GENEALOGIE WESTRA


     
I. Sjoerd Pytters, molenaar, bij huwelijk afkomstig van Garijp, trouwt Garijp 23-06-1720 Akke Dirks, bij huwelijk afkomstig van Veenwouden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bergum 1679-1811 - Inventarisnr.: 704
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 juni 1720 in Garijp
Man          : Sjoerd Pytters afkomstig van Garijp
Vrouw       : Akke Dirks afkomstig van Veenwouden
Opmerking  : Molenaar

 uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter   volgt II
     
II. Pieter Sjoerds, bij huwelijk afkomstig van Hardegarijp, trouwt Hardegarijp 14-05-1742 Ybeltje Douwes, bij huwelijk afkomstig van Hardegarijp

Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, 1742 - DTB nr:     721, 1658 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 mei 1742, Hardegarijp
Man:          Pyter Sjoerds, Hardegarijp
Vrouw:       Yebeltje Douwes, Hardegarijp

Quotisatiekohieren 1749 -  Tietjerksteradeel, fol. 30
Pytter Sjoerds, Tietjerksteradeel -  Plaats:   Hardegarijp
Omschrijving:   arbeider; wint de cost
Gezin volw:   2 en kind: 3          -  Aanslag:   20-0-0
Verhoging:                              -  Vermogen:

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd Pieters Westra, gedoopt Hardegarijp 09-06-1743   volgt III
  b. Jeltje Pieters Westra, geboren ca. 1748, bij huwelijk afkomstig van Hardegarijp, overleden Tietjerksteradeel 25-08-1826 trouwt Hardegarijp 15-11-1767 Jelle Ates Atema, geboren ca. 1739, bij huwelijk afkomstig van Hardegarijp, overleden Tietjerksteradeel 18-10-1818, zoon van Ate Jelles en Ljudske Abrams
  c. Akke Pieters Westra, geboren ca. 1752, overleden Tietjerksteradeel 04-03-1820, weduwe,
  d. Uilkje Pieters Westra, geboren ca. 1753, overleden 8 september 1827, weduwe
  e. Douwe, geboren Hardegarijp 03-03-1754 en gedoopt op belijdenis Blija 08-05-1777
     
III. Sjoerd Pieters Westra, gedoopt Hardegarijp 09-06-1743, overleden Tietjerksteradeel 18-06-1831, gehuwd, trouwt Bergum 02-07-1759 Jaike Gerrits van der Velde

Trouwregister Hervormde gemeente Bergum, 1769 -  DTB nr:     704, 1679 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 juli 1769, Bergum
Man:          Sjoerd Pyters, Gaastmaburen
Vrouw:       Jaike Gerrits, Bergum

Familienamen 1811 - Mairie Bergum, fol. 26
Westra, Sjoerd Pytters, Bergum
k.    Ybeltje 41, Rinske 39, Leeuwarden, Pytter 32, Giekerk, Gerryt 30
kk.   van Rinske: Sjoerd 11, Johannes 7, Jan 4;
       van Pytter: Dieuke 7, Sjoerd 3

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ybeltje Sjoerds, geboren Bergum ca. 1770, trouwt Bergum 13-05-1804 Oege Jans, Suawoude
  b. Rinske Sjoerds, geboren Bergum ca. 1772, overleden Leeuwarden 23-03-1841, trouwt Leeuwarden 03-08-1800
Hendricus Johannes Lubach, geboren ca. 1773, overleden Leeuwarden 08-05-1842
  c. Pieter Sjoerds, geboren Bergum ca. 1780   volgt IV.A
  d. Gerrit Sjoerds, geboren Bergum ca. 1782   volgt IV.B
     
IV.A Pieters Sjoerds Westra, geboren Bergum ca. 1780, overleden Tietjerksteradeel 26-06-1839, trouwt (1) Dieuwke Pieters, overleden voor 1808, trouwt (2) Janke Pieters Hoekema, geboren ca. 1780, overleden Tietjerksteradeel 30-07-1834, trouwt (3) Tietjerksteradeel 29-06-1835 Antje Hinkes de Vries, oud 46 jaar, geboren Giekerk, dochter van Hinkes Alberts de Vries en Trijntje Gerrits

Familienamen 1811 - Mairie Oenkerk, fol. 55v
Westra, Pieter Sjoerds, Giekerk
k. Dieuke 7, Sjoerd 3

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Dieuke Pieters Westra, geboren 16-07-1805 en gedoopt Giekerk 04-08-1805, overleden Tietjerksteradeel 22-06-1880, trouwt Tietjerksteradeel 12-05-1827 IJsbrand Foppes Lysinga ook genaamd Liezinga, geboren 07-09-1806 en gedoopt Giekerk 28-09-1806, overleden Tietjerksteradeel 28-02-1862, zoon van Foppe Wouters en Baukjen Pieters
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Sjoerd Pieters Westra, geboren 10-01-1809 en gedoopt Giekerk 12-02-1809   volgt V.A
  c. Pieter Pieters Westra, geboren mairie Oenkerk 22-10-1812, overleden voor 1819
  d. Jaike Pieters Westra, geboren mairie Oenkerk 12-01-1816, overleden Tietjerksteradeel 14-02-1845,, trouwt Tietjerksteradeel 23-12-1841 Hendrik Jelles Veltman, geboren Oostermeer 24-08-1822, overleden Tietjerksteradeel 10-05-1872, zoon van Jelle Wytzes Veltman en Aaltje Sjoerds van der Meer
  e. Pieter Pieters Westra, geboren Tietjerksteradeel 27-01-1819, overleden aldaar 10-02-1819
  f. Pieter Pieters Westra, geboren Tietjerksteradeel 27-03-1822   volgt V.B
     
IV.B Gerrit Sjoerds Westra, geboren Bergum ca. 1782, overleden 12-03-1827, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 11-05-1822 Baukjen Eelses Folkertsma, geboren Garijp ca. 1794, overleden Tietjerksteradeel 07-05-1834, dochter van Eelse Minnolts Folkertsma en Tyttje Tjeerds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eelse Gerrits Westra, geboren Tietjerksteradeel 04-02-1823   volgt V.C
  b. Jaike Gerrits Westra, geboren Tietjerksteradeel 15-04-1826, overleden aldaar 28-11-1826
  c. Gerritje Gerrits Westra, geboren Bergum 17-06-1827, overleden Tietjerksteradeel 19-12-1903, weduwe, trouwt Tietjerksteradeel 26-07-1851 Klaas Alberts Visser, geboren Hardegarijp 21-11-1826, overleden Tietjerksteradeel 09-03-1902, zoon van Albert Sipkes Visser en Grietje Klazes Dijk
     
V.A Sjoerd Pieters Westra, geboren Giekerk 10-01-1809 en gedoopt aldaar 12-02-1809, overleden Tietjerksteradeel 20-06-1869, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 29-04-1837 Houkje Gerrits Memerda, geboren Wanswerd 17-08-1814, overleden Tietjerksteradeel 20-02-1894, dochter van Gerrit Ritskes Memerda en Tetje Taedes Miedema

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Pieter Sjoerds Westra, geboren Giekerk 18-01-1838, overleden Tietjerksteradeel 14-09-1871, ongehuwd
  b. Janke Sjoerds Westra, geboren Giekerk 06-11-1839, trouwt Tietjerksteradeel 19-05-1864 Ibe van der Heide, oud 28 jaar, geboren Giekerk, zoon van Hendrik Dirks van der Heide en Klaaske Ibes Dantuma
  c. Gerrit Sjoerds Westra, geboren Giekerk19-12-1841   volgt VI.A
  d. Ritske Sjoerds Westra, geboren Giekerk 18-01-1846   volgt VI.B
  e. Taede Sjoerds Westra, geboren Tietjerksteradeel 17-10-1853, overleden aldaar 20-05-857
  f. Taede Sjoerds Westra, geboren Tietjerksteradeel 21-03-1858, overleden aldaar 08-02-1880
     
V.B Pieter Pieters Westra, geboren Giekerk 27-03-1822, overleden Tietjerksteradeel 20-09-1901, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 11-05-1850 Houkje Willems de Vries, geboren Giekerk 30-10-1829, overleden Tietjerksteradeel 23-01-1909, dochter van Willem Gaatzes de Vries en Trijntje Foppes Lyzinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Pieters Westra, geboren Giekerk 17-03-1851, overleden Tietjerksteradeel 16-06-1890, ongehuwd
  b. Willem Pieters Westra, geboren Tietjerksteradeel 22-02-1854, overleden Tietjerksteradeel 06-09-1883, ongehuwd
  c. Pieter Pieters Westra, geboren Tietjerksteradeel 19-06-1856, overleden aldaar 10-03-1898, ongehuwd
  d. Sjoerd Pieters Westra, geboren Tietjerksteradeel 09-07-1859, overleden aldaar 30-06-1877, ongehuwd
  e. Trijntje Pieters Westra, geboren Giekerk 15-08-1865, overleden Leeuwarden 06-11-1938, weduwe, trouwt Tietjerksteradeel 09-05-1891 Bauke Douwes van der Meer, oud 33 jaar, geboren Giekerk, zoon van Douwe Jans van der Meer en Janke Willems de Vries
  f. Foppe Pieters Westra, geboren Tietjerksteradeel 20-08-1872, overleden aldaar 21-02-1897, ongehuwd
     
V.C Eelse Gerrits Westra, geboren Bergum 04-02-1823, overleden Tietjerksteradeel 28-06-1857, trouwt Tietjerksteradeel 26-03-1853 Trijntje Joekes de Boer, geboren Oenkerk 12-03-1826, overleden Tietjerksteradeel 13-08-1863, dochter van Joeke Tjallings de Boer en Akke Johannes Prins

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjalling Eelzes Westra, geboren Oenkerk 30-10-1845 en erkend bij huwelijk ouders   volgt VI.C
  b. Gerrit Eelzes Westra, geboren Oenkerk 14-12-1847 en erkend bij huwelijk ouders, overleden Tietjerksteradeel 27-10-1865
  c. Akke Eelzes Westra, geboren Oenkerk 26-02-1850 en erkend bij huwelijk ouders, overleden Tietjerksteradeel 09-06-1860
  d. Joeke Eelzes Westra, geboren Tietjerksteradeel 11-01-1853 en erkend bij huwelijk ouders   volgt VI.D
  e. Baukje Eelzes Westra, geboren Tietjerksteradeel 29-08-1856, overleden aldaar 04-11-1857
     
VI.A Gerrit Sjoerds Westra, geboren Giekerk19-12-1841, overleden Tietjerksteradeel 10-02-1922, trouwt Opsterland 16-06-1870 Willemke Lolkes Bijlsma, geboren Opsterland 10-09-1847, overleden Tietjerksteradeel 23-10-1915. dochter van Lolke Hedmans Bijlsma en Janke Ritskes Vissia

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd Gerrits Westra, geboren Giekerk 06-03-1871, overleden Tietjerksteradeel 05-02-1894, ongehuwd
  b. Janke Gerrits Westra, geboren Giekerk 01-02-1872, , overleden Leeuwarderadeel 11-10-1937, trouwt Tietjerksteradeel 24-05-1900 Thomas Sinnema, oud 27 jaar, geboren Akkerwoude, zoon van Sybe Annes Sinnema en Anke Thomas van der Bij
  c. Lolke Gerrits Westra, geboren Giekerk 07-12-1872, overleden aldaar 18-02-1877
  d. Houkje Gerrits Westra, geboren Giekerk 04-12-1875, trouwt Tietjerksteradeel 16-05-1901 Harmen Bottinga, oud 25 jaar, geboren Rauwerd, zoon van Thomas Tjerks Bottinga en Rinske Harmens Jasper
  e. Jeltje Gerrits Westra, geboren Giekerk 02-05-1877, trouwt Tietjerksteradeel 17-05-1902 Rinze Sikkes Popma, oud 25 jaar, geboren Oenkerk, zoon van Sikke Freerks Popma en Antje Symens van der Hoek
  f. Ike Gerrits Westra, geboren Giekerk 23-08-1879, overleden Tietjerksteradeel 31-01-1935, trouwt Tietjerksteradeel 16-05-1908 Kornelis Wilts van der Lei, oud 30 jaar, geboren Giekerk, zoon van Wilt Kornelis van der Lei en Klaaske Sybes Bloemhof
  g. Lolkje Gerrits Westra, geboren Giekerk 21-10-1880, trouwt Tietjerksteradeel 15-05-1909 Sybe Wilts van der Lei, oud 27 jaar, geboren Giekerk, zoon van Wilt Kornelis van der Lei en Klaaske Sybes Bloemhof
  h. Pietje Gerrits Westra, geboren Giekerk 18-03-1882, trouwt Tietjerksteradeel 15-05-1909 Sippe de Hoop, oud 25 jaar, geboren Driesum, zoon van Jemke Sippes de Hoop en Antje Mients van der Schaaf
  i. Rigtje Gerrits Westra, geboren Giekerk 30-08-1884, trouwt Tietjerksteradeel 04-06-1910 Tjitze Riedstra, oud 24 jaar, geboren Rijperkerk, zoon van Sytze Riemers Riedstra en Hendrika van der Heide
  j. Taetske Gerrits Westra, geboren Giekerk 16-05-1887, trouwt Tietjerksteradeel 06-05-1911 Sjoerd Teunis Zuiderveld, oud 27 jaar, geboren Giekerk, zoon van Teunis Jans Zuiderveld en Geertje Sjoerds Bonsma
     
VI.B Ritske Sjoerds Westra, geboren Giekerk 18-01-1846, overleden Tietjerksteradeel 09-02-1933, trouwt Tietjerksteradeel 11-05-1872 Lijsbert Gaatzes de Vries, oud 24 jaar, geboren Giekerk, dochter van Gaatze Willems de Vries en Sytske Joukes Nieuwenhuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytske Ritskes Westra, geboren Giekerk 02-05-1873, trouwt (1) Tietjerksteradeel 15-05-1897 Arjen Hanzes Kingma, oud 28 jaar, geboren Giekerk, zoon van Hans Arjens Kingma en Zwaantje Born, trouwt Tietjerksteradeel 05-09-1903 Rinze Hanzes Kingma, oud 32 jaar, geboren Giekerk, dochter van Hans Arjens Kingma en Zwaantje Born
  b. Sjoerd Ritskes Westra, geboren Giekerk 02-08-1874, overleden aldaar 05-10-1875
  c. Houkje Ritskes Westra, geboren Giekerk 05-08-1876, trouwt Tietjerksteradeel 19-05-1900 Gaatze Willems de Vries, oud 23 jaar, geboren Giekerk, dochter van Willem Gaatzes de Vries en Atje Jitzes van der Heide
  d. Trijntje Ritskes Westra, geboren Giekerk 08-10-1884, trouwt Leeuwarderadeel 14-04-1909 Douwe Ates van der Meer, oud 23 jaar, geboren Hardegarijp, zoon van Ate Douwes van der Meer en Elisabeth Pieters de Vries
  e. Janke Ritskes Westra, geboren Giekerk 30-11-1892, trouwt Tietjerksteradeel 10-05-1917 Klaas Halbesma, oud 26 jaar, geboren Akkerwoude, zoon van Johannes Foekes Halbesma en Blijke Klazes Sikkema
     
VI.C Tjalling Eelzes Westra, geboren Oenkerk 30-10-1845, erkend bij huwelijk ouders d.d. 26-03-1853, overleden Zuidlaren 27-12-1920, weduwnaar, trouwt Tietjerksteradeel 18-05-1872 Jantje van Zuylen, geboren Oenkerk 01-03-1843, dochter van Ytzela Gerardus van Zuylen en Joanna Hellinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); overleden Tietjerksteradeel 24-06-1873
   - levenloos kind (dochter); overleden Tietjerksteradeel 22-09-1875
   - levenloos kind (zoon); overleden Tietjerksteradeel 23-02-1877
   - levenloos kind (zoon); overleden Tietjerksteradeel 01-07-1878
     
VI.D Joeke Eelzes Westra, geboren Oenkerk 11-01-1853 en erkend bij huwelijk ouders, overleden Tietjerksteradeel 22-09-1913, gehuwd, trouwt Dantumadeel 31-03-1883 Grietje Jacobs Sikma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eelze Westra, geboren Roodkerk 18-12-1883   volgt VII.A
  b. Arend Westra, geboren Roodkerk 01-03-1887, overleden aldaar 06-03-1887
  c. Arend Westra, geboren Roodkerk 22-10-1888   volgt VII.B
  d. Tjalling Westra, geboren Roodkerk 12-08-1892, overleden aldaar 08-03-1894
     
VII.A Eelze Westra, geboren Roodkerk 18-12-1883, trouwt Tietjerksteradeel 09-05-1914 Aaltje Vink, oud 29 jaar, geboren Bergum, dochter van Marten Paulus Vink en Baukje Johannes de Graaf
     
VII.B Arend Westra, geboren Roodkerk 22-10-1888, trouwt Tietjerksteradeel 22-01-1920 Foekje Feenstra, oud 21 jaar, geboren Oudkerk, dochter van Jelle Feenstra en Ruurdtje Jans Sikma
     

contact

naar boven

disclaimer