GENEALOGIE NAUTA


     
I. Willem Klazes, bij huwelijk afkomstig van Menaldum, trouwt Menaldum 17-01-1745 Jeltje Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Menaldum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum 1665-1811 - Inventarisnr.: 520
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 januari 1745 in Menaldum
Man          : Willem Clases afkomstig van Menaldum
Vrouw       : Jeltie Jacobs afkomstig van Menaldum

Quotisatiekohieren 1749 - Menaldumadeel, fol. 19v
Willim Clases, Menaldumadeel
Plaats:  Beetgum             /   Omschrijving:  arm
Gezin volw:  2 en kind: 2   /   Aanslag:  19-13-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: --
                

uit dit huwelijk:
 
  a. Klaas Willems Nauta, geboren ca. 1748   volgt II
     
II. Klaas Willems Nauta, gardenier, bij huwelijk afkomstig van Beetgum, geboren ca. 1748, overleden Engelum 31-07-1815, trouwt Beetgum 12-04-1772 Trijntje Jochums Postma, bij huwelijk afkomstig van Beetgum, geboren Drachten ca. 1745, overleden Engelum 13-02-1829

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, Hiaten - Inventarisnr.: DTB 501
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 april 1772 in Beetgum
Man          : Klaas Willems afkomstig van Beetgum
Vrouw       : Trijntje Jochems Postma afkomstig van Beetgum

1815 Marssum, notaris P.J. Mebius - Koopakte
Inv. nr. 102007 - repertoire nr. 64 d.d. 23 juli 1815
Betreft de verkoop van een "Snikschip", koopsom fl. 300
- Klaas Willems Nauta te Engelum, gehuwd met Trijntje Jochums Postma, verkoper
- Willem Klazes Nauta te Engelum, gehuwd met Grietje Klazes de Vries, koper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Klazes Nauta, geboren 08-08-1774 en gedoopt Engelum 18-09-1774, overleden Menaldumadeel 21-04-1844, trouwt Engelum 06-10-1793 Johannes IJsbrands de Vries, bij huwelijk afkomstig van Engelum, gardenier, geboren ca. 1765, overleden Menaldumadeel 12-06-1817
  b. Willem Klazes Nauta, geboren 01-09-1777 en gedoopt Engelum 28-09-1777   volgt III
  c. Hiltie Klazes Nauta, geboren 18-11-1779 en gedoopt Engelum 12-12-1779, overleden Menaldumadeel 19-09-1859, weduwe, trouwt Menaldumadeel (mairie Menaldum) 30-12-1815 Jan Gerbens Zijlstra, geboren Marssum ca. 1774, zoon van Gerben Pieters en Tjitske Ates
  d. Baukje Klazes Nauta, geboren 04-04-1782 en gedoopt Engelum 28-04-1782, overleden Menaldumadeel 07-05-1846, weduwe, trouwt Menaldumadeel (mairie Marssum) 06-06-1816 Elias Jacobs Hempenius, weduwnaar van Klaaske Klazes Nauta, geboren 12-08-1790 en gedoopt Engelum 29-08-1790, zoon van Jacob Sikkes en Hendrikje Jacobs
  e Jochem Klazes, geboren 30-08-1785 en gedoopt Engelum 09-10-1785, overleden aldaar 21-03-1805
  f. Trijntje, geboren 08-08-1788 en gedoopt Engelum 21-09-1788
  g. Klaaske Klazes Nauta, geboren 20-10-1791 en gedoopt Engelum 27-11-1791, overleden Menaldumadeel (mairie Marssum) 12-01-1814, trouwt Menaldumadeel (mairie Marssum) 20-03-1813 Elias Jacobs Hempenius, geboren 12-08-1790 en gedoopt Engelum 29-08-1790, zoon van Jacob Sikkes en Hendrikje Jacobs
     
III. Willem Klazes Nauta, geboren 01-09-1777 en gedoopt Engelum 28-09-1777, overleden Menaldumadeel 22-09-1838, trouwt Engelum 04-12-1808 Grietje Klazes de Vries, geboren 05-06-1785 en gedoopt Engelum 26-06-1785, overleden Menaldumadeel 01-11-1832, dochter van Klaas Thijssens de Vries en Gertje Sjoerds

Trouwregister Hervormde gemeente Engelum, 1808 - DTB nr:     514, 1645 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 december 1808, Engelum
Man:          Willem Klases, Engelum
Vrouw:       Grietje Klases, Engelum

1815 Marssum, notaris P.J. Mebius - Koopakte
Inv. nr. 102007 - repertoire nr. 64 d.d. 23 juli 1815
Betreft de verkoop van een "Snikschip", koopsom fl. 300
- Klaas Willems Nauta te Engelum, gehuwd met Trijntje Jochums Postma, verkoper
- Willem Klazes Nauta te Engelum, gehuwd met Grietje Klazes de Vries, koper

1816 Marssum, notaris P.J. Mebius - Verhuring
Inv. nr. 102008 - repertoire nr. 87 d.d. 20 juli 1816
Betreft land te Engelum, huursom fl. 157 per jaar
- Hendrik Annes van der Hogt te Engelum, in kwaliteit als diaken van Engelum
- Klaas Klazes Klazens te Engelum, in kwaliteit als diaken van Engelum
- De Diaconie van Engelum, verhuurder
- Willem Klazes Nauta te Engelum, huurder

1817 Marssum, notaris P.J. Mebius - Verhuring
Inv. nr. 102009 - repertoire nr. 104 d.d. 21 augustus 1817
Betreft de verhuur van bouwland te Menaldum, huursom fl. 209 per jaar
- Foppe Hendriks Tolsma te Engelum, verhuurder, tevens als  voogd over zijn minderjarige kinderen
- Willem Klazes Nauta te Engelum, huurder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Willems Nauta, geboren Engelum 03-12-1809 en gedoopt aldaar 24-12-1809   volgt IV.A
  b. Jochum Willems Nauta, geboren Engelum 01-06-1812   volgt IV.B
  c. Geert Willems Nauta, geboren Engelum 12-12-12-1814   volgt IV.C
  d. Willem Willems Nauta, geboren Menaldumadeel 23-03-1817, overleden aldaar 27-08-1888
  e. Trijntje Willems Nauta, geboren Menaldumadeel  20-09-1819, trouwt Menaldumadeel 23-04-1845 Jelle Sipkes Rodenhuis,  geboren Goënga 15-04-1818, overleden Franekeradeel 24-10-1879, zoon van Sipke Jelles Rodenhuis en Gerbrig Jans Dijkstra
  f. Sybren Willems Nauta, geboren Menaldumadeel 03-05-1823, overleden aldaar 06-07-1830
     
IV.A Klaas Willems Nauta, geboren Engelum 03-12-1809 en gedoopt aldaar 24-12-1809, overleden Het Bildt 17-03-1856, trouwt Menaldumadeel 01-05-1844 Liebe Willems Spanjer, geboren Leeuwarden 23-11-1811, overleden Menaldumadeel 02-09-1851, dochter van Willem Jans Spanjer en Magdalena Elisabeth Pauw alias Lena Jans Pauw

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Klazes Nauta, geboren Marssum 22-02-1845   volgt V.A
  b. Leentje Klazes Nauta, geboren Menaldumadeel 22-08-1848, overleden aldaar 27-07-1907
  c. Grietje Klazes Nauta, geboren Menaldumadeel 11-07-1851, overleden aldaar 12-09-1851
     
IV.B Jochum Willems Nauta, geboren Engelum 01-06-1812, overleden Menaldumadeel 25-05-1866, trouwt Menaldumadeel 14-05-1851 Antje Gerbens Swart, geboren Menaldum 22-03-1921, overleden Menaldumadeel 24-11-1887, dochter van Gerben Pieters Swart en Klaaske Annes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Jochums Nauta, geboren Menaldum 27-11-1851, trouwt Menaldumadeel 15-05-1879 Jacob Johannes Tanja, geboren Beetgum 06-11-1853, zoon van Johannes Jacobs Tanja en Wijke Klazes Hiemstra
  b. Willem Jochums Nauta, geboren Menaldum 19 februari 1854   volgt V.B
  c. Gerben Jochums Nauta, geboren Menaldum 07-07-1855, overleden Menaldumadeel 04-02-1911
  d. Sybren Jochums Nauta, geboren Menaldum 21-02-1858   volgt V.C
     
IV.C Geert Willems Nauta, geboren Engelum 12-12-12-1814, trouwt Menaldumadeel 12-05-1841 Sybetje Jans Miedema, geboren Marssum 21-03-1815, dochter van Jan Gerbens Miedema en Siemontje Sybes Krol

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Nauta, geboren Menaldumadeel 05-03-1842, overleden aldaar 06-03-1849
  b Jan Nauta, geboren Menaldumadeel 07-04-1844, overleden Leeuwarden 12-12-1870
  c. Grietje Nauta, geboren Beetgum 24-07-1849, overleden Leeuwarderadeel 27-07-1928, trouwt (1) Het Bildt 24-04-1873 Jan Kamminga, geboren Jelsum 05-12-1849, overleden Het Bildt 23-05-1874, zoon van Wybe Theunis Kamminga en Sytske Jans van der Wey, trouwt (2) Het Bildt 21-03-1878 Piebe Lep, geboren Vrouwenparochie 20-08-1847, overleden Leeuwarderadeel 18-02-1921, zoon van Sjoerd Hendriks Lep en Iesseltje Piebes Tjepkema
  d. Willem Nauta, geboren Engelum 15-09-1852   volgt V.D
     
V.A Willem Klazes Nauta, geboren Marssum 22-02-1845, overleden Menaldumadeel 28-09-1919, trouwt Menaldumadeel 16-05-1874 Rinske Wybes Nieuwenhout, geboren Vrouwenparochie 23-10-1843, dochter van Wybe Foppes Nieuwenhout en Maaike Jochums Kuiken
     
V.B Willem Jochums Nauta, geboren Menaldum 19-02-1854, trouwt Menaldumadeel 24-05-1883 Yke Pieters Corée, geboren Slappeterp 11-04-1858, overleden Menaldumadeel 04-11-1935, dochter van Pieter Feyes Corée en Sijke Pieters Tigchelaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijke Nauta, geboren Menaldum 21-12-1884, trouwt Menaldumadeel 13-05-1909 Rinse Grijpma, geboren Menaldum 18-09-1885, zoon van Wytse Grijpma en Gooikje Douma
  b. Antje Nauta, geboren Menaldum 21-12-1884, overleden aldaar 19-12-1893
  c. Klaaske Nauta, geboren Menaldum 04-03-1887, trouwt Menaldumadeel 19-05-1910 Zweitse van der Wal, geboren Berlikum 22-06-1885, zoon van Johannes van der Wal en Antje Bosgra
  d. Jetske Nauta, geboren Menaldum 04-02-1892, trouwt Menaldumadeel 24-05-1917 Sytze van Dokkumburg, geboren Berlikum 04-06-1891, zoon van Wybe van Dokkumburg en Yfke Wassenaar
  e. Antje Nauta, geboren Menaldum 05-06-1895, trouwt Menaldumadeel 10-06-1920 Sjoerd Koopal, geboren Vrouwenparochie 02-03-1891, zoon van Tjisse Koopal en Aaltje Post
  f. Pietje Nauta, geboren Menaldum 23-09-1897
     
V.C Sybren Jochums Nauta, geboren Menaldum 21-02-1858, trouwt Menaldumadeel 22-05-1884 Trijntje Folkert Boorsma, geboren Ried 13-01-1858, dochter van Folkert Feikes Boorsma en Jetske Arjens Meyer

Dit gezin emigreert naar de USA

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a, Jochum Nauta, geboren Franekeradeel 07-04-1885
  b. Folkert Nauta, geboren Franekeradeel 18-07-1886
  c. Willem Nauta, geboren Franekeradeel 31-08-1887
  d. Arjen Jan Nauta, geboren Franekeradeel 24-10-1888
     
V.D Willem Nauta, geboren Engelum 15-09-1852, trouwt Hennaarderadeel 17-05-1884 Albertje Hettema, geboren Berlikum 28-05-1858, dochter van Roelof Walles Hettema en Wytske Ages Feitsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert Nauta, geboren Oosterend 02-07-1885, overleden Jutrijp 11-05-1961
  b. Roelof Willems Nauta, geboren Oosterend 17-06-1887, overleden Makkum 28-01-1981, trouwt 07-05-1913 Johanna Meinderts Boschma, geboren Wymbritseradeel 12-02-1889, overleden Hennaarderadeel 14-11-1953, dochter van Meindert Hessels Bosschma en Jentsche Willems Jorritsma
  c. Jan Nauta, geboren Oosterend 01-06-1889, trouwt Menaldumadeel 12-05-1921 Ymkje Visser, geboren Menaldum 10-04-1898, dochter van Wybe Visser en Antje van der Ploeg
  d. Walle Nauta, geboren Hennaarderadeel 24-05-1891, overleden Veendam 01-04-1967
     

contact

naar boven

disclaimer