GENEALOGIE SIPMA


     
I. Johannes Clazes, meester bakker, trouwt N.N

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Saake, gedoopt Ternaard 14-12-1710
  b. Jantje, gedoopt Ternaard 12-03-1713
  c. Klaas Johannesz, gedoopt Ternaard 18-04-1717   volgt II
  d. Tijtie, gedoopt Ternaard 08-08-1720
  e. Tierd, gedoopt Ternaard 18-02-1725
  f. Aaltje, gedoopt Ternaard 06-02-1729
     
II. Klaas Johannes, geboren Ternaard 18-04-1717, bij huwelijk afkomstig van Ferwerd, overleden rondom 1774, trouwt Ferwerd 08-07-1753 Aaltje Jans, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, dochter van Jan Simons en Froukje Hendriks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard 1612-1811, Hiaat 1619-1635 - Inventarisnr.: DTB 762
Vermelding :  Bevestiging huwelijk van 8 juli 1753, Ternaard
Man          :  Klaas Johannes afkomstig van Ferwerd
Vrouw       :  Aaltje Jans afkomstig van Ternaard
NB            :  Gehuwd te Ferwerd

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Simon Klazes, geboren Ternaard 21-10-1761   volgt III
     
III. Simon Klazes Sipma, geboren Ternaard 21-10-1761, overleden Nieuwe Bildtzijl 17-01-1807, trouwt Ternaard 22-10-1786 Maaike Klazes Monsma, geboren Ternaard 03-02-1764, overleden Nieuwe Bildtzijl 22-04-1822, dochter van Klaas Idzes en Akke Dirks Monsma

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard 1612-1811, Hiaat 1619-1635 - Inventarisnr.: DTB 762
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 22 oktober 1786, Ternaard
Man:             Simen Klases afkomstig van Ternaard
Vrouw:          Maike Klases afkomstig van Ternaard

Familienamen 1811 - Mairie Hallum, fol. 42
Sipma, Siemem Klazes weduwe, Maaijke Klazes, Hallum
kinderen: Akke 19, Klaske 17, Trijntje 15, Klaas 11, Ids 8

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Sijmons Sipma, geboren Ternaard 22-07-1787, overleden Nieuwe Bildtzijl 13-07-1870, trouwt Holwerd 02-09-1804 Jan Jans Hessels, geboren Ternaard 05-03-1782, overleden Nieuwe Bildtzijl 23-07-1826, zoon van Jan Hessels en
  b. Akke Symons Sipma, geboren Hallum ca. 1792, overleden Het Bildt 03-08-1872, trouwt Mairie Vrouwenparochie 07-09-1813 Pieter Tijsses Hoekstra, geboren Oudebildtzijl ca. 1793, overleden Het Bildt 02-08-1855, zoon van Tijs Pieters Hoekstra en Jitske Piers
c. Klaaske Symons Sipma, geboren Hallum ca. 1794, overleden Het Bildt 29-01-1845, gehuwd, trouwt Mairie Vrouwenparochie 12-02-1814 Arjen Eeltjes Slim, geboren Vrouwenparochie ca. 1791, zoon van Eeltje Arjens Slim en Hendrikje Kornelus
  d. Trijntje Symens Sipma, geboren Hallum ca. 1796, overleden Ferwerderadeel 27-04-1822
  e. Klaas Siemens Sipma, geboren Hallum ca. 1800   volgt IV.A
  f. Ids Symons Sipma, geboren Hallum ca. 1803   volgt IV.B
     
IV.A Klaas Siemens Sipma, geboren Hallum ca. 1800, trouwt Ferwerderadeel 08-05-1823 Maaike Sjoerds de Groot, geboren Ferwerd ca. 1806, dochter van Sjoerd Tomas de Groot en Yfke Klases

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Siemen Klazes Sipma, geboren Hallum 24-01-1824   volgt V.A
  b. Yfke Klazes Sipma, geboren Hallum 20-01-1826, overleden aldaar 18-08-1831
  c. Sjoerd Klazes Sipma, geboren Hallum 30-08-1828   volgt V.B
  d. Durk Klazes Sipma, geboren Hallum 04-01-1831, overleden aldaar 06-01-1833
  e. Yfke Klazes Sipma, geboren Hallum 04-07-1833, overleden Het Bildt 29-12-1866, gehuwd, trouwt Ferwerderadeel 07-05-1855 Sjoerd Sipkes van der Woude, geboren Finkum ca. 1834, zoon van Sipke Sjoerds van der Woude en Aaltje Pieters Andringa
  f. Dirk Klazes Sipma, geboren Hallum 11-07-1836, overleden aldaar 29-11-1838
  g. Maaike Klazes Sipma, geboren Hallum 26-03-1839, trouwt Ferwerderadeel 01-05-1858 Hendrik Jelles Miedema, geboren Marrum ca. 1835, zoon van Jelle Hendriks Miedema en Jantje Jans Rollingswier
  h. Dirk Klazes Sipma, geboren Hallum 15-04-1843, overleden aldaar 16-06-1845
  i. Trijntje Klazes Sipma, geboren Hallum 01-12-1844, trouwt Ferwerderadeel 30-04-1864 Jacob Popkes van den Berg, geboren Hijum ca. 1843, zoon van Popke Jacobs van den Berg en Trijntje Eeuwes Duursma
   - levenloos kind (dochter); geboren 13 juni 1849
  j. Dirkje Klazes Sipma, geboren Hallum 23-01-1853, trouwt Ferwerderadeel 17-04-1873 Gerrit Harmens Postma, geboren Beetgum ca. 1846, zoon van Harmen Gerrits Postma en Geertje Hendriks Palsma
     
IV.B Ids Symons Sipma, geboren Hallum ca. 1803, overleden Het Bildt 28-01-1866, trouwt (1) Leeuwarderadeel 31-10-1822 Tietje Sjoukes Swart, geboren 1804, overleden Leeuwarderadeel 02-11-1826, dochter van Sjouke Swart en Grietje Bekker, trouwt (2) Ferwerderadeel 26-04-1827 Trijntje Jans Zijlstra, geboren Hallum 1800, overleden Ferwerderadeel 24-12-1827, dochter van Jan Wynsens Zijlstra en Stijntje Renses, trouwt (3) Ferwerderadeel 31-01-1829 Margaretha Cornelis Wybenga, geboren Marrum ca. 1806, overleden Ferwerderadeel 11-08-1886, dochter van Cornelis Mennes Wybenga en Janke Berends

kinderen uit 2e huwelijk:
 

    Simen Sipma, geboren Fererderadeel 16-12-1827, overleden aldaar 01-06-1828
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  a. Maaike Idzes Sipma, geboren Ferwerderadeel 27-03-1829, overleden Het Bildt 29-10-1901, ongehuwd
  b. Janke Idzes Sipma, geboren Stiens 08-07-1830, trouwt Leeuwarderadeel 20-05-1865 Hendrik Johannes Visbeek, geboren Hallum 25-06-1829, overleden Ferwerderadeel 22-02-1899, zoon van Johannes Hendriks Visbeek en Gootske Sakes Vogelzang
  c. Trijntje Idses Sipma, geboren Stiens 18-06-1831, trouwt Ferwerderadeel 05-05-1866 Mient Botes Tadema, weduwnaar van Sytse Dirks Koopmans, geboren Ferwerd 13-03-1834 , zoon van Bote Hendriks Tadema en Menke Mients Wagenaar
  d. Symen Idzes Sipma, geboren Het Bildt 22 oktober 1833   volgt V.C
  e. Geertje Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 28-02-1836, trouwt Het Bildt 27-05-1858 Rense Dirks de Jong, geboren Sint Annaparochie ca. 1828, zoon van Dirk Reinders de Jong en Jeltje Andries de Boer
  f. Dieuwke Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 05-01-1839, trouwt Het Bildt 01-05-1873 Pieter Ruurds Landman, geboren Sint Annaparochie ca. 1837, dochter van Ruurd Klazes Landman en Minkje Alberts Pot
  g. Kornelis Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 15-07-1841   volgt V.D
  h. Klaas Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 17-01-1844   volgt V.E
  i. Menne Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 11-02-1847   volgt V.F
  j. Aaltje Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 10-01-1851, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1875 Kornelis Pieters Wiersma, geboren Hallum ca. 1849, zoon van Pieter Sijes Wiersma en Pleuntje Gerbens Kayzer
     
V.A Siemen Klazes Sipma, geboren Hallum 24-01-1824, overleden Het Bildt 18-02-1904, weduwnaar, trouwt Het Bildt 13-06-1850 Grietje Gerbens de Jong, geboren Vrouwenparochie 16-03-1830, dochter van Gerben Gerbens de Jong en Trijntje Sybes Sybesma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Sipma, geboren Het Bildt 06-11-1857, overleden aldaar 22-05-1862
  b. Klaas Sipma, geboren Het Bildt 29-10-1862
     
V.B Sjoerd Klazes Sipma, geboren Hallum 30-08-1828, trouwt Ferwerderadeel 15-05-1851 Maaike Dirks Hartmans, geboren Nes 30-04-1830, overleden Westdongeradeel 01-03-1899, gehuwd, dochter van Dirk Hartmans en Grietje Rintjes Bleinsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Sipma, geboren Nes 14-05-1852
  b. Dirk Sipma, geboren Nes 11-11-1856
  c. Hartman Sipma, geboren Nes 19-11-1858
  d. Simon Sipma, geboren Nes 13-06-1861, overleden Leeuwarden 18-12-1916, gehuwd
  e. Rintje Sipma, geboren Nes 04-04-1863
  f. Grietje Sipma, geboren Nes 17-01-1869
     
V.C Symen Idzes Sipma, geboren Het Bildt 22 oktober 1833, trouwt Het Bildt 06-08-1863 Jannigje Schepenaar, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1841, dochter van Feddrik Arjens Schepenaar en Pietje Tietes Hoekstra
     
V.D Kornelis Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 15-07-1841, trouwt (1) Het Bildt 19-09-1872 Antje Sijes van der Woude, geboren Finkum ca. 1841, dochter van Sije Jans van der Woude en Trijntje Ytzens Kuipers, trouwt (2) Ferwerderadeel 10-09-1892 Tietje Thijsses Hoekstra, geboren Finkum ca. 1868, dochter van Thijs Piers Hoekstra en Janke Keimpes Faber
     
V.E Klaas Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 17-01-1844, trouwt (1) Het Bildt 20-05-1869 Trijntje Jans van der Velde, geboren Ferwerd ca. 1837, dochter van Jan Gerbens van der Velde en Hyke Bennes Plat, trouwt (2) Het Bildt 09-08-1883 Jantje Pieters van der Woude, geboren Finkum ca. 1843, dochter van Pieter Sijes van der Woude en Rigtje Berends Wagenaar
     
V.F Menne Idzes Sipma, geboren Vrouwenparochie 11-02-1847, trouwt Het Bildt 22-05-1873 Lijsbert Reinders Meyer, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1849, dochter van Reinder Jeremias Meyer en Dieuwke Gerbens Plat
     

contact

naar boven

disclaimer