GENEALOGIE MONSMA


Voor voorgeslacht I. Klaas Idzes zie: genealogie Ids Hessels
     
I. Klaas Idzes Hayma later vermeld als Monsma, boer op Sathe Hayma te Ternaard, Doopsgezind, geboren Ternaard ca. 1719, overleden aldaar ca. 1798, zoon van Ids Hessels en Klaaske Jacobs, trouwt Ternaard 05-09-1756 Akke Dirks Monsma, geboren Blija 15-04-1731, overleden Ternaard 01-04-1818, dochter van Dirk Cornelis en Trijntje Dirks

Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1756 - DTB nr: 762, 1612 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 september 1756, Ternaard
Man: Klaas Idses Hayma, Ternaard
Vrouw: Akke Dirks, Blija

Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1818
Overledene: Akke Durks - Overleden: 1 april 1818 - Wonende: Ternaard
  ab intestato erfgenamen zijn kinderen, kinds- en kleinkindskinderen:
- wijlen Antje Harmens (vrouw van Anne H. Martens, landbouwer Brantgum; moeder van minderjarige Antje, Harmen, Klaaske, Ymkje en Akke Annes Martens);
- Maaike (weduwe van Willem Johannes v.der Ley), landbouwersche Hallum, Sytske (vrouw van Jacob Symons Terpstra, landbouwer Ternaard) en
- wijlen Dirk Klases Monsma (man van Ytske Jans Hesling, landbouwersche Ternaard; vader van minderjarige Klaas, Hinke, Akke, Jantje en Antje Dirks Monsma);
- Barber (vrouw van Folkert Kornelis Botma, landbouwer Morra), Akke (vrouw van Jacob Jacobs Dijkstra, landbouwer Westergeest) en Trijntje Pieters Teernstra, aldaar (kinderen van wijlen Pieter Eesgers Teernstra en Janke Klases, in leven landbouwers aldaar);
- Cornelis Jorrits Posthumus, landbouwer Ferwerd;
- Akke Jans Wiersma (vrouw van Pieter Jans Haringa, landbouwer Holwerd);
- Jan Lieuwes Wiersma, vrijgezel Ternaard.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Klazes, geboren Ternaard ca. 1762, overleden Westergeest 1800, trouwt Westergeest -1-11-1791 Pieter Ædsges Teernstra, boer op "de Weerdeburen", geboren Teerns ca. 1748/49, overleden Westergeest 13-02-1813, zoon van Ædsge Dirks en Barber Martens
  b. Maaike Klazes Monsma, geboren Ternaard 03-02-1764, overleden Nieuwe Bildtzijl 22-04-1822, trouwt Ternaard 22-10-1786 Simon Klazes Sipma, geboren Ternaard 21-10-1761, overleden Nieuwe Bildtzijl 17-01-1807, zoon van Klaas Johannes en Aaltje Jans
  c. Durk, geboren Ternaard ca. 1769   volgt II
     
II. Durk Klazes Monsma, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, geboren Ternaard ca. 1769, overleden Westdongeradeel 27-08-1816, trouwt Doopsgezind Holwerd 27-05-1798 Ytske Jans Hesseling, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, geboren ca. 1773, overleden Westdongeradeel 12-07-1839, dochter van Jan Hessels en Renske Jans Posthumus

Trouwregister Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Vischbuurt, 1798 - DTB nr: 765, 1796 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 mei 1798, Holwerd
Man:    Durk Klases, Ternaard
Vrouw: Ytske Jans, Ternaard

Familienamen 1811 - Mairie Ternaard, fol. 15
Monsma, Durk Klazes, Ternaard
k. Klaas 6, Rinske 4, Akke 1

Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1839
Overledene: Ytske Jans  Hesseling - Overleden: 12 juli 1839 - Wonende: Ternaard
  66 jr; wed. Dirk K. Monsma; moeder van Klaas, landbouwer; wijlen Renske (vrouw van Pieter Jans van Dam, mr.broodbakker; moeder van minderjarige Dirk, Jan, Ytske en Renske Pieters van Dam); Akke (vrouw van Jan Grasma junior, executeur), Jantje (vrouw van Klaas Klaasesz, landbouwer) en Antje Dirks Monsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Durks Monsma, geboren Westdongeradeel ca. 1804   volgt III
  b. Rinske Durks Monsma, geboren Westdongeradeel ca. 1807 overleden aldaar 07-02-1838, trouwt Westdongeradeel 23-05-1829 Pieter Jans van Dam, meester broodbakker, geboren ca. 1805, overleden Westdongeradeel 25-05-1873
  c. Akke Durks Monsma, geboren Westdongeradeel ca. 1810, overleden aldaar 08-07-1860, trouwt Westdongeradeel 14-05-1833 Jan Jans Grasma, executeur, geboren Ternaard 11-12-1808, overleden aldaar 12-12-1877, zoon van Jan Jans Grasma en Renske Cornelis van der Wal
  d. Jantje Durks Monsma, geboren marie Ternaard 08-03-1813, trouwt Westdongeradeel 16-05-1839 Klaas Klaasesz, landbouwer, geboren Dokkum 23-05-1812, overleden 27-05-1860, 48 jaar, zoon van Jan Klaasesz en Renske Boekhout,
  e. Antje Durks Monsma, geboren Westdongeradeel 15-11-1815, trouwt Westdongeradeel 29-04-1841 Jan Sybrens Schippers, onderwijzer, geboren 1815, overleden Westdongeradeel 02-12-1885, gehuwd
     
III. Klaas Durks Monsma, geboren Westdongeradeel ca. 1804, overleden aldaar 14-10-1856, trouwt Westdongeradeel 07-09-1837 Rixtje Klaasesz, geboren Dokkum 09-11-1813, overleden Westdongeradeel 05-08-1892, dochter van Jan Klaasesz en Rinske Boekhout

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Renske Klazes Monsma, geboren Westdongeradeel 07-09-1838, overleden aldaar 21-05-1931, trouwt Westdongeradeel 26-05-1859 Dirk Jans Grasma, geboren ca. 1836, overleden Westdongeradeel 28-11-1919, zoon van Jan Jans Grasma en Akke Dirks Monsma
  b. Ytske Klazes Monsma, geboren Westdongeradeel 07-01-1841, vertrokken naar Pella (USA) 18-04-1889 trouwt Westdongeradeel 22-05-1862 Kornelis Klazes Heemstra, geboren 25-04-1841, vertrokken naar Pella (USA) 18-04-1889, zoon van Klaas Kornelis Heemstra en Grietje Mames Hiemstra
  c. Dirk Klazes Monsma, geboren Ternaard 26-09-1843   volgt IV
  d. Jan Klazes Monsma, geboren Ternaard 29-06-1846, overleden aldaar 21-12-1863
  e. Akke Klazes Monsma, geboren Ternaard 19-10-1849, overleden Westdongeradeel 11-12-1916, trouwt Westdongeradeel 14-06-1870 Wigger Dijkstra, geboren Nes 30-09-1845, overleden Westdongeradeel 13-07-1897, zoon van Pieter Gerrits Dijkstra en Trijntje Wiggers Heerma
     
IV. Dirk Klazes Monsma, molenaar, geboren Ternaard 26-09-1843, vertrokken naar Pella (USA) 18-04-1889, trouwt (1) Westdongeradeel 21-06-1864 Saakje Dijkstra, geboren Nes (WD) 08-01-1844, overleden Ternaard 27-08-1877, dochter van Pieter Gerrits Dijkstra en Trijntje Wiggers Heerma, trouwt (2) Westdongeradeel 16-05-1879 Sytske Berends Memerda, geboren Brantgum 24-03-1844, vertrokken naar Pella (USA) 18-04-1889, dochter van Berend Douwes Memerda en Dorothea Allegonda Posthumus

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Trijntje Monsma, geboren Ternaard 19-07-1867
  b. Klaas Monsma, geboren Ternaard 11-08-1869
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Berend Monsma, geboren Ternaard 27-02-1880, overleden aldaar 21-08-1880
  d. Berend Monsma, geboren Ternaard 01-01-1882
  e. Rixtje Monsma, geboren Ternaard 30-11-1883
     

contact

naar boven

disclaimer