Jonker, geboren Warga 13-02-1825   volgt III.E
  d. Dieuwke Tjerks Jonker, geboren Warga 27-09-1827, trouwt (1) Idaarderadeel 26-05-1855 Pieter Klazes Hiemstra, geboren Warga 23-06-1826, zoon van Klaas Douwes Hiemstra en Trijntje Pieters Kamstra
  e. Hendrik Tjerks Jonker, geboren Wartena 25-07-1832   volgt III.F
  f. Trijntje Tjerks Jonker, geboren Wartena 21-05-1835, trouwt Idaarderadeel 21-05-1863 Doeye Barteles Castelein, geboren Tietjerk 24-12-1834, zoon van Bartele Wopkes Castelein en Neeltje Sjoerds Miedema
  g. Durk Tjerks Jonker, geboren Wartena 18-11-1837, overleden Idaarderadeel 22-12-1860, ongehuwd
     
II.C Arjen Reins Jonker, geboren Grouw 15-10-1799 en gedoopt aldaar 17-11-1799, overleden Tietjerksteradeel 17-06-1839, trouwt Idaarderadeel 29-01-1828 Tietje Siedzes Bijlsma, geboren Wartena 21-10-1807, overleden Utingeradeel 27-03-1886, dochter van  Sieds Johannes Bijlsma en Trijntje Ruurds Bergsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjerkje Arjens Jonker, geboren Grouw 14-05-1828, trouwt Idaarderadeel 15-03-1855 Anne Arends Rienstra, oud 32 jaar, geboren Oldeboorn, zoon van Arend Theunis Rienstra en Tettje Thijssens Visser
  b. Sieds Arjens Jonker, geboren Grouw 06-02-1830   volgt III.G
  c. Trijntje Arjens Jonker, geboren Grouw 19-11-1832, trouwt Idaarderadeel 29-05-1858 Willem Hendrik Renger, oud 22 jaar, geboren Grouw, zoon van Jan Hendrik Renger en Angeneza Gerrits Zantman
  d. Rein Arjens Jonker, geboren Grouw 20-01-1835   volgt III.H
     
II.D Sijtze Reins Jonker, geboren Wartena 01-05-1805 en gedoopt Warga 19-05-1805, trouwt Idaarderadeel 26-05-1831 Wietske Jelkes de Heer, oud 22 jaar, geboren Wartena, dochter van Jelke Jans de Heer en Hiske Binnerts Kleinhuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rein Sytzes Jonker, geboren Wartena 08-04-1832   volgt III.I
  b. Jelke Sytzes Jonker, geboren Wartena 07-01-1834   volgt III.J
  c. Tjerkje Sytzes Jonker, geboren Idaarderadeel 22-10-1835,  overleden aldaar 31-05-1851
  d. Jan Sytzes Jonker, geboren Wartena 22-04-1838   volgt III.K
  e. Hidde Sytzes  Jonker, geboren Wartena 09-09-1840   volgt III.L
  f. Arjen Sytzes Jonker, geboren Wartena 02-01-1844   volgt III.M
  g. Tjerk Sytzes Jonker, geboren Wartena 13-06-1846, overleden aldaar 29-05-1847
  h. Tjerk Sytzes Jonker, geboren Wartena 08-05-1849   volgt III.N
     
III.A Tjisse Durks Jonker, geboren Idaarderadeel 17-03-1820, overleden Leeuwarden 19-12-1895, weduwnaar, trouwt Leeuwarden 21-05-1848 Janke Eelkes van der Meer, geboren Tietjerksteradeel 05-01-1824, dochter van Eelke Sytzes van der Meer en Rinske Meintes Siksma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinske Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 23-02-1849, overleden aldaar 28-03-1891, gehuwd, trouwt Leeuwarden 18-05-1873 Boyen Luxen
  b. Tjitske Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 18-05-1851, trouwt Leeuwarderadeel 19-04-1873 Jochum Pagels, oud 24 jaar, geboren Deinum, zoon van Johannes Romkes Pagels en Wytske Jochums Algera
  c. Durk Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 24-01-1853   volgt IV.A
  d. Eelke Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 18-09-1855, overleden aldaar 18-05-1936, ongehuwd
  e. Sytze Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 14-11-1857   volgt IV.B
  f. Rein Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 15-11-1860
  g. Tietje Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 05-04-1863, overleden aldaar 26-03-1931, gehuwd, trouwt Leeuwarden 12-05-1883 Sybe Johannes Veninga
  h. Tjerkje Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 18-08-1865, trouwt Leeuwarderadeel 09-05-1891 Johannes de Jager, oud 28 jaar, geboren Akkerwoude, zoon van Daniel Ates de Jager en Leelke Annes Annema
  i. Sjoerd Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 25-05-1867   volgt IV.C
     
III.B Rein Durks Jonker, geboren Leeuwarden 10-01-1822, trouwt Leeuwarderadeel 13-05-1852 Geertje Wygers Veenstra, oud 28 jaar, geboren Tietjerk, dochter van Wyger Keimpes Veenstra en Maaike Geerts van der Veen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Durk Reins Jonker, geboren Leeuwarderadeel 28-12-1853   volgt IV.D
  b. Wieger Reins Jonker, geboren Leeuwarden 22-04-1856, overleden aldaar 22-12-1935, ongehuwd
  c. Maaike Reins Jonker, geboren Leeuwarden 14-09-1859, trouwt Leeuwarderadeel 22-05-1886 Anne Jacobus Boxum, geboren Akkrum ca. 1856, zoon van Jacob Hendriks Boxum en Trijntje Gerbens Rodenburg
     
III.C Wopke Durks Jonker, geboren Leeuwarden 27-01-1827, overleden Leeuwarderadeel 30-08-1900, trouwt Leeuwarderadeel 13-05-1852 Setske Rinderts Huizinga, geboren Wirdum 18-04-1827, overleden Leeuwarderadeel 20-11-1881, dochter van Rindert Sjoukes Huizinga en Akke Hayes Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske Wopkes Jonker, geboren Lekkum 11-03-1853, trouwt Leeuwarderadeel 09-05-1878 Jan Sjoerds Stienstra, oud 24 jaar, geboren Jelsum, zoon van Sjoerd Pieters Stienstra en Ytje Jans Korf
  b. Durk Wopkes Jonker, geboren Lekkum 05-03-1856, overleden aldaar 31-07-1858
  c. Durkje Wopkes Jonker, geboren Lekkum 06-03-1859, overleden aldaar 17-08-1863
  d. Akke Wopkes Jonker, geboren Lekkum 27-04-1863, trouwt Leeuwarderadeel 05-05-1887 Pieter Kooistra, oud 23 jaar, geboren Cornjum, zoon van Romke Jans Kooistra en Elisabeth Jacobs Wagenaar
  e. Durk Wopkes Jonker, geboren Lekkum 19-11-1864   volgt IV.E
  f. Rindertje Wopkes Jonker, geboren Lekkum 05-02-1868
     
III.D Rein Tjerks Jonker, geboren Warga 23-11-1821, overleden Idaarderadeel 27-11-1861, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 14-05-1846 Meinsk Siepkes Hotsma, oud 22 jaar, geboren Wartena, dochter van Siepke Uiltjes Hotsma en Hylkje Hendriks Kooistra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Japke Jonker, geboren Wartena 26-03-1847, overleden aldaar 10-04-1847
  b. Freerk Jonker, geboren Wartena 21-03-1848, overleden Leeuwarden 01-08-1919, trouwt Idaarderadeel 31-05-1879 Antje Minnes Hofstra, oud 25 jaar, geboren Nes, dochter van Minne Symons Hofstra en Trijntje Gooitzens Harmensma
  c. Sypke Jonker, geboren Wartena 08-04-1850, overleden Leeuwarden 16-11-1928, trouwt (1) Leeuwarderadeel 27-05-1876 Susanna Maria Swart, oud 19 jaar, geboren Wirdum, dochter van Johannes Swart en Elisabeth Hoekstein, trouwt (2) Idaarderadeel 03-07-1912 Durkje IJsselstein, oud 63 jaar, geboren  Wartena, dochter van Sjoerd Wybrens IJsselstein en Hiske Sytzes Sytsma
  d. Japke Jonker, geboren Wartena 06-03-1853, trouwt Idaarderadeel 21-04-1877 Johannes Gooyes Brouwer, oud 20 jaar, geboren Grouw, zoon van Gooye Gerbens Brouwer en Feikje Johannes van der Schaaf
  e. Abe Jonker, geboren Wartena 22-04-1855, trouwt Idaarderadeel 21-05-1881 Hinke Eeltjes Draaisma, oud 25 jaar, geboren Grouw, dochter van Eeltje Hilles Draaisma en Wytske Jacobs van der Weide
  f. Tjerk Jonker, geboren Wartena 10-09-1857, overleden Idaarderadeel 26-09-1874
  g. Yde Jonker, geboren Wartena 09-06-1860, trouwt Idaarderadeel 30-05-1885 Jetske Braak, oud 26 jaar, geboren Grouw, dochter van Age Hilles Braak en Trijntje Eeltjes van den Berg
     
III.E Tjerk Tjerks Jonker, geboren Warga 13-02-1825, trouwt Idaarderadeel 10-05-1849 Immigjen Ypes Veensma, oud 19 jaar, geboren Wartena, dochter van Ype Willems Veensma en Gepke Sybrens Schuurmans, trouwt (2) Idaarderadeel 11-11-1875 Hylkje Hotzes Simonides, oud 35 jaar, geboren Hardegarijp, dochter van Hotse Hylkes Simonides en Lijsbert Sybes Bandstra, trouwt (3) Idaarderadeel 09-09-1886 Wytske Visser, oud 61 jaar, geboren Garijp, dochter van Harmen Baukes Visser en Wytske Halbes Swerver

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Japke Jonker, geboren Wartena 23-02-1850, overleden aldaar 16 april 1850
  b. Japke Jonker, geboren Wartena 30-05-1851, trouwt Idaarderadeel 04-05-1870 Rintje Klazes de Wal, oud 27 jaar, geboren Wartena, zoon van Klaas Rintjes de Wal en Tettje Jelles Kleinhuis
  c. Gepke Jonker, geboren Wartena 11-11-1852, trouwt Idaarderadeel 20-05-1875 Jelle Meintes Sixma, oud 24 jaar, geboren  Warga, zoon van Meinte Jelles Sixma en Fyke Eeltjes Roorda
  d. Tjerkje Jonker, geboren Wartena 11-03-1855, overleden Rauwerderhem 13-01-1937, trouwt Idaarderadeel 26-04-1877 Philippus Feddes Hannema, oud 30 jaar, geboren Arum, zoon van Fedde Philippus Hannema en Dieuwke Ages Bleeker
  e. Eeke Jonker, geboren Wartena 19-03-1857, overleden aldaar 16-10-1857
  f. Eeke Jonker, geboren  Wartena 30-08-1858, overleden Leeuwarden 22-03-1931, trouwt Idaarderadeel 16-05-1883 Jelle Johannes van der Zwaag, oud 23 jaar, geboren Grouw, zoon van Johannes Brugts van der Zwaag en Japke Pieters van der Meer
  g. Ype Jonker, geboren Wartena 25-03-1860, overleden aldaar 03-03-1861
  h. Ypkje Jonker, geboren Wartena 01-08-1861, trouwt Idaarderadeel 03-05-1882 Uiltje Martens Veenema, oud 24 jaar, geboren Wartena, zoon van Marten Uiltjes Veenema en Rinske Roels Walda
  i. Reintje Jonker, geboren Wartena 21-09-1865, overleden Rauwerderhem 01-05-1938, trouwt Idaarderadeel 11-05-1889 Willem van Dijk, oud 25 jaar, geboren Kortezwaag, zoon van Kornelis Willems van Dijk en Fokeltje Jans Faber
  j. Grietje Jonker, geboren Wartena 09-10-1867, trouwt Idaarderadeel 25-05-1895 Hette de Jong, oud 25 jaar, geboren Grouw, zoon van Hans Sytzes de Jong en Geertje Hettes de Vries
  k. Hendrikje Jonker, geboren Wartena 08-01-1870
  l. Jacob Jonker, geboren Wartena 10-10-1871, trouwt Idaarderadeel 02-10-1897 Zwaantje Grossoo, oud 25 jaar, geboren Irnsum, dochter van Bernardus Grossoo en Grietje Spaanstra
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  m. Hotze Jonker, geboren Wartena 16-05-1876, trouwt Idaarderadeel 25-10-1900 Antje Hempenius, oud 21 jaar, geboren Wartena, dochter van Tjerk Hempenius en Boukje de Haan
  n. Tjerk Jonker, geboren Wartena 20-05-1878
  o. Simen Jonker, geboren Wartena 30-05-1880, overleden aldaar 15-12-1880
  p. Simon Jonker, geboren Wartena 10-12-1882, trouwt (1) Idaarderadeel 08-05-1909 Rinske Lantinga, oud 25 jaar, geboren Warga, dochter van Bonne Ottes Lantinga en Akke Luitzens de Haan, trouwt (2) Idaarderadeel 13-05-1915 Geiske Andringa, oud 27 jaar, geboren Grouw, dochter van Andries Sybrens Andringa en Jitske Riemersma
     
III.F Hendrik Tjerks Jonker, geboren Wartena 25-07-1832, trouwt Idaarderadeel 24-05-1860 Berber Kornelis Visser, oud 29 jaar, geboren Wartena, dochter van Kornelis Minzes Visser en Dieuwke Theunis Kooistra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Durks Jonker, geboren Idaarderadeel 12-06-1861
  b. Kornelis Jonker, geboren Idaarderadeel 10-02-1863
  c. Dieuwke Jonker, geboren Idaarderadeel 13-12-1866
     
III.G Sieds Arjens Jonker, geboren Grouw 06-02-1830, trouwt Idaarderadeel 14-05-1859 Antje Cornelis Wartena, geboren Goutum 15-05-1835, zoon van Cornelis Wybrens Wartena en Jitske Gaukes Sixma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Jonker, geboren Wartena 01-09-1860, trouwt Idaarderadeel 02-06-1883 Dieuwke Jans Kooi, oud 20 jaar, geboren Boornbergum, dochter van Jan Jans Kooi en Jitske Douwes Sietsma
  b. Arjen Jonker, geboren Wartena 10-04-1863
  c. Jitske Jonker, geboren Wartena 03-08-1864, trouwt Idaarderadeel 03-06-1897 Jan Dijkman, oud 34 jaar, geboren Ferwerd, zoon van Aafke Jacobs Dijkman
  d. Rein Jonker, geboren Wartena 28-12-1866, trouwt Idaarderadeel 17-12-1891 Antje de Jong, oud 23 jaar, geboren Warga, dochter van Reinder Wytzes de Jong en Tietje Roelofs Buimer
  e. Tietje Jonker, geboren Wartena 26-09-1869, trouwt Idaarderadeel 23-11-1893 Broer Haayes Haytsma, oud 24 jaar, geboren Garijp, zoon van Haaye Haytsma en Trijntje Broers Roorda
  f. Geertje Jonker, geboren Wartena 17-04-1872, trouwt Idaarderadeel 14-05-1898 Kornelis Kasje, oud 25 jaar, geboren Warga, zoon van Libbe Johannes Kasje en Aaltje Kornelis de Groot
  g. Wybren Jonker, geboren Wartena 17-04-1872, trouwt Idaarderadeel 14-05-1898 Jacoba van der Mark, oud 25 jaar, geboren Warga, dochter van Johannes van der Mark en Tiele Jonker
  h. Tjerkje Jonker, geboren Wartena 06-02-1874, trouwt Idaarderadeel 16-05-1895 Klaas Rinsma, oud 25 jaar, geboren Swichum, zoon van Geert Klazes Rinsma en Trijntje Sjoukes Rijpstra
  i. Rinze Jonker, geboren Wartena 30-06-1876, trouwt Idaarderadeel 19-05-1900 Wipkje Veenstra, oud 20 jaar, geboren Zwaagwesteinde. dochter van Pieter Dirks Veenstra en Fokje Gerbens Boskma
  j. Katrinus Jonker, geboren Wartena 24-06-1879, overleden Rauwerderhem 16-02-1936, trouwt Idaarderadeel 07-06-1902 Aukje van der Wal, oud 21 jaar, geboren Grouw, dochter van Eeltje Jentjes van der Wal en Tjipkje Hendriks Atema
     
III.H Rein Arjens Jonker, geboren Grouw 20-01-1835, trouwt Idaarderadeel 08-11-1866 Jeltje Pieters Eisenga, oud 23 jaar, geboren Uitgeest, dochter van Pieter Gerrits Eisenga en Trijntje Meinders de Groot
     
III.I Rein Sytzes Jonker, geboren Wartena 08-04-1832, trouwt Idaarderadeel 21-03-1861 Jitske Jelles Palma, oud 28 jaar, geboren Wirdum. dochter van Jelle Jentjes Palma en Wypkje Klazes Jorritsma
     
III.J Jelke Sytzes Jonker, geboren Wartena 07-01-1834, trouwt Idaarderadeel 08-05-1861 Hinke Pieters Spoelstra, oud 25 jaar, geboren Warga, dochter van Pieter Gerrits Spoelstra en Ruttje Rinzes de Boersma
     
III.K Jan Sytzes Jonker, geboren Wartena 22-04-1838, trouwt (1) Idaarderadeel 19-05-1864 Akke Fokkes de Jong, oud 22 jaar, geboren Warga, dochter van Fokke Piebes de Jong en Sjoerdtje Reids de Jong, trouwt (2) Leeuwarderadeel 28-04-1887 Geertje de Wit, oud 47 jaar, geboren Wirdum, dochter van Kornelis Jans de Wit en Klaaske Gerbens Jepkema
     
III.L Hidde Sytzes  Jonker, geboren Wartena 09-09-1840, trouwt Idaarderadeel 19-05-1869 Renske Eeltjes Roorda, oud 26 jaar, geboren Warga, dochter van Eeltje Sjoerds Roorda en Dieuwke Klazes Voskuil
     
III.M Arjen Sytzes Jonker, geboren Wartena 02-01-1844, trouwt Idaarderadeel 18-05-1870 Baukjen Johannes van der Meer, oud 25 jaar, geboren Oudega SMA, dochter van Johannes Hendriks van der Meer en Hiltje Durks Nicolai
     
III.N Tjerk Sytzes Jonker, geboren Wartena 08-05-1849, trouwt Idaarderadeel 19-05-1877 Geeske Theunis van der Veen, oud 20 jaar, geboren Gorredijk, dochter van Theunis Lammerts van der Veen en Janke Jans Heida
     
IV.A Durk Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 24-01-1853, overleden Tietjerksteradeel 23-01-1933, weduwnaar, trouwt Leeuwarderadeel 17-05-1879 Sjoukje Hylkes Douma, oud 27 jaar, geboren Hallum, dochter van Hylke Douma en Saakje Franzes Tamminga
     
IV.B Sytze Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 14-11-1857, trouwt Leeuwarden 05-01-1881 Willemke Pieters Rypkema, geboren Tietjerksteradeel 02-06-1858, dochter van Pieter Wybes Rypkema en Hinke Edzes Westra
     
IV.C Sjoerd Tjisses Jonker, geboren Leeuwarden 25-05-1867, trouwt Leeuwarden 23-05-1896 Minke Alles de Jager
     
IV.D  Durk Reins Jonker, geboren Leeuwarderadeel 28-12-1853, overleden Leeuwarden 25-03-1935, weduwnaar
     
IV.E Durk Wopkes Jonker, geboren Lekkum 19-11-1864, trouwt Leeuwarderadeel 16-05-1891 Franske Faber, oud 24 jaar, geboren Stiens. zoon van Roelof Faber en Sytske Franses Vormer
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
     
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

contact

naar boven

disclaimer