GENEALOGIE SCHIPHOF


     
I. Pieter Eeltjes trouwt NN

uit dit huwelijk:
 

  a. Eeltje, gedoopt Marssum 23-12-1703   volgt II
     
II. Eeltje Pieters, gedoopt Marssum 23-12-1703, trouwt Mintje Kornelis

Quotisatiekohieren 1749 - Menaldumadeel, fol. 13
Eeltie Pytters, Menaldumadeel
Plaats: Berlikum               /   Omschrijving:  gemeen
Gezin volw:  4 en kind: 2   /   Aanslag:  16-13-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
 

  a. Pieter   volgt III.A
  b. Kornelis   volgt III.B
  c. Klaas   volgt III.C
  d. Grietje
  e. Douwe   volgt III.D
     
III.A Pieter Eeltjes trouwt Sytske Klazes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mintje Pieters Schiphof, geboren ca. 1761, overleden Berlikum 12-12-1824, weduwe, trouwt Berlikum 11-05-1783 Jan Minnes Hogendijk, bij huwelijk afkomstig van Woudsend, geboren ca. 1757, overleden Menaldumadeel 23-03-1819, zoon van Minne Gosses en Grietje Rinses
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1838
Overledene: Mintje Pieters Schiphof - Overleden: 12 december 1824 - Wonende: Berlikum
  Certificaat van onvermogen; 63 jaar; erfgenamen zijn onvermogend. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
III.B Kornelis Eeltjes, schipper, hovenier, overleden Berlikum 01-02-1809, trouwt (1) Teatske Reins, overleden Berlikum 07-1772, trouwt (2) Berlikum 29-08-1773 Hiltje Sikkes, bij huwelijk afkomstig van Berlikum, overleden voor 1810

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum 1772-1811 - Inventarisnr.: DTB 503
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 augustus 1773 in Berlikum
Man          : Cornelis Eeelties afkomstig van Berlikum
Vrouw       : Hiltie Sikkes afkomstig van Berlikum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Eeltje, geboren ca. 1765   volgt IV.A
  b. Rein, geboren Berlikum ca. 1768   volgt IV.B
  c. Aafke Kornelis Schiphof, geboren ca. 1770, overleden na 1813, trouwt Berlikum 18-09-1791 Sipke Klazes, bij huwelijk afkomstig van Berlikum
  d. Teeke, geboren Berlikum 11-07-1772, jong overleden rondom 08-1772
     
III.C Klaas Eeltjes, schipper, arbeider, overleden Berlikum 12-04-1801 trouwt (1) Grietje Pieters, geboren ca. 1740, overleden Berlikum 27-05-1774, dochter van Pieter Theunis en Baukje Douwes, trouwt (2) Berlikum 26-12-1785 Janke Beerents Faber, geboren Berlikum ca. 1746, overleden aldaar 06-02-1825

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum 1772-1811 - Inventarisnr.: DTB 503
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 december 1785 in Berlikum
Man          : Claas Eelties afkomstig van Berlikum
Vrouw       : Janke Beerents afkomstig van Berlikum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pieter, geboren ca. 1761   volgt IV.C
  b. Mintje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 11-03-1766, overleden Wier 29-11-1831, trouwt (1) Pybe de Vries, overleden Berlikum 24-01-1808, trouwt (2) Menaldumadeel (mairie Berlikum) 04-07-1815 Ale Jacobs de Jong, weduwnaar van Willemijntje Jans van der Laan, koopman, geboren Wier 02-08-1778, overleden aldaar 08-03-1820, zoon van Jacob Jacobs de Jong en Grietje Andries
  c Baukje Klazes Schiphof, geboren ca. 1770, overleden Franekeradeel 28-07-1851, trouwt Franeker 06-07-1809 Ysbrand Rienks Jepma, geboren Klooster Lidlum 14-04-1786 en gedoopt Tzummarum 09-07-1786, overleden Franekeradeel 13-09-1855, zoon van Rienk Kornelis en Antje Sasses
  d. Gerrit, geboren Berlikum 24-03-1774 en gedoopt aldaar 17-04-1774, overleden aldaar 04-1774
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Eeltje, geboren Berlikum 29-06-1786 en gedoopt aldaar 23-07-1786, overleden aldaar 07-1786
  f. Doetje Schiphof, geboren Berlikum 04-12-1788 en gedoopt aldaar 15-02-1789, overleden aldaar 04-08-1870, trouwt (1) Menaldumadeel (mairie Berlikum) 17-05-1812 Hobbe Jochums Bijlsma, geboren Berlikum 21-03-1787 en gedoopt aldaar 17-05-1787 , overleden Franeker 02-02-1817, zoon van Jochem Hobbes en Trijntie Hanses, trouwt (2) Menaldumadeel 08-06-1825 Jacob Jetzes Roorda, geboren Berlikum ca. 1793, overleden Menaldumadeel 14-10-1859, zoon van Jetze Jacobs Roorda en Lijsbert Ruurds van Donia
     
III.D Douwe Eeltjes, overleden Berlikum 06-02-1811, trouwt Pietje Pieters, geboren ca. 1752, overleden voor 1811

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeltje, geboren Berlikum 07-05-1771   volgt IV.D
     
IV.A Eeltje Kornelis Schiphof, gardenier, geboren ca. 1765, overleden Berlikum 24-01-1838, trouwt Berlikum 25-05-1795 Dieuwke Sikkes Sikkema, geboren Minnertsga 11-11-1773 en gedoopt aldaar 05-12-1773, overleden Menaldumadeel 30-03-1859, dochter van Sikke Rintjes en Trijntje Dirks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum 1772-1811 - Inventarisnr.: 503
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 mei 1794 in Berlikum
Man          : Eeltie Cornelis afkomstig van Berlikum
Vrouw       : Dieuwke Sikkes afkomstig van Berlikum

Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1838
Overledene: Eeltje Cornelis Schiphof - Overleden: 24 januari 1838 - Wonende: Berlikum
  vader van Sikke, gardenier, Cornelis, idem, Tjitske, Taetske (vrouw van Dirk Reimers Reitsma, timmerman), Trijntje (vrouw van Symon Jelles Lautenbach, gardenier) en Pietje Eeltjes Schiphof (vrouw van Klaas Gerlofs Osinga, idem). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Taetske Eeltjes Schiphof, geboren Berlikum 14-03-1795 en gedoopt aldaar 12-04- 1795, overleden Menaldumadeel 27-03-1874, trouwt Menaldumadeel 07-02-1821 Dirk Reimers Reitsma, timmerman, geboren Beetgum 25-09-1794 en gedoopt aldaar 26-10-1794, overleden Berlikum 04-09-1841, zoon van Reimer Jacobs en Geertje Jans
  b. Trijntje Eeltjes Schiphof, geboren Berlikum 09-04-1798, overleden aldaar 19-09-1870, trouwt Menaldumadeel 14-09-1817 Symon Jelles Lautenbach, gardenier, geboren Berlikum 28-05-1796 en gedoopt aldaar 03-07-1796, overleden Menaldumadeel 07-07-1882, weduwnaar, zoon van Jelle Horatius Lautenbach en Antje Symons Kramer
  c. Pietje Eeltjes Schiphof, geboren Berlikum ca. 1802, overleden Menaldumadeel 02-06-1866, trouwt (1) Menaldumadeel 01-12-1824 Pieter Hendriks Tippersma, geboren 20-12-1798 en gedoopt Roordahuizum 06-01-1799, overleden Menaldumadeel 28-04-1828, zoon van Hendrik Rinzes en Trijntje Pieters Hoeksma, trouwt (2) Menaldumadeel 06-06-1832 Klaas Gerlofs Osinga, gardenier, geboren Berlikum 21-04-1807 en gedoopt aldaar 10-05-1807, overleden Menaldumadeel 28-09-1878, zoon van Gerlof Klazes Osinga en Rebecca Sjoerds
  d. Sikke, geboren Berlikum ca. 1806   volgt V.A
  e. Cornelis, geboren Berlikum ca. 1810   volgt V.B
  f. Tjietske alias Tjitske Eeltjes Schiphof, geboren Berlikum 03-09-1814, overleden aldaar 27-01-1854. trouwt Menaldumadeel 02-01-1840 Lourens Leenderts van den Akker, geboren Berlikum 06-07-1816, overleden aldaar 05-01-1889, zoon van Leendert Lourens van den Akker en Lijsbert Merks van der Mey
     
IV.B Rein Kornelis Schiphof, gardenier, geboren Berlikum ca. 1768, overleden aldaar 24-12-1847, trouwt Maartje Symons Wassenaar, geboren Berlikum ca. 1769, overleden aldaar 28-12-1847, dochter van Simon Jans en Hendrikje Horatius
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1847
Overledene: Rein Kornelis Schiphof - Overleden: 24 dec. 1847 - Wonende: Berlikum
  (man van reeds overleden Maartje Symens Wassenaar: zie vorige memorie 11069/783); vader van Symon, gardenier en Minne Reins Schiphof, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1847
Overledene: Maartje Symens Wassenaar - Overleden: 29 dec. 1847 - Wonende: Berlikum
  weduwe van Rein Kornelis Schiphof (volgende memorie 11069/784); moeder van Symon, gardenier en Minne Reins Schiphof, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Simon, geboren Berlikum ca. 1796   volgt V.C
  b. Hendrikje Reins Schiphof, geboren Berlikum ca. 1803, overleden aldaar 20-01-1831, trouwt Menaldumadeel 13-05-1829 Jacob Ales de Jong, geboren Wier 06-04-1804, overleden aldaar 03-12-1859, zoon van Ale Jacobs de Jong en Willemina Jans van der Laan
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1831
Overledene: Hendrikje Reins Schiphof - Overleden: 20 jan. 1831 - Wonende: Berlikum
  dochter van Rein Kornelis Schiphof en Maartje Symons Wassenaar; zuster van Symon, arbeider en Minne Reins Schiphof, idem. Saldo fl. 64,-.  Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  c. Minne, geboren Berlikum ca. 1807   volgt V.D
  d. Taetske Reins Schiphof, geboren Berlikum ca. 1810, overleden Berlikum 15-10-1821
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1821
Overledene: Taetske Reins Schiphof - Overleden: 15 okt. 1821 - Wonende: Berlikum
  dochter van Rein Kornelis Schiphof en Maartje Symens Wassenaar; zuster van minderjarige Hendrikje, Minne en Symen Reins Schiphof. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
IV.C Pieter Klazes Schiphof, arbeider, geboren ca. 1761, overleden aldaar 28-04-1819, trouwt Berlikum 25-11-1798 Grietie Aukes, bij huwelijk afkomstig van Berlikum, overleden Berlikum 02-04-1810, dochter van Pieter Aukes en Trijntje Pieters

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum 1772-1811 - Inventarisnr.: DTB 503
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 25 november 1798, Berlikum
Man          : Pijter Claeszes Schiphoff, Berlikum
Vrouw       : Grietie Aukes, Berlikum

Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1819
Overledene: Pieter Klazes Schiphoff - Overleden: 28 april 1819 - Wonende: Berlikum
  (Onvermogend: armvoogdij); arbeider; vader van Klaas, Freerkje, Grietje en Pieter Pieters Schiphof. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Pieters Schiphof, geboren Berlikum ca. 1799, overleden Menaldumadeel 08-09-1844, trouwt Menaldumadeel 13-05-1829 Klaas Jacobs Gosliga, gardenier, geboren Engelum ca. 1804, overleden Menaldumadeel 21-02-1843, zoon van Jacob Wybes Gosliga en Jeltje Klazes
  b. Klaas, geboren Berlikum 04-01-1801   volgt V.E
  c. Grietje Pieters Schiphof, geboren Berlikum ca. 1805, overleden Menaldumadeel 10-05-1878, trouwt Menaldumadeel 26-05-1830 Pieter Jans Weg, geboren Berlikum ca. 1807, overleden Menaldumadeel 26-02-1861, zoon van Neeltje Pieters Peterson
  d. Pietje Pieters Schiphof, geboren Berlikum ca. 1809, overleden Menaldumadeel 18-02-1857, trouwt Menaldumadeel 15-05-1839 Kornelis Rinzes de Swart, geboren Menaldum 21-02-1815, overleden Menaldumadeel 16-11-1872, zoon van Rinze Kornelis de Swart en Wytske Klazes van der Wal
     
IV.D Eeltje Douwes Schiphof, gardenier, geboren Berlikum 07-05-1771, overleden aldaar 16-08-1853, trouwt Iebeltje Klases Hager, geboren Berlikum 19-02-1770, overleden Menaldumadeel 28-01-1855, dochter van Klaas Douwes en Janke Teunis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe Eeltjes Schiphof, geboren ca. 1793, overleden Berlikum 27-07-1854
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1854
Overledene: Douwe Eeltjes Schiphof - Overleden: 27 juli 1854 - Wonende: Berlikum
  zoon van wijlen Eeltje Douwes Schiphof & Ybeltje Klazes Hager (erft wettelijk deel: 1/8); broer van Janke (vrouw van Dedde Jacobs Appelhof, gardenier), Pietje (vrouw van Douwe Jans Postma, timmerman) en Klaas Eeltjes Schiphof (beide eerste staken erven testamentair elk 1/3 van beschikbare deel: 7/8); erfgenaam van resterende 1/3 van beschikbare deel is neefje Jan Douwes Postma, gardenier, onder verplichting daaruit legaat uit te keren aan (nichtje?) Trijntje Klazes Schiphof (vrouw van Jarig Piers Hofma, idem) (fl. 100,-). Saldo fl. 3.295,99. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Klaas, geboren Berlikum ca. 1799   volgt V.F
  c. Janke Eeltjes Schiphof, geboren Berlikum ca. 1805, overleden Menaldumadeel 06-12-1869, trouwt Menaldumadeel 22-03-1826 Dedde Jacobs Appelhof, gardenier, geboren Berlikum 12-03-1803 en gedoopt aldaar 29-04-1804, overleden Berlikum 14-08-1863, zoon van Jacob Deddes en Grietje Botes Klok
  d. Pietje Eeltjes Schiphof, timmerman, geboren Berlikum ca. 1809, overleden Menaldumadeel 17-06-1868, trouwt Menaldumadeel 25-11-1829 Douwe Jans Postma, geboren Irnsum 13-12-1804 en gedoopt Rauwerd en Irnsum 29-12-1804, overleden Menaldumadeel 05-03-1857, zoon van Jan Douwes Postma en Jitske Lieuwes
     
V.A Sikke Eeltjes Schiphof, gardenier, koopman, geboren Berlikum ca. 1806, overleden aldaar 30-01-1882, trouwt (1) Menaldumadeel 29-05-1839 Korneliske Fokkes Kuperus, geboren Berlikum 17-06-1812, overleden 01-02-1877, dochter van Fokke Dirks Kuperus en Grietje Douwes Postma, trouwt (2) Menaldumadeel 26-07-1877 Ytske Pieters Havinga, weduwe van Klaas Ynzes de Boer, geboren Holwerd 10-10-1831, dochter van Pieter Jans Havinga en Akke Jans Wiersma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Grietje Sikkes Schiphof, geboren Menaldumadeel 30-11-1840, overleden Berlikum 04-01-1846
     
V.B Cornelis Eeltjes Schiphof, gardenier, geboren Berlikum ca. 1810, overleden aldaar 10-10-1859, trouwt Menaldumadeel 19-06-1844 Antje Durks Hoekstra, geboren Arum 13-12-1789 en gedoopt aldaar 10-01-1790, overleden Boldward 25-06-1869, dochter van Durk Pieters Hoekstra en Dieuke Fokkes
     
V.C Simon Reins Schiphof, gardenier, geboren Berlikum ca. 1796, overleden Menaldumadeel 12-05-1883, weduwnaar, trouwt (1) Menaldumadeel 04-12-1833 Martentje Wybrens Hogerhuis, geboren Beetgum 1-12-1797 en gedoopt aldaar 31-12-1797, overleden Berlikum 12-01-1834, dochter van Wybren Jentjes Hogerhuis en Grietje Lumes Groeneveld, trouwt (2) Menaldumadeel 24-05-1837 Johanna Hendriks ten Bos, geboren Franeker 08-03-1798 en gedoopt Franeker 28-03-1798, dochter van Hendrik Harmens en Doetje Pieters

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Maartje Schiphof, geboren Berlikum 08-01-1834, overleden Het Bildt 10-09-1884, trouwt Menaldumadeel 04-12-1867 Klaas Kornelis Koopal, geboren Sint Annaparochie 22-06-1837, overleden Het Bildt 02-06-1874, zoon van Kornelis Sjoerds Koopal en Sytske Klazes Leep
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Rein Schiphof, geboren Menaldumadeel 26-09-1840, overleden aldaar 13-09-1846
     
V.D Minne Reins Schiphof, geboren Berlikum ca. 1807, overleden Menaldumadeel 29-10-1877, trouwt Menaldumadeel 19-05-1830 Wiepkje Jeltes Postma, oud 26 jaar, geboren Achlum, dochter van Jelte Wybes Postma en Tjietske Tjiepkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikje Minnes Schiphof, geboren Berlikum 18-11-1831, overleden aldaar 31-08-1832
  b. Hendrikje Minnes Schiphof, geboren Berlikum 17-07-1833, overleden Menaldumadeel 31-08-1922, trouwt Menaldumadeel 25-05-1859 Lieuwe Sytzes Braaksma, geboren Berlikum 07-12-1829, overleden Menaldumadeel 03-06-1911, zoon van Sytze Minnes Braaksma en Geertje Lieuwes Douma
  c. Tjitkse Minnes Schiphof, geboren Berlikum 28-05-1837, trouwt Menaldumadeel 16-05-1872 Sybren Klazes Hiemstra, geboren Beetgum 02-03-1841, overleden Berlikum 07-10-1932, zoon van Klaas Jacobs Hiemstra en Wijke Sybrens Heslinga
  d. Rein Minnes Schiphof, geboren Berlikum 02-03-1842   volgt VI.A
  e. Ytje Minnes Schiphof, geboren Berlikum 20-10-1843, overleden Menaldumadeel 29-11-1868
     
V.E

Klaas Pieters Schiphof, geboren Berlikum 04-01-1801, overleden aldaar 09-06-1869, trouwt Menaldum 28-05-1828 Grietje Foppes Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 25-11-1804, overleden Menaldum 23-06-1865, dochter van Foppe Sijbrens Dijkstra en Liesbeth Orks Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Klazes Schiphof, geboren Berlikum 28-07-1829   volgt VI.B
  b. Lijsbert Klazes Schiphof, geboren Berlikum 24-06-1831, emigratie 01-07-1885 naar USA, trouwt Franekeradeel 26-05-1860 Arjen Aardema, geboren Dongjum 26-02-1838, emigratie 01-07-1885 naar USA, zoon van Simen Jacobs Aardema en Geertje Annes Travalje
  c. Foppe Klazes Schiphof, geboren Berlikum 03-12-1833   volgt VI.C
  d. Klaas Klazes Schiphof, geboren Berlikum 09-04-1837, overleden aldaar 27-08-1841
  e. Antje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 23-02-1840, overleden aldaar 14-02-1900, trouwt Menaldumadeel 26-07-1864 Lammert Jeremias Quarré, geboren Berlikum 24-03-1836, overleden aldaar  04-07-1893, zoon van Jeremias Lammerts Quarree en Grietje Sierds Tuinstra
  f. Klaas Klazes Schiphof, geboren Berlikum 28-01-1843   volgt VI.D
  g. Grietje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 14-07-1845, overleden Harlingen 11-02-1930, trouwt Barradeel 21-05-1870 Sybe Stellingwerf, geboren Barradeel 07-02-1846, overleden Harlingen 26-10-1908, zoon van Jasper Johannes Stellingwerf en Sytske Sybes Brouwer
  h. Pietje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 12-03-1848, overleden Barradeel 27-11-1931, trouwt Barradeel 14-05-1874 Ane Nauta, geboren Barradeel 07-11-1851, overleden Franekeradeel 01-07-1901, zoon van Thomas Wybes Nauta en Klaaske Anes de Vries
     
V.F Klaas Eeltjes Schiphof, geboren Berlikum ca. 1799, overleden Menaldumadeel 11-05-1856, trouwt Menaldumadeel 12-04-1818 Eentje Klazes de Boer, geboren Berlikum 22-07-1800 en gedoopt aldaar 17-08-1800, overleden Menaldumadeel 08-03-1887, dochter van Klaas Pieters de Boer en Feikje Hanzes Faber

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feykje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 26-07-1818, overleden Klooster Anjum 01-12-1861, trouwt Menaldumadeel 21-05-1845 Sybren Annes Werkhoven, geboren Berlikum 12-07-1818, overleden aldaar 24-03-1883, zoon van Anne Sybrens Werkhoven en Taetske Sikkes Brouwer
  b. Trijntje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 05-09-1819, overleden Menaldumadeel 23-05-1861, trouwt Menaldumadeel 28-05-1845 Jarig Piers Hofma, geboren Berlikum 09--11-1814, overleden Menaldumadeel 16-09-1874, zoon van Pier Jarigs Hofma en Minke Botes Klok
  c. Ybeltje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 14-01-1826, overleden Harlingen 02-08-1905, trouwt Menaldumadeel 05-10-1847 Jan Minderts Zwart, geboren Luxwoude 25-05-1824, overleden Menaldumadeel 18-04-1869, zoon van Mindert Jans Zwart en Antje Lourens Lienberg alias Leemberg
d. Klaas Klazes Schiphof, geboren Berlikum 14-05-1828, overleden aldaar 28-05-1889
  e. Eeltje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 26-11-1836, overleden Menaldumadeel 27-04-1923
     
VI.A Rein Minnes Schiphof, winnaar PC - Franeker 1867 en 1868, arbeider, gardenier, geboren Berlikum 02-03-1842, overleden aldaar 08-05-1934, trouwt Menaldumadeel 23-05-1866 Lieuwkje Klazes van der Schaaf, geboren Berlikum 14-04- 1845, overleden aldaar 08-11-1894, dochter van Klaas Jarigs van der Schaaf en Doutzen Taekes Lautenbach

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Minne Schiphof, geboren Berlikum 17-03-1867, overleden aldaar 15-08-1867
  b. Minne Schiphof, geboren Berlikum 29-06-1868   volgt VII.A
  c. Klaas Schiphof, geboren Berlikum 10-08-1869, overleden Menaldumadeel 10-02-1894
  d Eitje Schiphof, geboren Berlikum 20-12-1870, trouwt Menaldumadeel 19-04-1894 Pieter Tippersma, geboren Berlikum 14-09-1868, zoon van Hendrik Pieters Tippersma en Jetske Jans Anema
  e, Taeke Schiphof, geboren Berlikum 08-11-1871   volgt VII.B
  f. Wypkje Schiphof, geboren Berlikum 15-12-1872, overleden Zweins 12-01-1963, trouwt Menaldumadeel 08-12-1898 Pieter van der Wal, geboren Berlikum 29-11-1869, overleden Leeuwarden 04-08-1935, zoon van Kornelis Arends van der Wal en Klaaske Pieters van der Wal
  g. Douwe Schiphof, geboren Berlikum 29-12-1873   volgt VII.C
   - levenloos kind; Berlikum 26-09-1875
   - levenloos kind (dochter); Berlikum 04-11-1876
  h. Hendrik Schiphof, geboren Berlikum 24-11-1877
  i. Jarig Schiphof, geboren Berlikum 30-10-1879   volgt VII.D
  j. Tjitze Schiphof, geboren Berlikum 28-04-1881   volgt VII.E
  k. Horatius Schiphof, geboren Berlikum 11-01-1883, overleden Menaldumadeel 30-06-1962
  l. Sybren Schiphof, geboren Berlikum 27-03-1886   volgt VII.F
     
VI.B Pieter Klazes Schiphof, geboren Berlikum 28-07-1829, overleden aldaar 26-12-1886, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 24-05-1854 Sytske Jacobs Runia, geboren Berlikum 16-04-1834, overleden aldaar 17-06-1895, dochter van Jacob Jans Runia en Liskje Klazes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Schiphof, geboren Berlikum 20-01-1855, overleden Franekeradeel 01-11-1940, trouwt (1) Menaldumadeel 16-02-1882 Jacobus Plantenga, geboren Marrum 19-05-1832, zoon van Pieter Plantenga en Sjoukje Brouwer, trouwt (2)Menaldumadeel 23-11-1893 Eeltje Appelhof, geboren Berlikum 27-07-1849, zoon van Dedde Jacobs Appelhof en Janke Eeltjes Schiphof
  b. Klaas Schiphof, geboren Menaldumadeel 01-12-1856, overleden aldaar 21-09-1857
  c. Klaas Pieters Schiphof, geboren Berlikum 20-09-1858   volgt VII.G
  d. Jacob Pieters Schiphof, geboren Berlikum 14-11-1861   volgt VII.H
  e. Foppe Schiphof, geboren Berlikum 20-05-1864, overleden Franekeradeel 02-02-1919, ongehuwd
  f. Jan Schiphof, geboren Berlikum 14-05-1866, overleden Tzumarrum 22-02-1940, ongehuwd
  g. Liskje Schiphof, geboren Berlikum 23-09-1868, overleden Menaldumadeel 09-05-1907, trouwt Menaldumadeel 24-05-1894 Riemer Stienstra, geboren Menaldum 25-12-1869, zoon van Jacob Jans Stienstra en Houkje Wybes Riemersma
  h. Sytse Schiphof, geboren Menaldumadeel 15-03-1872, overleden aldaar 21-03-1872
  i. IJsbrand Schiphof, geboren Menaldumadeel 05-06-1873, overleden aldaar 09-06-1895
  j. Antje Schiphof, geboren Menaldumadeel 18-04-1875, trouwt Menaldumadeel 30-11-1899 Haye Reitsma, geboren Menaldumadeel 08-04-1876, zoon van Pieter Lieuwes Reitsma en Sjoukje Hayes Hoekstra
  k. Sybe Schiphof, geboren Menaldumadeel 09-12-1876, overleden aldaar 26-12-1876
     
VI.C Foppe Klazes Schiphof, geboren Berlikum 03-12-1833, overleden aldaar 23-07-1909, trouwt Menaldumadeel 26-04-1862 Wijke Reimers Heslinga, geboren Menaldum 30-06-1840, overleden aldaar 03-04-1912, dochter van Reimer Baukes Heslinga en Trijntje Klazes Hellema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reimer Schiphof, geboren Het Bildt 01-01-1863   volgt VII.I
  b. Grietje Schiphof, geboren Berlikum 25-06-1865, overleden aldaar 25-03-1938, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 07-07-1887 Johannes Weistra, geboren Kollumerzwaag ca. 1865, zoon van Jelke Durks Weistra en Tjimkje Annes de Vries
  c. Trijntje Schiphof, geboren Berlikum 26-02-1868, trouwt Menaldumadeel 27-06-1889 Durk Weistra, geboren Kollumerzwaag 12-12-1868, zoon van Jelke Durks Weistra en Tjimkje Annes de Vries ook genaamd de Bree
  d. Klaas Schiphof, geboren Berlikum 20-12-1871   volgt VII.J
  e. Bauke Schiphof, geboren Berlikum 30-11-1874   volgt VII.K
  f. Lijsbert Schiphof, geboren Menaldumadeel 17-10-1878, overleden aldaar 18-03-1885
     
VI.D

Klaas Klazes Schiphof, arebeider, geboren Berlikum 28-01-1843, overleden Franeker 22-08-1926, trouwt Menaldum 20-05-1868 Liskje Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 14-04-1849, dochter van Mindert Rinzes Groenewoud en Trijntje Everts Koning

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mindert Klazes Schiphof, geboren Berlikum 09-09-1868   volgt VII.L
  b. Grietje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 12-09-1869, overleden aldaar 11-11-1949, trouwt Menaldumadeel 14-05-1891 Sake Dusselaar, geboren Leeuwarden 02-03-1867, zoon van Albert Dusselaar en Hendrikje Postmus
  c. Klaas Klazes Schiphof, geboren Menaldumadeel 19-09-1870, overleden aldaar 07-02-1871
  d. Rinze Klazes Schiphof, geboren Berlikum 18-11-1871   volgt VII.M
  e. Klaas Klazes Schiphof, geboren Menaldumadeel 16-01-1873, overleden aldaar 25-07-1873
  f. Willemke Klazes Schiphof, geboren Menaldumadeel 19-03-1874, overleden aldaar 31-07-1874
  g. Willemke Klazes Schiphof, geboren Menaldumadeel 25-05-1875, overleden aldaar 09-06-1875
  h. Willemke Klazes Schiphof, geboren Menaldumadeel 25-05-1876, trouwt Menaldumadeel 07-01-1897  - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 22 september 1910 Foppe Wouda, geboren Menaldumadeel 10-12-1868, zoon van Auke Foppes Wouda en Gretske Jans Weyma
  i. Trijntje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 22-12-1877, trouwt Menaldumadeel 27-06-1901 Jetze Dusselaar, geboren Berlikum 04-01-1879, zoon van Albert Jans Dusselaar en Hendrikje Sakes Postmus
  j. Klaas Klazes Schiphof, geboren Berlikum 19-03-1879   volgt VII.N
  k. Pieter Klazes Schiphof, geboren Berlikum 03-11-1880   volgt VII.O
  l. Anne Klazes Schiphof, geboren Berlikum 24-01-1883   volgt VII.P
  m. Foppe Klazes Schiphof, geboren Berlikum 01-05-1884, overleden aldaar 09-09-1884
  n. Foppe Klazes Schiphof, geboren Berlikum 26-04-1886   volgt VII.Q
  o. Sybe Klazes Schiphof, geboren Berlikum 05-11-1887   volgt VII.R
  p. Aan Klazes Schiphof, geboren Berlikum 21-07-1889   volgt VII.S
   - levenloos geboren, Menaldumadeel 04-01-1892
     
VII.A Minne Schiphof, geboren Berlikum 29-06-1868, overleden 29-02-1956, trouwt Menaldumadeel 26-06-1892 Grietje de Groot, geboren Wier 12-02-1872, overleden Berlikum 28-11-1949, dochter van Leendert Dirks de Groot en Antje Jans Plat

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Schiphof, geboren Berlikum 23-07-1892, overleden aldaar 12-04-1938, trouwt Menaldumadeel 05-10-1911 Abe van der Meulen, geboren Franeker 29-06-1889, overleden Rolde 29-03-1964, zoon van Anne Willem van der Meulen en Rigtje van Asperen
  b. Rein Schiphof, gardenier, geboren Berlikum 29-09-1896, overleden Leeuwarden 31-12-1974 en begraven te Berlikum, trouwt Menaldumadeel 27-05-1920 Froukje de Vries, geboren Langezwaag 04-10-1897, overleden 02-03-1994 en begraven te Berlikum, dochter van Gerben de Vries en Antje Hovinga
  c. Lieuwkje Schiphof, geboren Berlikum 12-04-1898, overleden aldaar 12-01-1962, trouwt Menaldumadeel 22-05-1922 Anne Hoekstra, landbouwer, geboren Berlikum 20-10-1896, overleden aldaar 12-03-1971, zoon van Cornelis Hoekstra en Cornelia Schat
     
VII.B Taeke Schiphof, geboren Berlikum 08-11-1871, overleden Berlikum 13-09-1950, trouwt Menaldumadeel 17-05-1900 Antje Hesselius, geboren Dronrijp 29-11-1877, overleden 11-01-1909, dochter van Jentje Jans Hesselius en Japke Ates Kloosterman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacoba Schiphof, geboren Berlikum 02-11-1900, overleden Berlikum 08-12-1926, trouwt Menaldumadeel 09-02-1922 Wieger Veenstra, geboren Bergum 21-07-1897, zoon van Jan Wiegers Veenstra en Elske Annes Toonstra
  b. Lieuwkje Schiphof, geboren Berlikum 24-09-1902, overleden aldaar 29-01-1986, trouwt Folkert Werkhoven, geboren Menaldumadeel 02-09-1898, overleden Berlikum 20-09-1970, zoon van Gabe Werkhoven en Gelske de Jong 
  c. IJtje Schiphof, geboren ca. 1907, overleden Berlikum 18-04-1962, trouwt 11-07-1929 Jan Steensma, geboren ca. 1905, overleden Berlikum 21-12-1967
  d. Klaaske Schiphof, geboren ca. 1904, overleden Berlikum 28-01-1985, trouwt 11-07-1929 Folkert Boomsma, geboren ca. 1903, overleden Berlikum 27-12-1983
     
VII.C Douwe Schiphof, geboren Berlikum 29-12-1873, overleden Berlikum 26-11-1959, trouwt Menaldumadeel 24-05-1900 Janke van Gelder, geboren Berlikum 22-12-1875, overleden aldaar 07-08-1928, dochter van Lolke Sjoerds van Gelder en Lybrig Thijsses de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rein Schiphof, geboren Menaldumadeel 07-03-1901, overleden Joure 10-03-1966, trouwt 31-05-1928 Minke van der Hogt, geboren ca. 1904, overleden Menaldum 28-10-1980, dochter van Reinder van der Hogt en Antje de Boer
     
VII.D Jarig Schiphof, gardenier, geboren Berlikum 30-10-1879, overleden Leeuwarden 29-12-1942 en begraven te Berlikum, trouwt Aaltje Adringa, geboren 13-06-1911, overleden Wieringerwerf 08-03-1975 en begraven te Berlikum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. R. Schiphof trouwt T. Hoge
  b. Haaije Schiphof, geboren Menaldumadeel 05-04-1940, trouwt Margaretha Poot, dochter van Johannes Poot en Maria Blok
  c. L. Schiphof trouwt J. Gorter
  d. Jarig Schiphof, geboren Menaldumadeel 01-06-1943 , trouwt Petronella Poot, dochter van Johannes Poot en Maria Blok
     
VII.E Tjitze Schiphof, geboren Berlikum 28-04-1881, overleden 10-11-1970, trouwt Menaldumadeel 21-05-1914 Trijntje de Groot, geboren Wier 27-04-1880, overleden Wier 09-07-1959, dochter van Leendert de Groot en Antje Plat
     
VII.F Sybren Schiphof, geboren Berlikum 27-03-1886, overleden Memaludmadeel 11-10-1949, trouwt Menaldumadeel 01-05-1913 Baukje Hofma, geboren Berlikum 26-03-1889, dochter van Catharinus Hofma en Antje Boomsma
     
VII.G Klaas Pieters Schiphof, geboren Berlikum 20-09-1858, trouwt Barradeel 05-05-1888 Trijntje Herrema, geboren Franekeradeel 11-05-1864, dochter van Jan Harmens Herrema en Tietje Dirks Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje Schiphof, geboren Berlikum 14-07-1888, overleden Sint Jacobiparochie 10-12-1977, trouwt Het Bildt 01-02-1912 Albert van Tuinen,  geboren Sint Jacobiparochie 03-12-1885, overleden aldaar 29-11-1969, zoon van Gerben van Tuinen en Trijntje Reitsma
  b. Pieter Schiphof, geboren Berlikum 12-09-1890, overleden Ried 23-04-1965, trouwt Franekeradeel 07-12-1912 Elisabeth Betha Strooisma, geboren Minnertsga 06-12-1891, overleden Leeuwarden 15-08-1936, dochter van Bouwe Strooisma en Thomaske de Haan
  c. Jan (John) Schiphof, geboren Berlikum 24-12-1893, emigratie 16-03-1915 naar Iowa - USA, overleden Melvin (Iowa - USA) 12-05-1976, trouwt (1) Ocheyedan (Iowa - USA) 10-09-1920 Anna van Dyk, geboren 02-10-1902, overleden 30-01-1923, trouwt (2) Worthington (MN - USA) Charlene (Lena) van Dyk, geboren Hosper, Souix (Iowa - USA) 13-05-1896, overleden Melvin (Iowa - USA) 24-08-1967, dochter van Ale (Albert) van Dyk en Janneke Gerbranda
  d. Sytske Schiphof, geboren Berlikum 05-07-1897, overleden Sint Jacobiparochie 21-08-1965, trouwt Het Bildt 26-05-1921 Dirk Slager, geboren Sint Jacobiparochie 29-06-1895, overleden aldaar 29-10-1975, zoon van Pieter Slager en Hiltje Leeuwen
     
VII.H Jacob Pieters Schiphof, geboren Berlikum 14-11-1861, overleden Harlingen 07-12-1931, trouwt (1) Menaldumadeel 28-05-1891 Antje Julianus, geboren Beetgum 02-07-1867, overleden Menaldumadeel 04-06-1892, dochter van Gerrit Harmens Julianus en Aukje Nannes Heslinga, trouwt (2) Menaldumadeel 15-06-1893 Gerbrichje Weg, geboren Berlikum 07-05-1863, dochter van Pieter Pieters Weg en Sybrigje Piers Rosendal

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pieter Schiphof, geboren Menaldumadeel 20-05-1892
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Sybrigje Schiphof, geboren Berlikum 18-04-1894, overleden 29-10-1983, trouwt Atze Sytsma, geboren Ried 24-07-1895, overleden 19-05-1988, zoon van Jan Sytsma en Dieuwke Bosma
     
VII.I Reimer Foppes Schiphof, geboren Het Bildt 01-01-1863, overleden Leeuwarden 23-03-1958, trouwt Menaldumadeel 14-04-1892 Pietje Hofstra, geboren Zwaagwesteinde 20-12-1869, overleden 1949, dochter van Dirk Johannes Hofstra en Dieuke Romkes Prins

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dieuke Schiphof, geboren Menaldumadeel 03-02-1895, overleden 25-08-1989, trouwt Leeuwarden 25-01-1913 Reimer Weistra, geboren Menaldumadeel 08-08-1892, overleden 03-05-1978, zoon van Johannes Weistra en Grietje Schiphof
  b. Wijke Schiphof, geboren Menaldumadeel 28-08-1896, overleden aldaar 18-11-1896
  c. Foppe Schiphof, geboren Leeuwarden 10-08-1898
  d. Romke Schiphof, geboren Leeuwarden 06-12-1900
  e. K. Schiphof trouwt M. v.d. Veen
  f. IJ. Schiphof trouwt D. Baarda
  g. Bouke Schiphof, geboren ca. 1907, overleden Leeuwarden 28-05-1970, trouwt D. Postma
     
VII.J Klaas Foppes Schiphof, geboren Berlikum 20-12-1871, overleden Sint Jacobieparochie 25-06-1944, trouwt Het Bildt 08-11-1894 Tetje Samel, geboren Sint Jacobieparochie 21-01-1873, dochter van Douwe Samel en Houkje Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe Schiphof, geboren Het Bildt 19-12-1894   volgt VIII.B
  b. Douwe Schiphof, geboren Sint Jacobieparochie 15-01-1896, overleden aldaar 05-03-1896
  c. Houkje Schiphof, geboren Sint Jacobieparochie 28-01-1897, trouwt Het Bildt 13-05-1920 Job Wybenga, geboren Sint Jacobiparochie 14-01-1893, zoon van Jan Wybenga en Antje de Roos
  d. Douwe Schiphof, geboren Het Bildt 23-04-1898, trouwt Het Bildt 30-11-1922 Taetske Visser, geboren Sint Jacobiparochie 03-06-1902, dochter van Frans Visser en Zwaantje de Groot
  e. Wijke Schiphof, geboren Het Bildt 30-04-1899, overleden Sint Jacobieparochie 18-12-1970
  f. Hiltje Schiphof, geboren Het Bildt 25-09-1900, trouwt J. de Groot
  g. E. Schiphof trouwt L. Slager
     
VII.K Bauke Foppes Schiphof, geboren Berlikum 30-11-1874, trouwt Menaldumadeel 19-05-1898 Antje Veldstra, geboren Berlikum 09-10-1876, dochter van Hans Jans Veldstra en Swopkje Douwes Miedema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Swopkje Schiphof, geboren Menaldumadeel 29-03-1899, overleden Peins 07-10-1970, trouwt Sijmon Tjipkes Bouma, geboren Menaldumadeel 07-03-1895, overleden Leeuwarden 16-06-1971, zoon van Tjipke Bouma en Hiltje Rondaan
  b. Wijke Schiphof, geboren Menaldumadeel 06-02-1901, overleden 29-06-1981, trouwt Sijbren Boonstra, geboren Het Bildt 18-11-1896, overleden 17-05-1976, zoon van Dirk Boonstra en Aaltje Hoitsma
  c. M. Schiphof trouwt J. Hoekstra
  d. G. Schiphof trouwt J. Oosterbeek
  e. A. Schiphof trouwt P. Deinum
     
VII.L Mindert Klazes Schiphof, geboren Berlikum 09-09-1868, trouwt Menaldumadeel 07-05-1891 Grietje Quarre, geboren Berlikum 07-12-1868, dochter van Sierd Jeremias Quarré en Tjitske Minnes Jongboom

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sierd Schiphof, geboren Menaldumadeel 28-01-1890
  b. Liskje Schiphof, geboren Verlikum 04-02-1892, trouwt Het Bildt 03-04-1913 Pieter Vrij, geboren Hallum 08-11-1890, zoon van Douwe Pieters Vrij en Grietje Broers Meinema
  c. Tjitske Schiphof, geboren Menaldumadeel 04-02-1892
  d. Klaas Schiphof, geboren Menaldumadeel 21-08-1895
  e. Minne Schiphof, geboren Menaldumadeel 27-02-1897   volgt VIII.C
  f. Tjitske Schiphof, geboren Menaldumadeel 17-04-1898
     
VII.M Rinze Klazes Schiphof, geboren Berlikum 18-11-1871, trouwt Menaldumadeel 02-07-1896 Jantje Buurstra, geboren Sint Annaparochie 28-02-1873, dochter van Dirk Buurstra en Antje Pluimer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Schiphof, geboren Menaldumadeel 24-01-1897
  b. Tietje Schiphof, geboren Sint Annaparochie 15-01-1900, overleden Harlingen op 14-05-1943, trouwt Franeker 16-08-1923 Sjoerd Miedema, pakhuisknecht, fabrieksarbeider, geboren Franeker 01-12-1898, overleden Leeuwarden 06-05-1981, zoon van Broer Miedema en Elisabeth Tuinstra
     
VII.N Klaas Klazes Schiphof, geboren Berlikum 19-03-1879, trouwt Het Bildt 11-10-1900 Ymkje Beimers, geboren St. Annaparochie 31-05-1881, dochter van Jan Beimers en Maartje Bonnema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Schiphof, geboren Het Bildt 21-02-1901, overleden Middenmeer 22-09-1857, trouwt D. Kuiken
  b. Jan Schiphof, geboren Het Bildt ca. 1905, overleden Sint Jacobiparochie 14-03-1968, trouwt Het Bildt 28-05-1931 Maaike Kuiken, geboren ca. 1910, overleden Tzummarum 13-04-1996, dochter van Dirk Kuiken en Hendrina van der Feen
  c. Maartje Schiphof, geboren Het Bidt ca. 1912, overleden Enschede 13-11-1966, trouwt H. Smit
  d. Mindert Schiphof, geboren ca. 1916   volgt VIII.D
     
VII.O Pieter Klazes Schiphof, geboren Berlikum 03-11-1880, overleden Tzum 12-07-1951, trouwt Barradeel 16-05-1903 Trijntje Bakker, geboren Barradeel 15-02-1878, overleden Wijnaldum 25-12-1960, dochter van Hiske Bakker
     
VII.P Anne Klazes Schiphof, geboren Berlikum 24-01-1883, trouwt Barradeel 26-05-1906 Ytje de Jong
     
VII.Q Foppe Klazes Schiphof, geboren Berlikum 26-04-1886, trouwt Franekeradeel 06-05-1911 Trijntje de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 28-04-1888, dochter van Jan de Jong en Aukje Dijkstra
     
VII.R Sybe Klazes Schiphof, geboren Berlikum 05-11-1887, overleden Franeker 09-11-1964, trouwt Menaldumadeel 24-05-1917 Rienkje Laanstra, geboren Engelum 15-12-1890, overleden Enschede 10-11-1976, dochter van Gabe Laanstra en Symontje Veeman

uit dit huwelijk:
 

  a. Siem Schiphof trouwt Nijhof
  b. Liskje Schiphof trouwt Th van der Meulen
     
VII.S Aan Klazes Schiphof, geboren Berlikum 21-07-1889, trouwt Franekeradeel 01-02-1919 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 09-10-1931 Wypkje Agema, geboren Slappeterp 24-01-1897, dochter van Douwe Agema en Yttje Jorritsma
     
VIII.A Rein Schiphof

uit dit huwelijk:
 

  a. Minne Schiphof  trouwt 17-09-1942 Djieuwke Kolthof, dochter van Oene Kolthof en Trijntje Heeringa
  b. Geertje Schiphof trouwt 19-05-1947 Andries de Haan, zoon van S.A. de Haan en W. Rodenhuis
  c. Grietje Schiphof, geboren ca. 1921, overleden Amsterdam 24-03-1966, trouwt Wiebren H. Dijkstra
  d. Gerben Schiphof trouwt Grouw 06-07-1961 Antje E. Wagter
  e. Anne Schiphof trouwt Reintje Kingma, geboren Dongjum 10-06-1934, overleden Kudelstaart 17-04-2003, dochter van Hendrik Kingma en Jeltje Stienstra
  f. Lammert Schiphof
     
VIII.B Foppe Schiphof, geboren Het Bildt 19-12-1894, overleden Sint Annaparochie 26-02-1972, trouwt Pietje Brouwer, geboren Het Bildt 27-09-1902, overleden Leeuwarden 31-05-1970, dochter van Cornelis Brouwer en Maartje de Bildt

uit dit huwelijk:
 

  a. Maartje Schiphof trouwt Het Bildt 21-03-1956 Klaas Kolthof
  b. Klaas Schiphof trouwt A. Okkinga
     
VIII.C Minne Schiphof, geboren Menaldumadeel 27-02-1897, overleden Leeuwarden 02-07-1988 trouwt 16-05-1925 Akke Ploegsma, geboren Franekeradeel 18-01-1900, overleden Leeuwarden 20-08-1972, dochter van Marten Ploegsma en Gepke Terpstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Minne Schiphof trouwt Sint Annaparochie 15-05-1952 Anna van Koten, dochter van Sjoerd van Koten en Lutske Nijboer
  b. Marten Schiphof trouwt Boukje Bouma, dochter van Jelle Bouma
     
VIII.D Mindert Schiphof, geboren ca. 1916, overleden Sint Jacobiparochie 29-07-1970, trouwt Grietje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 09-05-1917, overleden Leeuwarden 09-08-2001, dochter van Dirk Kuiken en Hendrina van der Feen

kinderen uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Maartje Schiphof, geboren 25-04-1946, overleden Terschelling 16-06-2003, trouwt J. Spits, zoon van Teunis Spits en Jeltje Stobbe
     

contact

naar boven

disclaimer