GENEALOGIE TUININGA


Voor voorgeslacht I. Jacob Klazes Tuininga zie: Genealogie Oege Tjerks
     
I. Jacob Klazes Tuininga, arbeider, geboren Roordahuizum 21-08-1785 en gedoopt aldaar 18-09-1785, overleden Almenum 26-01-1843, zoon van Klaas Oeges en Jeltje Jacobs, trouwt Hennaarderadeel (Mairie Oosterend) 19-05-1813 Marijke Ynzes Flietstra, geboren Bozum 29-12-1787 en gedoopt Bozum 1788, overleden Blessum 10-04-1866, dochter van Ynze Pieters Flietstra en Trijntje Jelles van den Akker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Jacobs Tuinenga, geboren maire Jorwerd 19-02-1814, overleden Het Bildt 15-03-1874, trouwt Baarderadeel 14-04-1832 Thijs Hendriks Post, geboren ca. 1814, overleden Het Bildt 31-12-1860
  b. Trijntje Tuininga, geboren Bozum 29 december 1815, overleden Baarderadeel 04-06-1862, trouwt Baarderadeel Jan Jurjens Heidanus, arbeider, geboren Britsum 11-05-1816, overleden Baarderadeel 27-12-1880, zoon van Jurjen Heidanus en Baukje Bruinsma
  c. Klaaske Jacobs Tuinenga, geboren Baarderadeel 21-10-1818, overleden Menaldumadeel 21-01-1895, trouwt Barradeel 13-05-1848 Ynse Klases Flietstra, geboren 11-01-1819, zoon van Klaas Ynses Flietstra en Grietje Willems Westra
  d. Ynse Jacobs Tuinenga, geboren Baarderadeel 11-11-1820   volgt II.A
  e. Mart(h)a Tuininga, geboren Baarderadeel 09-12-1823, overleden Menaldumadeel 05-08-1867, trouwt Menaldumadeel 02-08-1845 Sjoerd Johannes Weyer, geboren Baarderadeel 03-01-1819, overleden aldaar 31-05-1886, zoon van Johannes Johans Weyer en Romkje Sjoerds de Jong
  f. Jelle Tuininga, geboren Baarderadeel 08-03-1826, overleden Franeker 20-05-1862
  9. Klaas Tuininga, geboren Menaldumadeel 11-10-1831   volgt II.B
     
II.A Ynse Jacobs Tuinenga, geboren Baarderadeel 11-11-1820, overleden Menaldumadeel 23-08-1876, trouwt Menaldumadeel 20-05-1846 Dieuwke Lieuwes Tamminga, geboren Menaldumadeel 09-12-1821, overleden aldaar 20-01-1875, dochter van Lieuwe Ytzens Tamminga en Janke Jentjes Schuurmans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Tuininga, geboren Menaldumadeel 06-02-1848, overleden aldaar 04-04-1871
  b. Marijke Tuininga, geboren Menaldumadeel 19-04-1853, trouwt Menaldumadeel 18-05-1876 Rinse Lolkes Boersma, geboren Leeuwarderadeel 04-05-1844, zoon van Lolke Rinses Boersma en Jitske Jans Klinkert
  c. Lieuwkje Tuininga, geboren Menaldumadeel 19-04-1862, overleden Leeuwarden 08-04-1934, trouwt Leeuwarden 18-05-1887 Kornelis van Noord, geboren Leeuwarden 02-02-1857, overleden aldaar 13-08-1937, zoon van Jan van Noord en Jeltje Veenstra
     
II.B Klaas Jacobs Tuininga, geboren Menaldumadeel 11-10-1831, trouwt Baarderadeel 27-06-1853 Janke Sytses Leyenaar, geboren Menaldumadeel 30-01-1829, overleden Oosterend 01-04-1899, dochter van Sytse Sybrens Leyenaar en Sijke Jacobs de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacobus Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 18-02-1854   volgt III.A
  b. Sijke Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 09-02-1856, overleden Hennaarderadeel 17-04-1916, ongehuwd
  c. Sytse Klazes Tuinenga, geboren Oosterlittens 18-02-1858   volgt III.B
  d. Marijke Klazes Tuinenga, geboren Baarderadeel 10-07-1860, trouwt Hennaarderadeel 08-09-1883 Jan Reitsma, geboren Tzum 24-01-1854, zoon van Fokke Pieters Reitsma en Marijke Jans Sytsma
  e. Trijntje Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 26-04-1863, trouwt Franekeradeel 22-05-1886 Ype Hemstra, geboren Kubaard 27-10-1860, zoon van Pier Sakes Hemstra en Jeltje Ypes Bouma
  f. Grietje Klazes Tuininga, geboren Oossterlittens 15-07-1865. trouwt Hennaarderadeel 18-05-1910 Klaas Kamstra, geboren IJlst 01-02-1855, zoon van Klaas Pieters Kamstra en Geertje Klazes Westerbaan
  g. Jelle Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 12-09-1868   volgt III.C
  h. Klaas Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 12-04-1873   volgt III.D
     
III.A Jacobus Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 18-02-1854, trouwt (1) Hennaarderadeel 15-05-1880 Lijsbeth Rijpma, geboren Nijland ca. 1856, overleden Hennaarderadeel 01-04-1882, dochter van Jentje Foppes Rijpma en Hendrikje Jogchums de Vries, trouwt (2) Hennaarderadeel 15-11-1882 Evertje Nooitgedagt, geboren IJlst 16-12-1854, overleden 05-09-1912, dochter van Herre Tymens Nooitgedagt en Aganieta Ypes Ekema, trouwt (3) Hennaarderadeel 22-04-1914 Ietje Adema, geboren Hennaarderadeel 01-07-1860, dochter van Willem Ruurds Adema en Marijke Freerks Bakkerus

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas Tuininga, geboren Hennaarderadeel 27-02-1881
  b. Hendrikje Tuininga, geboren Oosterend 25-03-1882, trouwt Hennaarderadeel 05-06-1909 Wate Elzinga, oud 28 jaar, geboren Genum 17-07-1880, zoon van Watse Jans Elzinga en Maaike Klaver
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Janke Tuininga, geboren Hennaarderadeel 04-09-1883
  d. Herre Tuininga, geboren Oosterend13-09-1884, trouwt Hennaarderadeel 26-05-1915 Itsche Postma, oud 28 jaar, geboren Oosterlittens, dochter van Ruurd Folkerts Postma en Antje Michiels Tuinstra
  e. Sietze Tuininga, geboren Wommels 22-11-1886, trouwt Hennaarderadeel 27-04-1910 Oepkje Feitsma, oud 23 jaar, geboren Wommels, dochter van Ruurd Ages Feitsma en Tjitske van Diggelen
  f. Janke Tuininga, geboren Wommels 07-06-1889, trouwt Hennaarderadeel 20-05-1911 Lieuwe Tiemersma, oud 21 jaar, geboren Wommels, zoon van Sake Meinderts Tiemersma en Antje Jans Kooistra
     
III.B Sytse Klazes Tuinenga, geboren Oosterlittens 18-02-1858, trouwt Hennaarderadeel 02-06-1880 Trijntje Rinzes Zijlstra, geboren Itens 31-01-1857 dochter van Rinze Zijlstra en Wytske Reins Windsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Tuininga, geboren Baarderadeel 17-03-1881, overleden Hennaarderadeel 10-08-1883
  b. Rinze Tuininga, geboren Hennaarderadeel 09-03-1883
  c. Wytske Tuininga, geboren Hennaarderadeel 28-06-1884
  d. Klaas Tuininga, geboren Hennaarderadeel 20-11-1885
  e. Jacobus Tuininga, geboren Hennaarderadeel 14-12-1886, overleden aldaar 03-06-1887
  f. Janke Tuininga, geboren Oosterend 17-11-1888, trouwt Hennaarderadeel 16-05-1914 Anne van der Berg, oud 24 jaar, geboren te Wons, zoon van Dooitze van der Berg en Akke Kalsbeek
  g. Sijke Tuininga, geboren Hennaarderadeel 19-12-1889
  h. Jacobus Tuininga, geboren Hennaarderadeel 06-10-1891
  i. Theunis Tuininga, geboren Oosterend 17-02-1893, trouwt Hennaarderadeel 12-08-1916 Dieuwke Dijkstra, oud 21 jaar, geboren Nijland, dochter van Hepke Dijkstra en Martha de Boer
  j. Marijke Tuininga, geboren Oosterend 22-12-1894, trouwt Hennaarderadeel 12-08-1916 Rinze Bijlsma, oud 19 jaar, geboren Kubaard, zoon van Bernardus Bijlsma en Antje Bijlsma
  k. Jelle Tuininga, geboren Hennaarderadeel 09-08-1896
  l. Rein Tuininga, geboren Hennaarderadeel 23-10-1897
  m. Jacob Tuininga, geboren Hennaarderadeel 05-03-1899, , overleden aldaar 22-07-1899
     
III.C Jelle Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 12-09-1868, emigratie naar Canada in 1911, overleden Neerlandia AB Can. 1946 , trouwt Hennaarderadeel 14-05-1892 Anke Wynia, geboren Hidaard 06-01-1865, emigratie naar Canada in 1911, overleden Neerlandia AB Can. 27-07-1959, dochter van Foeke Gabes Wynia en Riemke Foppes Eekma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Tuininga, geboren Hennaarderadeel 26-03-1893, emigratie naar Canada in 1911
  b. Foeke Tuininga, geboren Hennaarderadeel 25-05-1894, emigratie naar Canada in 1911
  c. Jacobus Tuininga, geboren Hennaarderadeel 10-07-1896, emigratie naar Canada in 1911
     
III.D Klaas Klazes Tuininga, geboren Oosterlittens 12-04-1873, emigratie naar Canada in 1912, overleden Neerlandia AB Can. 25-05-1959, trouwt Hennaarderadeel 27-05-1898 Sjoerdtje Douwes Wijma, geboren Hidaard 15-08-1875, emigratie naar Canada in 19112, overleden Neerlandia AB Can. 27-07-1959, dochter van Douwe Pieters Wijma en Baukje Gerrits Jellema

kinderen uit dit huwelijk o.a.:
 
  a. Baukje Tuininga, geboren Hennaarderadeel 16-03-1899, emigratie naar Canada in 1912
  b. Klaas Tuininga, geboren Hennaarderadeel 15-06-1900, emigratie naar Canada in 1912
  c. Douwe Tuininga, geboren Hennaarderadeel 01-12-1901, emigratie naar Canada in 1912
     

contact

naar boven

disclaimer