GENEALOGIE VAN DER MEER


 
I. Taeke Tjeerds, boer en klockeluyder, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, overleden Oostermeer na 1709, trouwt Oostermeer 10-09-1682 Antje Jans, bij huwelijk afkomstig van Suameer, overleden Oostermeer na 1709

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: DTB 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 september 1682 in Oostermeer
Bruidegom  : Taecke Tieerds afkomstig van Oostermeer
Bruid         : Antie Jans afkomstig van Suameer

Gestandaardiseerde namen:
 Bruidegom: TEEKE TJEERDS
     Bruid: ANTJE JANS

Bron:

 

Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, 1682 - DTB nr:     715, 1670 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 september 1682, Oostermeer
Man:          Taecke Tieerds, Oostermeer
Vrouw:       Antie Jans, Suameer

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Tjeerd, gedoopt Oostermeer 01-10-1682   volgt II
II. Tjeerd Taekes, gedoopt Oostermeer 01-10-1682, trouwt Oostermeer 27-06-1706 Antje Popckes, bij huwelijk afkomstig van Kollumerzwaag ca. 1685

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: DTB 715
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 juni 1704, Oostermeer
Man:          Tieerd Taeckes  afkomstig van Oostermeer
Vrouw:       Antie Popkes afkomstig van Kollumerzwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jetske, gedoopt Oostermeer 03-01-1706 
b. Taeke, gedoopt Oostermeer 17-11-1708   volgt III
III. Taeke Tjeerds, arbeider, gedoopt Oostermeer 17-11-1708, overleden aldaar voor 1753, trouwt Oostermeer 23-11-1732 Wytske Jans, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, overleden aldaar na 1783

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: DTB 715
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 november 1732, Oostermeer
Man:          Taeke Tjeerds afkomstig van Oostermeer
Vrouw:        Wytske Jans afkomstig van Oostermeer

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Mindert, geboren Oostermeer 09-1747   volgt IV
IV. Mindert Taekes van der Meer, veenbaas en arbeider, geboren Oostermeer 09-1747, overleden Rottevalle 28-12-1826, trouwt Rottevalle 30-05-1784 Taapke Jiskes van der Veen, geboren Rottevalle ca. 1766, overleden aldaar 18-10-1811, dochter van Jisk Hotses en Liske Jocghums van der Veen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 30 mei 1784 in Rottevalle
Bruidegom : Mindert Taekes afkomstig van Rottevalle
Bruid        : Taapke Jiskes afkomstig van Rottevalle

Familienamen 1811 - Mairie Oudega, fol. 48
Meer, Mindert Taekes van der, Rottevalle 93
kinderen:        Wietske 25, Blija, Liske 21, Teeke 17, Jisk 13, Jogchum 8
kindskinderen:  - van Wietske: Pietje 4, Tabe bijna 1,
                     - van Liske: Jakob 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wietske Minderts van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1787, overleden Blija 07-11-1846. trouwt Blija 12-05-1805 Eede Andries Grofsmid (Eerde Annes), arbeider, geboren Blija 27-07-1772 en gedoopt aldaar 13-09-1772, overleden Blija 19-12-1841
  b. Liske Minderts van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1791, overleden Smallingerland 20-06-1868, trouwt Rottevalle 22-10-1809 Rinze Jacobs Groenewoud, arbeider, geboren Rottevalle ca. 1781, overleden Smallingerland 27-02-1849, zoon van Jakob Kornelis en Antje Rinses Groenewoud
c. Taeke Minderts van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1795   volgt V.A
d. Jisk Minderts van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1799   volgt V.B
e. Jogchum Minderts van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1804   volgt V.C
V.A Taeke Minderts van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1795, overleden Achtkarspelen 18-01-1886, trouwt mairie Oudega 12-10-1814 Aukjen Tjeerds de Vries, geboren ca. 1780, overleden Achtkarspelen 14-04-1847, dochter van Tjeerd Hinnes en Tolkjen Tjipkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Mindert Taekes van der Meer, geboren Rottevalle 14-02-1814   volgt VI.A
b. Taapke Taekes van der Meer, geboren Achtkarspelen 21-05-1818   volgt VI.B
c. Tjeerd Taekes van der Meer, geboren Surhuisterveen 11-06-1822   volgt VI.C
V.B Jisk Minderts van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1799, overleden Smallingerland 29-01-1875, trouwt Smallingerland 01-06-1826 Trijntje Migchiels de Vries, geboren Leeuwarden 18-12-1784 en gedoopt Suameer 05-02-1786, overleden Smallingerland 01-06-1865, dochter van Michiel Pieters en Janke Jans
V.C Jogchum Minderts van der Meer, geboren Rottevalle 04-08-1803, relatie met Liske Jacobs Slotegraaf, arbeidster, geboren Surhuisterveen 06-08-1806, overleden aldaar 28-02-1876, dochter van Jacob Jelmers Slotegraaf en Tetje Oedses Bos, trouwt Achtkarspelen 11-02-1843 Hanna Geerts van der Wijk, geboren Surhuisterveen 01-08-1806, overleden 04-03-1875, dochter van Geert Andries van der Wijk en Antje Johannes van der Heide

kinderen uit relatie met Liske Jacobs Slotegraaf:
 

  a. Taapke Jogchems van der Meer Slotegraaf ook genoemd van der Meer, geboren Achtkarspelen 30-10-1831, overleden aldaar 08-01-1918, oud 86 jaar, weduwe, trouwt Achtkarspelen 06-12-1856 Jakob Pieters van der Meer, geboren Achtkarspelen 10-08-1833, zoon van Pieter Jans van der Meer en Ymkjen Jakobs Bekkema
 
kinderen uit dit huwelijk:
 
b. Mindert Jochems van der Meer, geboren Achtkarspelen 13-03-1840   volgt VI.D
c. Geert van der Meer, geboren Achtkarspelen 24-03-1842, overleden aldaar 25-07-1845
d. Anne van der Meer, geboren Achtkarspelen 10-02-1844, overleden aldaar 24-03-1845
VI.A Mindert Taekes van der Meer, arbeider, geboren Rottevalle 14-02-1814, overleden Achtkarspelen 10-05-1788, relatie met Harmke Klazes Loonstra, geboren Surhuisterveen 01-01-1806 en gedoopt aldaar 09-02-1806, dochter van Klaas Pieters Loonstra en Geeltje Pieters Dijkstra, trouwt  Achtkarspelen 17-06-1849 Antje Taekes Tuinstra, geboren Surhuisterveen 20-07-1826, overleden overleden Achtkarspelen 27-01-1894, , dochter van Taeke Klazes Tuinstra en Trijntje Haayes Veenstra

Harmke Klazes Loonstra, trouwt Achtkarspelen 12-10-1844 Leendert Douwes Dijkstra, weduwnaar van Joukje Freerks Sytsma, oud 46 jaar, geboren Marrum, zoon van Douwe Douwes Dijkstra en Jetske Hessels

kinderen uit relatie met Harmke Klazes Loonstra:
 

a. Jan Johannes van der Meer, geboren Achtkarspelen 31-03-1830
b. Taeke Minderts van der Meer, geboren Achtkarspelen 21-09-1834   volgt VII.A
c. Geeltje van der Meer, geboren Achtkarspelen 22-08-1836, overleden 17-09-1836
d. Geeltje van der Meer, geboren Achtkarspelen 05-11-1837

kinderen uit huwelijk:
 
d. Trientje van der Meer, geboren Achtkarspelen 30-03-1853
e. Trientje van der Meer, geboren Achtkarspelen 27-07-1855
f. Auke van der Meer, geboren Achtkarspelen 19-03-1858
g. Akke van der Meer, geboren Achtkarspelen 23-02-1861, trouwt Achtkarspelen 09-07-1904 Ritske Geerts van der Meer, geboren Surhuisterveen 12-02-1866, overleden Groningen 26-10-1941, zoon van Geert Ritskes van der Meer en Rinskje Wybes Koorda
h. Hinke van der Meer, geboren Achtkarspelen 21-12-1863
 - levenloos kind (zoon), Achtkarspelen 22-08-1868
i. Willemke van der Meer, geboren Achtkarspelen 19-03-1871
VI.B Jaapke Taekes van der Meer, geboren Achtkarspelen 21-05-1818, overleden Surhuisterveen 23-01-1898

kinderen uit onbekende relatie:
 

a. Jakob van der Meer, geboren Augustinusga 04-08-1847   volgt VII.B
b. Taeke van der Meer, geboren Surhuisterveen 09-07-185   volgt VII.C
VI.C Tjeerd Taekes van der Meer, geboren Surhuisterveen 11-06-1822, trouwt Achtkarspelen 18-05-1850 Ytje Martens Tillema, oud 22 jaar, geboren Surhuizum, dochter van Durkjen Simmes Tillema

kinderen uit huwelijk:
 

a. Durkje van der Meer, geboren Surhuizum 10-10-1865, trouwt Achtkarspelen 16-07-1885 Haaye Postma, oud 24 jaar, geboren Oudwoude, zoon van Kornelis Jans Postma en Berber Aukes Tuinstra
VI.D Mindert Jochems van der Meer, geboren Achtkarspelen 13-03-1840 [erkend en gewettigd bij d.d. 11-02-1843], trouwt Idaarderadeel 19-07-1863 Sjoukje Herres Ringnalda, geboren Idaarderadeel 11-08-1836, dochter van Herre Gerbens Ringnalda en Trijntje Jogchums Rienstra

kinderen uit huwelijk:
 

a. Johanna van der Meer, geboren Surhuisterveen 05-10-1863
VII.A Taeke Minderts van der Meer, geboren Achtkarspelen 21-09-1834, trouwt Achtkarspelen 03-10-1873 Geeske Wiegers van der Sluis, geboren Smallingerland 29-12-1852, dochter van Wieger Migchiels van der Sluis en Eelkjen Hendriks Papa

kinderen uit huwelijk:
 

a. Wieger van der Meer, geboren Rottevalle 27-08-1874   volgt VIII.A
b. Mindert van der Meer, geboren Drachten 09-02-1878   volgt VIII.B
c. Eelkje van der Meer, geboren Drachten 04-01-1883, trouwt (1) Smallingerland 23-02-1901 - Huwelijk ontbonden bij vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 14-05-1903 Willem Bekkema, oud 22 jaar, geboren Surhuisterveen 16-10-1878, zoon van Jelle Bekkema en Aafke Willems Koorda Smallingerland, trouwt (1) 21-04-1906 Eelke Bekkema, geboren Surhuisterveen 16-04-1881, zoon van Jelle Andries Bekkema en Afke Willems Koorda
d, Hendrik van der Meer, geboren Drachten 10-04-1891   volgt VIII.C
VII.B Jakob van der Meer, geboren Augustinusga 04-08-1847, trouwt Smallingerland 17-05-1873 Feikje Postma, geboren Drachten 16-07-1845, dochter van Libbe Molles Postma en Grietje Teyes Lasscher

kinderen uit huwelijk:
 

a. Libbe van der Meer, geboren Smallingerland 19-02-1874, overleden aldaar 21-05-1877
b. Taapke van der Meer, geboren 13-12-1875, overleden 23-05-1950 en begraven te Franeker, trouwt Wymbritseradeel 09-12-1905 Fetze Schotanus, geboren Wymbritseradeel 16-10-1880, overleden 14-08-1968 en begraven te Franeker, zoon van Anske Schotanus en Cornelia Patroon
c. Grietje van der Meer, geboren Opeinde 11-10-1877, trouwt Smallingerland 12-05-1900 - huwelijk ontbonden bij vonnis van het "Amtsgericht Magdenburg" d.d. 19-10-1950 Fokke Hoeksma, oud 20 jaar, geboren te Drogeham, zoon van Johannes Hoeksma en Aukje Postma
d. Libbe van der Meer, geboren Opeinde 20-05-1879   volgt VIII.D
e. Molle van der Meer, geboren Drachten 31-01-1881   volgt VIII.E
f. Antje van der Meer, geboren Drachten 13-04-1884, trouwt Smallingerland 02-04-1904 Rinse Jonkman, oud 24 jaar, geboren Opeinde, zoon van Durk Jonkman en Antje Dalstra
g. Sjoerdtje van der Meer, geboren 16 april 1886, trouwt Smallingerland 08-04-1905 Waatze Weening, oud 24 jaar, geboren Surhuisterveen, zoon van Eerde Klazes Weening en Aukje Waatzes Nobach
h. Sjoerd van der Meer, geboren Rottevalle 30-07-1890   volgt VIII.F
i. Aafke van der Meer, geboren Smallingerland 13-04-1893, overleden aldaar 04-12-1908
VII.C Taeke van der Meer, geboren Surhuisterveen 09-07-1858, trouwt Smallingerland 22-03-1884 Aukje Witveen, geboren Drachten 21-08-1862, overleden Smallingerland 11-06-1886, dochter van Errit Atzes Witveen en Martzen Fokkes Postma

kinderen uit huwelijk:
 

a. Errit van der Meer, geboren Smallingerland 21-08-1884, overleden aldaar 21-07-1900
b. Taeke van der Meer, geboren Achtkarspelen 11-05-1886
VIII.A Wieger van der Meer, geboren Rottevalle 27-08-1874, overleden Smallingerland 17-05-1942, weduwnaar, trouwt Smallingerland 22-10-1900 Fetje Slotegraaf, oud 25 jaar, geboren: Surhuisterveen, dochter van Jakob Slotegraaf en Rinskje Bijzit
VIII.B Mindert van der Meer, geboren Drachten 09-02-1878, trouwt Smallingerland 17-10-1903 Janke Visser, oud 26 jaar, geboren Drachten, dochter van Jacob Visser en Wipke Westra
VIII.C Hendrik van der Meer, geboren Drachten 10-04-1891, overleden 12-01-1956 en begraven te Boelenslaan, trouwt Hendrikje de Jong, geboren Ooststellingswerf 27-08-1902, overleden 25-01-1994 en begraven te Boelenslaan, dochter van Tjeerd de Jong en Jantje Betten
VIII.D Libbe van der Meer, geboren Opeinde 20-05-1879, overleden Leeuwarden 28-03-1939, trouwt Smallingerland 14-05-1904 Johanna Weening, oud 18 jaar, geboren Oostermeer, dochter van Eerde Klazes Weening en Aukje Nobach
VIII.E Molle van der Meer, geboren Drachten 31-01-1881, trouwt Smallingerland 29-05-1909 Wietske Jonkman, oud 21 jaar, geboren Opeinde, dochter van Dirk Jans Jonkman en Antje Teyes Dalstra
VIII.F Sjoerd van der Meer, geboren Rottevalle 30-07-1890, trouwt Smallingerland 09-05-1913 Trijntje Bosma, oud 21 jaar, geboren Langedijke, dochter van Jan Bosma en Jantje Roelofs Vochteloo
bronnen:
-
eerste generaties gebaseerd op kwartierstaat Klaas Bekkema
- Tresoar

contact

naar boven

disclaimer