GENEALOGIE DE BLAAUW

 


 


     
I. Merk Clases, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, arbeider, trouwt Sint Annaparochie 19-05-1715 Engel Doens, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1715 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 19 mei 1715, St. Annaparochie
Man:             Merk Clases, St. Annaparochie
Vrouw:          Engel Doens, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doen Merks, gedoopt Sint Annaparochie 23-02-1716   volgt II
  b. Claasje Merks, gedoopt Sint Annaparochie 29-08-1717
  c. Lijsbert Merks, gedoopt Sint Annaparochie 29-10-1719
     
II. Doen Merks, gedoopt Sint Annaparochie 23-02-1716, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, arbeider, eerste proclamatie van Sint Annaparochie 02-04-1741 en trouwt aldaar Romkje Jans, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1741 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Eerste proclamatie van 2 april 1741, St. Annaparochie
Man:             Doen Merks, St. Annaparochie
Vrouw:          Romkje Jans, St. Annaparochie
NB:               Na de derde proclamatie gehuwd te Sint Annaparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 25
Doen Merks, Het Bildt - Plaats: St. Annaparochie
Omschrijving: arbeider; wint sijn kost
Gezin volw: 2 en kind: 3  /  Aanslag: 20-0-0
Verhoging: --  /  Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Doens, gedoopt Sint Annaparochie 04-08-1742   volgt III
  b. Engel, gedoopt Sint Annaparochie 24-02-1745
  c. Hendrikje, gedoopt Sint Annaparochie 28-07-1748
  d. Jan, gedoopt Sint Annaparochie 07-11-1751
  e. Romke, gedoopt Sint Annaparochie 01-02-1761
     
III.

Klaas Doens de Blaauw, bij huwelijk afkomstig van Marssum, gedoopt Sint Annaparochie 04-08-1742, overleden Het Bildt 14-11-1824, weduwnaar, trouwt Sint Annaparochie 22-04-1764 Jantje Rintjes, bij huwelijk afkomstig van Marssum

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1764 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 22 april 1764, St. Annaparochie
Man:             Klaas Doens, Marssum
Vrouw:          Jantje Rintjes, Marssum
NB:               Met attestatie van Marssum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Romke Klazes de Blaauw, gedoopt Snit Annaparochie 2-12-1764   volgt IV.A
  b. Rintje Klazes de Blaauw, gedoopt Sint Annaparochie 20-04-1766   volgt IV.B
  c. Rinske Klazes, gedoopt Sint Annaparochie 08-06-1767
  d. Romkje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Peins, gedoopt Sint Annaparochie 05-02-1769, overleden Franekeradeel 16-11-1838, trouwt Tzummarum 20-05-1793 Joris Jans Graafsma, mr. baardscheerder te Peins, geboren Tzum 16-02-1768 en gedoopt aldaar 13-03-1768, overleden Franekeradeel 16-01-1823, zoon van Jan Arjens en Trijntje Joris
  e. Wypkje Klasen de Blaauw, geboren ca. 1772, overleden Het Bildt 08-04-1828, trouwt Sint Annaparochie 16-03-1800 Pier Klazes Loonstra, geboren ca. 1772, overleden Het Bildt 04-05-1825
     
IV.A Romke Klazes de Blaauw, gedoopt Sint Annaparochie 2-12-1764, overleden Het Bildt 09-11-1840, trouwt (1) Sint Annaparochie 18-05-1788 Ytske Jelles, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, overleden voor 1810, trouwt (2) Sint Annaparochie 29-04-1810 Aagje Jans van der Laan, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, geboren 21-03-1776 en gedoopt Sint Annaparochie 08-04-1776, overleden Het Bildt 14-05-1841, dochter van Jan Jacobs van der Laan en Lijntje Sjoerds

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1788 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 18 mei 1788, St. Annaparochie
Man:             Romke Klaazes, St. Annaparochie
Vrouw:          Ytske Jelles, St. Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1810 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 29 april 1810, St. Annaparochie
Man:             Romke Klaases, St. Annaparochie
Vrouw:          Aagje Jans, St. Annaparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Trijntje Romkes Blaauw, geboren Sint Annaparochie  ca. 1789   volgt V.A
  b. Jantje Romkes de Blaauw, geboren Sint Annaparochie ca. 1799   volgt V.B
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Jan Romkes de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 23-01-1811   volgt V.C
     
IV.B Rintje Klazes de Blaauw, gedoopt Sint Annaparochie 20-04-1766, overleden Het Bildt 05-12-1822, gehuwd, trouwt Sint Annaparochie 19-5-1793 Rouwkje Sjierks ook genaamd Froukje Sierks, bij huwelijk afkomstig van Finkum

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1793 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 19 mei 1793, St. Annaparochie
Man:             Rintje Klaazes, St. Annaparochie
Vrouw:          Rouwkje Sjierks, Finkum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Rintjes de Blaauw, geboren 23-03-1795 en gedoopt Sint Annaparochie 03-05-1795, overleden Leeuwarderadeel 17-03-1871, weduwe, trouwt Het Bildt 11-06-1820 Hendrik Tjipkes Venstra, geboren Stiens ca. 1799, zoon van Tjipke Hendriks en Akke Wybrens
  b. Jaatje, geboren 12-08-1797 en gedoopt Sint Annaparochie 24-09-1797
  c. Klaas Rentjes de Blaauw, geboren 17-10-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 25-07-1802   volgt V.D
  d. Sierk, geboren 04-07-1804 en gedoopt Sint Annaparochie 05-08-1804
  e. Sierk Rintjes de Blaauw ook genaamd Blaauw, geboren 21-08-1809 en gedoopt Sint Annaparochie 03-12-1809   volgt V.E
   - levenloos kind (dochter), geboren mairie St. Annaparochie 14-04-1814
     
V.A Trijntje Romkes Blaauw, geboren Sint Annaparochie ca. 1789, overleden Barradeel 18-01-1830, ongehuwd

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Romke de Blaauw, geboren Het Bildt 03-11-1818, overleden Ermelo 06-11-1874
     
V.B Jantje Romkes de Blaauw, geboren te Sint Annaparochie ca. 1799, overleden Vollenhove 14-04-1849, gehuwd, trouwt Het Bildt 22-03-1838 Jacob Tjipkes Loonstra, geboren Dronrijp ca. 1795, zoon van Tjipke Klazes Loonstra en Wytske Jacobs de Vries

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Ytske de Blaauw, geboren Het Bildt 14-04-1829, overleden aldaar 11-06-1829
     
V.C Jan Romkes de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 23-01-1811, overleden Het Bildt 31-12-1855, gehuwd, trouwt Het Bildt 11-05-1837 Trijntje Kuipers, geboren Stiens ca. 1813, dochter van Janke Feddes Kuipers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Romke de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 19-02-1838   volgt VI.A
  b. Janke de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 19-02-1838, overleden aldaar 12-03-1838
  c. Janke de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 27-10-1839, trouwt Het Bildt 05-05-1864 Folkert van der Woude, geboren Vrouwenparochie ca. 1839, zoon van Feike Jans van der Woude en Hiltje Olcherts Klinkhamer
  d. Klaas de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 02-10-1843   volgt VI.B
  e. Aagje de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 27-09-1853, trouwt Het Bildt 27-05-1875 Sytze Postma, geboren Sint Annaparochie ca. 1853, zoon van Pieter Harmens Postma en Hitje Jochums Kortje
     
V.D Klaas Rentjes de Blaauw, geboren 17-10-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 25-07-1802, heeft relatie met Klaasje Johannes Spiering alias Spierling, geboren de Blesse 09-02-1796 en gedoopt aldaar 03-04-1796, overleden Vrouwenparochie 22-08-1830, weduwe van Jan Beimers alias Beymers, dochter van Johannes Spier(l)ing en Bavia Christina Brouwer

kinderen uit deze relatie:
 

  a. Baukje Klases de Blaauw, geboren 29-12-1826, overleden Het Bildt 23-10-1827
     
V.E Sierk Rintjes de Blaauw ook genaamd Blaauw, geboren ca. 1809, overleden Het Bildt 18-12-1846, gehuwd, trouwt Barradeel 17-04-1841 Aukje Jurjens Wijngaarden, geboren Wijnaldum 1818, dochter van Jurjen Sacharias Wijngaarden en Sijke Ourens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rintje Sierks Blaauw ook genaamd de Blaauw, geboren Barradeel 23-01-1842, overleden Het Bildt 03-10-1843
  b. Sijke Sierks de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 11-06-1843, trouwt (1) Het Bildt 01-08-1867 Beerend Kobus, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1839, zoon van Pieter Beerends Kobus en Eke Meinderts Wybenga, trouwt (2) Het Bildt 05-07-1888 Dirk de Jong, geboren Sint Annaparochie ca. 1851, zoon van Reinder Dirks de Jong en Wytske Botes Post
     
VI.A Romke de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 19-02-1838, overleden Het Bildt 21-06-1866, gehuwd, trouwt Het Bildt 11-05-1865 Aaltje Schipper, geboren Stiens 09-11-1834, dochter van Jacob Jans Schipper en Hyke Johannes Sipma
     
VI.B Klaas de Blaauw, geboren Sint Annaparochie 02-10-1843, overleden 09-10-1906, trouwt Het Bildt 28-07-1887 Antje Kuik, geboren Sint Jacobiparochie 01-09-1843, overleden Het Bildt 25-11-1919, dochter van Jan Dirks Kuik en Eeke Eelkes van Tholen
     

GenWar2002

 

disclaimer