GENEALOGIE RIENSTRA


 


I. Rienk Rienks, vertrekt 16-11-1755 van Oudega (W) naar Wons, diaken te Wons (1758, 1759, 1760), trouwt ca. 1750 Houkjen Jans

uit deze relatie:
 
a. Eeltie, gedoopt Hieslum 29-08-1751, jong overleden
b. Rienk, gedoopt Oudega, Idzega en Sandfirden 07-07-1754, jong overleden
c. Rients, gedoopt Wons en Engwier 15-02-1756   volgt II.A
d. Jan, gedoopt Wons en Engwier 14-08-1757, jong overleden
e. Jan, geboren 01-03-1759 en gedoopt Wons en Engwier 04-03-1759   volgt II.B
f. Ymkjes, geboren 20-06-1760 en gedoopt Wons en Engwier 22-06-1760, jong overleden
g. Attje, gedoopt Wons en Engwier 14-06-1761
h. Ymkjen, gedoopt Wons en Engwier 04-10-1763, jong overleden
i. Sytse , gedoopt Parrega 14-02-1768   volgt II.C
j. Emke , gedoopt Parrega 02-04-1769   volgt II.D
II.A Rients Rientzes Rienstra, gedoopt Wons en Engwier 15-02-1756, overleden Parrega 04-01-182, trouwt Antje Johannes Bruinsma, geboren 17-01-1766 en gedoopt 23-02-1766, overleden Bolsward 03-04-1841, dochter van Johannes Jans en Aafke Eelses

Familienamen 1811 - Mairie Tjerkwerd, fol. 36
Rienstra, Rients Rientses, Parrega
k. geen

Memories van successie - Kantoor Bolsward, overl. jaar 1825
Overledene: Rients Rientzes Rienstra - Overleden: 4 januari 1825 - Wonende: Parrega
  man van Antje Johannes Bruinsma, boerin (enige testamentair erfgenaam); geen kinderen; broer van Sytse, huisman Kimswerd, Emke, idem Tjalhuizum, wijlen Jan (vader van: zie ad a) en wijlen NN Rientzes Rienstra (moeder van Antje, weduwe van Douwe Freerks Plantinga, boerin Westhem, Haukje, vrouw van Auke Aukes Frankena, huisman Hichtum, Janke, vrouw van Douwe Sybrens Brouwer, idem Tzum en Pier Tjalkes Reinsma, idem Hichtum). Saldo fl. 4.494,22 ('ambtshalve' vermeerderd met fl. 1.400,- wegens te lage waarde onroerende goederen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  - ad a:
    (Jan Rientzes Rienstra, vader van): Rients, arbeider Zurich en Jantje Jans Rienstra (weduwe van
    Kornelis Douwes), arbeidster aldaar en wijlen Sjoukje Jans (vrouw van Yebs Douwes de Jong,
    veldwachter; moeder van minderjarige Douwe, Aukje en Jiskje Yebs de Jong).
II.B Jan Rienks, geboren 01-03-1759 en gedoopt Wons en Engwier 04-03-1759, overleden/begraven Workum 21-02-1790, trouwt Aukjen Wybrens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Ondertrouwregister Gerecht Workum 1774-1785 - Inventarisnr.: DTB 841
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 5 september 1784 in Workum
Bruidegom  : Jan Rienks afkomstig van Workum
Bruid         : Aukjen Wybrens afkomstig van Workum

Gemeentearchief Sûdwest Fryslân, Workum - Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen 1784-1860 - Oud Archief Workum
Overleden : Jan Rienks
Datum      : 21 februari 1790
Ontvangen 1-10-0 wegens beluiden

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Rients, geboren in het Nieuwland (Workum) 19-02-1785 en gedoopt Workum 03-04-1785   volgt III.A
b. Sjoukje Jans Rienstra, geboren Workum 21-01-1787 en gedoopt aldaar 14-02-1787, overleden Wonseradeel 20-07-1823, trouwt Wonseradeel 09-05-1818 Yeb Douwes de Jong, schipper, veldwachter, geboren Tjerkwerd 01-11-1789 en gedoopt aldaar 29-11-1789, overleden Witmarsum 21-03-1840, zoon van Douwe Yebs en Yeskjen Klazes
c. Jantje Jans Rienstra, geboren in het Nieuwland (Workum) 18-03-1790 en gedoopt Workum 21 april 1790, trouwt Makkum 20-05-1810 Cornelis Douwes de Boer, geboren Makkum 28-08-1784 en gedoopt aldaar 05-09-1784, overleden Zurich 18-03-1819, zoon van Douwe Cornelis en Ymkjen Roelofs
II.C Sytse Rientzes Rienstra, bij huwelijk afkomstig van Hieslum, gedoopt Parrega 14-02-1768, overleden Kimswerd 12-02-1842, trouwt Parrega 01-12-1793 Jantje Douwes Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Hieslum

Trouwregister Hervormde gemeente Parrega Hieslum Greonterp, 1793 DTB nr: 819, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 1 december 1793, Parrega
Man:             Sijtze Rienkses, Hieslum
Vrouw:          Jantje Douwes, Hieslum

Familienamen 1811 - Mairie Witmarsum, fol. 84
Rienstra, Sytse Rienks, Hichtum
k. Reins 17, Antje 15, Jan 13, Douwe 11, Haukje 9, Atti 7, Imkje 5, Emke 2, Attje ½

Memories van successie - Kantoor Bolsward, overl. jaar 1842
Overledene: Sytze Rientzes Rienstra - Overleden: 12 februari 1842 - Wonende: Kimswerd
  vader van Douwe, boer Midlum, Rien, arbeider Hichtum, Ymke, idem op Hiemert, Auke, idem Nijland, Sytse, te Hitzum, Antje (vrouw van Johan Hessels, boer Hichtum: tekent met familienaam 'Heslinga'), Houwkje (vrouw van Haye Sjoerds, arbeider Bolsward: tekent met familienaam 'Mensonides'), Ymkje (vrouw van Bauke Broers, arbeider Witmarsum) en Atje Sytzes Rienstra, te Achlum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Rients, geboren Ferwoude 15-12-1794 en gedoopt Parrega 28-12-1794   volgt III.B  
b. Antje Sytses Rienstra, geboren onder Piaam 16-11-1796  en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 27-11-1796, overleden Bolsward 31-05-1871, trouwt (1) Wonseradeel 28-03-1818 Jorrit Meintes Jorritsma, weduwe van Wybrig Sjoukes Rusticus, geboren 02-03-1760 en gedoopt Westhem/Wolsum 09-03-1760, overleden Wonserdadeel 09-01-1839, zoon van Meinte Ruurds en Pleuntie Jorrits, trouwt (2) Wonseradeel 29-08-1840 Johan Hessels Heslinga, geboren Waaxens 20-10-1787 en gedoopt aldaar 28-10-1787, overleden 28-05-1861, zoon van Hessel Sybes en Antie Jarings
c. Jan, geboren onder Piaam 16-10-1798 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 04-11-1798   volgt III.C
d. Douwe, geboren onder Piaam 09-11-1800 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 25-11-1800   volgt III.D
e. Houckjen alias Haukje Sytses Rienstra, geboren onder Piaam 08-08-1802 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 29-08-1802, overleden Bolsward 24-09-1855, trouwt Wonseradeel 07-10-1819 Haye Sjoerds Mensonides geboren Bolsward 17-02-1792 en gedoopt aldaar 11-03-1792, overleden Bolsward 12-08-1849, zoon van Sjoerd Jans en Idske Tjerks, trouwt Bolsward 26-11-1854 Anne Feddes Weidema, geboren Bolsward 14-08-1801, overleden Bolsward 16-05-1856, zoon van Fedde Ruurds en Lolkjen Annes
f. Ate, geboren onder Piaam 05-07-1804 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 15-07-1804    volgt III.E
g. Ymkjien alias Imkje Sytses Rienstra, geboren onder Piaam 26-09-1806 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 12-10-1806, overleden Wonseradeel 01-02-1845, trouwt Franeker 01-06-1828 Bauke Broers Miedema geboren Herbayum 01-06-1795 en gedoopt aldaar 02-08-1795, overleden Wonseradeel 22-06-1845, zoon van Broer Baukes en Antje Jeltes
h. Imke Sytses Rienstra, boereknecht, geboren Hichtum 07-08-1809 en gedoopt Burgwerd, Hichtum en Hartwerd 20-08-1809, overleden Wonseradeel 31-12-1842
i. Attje Sytses Rienstra, geboren Hichtum 24-04-1811, overleden aldaar 28-12-1876, trouwt Wonseradeel 15-11-1845 Watze Jans Sjaarda, weduwe van Akke Sijtzes Kooistra, geboren Dedgum 21-10-1780 en gedoopt aldaar 29-10-1780, overleden Wonseradeel 09-06-1856, zoon van Jan Dirks Sjaarda en Saakjen Watzes
j. Sytse Sytses Rientstra alias Rienstra, geboren Hichtum 26-07-1814   volgt III.F
k. Jantje Sytses Rienstra, geboren Hichtum 21-02-1817, overleden aldaar 04-06-1840
II.D Emke Rientzes Rienstra, boer Tjalhuizum, gedoopt Parrega 02-04-1769, overleden Tjalhuizem 27-11-1838, trouwt (1) Koudum 05-06-1796 Marij Durks, geboren Wolsum 20-05-1773 en gedoopt aldaar 23-05-1773, overleden Kubaard 17-12-1806, dochter van Dirk Jans en Akke Jans, trouwt (2) Kubaard 04-09-1808 Lykeltje Bouwes van Dijk, geboren Poppingawier 03-03-1787 en gedoopt Deersum en Poppingawier 18-03-1787, overleden Sneek 02-03-1873, dochter van Bouwe Oepkes en Trijntje Anskes

Trouwreg. Hervormde gemeente Parrega Hieslum Greonterp, 1796 - DTB nr:    819, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 5 juni 1796, Koudum
Man:             Ymke Rienkes, Parrega
Vrouw:          Marij Durks, Westhem

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, 1808 -  DTB nr:    399, 1720 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 4 september 1808, Kubaard
Man:             Ymke Rientses, Kubaard
Vrouw:          Lijkeltje Bouwes, Oosterend

Familienamen 1811 - Mairie Wommels, deel 2, fol. 30v
Rienstra, Emke Rientzes, Kubaard
k. Rients 14, Akke 12, Haukje 11, Aaltje 9, Zytske 2

Memories van successie - Kantoor Sneek, overl. jaar 1838
Overledene: Emke Rientzes Rienstra - Overleden: 27 november 1838 - Wonende:  Tjalhuizum
  69 jaar (geboren te Hieslum); boer; man van Liekeltje Bouwes van Dijk, boerin; vader van Jan, koopman op de Vlaren o/Bozum, Sytske (vrouw van Assueris Willems Westra, arbeider Burgwerd), Trijntje (vrouw van Wytze Geerts Venema, potschipper wonend in schip zonder vaste woonplaats), Rients, boer Parrega, Houkje (vrouw van Haring Sjerps Piersma, zetmeier Heeg), Aaltje (vrouw van Sybren Luitzens Piersma, boer Nijland), wijlen Akke (vrouw van Dirk Eeltjes Rollema, idem aldaar; moeder van minderjarige Marij en Antje Durks Rollema) en minderjarige Baukje, Atje en Anne Emkes Rienstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Rients, geboren Koudum 24-03-1797 en gedoopt aldaar 02-04-1797   volgt III.F
b. Acke alias Akke Emkes Rienstra, geboren Koudum 14-11-1798 en gedoopt aldaar 02-12-1798, overleden Wymbritsadeel 23-02-1834, trouwt (1) Wymbritsadeel 16-05-1822 Feike Johannes Soelewarda alias Soelwarda, geboren 25-11-1782 en gedoopt Bozum 08-12-1782, overleden Wymbritsadeel 06-09-1822, zoon van Johannes Feikes en Rinske Feikes, trouwt (2) Wymbritsadeel 03-11-1823 Dirk Eeltjes Rollema, geboren 09-02-1789 en gedoopt Itens 08-02-1789, overleden Wymbritsadeel 09-07-1872, zoon van Eeltje Durks en Froukjen Pieters
c. Haukje Emkes Rienstra, geboren Kubaard 03-09-1801 en gedoopt aldaar 20-09-1801, overleden Wymbritseradeel 18-08-1860, trouwt Wymbritseradeel 31-01-1832 Haring Seerps Piersma, geboren 20-07-1808 en gedoopt Bozum 31-07-1808, overleden Wymbritseradeel 31-12-1896, zoon van Seerp Durks en Dirkje Klases
d. Aaltje Emkes Rienstra, geboren Kubaard 16-09-1803 en gedoopt aldaar 25-09-1803, overleden Wymbritseradeel 16-04-1862, gehuwd, trouwt Wymbritseradeel 06-05-1827 Siebren Luitsens Piersma, geboren Nijland 19-02-1801 en gedoopt aldaar 1801, overleden Wymbritseradeel 30-11-1880, zoon van Luitsen Dirks en Johantje Aukes

kinderen uit 2e huwelijk:
 
e. Sytske Emkes Rienstra, geboren Kubaard 14-08-1809 en gedoopt aldaar 27-08-1809, trouwt (1) Wymbritseradeel 24-05-1830 Ahasverus Willems Westra, geboren 12-01-1807 en gedoopt Bozum 01-02-1807, overleden Baarderadeel 14-11-1844, zoon van Willem Harings en Emke Fongers Oosterbaan, trouwt (2) Wymbritseradeel 17-02-1849 Douwe Sytses Rienstra, geboren onder Piaam 09-11-1800 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 25-11-1800, overleden Wonseradeel 08-09-1850, zoon van Sytse Rientzes Rienstra enJantje Douwes Dijkstra
f. Trijntje Emkes Rienstra, geboren Kubaard 30-10-1812, overleden Sneek 07-11-1893, weduwe, trouwt Wymbritseradeel 06-05-1831 Wytze Geerts Venema, geboren Rien 06-12-1806 en gedoopt Lutkewierum en Rien 28-12-1806, overleden Sneek 20-06-1864, zoon van Geert Sjoerds en Pietje Ruurds
g. Jan Emkes Rienstra, geboren Ferwoude 14-06-1814   volgt III.G
III.A Rients Jans Rienstra, arbeider, geboren in het Nieuwland (Workum) 19-02-1785 en gedoopt Workum 03-04-1785, overleden Wonseradeel 01-09-1861, trouwt Wonseradeel 11-12-1824 Haukjen alias Houkjen Durks Bruinsma, geboren Pingjum 03-05-1794 en gedoopt aldaar 25-05- 1794, overleden Wonseradeel 02-10-1874, dochter van Durk Sybrens  en Trijntje Sipkes

Familienamen 1811 - Witmarsum, deel 1 folio 20
Rienstra, Rients Jans, Zurich

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Trijntje Rientses Rienstra, geboren Zurich 28-04-1825, trouwt Wonseradeel 19-05-1849 Herke Eeltjes Smidstra, geboren Hidaard 27-01-1821, overleden Wonseradeel 03-04-1883, zoon van Eeltje Herkes Smidstra en Geische Feikes Bijlsma
b. Aukjen Rientses Rienstra, geboren Zurich 18-08-1827, overleden Wonseradeel 22-01-1851
c. Jantje Rientses Rienstra, geboren Zurich 09-02-1830, overledne Wonseradeel 18 -04-1856
d. Dirkjen Rientses Rienstra, geboren Zurich 17-08-1832, trouwt met legitimatie van een kind Harlingen 18-08-1859 Willem Andries Bergsma, geboren Arum 10-05-1821, zoon van Andries Sybrens Bergsma en Trijntje Ybeles Blanksma
e. Jan Rienstra, geboren Zurich 14-01-1835, overleden Wonseradeel 28-04-1844
III.B Rients Sytses Rienstra, geboren Ferwoude 15-12-1794 en gedoopt Parrega 28-12-1794, overleden Wonseradeel 22-03-1845, trouwt Wonseradeel 23-05-1818 Hinke Thomas Tjeerdema, geboren Witmarsum 23-01-1796 en gedoopt aldaar 07-02-1796, overleden Wonseradeel 07-03-1875, dochter van Thomas Ulbes en Feikjen Symons

kinderen uit dit huwelijk:
 
a. Rients Rientses Rienstra, geboren Hichtum 06-11-1818   volgt IV.A
b. Feikje Rientses Rienstra, geboren Hichtum 24-12-1820, trouwt Hennaarderadeel 27-05-1843 Robijn Pyters Robijn geboren Waaxens 01-09-1814, overleden Wonseradeel 24-12-1903, zoon van Pyter Robijn en Tjitske Baukes Wieringa
c. Sytse Rientses Rienstra, geboren Hichtum 13-07-1823   volgt IV.B
d. Thomas Rientses Rienstra, geboren Hichtum 03-07-1826, overleden aldaar 05-06-1826
e. Jantje Rientses Rienstra ook vermeld als Rientstra, geboren Hichtum 06-08-1828, overleden Wonseradeel 11-01-1907, trouwt (1) Wonseradeel 26-03-1853 Jelle Klazes Werkhoven geboren Witmarsum 12-01-1828, overleden Wonseradeel 02-02-1866, trouwt(2) Wonseradeel 04-02-1869 Pieter Catstra geboren Arum 30-06-1823, overleden Wonseradeel 16-02-1879, zoon van Sybren Pieters Catstra en Doutsen Harmens Damstra
f. Thomas Rientses Rienstra, geboren Hichtum 17-06-1831   volgt IV.C
III.C Jan Sytzes Rienstra, geboren onder Piaam 16-10-1798 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 04-11-1798, overleden Midlum 17-06-1838, trouwt (1) Wonseradeel 23-03-1822 Aafke (Aaltje) Wiggers Wytsma, geboren Allingawier ca. 1798, overleden Wonseradeel 27-01-1827, dochter van Wigger Jacobs Wytsma en Janneke Hessels Intema, trouwt (2) Wonseradeel 22-12-1827 Lysbeth Harmens de Vries geboren Kimswerd 09-12-1794 en gedoopt aldaar 04-01-1795, overleden Wonseradeel 26-11-1829, dochter van Harmen Broers de Vries en Wijtske Douwes, trouwt (3) Wonseradeel 20-04-1833 Aaltje Sjoerds Okkes, geboren 21-12-1794 en gedoopt Stavoren 14-01-1795, dochter van Sjoerd Douwes en Trijntje Machiels

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

a. Wigger Jans Rienstra, geboren Wonseradeel 16-01-1823, overleden Breda 07-10-1845
b. Sytze Jans Rienstra, geboren Kimswerd 19-08-1826   volgt IV.D

kinderen uit 2e huwelijk:  
 
c. Wytske Jans Rienstra, geboren Kimswerd 29-09-1828, overleden aldaar 06-12-1829
d. Jan Jans Rienstra, geboren Kimswerd 18-11-1829   volgt IV.E
kinderen uit 3e huwelijk:  
 
e. Sjoerd Jans Rienstra, geboren Wonseradeel 22-01-1834, overleden Barradeel 05-03-1859
f. Willem Jans Rienstra, geboren Midlum 01-11-1837   volgt IV.F
III.D Douwe Sytses Rienstra, geboren onder Piaam 09-11-1800 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 25-11-1800, overleden Henneraardeel 08-09-1850, trouwt (1) Wonseradeel 23-12-1824 Grietje (Geertje) Doekles Terpstra geboren 1799, overleden Wonseradeel 2 maart 1848 dochter van Doekele Douwes Terpstra en Inkje Johannes, trouwt (2) Wymbritseradeel 17-02-1849 Sytske Emkes Rienstra, geboren Kubaard 14-08-1809 en gedoopt aldaar 27-08-1809, dochter van Emke Rientzes Rienstra en Lykeltje Bouwes van Dijk 

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

a. Imkjen Douwes Rienstra, geboren Schettens 07-03-1825, overleden aarderadeel 01-01-1878, trouwt Hennaarderadeel 10-06-1848 Liekele Baukes Wiersma, geboren Bozum, zoon van Bauke Atses Wiersma en Antje Liekeles
b. Sytze Douwes Rienstra, geboren Kimswerd 03-02-1826   volgt IV.G
c. Jantje Douwes Rienstra, geboren Midlum 24-11-1827, overleden aldaar 16-11-1828
d. Jantje Douwes Rienstra, geboren Midlum 20-08-1829, overleden Franekeradeel 02-12-1870, trouwt (1) Hennaarderadeel 18-09-1852 Ale Rienks Brouwer, geboren Jorwerd 22-04-1807 en gedoopt aldaar 10-05-1807, zoon van Rienk Ales en Jantje Tinga, trouwt (2) Franekeradeel 25-05-1861 Willem Alberts Alberda, geboren Sexbierum 04-04-1815, ooverleden 27-01-1863, zoon van Albert Willems Alberda en Marijke Fredriks Reppel
e. Grietje Douwes Rienstra, geboren Midlum 12-02-1831, overleden Wymbritseradeel 17-12-1865, gehuwd, trouwt Wymbritseradeel 09-05-1857 Sjuk Wytzes Offringa, geboren Deersum 13-01-1829, overleden Wymbritseradeel 10-05-1892, zoon van Wytze Sjuks Offringa en Janke Gosses Hoekstra
f. Doekele Douwes Rienstra, geboren Midlum 15-01-1833   volgt IV.H
g. Antje Douwes Rienstra, geboren Midlum 21-10-1834, overleden Wonseradeel 30-12-1900, trouwt 25-05-1861, trouwt Franekeradeel 25-05-1861 Arjen Joostens Lemstra, geboren Witmarsum 29-08-1825, overleden Wonseradeel 02-06-1878, gehuwd, zoon van Joost Bouwes Lemstra en Janke Arjens de Hey
h. Reinskje Douwes Rienstra, geboren Midlum 14-07-1836 trouwt Baarderadeel 12-06-1862 Klaas Alles Reitsma, geboren IJsbrechtum 20-03-1837, overleden Baarderadeel 21-05-1908, weduwnaar, zoon van Alle Klazes Reitsma en Jeltje Gerrits Tjallema

kinderen uit 2e huwelijk:  
 
i. Geertje Douwes Rienstra, geboren Henneradeel 29-11-1849, overleden Joure 12-09-1873
III.E Ate Rienstra, geboren onder Piaam 05-07-1804 en gedoopt Idsegahuizum en Piaam 15-07-1804, overleden Wymbritseradeel 17-02-1871, trouwt Wymbritseradeel 27-04-1830 Dioeke alias Dieuwke Alberts Hokwerda, geboren 31-10-1805 en gedoopt Winsum 17-11-1805, overleden Wymbritseradeel 21-07-1860. dochter van Albert Feddes Hokwerda en Geiske Jentjes

kinderen uit dit huwelijk: 
 

a. Sytse Ates Rienstra, geboren Nijland 04-06-1830   volgt IV.I
b. Albert Ates Rienstra, geboren Nijland 03-08-1832   volgt IV.J
c. Antje Ates Rienstra, geboren Nijland 03-04-1835, overleden Wymbritseradeel 08-03-1870, gehuwd, trouwt Wymbritseradeel 13-05-1865 Herre Zijlstra, geboren Uitwellingerga 03-11-1832, overleden Wymbritseradeel 29-01-1875, zoon van Doede Annes Zijlstra en Tjitske Herres Oppenhuizen
d. Fedde Ates Rienstra, geboren Nijland 01-09-1837   volgt IV.K
e. Jantje Rienstra, geboren Nijland 04-07-1840, overleden Wymbritseradeel 02-01-1921, trouwt Wymbritseradeel 20-01-1866 Albert de Bruin, geboren Westhem 21-02-1841, overleden Henneraardeel 29-01-1925, zoon van Gerben Sytzes de Bruin en Wimke Mintjes Beinema
f. Geiske Ates Rienstra, geboren Nijland 03-11-1843, overleden Wymbritseradeel 13-10-1922, trouwt Wymbritseradeel 17-02-1872 Willem Martens Martens, geboren Nijland 28-11-1845, overleden Wymbritseradeel 19-12-1916, zoon van Marten Jacobus Martens en Ætske Siedzes Siedsma
g. Rients Ates Rienstra, geboren Nijland 13-06-1846   volgt IV.L
III.F Sytse Sytses Rientstra alias Rienstra, geboren Hichtum 26-07-1814, overleden Franekeradeel 16-03-1869, trouwt  Franekeradeel 25-06-1838 Attje Sjoukes Donjema, geboren Achlum 20-02-1817, overleden Franekeradeel 21-12-1891, dochter van Sjouke Foppes Donjema en Attje Taedes Hettenvan

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Attje Sytzes Rienstra, geboren Midlum 03-03-1839, trouwt Franekeradeel 04-05-1864 Marten Jans Zwart, geboren Drachten 06-05-1831, zoon van Jan Jans Zwart en Trijntje Jarigs Bijlsma
b. Sytze Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 07-11-1840   volgt IV.M
c. Sjouke Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 09-07-1842   volgt IV.N
d. Jantje Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 26-12-1843, overleden Franeker 24-02-1918, trouwt Franekeradeel 29-07-1867 Ybele Valentijns Vellinga, geboren Franeker 07-02-1846, zoon van Valentijn Tjepkes Vellinga en Jeltje Gerrits Gerlofsma
e. Taede Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 01-12-1845, overleden aldaar 08-01-1849
f. Douwe Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 27-12-1847, overleden aldaar 08-02-1857
g. Klaaske Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 20-04-1852, trouwt Franekeradeel 20-05-1871 Oebele Outgers Lantinga, geboren Tzum 21-09-1846, overleden Franekeradeel 05-03-1892, zoon van Outger Oebeles Lantinga en Jeltje Gerbens Hemstra
h. Ymkje Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 08-08-1854, overleden aldaar 02-06-1857
i. Taetske Sytzes Rienstra, geboren Hitzul 01-10-1856, overleden Franekeradeel 01-05-1871
III.G Rients (Rienk) Emkes Rienstra, geboren Koudum 24-03-1797 en gedoopt aldaar 02-04-1797, overleden Wonseradeel 12-05-1860, trouwt Wonseradeel 22-05-1830 Joukjen Jans Bruinsma, geboren Parrega 16-03-1812, overleden Wonseradeel 03-01-1897 dochter van Jan Johannes Bruinsma en Aukjen Jacobs

kinderen uit dit huwelijk: 
 

a. Maria Rienstra, geboren Parrega 08-05-1831, overleden Henneradeel 18-05-1904, trouwt Wonseradeel 12-06-1858 Sytse Tammes de Vries, geboren Hichtum 13-03-1834, overleden Wonseradeel 24-07-1899,zoon van Tamme Dirks de Vries en Meino Sytses Visser
b. Jan Rienstra, geboren Parrega 19-06-1833   volgt IV.O
c. Emke Rienstra, geboren Parrega 29-10-1835, overleden Wonseradeel 23-01-1859 
d. Auke Rienstra, geboren Parrega 01-09-1838   volgt IV.P
e. Aukje Rienstra, geboren Parrega 08-01-1841 trouwt Wonseradeel 02-05-1863 Emke Piersma, geboren Nijland 09-04-1836, overleden Wymbritseradeel 21-05-1906, gehuwd, zoon van Sybren Luitzens Piersma en Aaltje Emkes Rienstra  
f. Akke Rienstra, geboren Parrega 25-01-1844, overleden Wonseradeel 16-01-1924, trouwt Wonseradeel 07-05-1864 Sjerp Yemes de Jong, geboren Exmorra 24-06-1837, overleden Wonseradeel 02-06-1919, zoon van Yeme Jacobs de Jong en Trijntje Sjerps Jansen
g. Antje Rienstra, geboren Parrega 14-09-1846, overleden Wonseradeel 22-06-1886, trouwt Wonseradeel 07-05-1870 Bauke van der Baan, geboren Parrega 17-06-1845, overleden Wonseradeel 31-03-1917, zoon van Jetze Doekles van der Baan en Akke Sjerps Jansen
h. Rienk Rienstra, geboren Parrega 18-09-1849, overleden Wonseradeel 25-08-1871
i. Johannes Rienstra, geboren Parrega 27-12-1853   volgt IV.Q
III.H Jan Emkes Rienstra, geboren Ferwoude 14-06-1814, overleden Leeuwarden 13-08-1873, trouwt (1) Wymbritseradeel 03-06-1837 Gerritje Douwes Bakker, geboren IJsbrechtum 19-04-1818, overledne Barradeel 19-06-1845, dochter van Douwe Gerrits Bakker en Trijntje Eeltjes Rollema, trouwt (2) Baarderadeel 20-08-1846 Hesseltje Jakobs Bouma, geboren Blija 02-11-1820, overleden Sneek 12-03-1891, dochter van Jacob Jans Bouma en Rinske Sybrens Stienstra

kinderen uit 1e huwelijk: 
 

a. Trijntje Jans Rienstra, geboren Wymbritseradeel 01-05-1838, overleden Baarderadeel 26-08-1838
b. Emke Jans Rienstra, geboren Bozum 18-08-1839   volgt IV.R
c. Trijntje Jans Rienstra, geboren Bozum 14-10-1841, trouwt Baarderadeel 110-5-1861 Andele Wygers Hellema, oud 23 jaar, geboren te Wirdum, zoon van Wyger Doekes Hellema en Jetske Ottes Idzerda
levenloos kind (dochter); Bozum 27-01-1844, vrouw
d. Douwe Rienstra, geboren Bozum 09-03-1845, overleden aldaar 17-01-1847

kinderen uit 2e huwelijk: 
 
e. Lykeltje Rienstra, geboren Bozum 25-11-1847, trouwt Wymbritseradeel 04-05-1867 Pieter Siebrens Poelstra, geboren Tjalhuizum 08-02-1845, zoon van Sybren Symens Poelstra en Bieke Ulbes Hieminga
f. Douwe Rienstra, geboren Bozum 03-11-1848   volgt IV.S
g. Jacob Jans Rienstra, geboren Bozum 07-03-1850   volgt IV.T
h. Anne Rienstra, geboren Bozum 19-08-1852, overleden aldaar 22 maart 1854
i. Rinske Rienstra, geboren Bozum 11-04-1854, overleden aldaar 08-06-1860
j. Alle Rienstra, geboren Bozum 05-04-1857
k. Gerritje Rienstra, geboren Bozum 18-07-1858, overleden Dubbeldam 15-09-1940, trouwt Amsterdam 13-08-1896 Roelf Noordhof ook vermeld als Noordhoff, onderwijzer, geboren Den Andel 15-05-1867, zoon van Willem Klaassens Noordhoff  en Elizabeth Martini
 - levenloos kind (dochter); Bozum 17-01-1860
l. Rinske Rienstra, geboren Bozum 23-05-1861, trouwt Sneek 22-08-1884 August Draese, oud 26 jaar, geboren Borbeck (Pruisen - Dld), zoon van August Draese en Francisca Wessendorf
m. Ruurd Rienstra, geboren Bozum 27-01-1865
IV.A Rients Rientses Rienstra, geboren Hichtum 06-11-1818, trouwt Wonseradeel 29-05-1847 Pietje Sjoerds Poelstra, oud 24 jaar, geboren Oosterbierum, dochter van Sjoerd Heerkes Poelstra en Meinskjen Pieters de Jong
IV.B Sytse Rientses Rienstra, geboren Hichtum 13-07-1823, trouwt Wonseradeel 29-05-1847 Janneke Ruurds Weidema, oud 24 jaar, geboren Workum, dochter van Ruurd Feddes Weidema en Gjettjen Huites Betswerda
IV.C Thomas Rientses Rienstra, geboren Hichtum 17-06-1831, trouwt Wonseradeel 05-05-1860 Pietje Pieters Kooyinga, oud 30 jaar, geboren Witmarsum, dochter van Pieter Franzens Kooyinga en Antje Jacobs Hoitinga
IV.D Sytze Jans Rienstra, geboren Kimswerd 19-08-1826, overleden Wonseradeel 01-11-1900, trouwt (1) Wonseradeel 12-05-1849 Symontje Gerbens Rijpma, geboren Hartwerd 27-05-1827, overleden Wonseradeel  22-09-1853, dochter van Gerben Sipkes Rijpma en Fetje Sjoerds Ypma, trouwt (2) Wonseradeel 03-05-1856 Sophia Jacobs Deinum, geboren Hindeloopen 04-02-1834,  overleden Wonseradeel 03-11-1858, dochter van Jacob Fekkes Deinum en Aaltje Hendriks de Koe, trouwt (3) Wonseradeel 04-04-1860 Rinske Tjeerds Polstra, geboren Vrouwenparochie 14-09-1831, overleden Wonseradeel 01-05-1899, dochter van Tjeerd Thijsses Polstra en Dirkje Dirks de Groot
IV.E Jan Jans Rienstra, geboren Kimswerd 18-11-1829, overleden Wonseradeel 21-03-1857, trouwt Wonseradeel 29-04-1854 Pietje Koenraads Wageveld, geboren Kimswerd 15-02-1831, overleden Franekeradeel 02-07-1882, weduwe, dochter van Koenraad Klazes Wageveld en Sytske Pieters Posthumus
IV.F Willem Jans Rienstra, geboren Midlum 01-11-1837, overleden Barradeel 03-07-1882, trouwt (1) Harlingen 26-09-1861 Anna Bouman, oud 24 jaar, geboren Groningen, dochter van Hermannus Bouman en Hilcopina Bolt, trouwt (2) Barradeel 14-10-1865 Marijke Willems Alberda, geboren Midlum 28-03-1839, overleden Franeker 08-06-1896, dochter van Willem Alberts Alberda en Trijntje Ages de Jong
IV.G Sytze Douwes Rienstra, geboren Kimswerd 03-02-1826, overleden Wonseradeel 12-04-1905, trouwt (1) Wonseradeel 11-09-1856 Maaike Douwes de Boer, geboren Harlingen 11-09-1826, overleden Franekeradeel 03-07-1866, dochter van Douwe Everts de Boer en Antje Egberts de Wilde, trouwt (2) met legitimatie van één kind Franeker 29-07-1877 Sjoukje Prosé, oud 45 jaar, geboren Berlikum, dochter van Sweitze Geerts Prosé en Geertje Pieters van der Woude
IV.H Doekele Douwes Rienstra, geboren Midlum 15-01-1833, trouwt Wymbritseradeel 29-05-1858 Tietje Tijsses Haga, geboren Wymbritseradeel 22-02-1828, overleden aldaar 02-09-1912, dochter van Tijs Douwes Haga en Dieuwke Andries Boelens
IV.I Sytse Ates Rienstra, geboren Nijland 04-06-1830, overleden IJlst 27-05-1887, gehuwd, trouwt Wymbritseradeel 17-05-1862 Nieske Baukes van Dijk, oud 21 jaar, geboren te Uitwellingerga, dochter van Bauke Jans van Dijk en Jeltje Klazes Gerbensma
IV.J Albert Ates Rienstra, geboren Nijland 03-08-1832, trouwt Wymbritseradeel 16-05-1863 Baukje Joukes Boschma, geboren Wommels 01-05-1841, dochter van Jouke Rintjes Boschma en Jetske Klazes Bosma
IV.K Fedde Ates Rienstra, geboren Nijland 01-09-1837, overleden aldaar 16-10-1874, gehuwd, trouwt Wymbritseradeel 19-05-1866 Sibbeltje ten Kate, geboren IJlst 31-01-1837, overleden 03-06-1891, dochter van Jacob Theunis ten Kate en Grietje Jetzes van der Meer
IV.L Rients Ates Rienstra, geboren Nijland 13-06-1846, overleden aldaar 04-04-1883, gehuwd, trouwt 11-05-1872 Trijntje Geerts Swaagstra, geboren Sneek 14-02-1848, overleden Wymbritseradeel 26-12-1924, dochter van Geert Swaagstra en Maaike Hoekstra
IV.M Sytze Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 07-11-1840, overleden aldaar 15 februari 1923, gehuwd, trouwt Franekeradeel 16 mei 1868 Klaske Gooitsens Wielenga, geboren Franeker 14-06-1838, dochter van Gooitzen Klases Wielinga en Tjietske Tjeerds Faber

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Attje Rienstra, geboren Hitzum 23 januari 1870, trouwt Franekeradeel 11-05-1895 Rein Veersma, oud 24 jaar, geboren Kimswerd ca. 1871, zoon van Johannes Veersma en Simentje Zijlstra
b. Tjietske Rienstra, geboren Hitzum 24 februari 1871, trouwt Franekeradeel 14 maart 1891 Ale Jager, geboren Sexbierum ca. 1867, zoon van Dirk Ales Jager en Trijntje Heins Posthumus
c. Sytze Rienstra, geboren Franekeradeel 9 maart 1877
d. Sjouke Rienstra, geboren Franekeradeel 27 mei 1879
IV.N Sjouke Sytzes Rienstra, geboren Hitzum 09-07-1842, trouwt Franekeradeel 20 mei 1865 Maaike Jacobs Bijlsma, geboren Ried 20-01-1844, dochter van Jacob Oepkes Bijlsma en Angenietje Roelofs Postma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Sytze Rienstra, geboren Franekeradeel 10 juli 1867
b. Jacob Rienstra, geboren Franekeradeel 22 juli 1868
c. Douwe Rienstra, geboren Franekeradeel 5 november 1871
d.  Angenietje Rienstra, geboren Franekeradeel 4 januari 1875
e. Taede Rienstra, geboren Franekeradeel 19 december 1876
f. Atje Rienstra, geboren Franekeradeel 11 maart 1879
g. Jan Rienstra, geboren Franekeradeel 21 mei 1880
h. Attje Rienstra, geboren Franekeradeel 19 oktober 1882
i. Ymkjen Rienstra, geboren Franekeradeel 7 maart 1885
j. Roelof Rienstra, geboren Franekeradeel 25 januari 1887
IV.O Jan Rienstra, geboren Parrega 19-06-1833, overleden Wonseradeel 27-10-1884, trouwt Wonseradeel 09-04-1887 Anna Gatses Rusticus, geboren Parrega 15-07-1840, overleden Bolsward 13-03-1916, dochter van Gatse Sjoukes Rusticus en Hinke Piers de Jong
IV.P Auke Rienstra, geboren Parrega 01-09-1838, overleden Hemelumer Oldeferd 19-01-1886, trouwt Wonseradeel 26-11-1863 Ieb Johannes Hengst, geboren Gaast 17-08-1843, overleden Sneek 11-08-1929, dochter van Johannes Willems Hengst en Baukjen Doekles Yntema
IV.Q Emke Jans Rienstra, geboren Bozum 18-08-1839, trouwt Wymbritseradeel 19-05-186 Pietje Wiebes Stoffelsma, oud 22 jaar, geboren Mirns en Bakhuizen, dochter van Wiebe Stoffels Stoffelsma en Martjen Durks Schaper
IV.R Johannes Rienstra, geboren Parrega 27-12-1853, overleden Henneraardeel 24-11-1905, trouwt (1) Wonseradeel 15-05-1875 Reinskje Attema, geboren Oudega (W) 12-10-1853, dochter van Kornelis Jans Attema en Sytske Tammes de Vries, trouwt (2) Workum 25-04-1891 Antje Visser, oud 24 jaar, geboren Workum, dochter van Anne Visser en Trijntje Heeres
IV.S Douwe Rienstra, geboren Bozum 03-11-1848, trouwt Sneek 12-06-1870 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 03-02-1881 Mintje de Roos, oud 17 jaar, geboren Hijlaard, dochter van Lammert Willems de Roos en Rinske Ulbes Hieminga
IV.T Jacob Jans Rienstra, geboren Bozum 07-03-1850, trouwt Baarderadeel 11-05-1871 Aafke Sjoerds Bloemhof, oud 19 jaar, geboren Britswerd, dochter van Sjoerd Taekes Bloemhof en Aukje Aukes Bergsma
Bronnen:
- Tresoar

GenWar2002

    

disclaimer