GENEALOGIE DE WAGT


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  37, 74, 148, 296, 592      


De eerste generaties zijn gebaseerd op Kwartierstaat Diebrink-Werksma
   
I. Douwe Jaspers, volmacht voor Oudega in 1603, afkomstig uit Oudega (Sm), wonende aldaar, overleden voor 1649, trouwt Agniet Douwes, overleden voor 1658

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Tjisse Douwes, geboren te Oudega (Sm) rond 1640   volgt II
II. Tjisse Douwes, boer, geboren Oudega (Smallingerland) rond 1640, gedoopt op belijdenis aldaar 21-04-1671, overleden Drachten voor 14-02-1688, trouwt Oudega (Sma) 21-04-1671 Antje Minses, geboren rond 1645, gedoopt op belijdenis Oudega (Sma) 21-04-1671, dochter van Mense Geeles

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 21 april 1671 in Oudega
Man          : Thysse Douwes afkomstig van Oudega
Vrouw       : Antje Minses afkomstig van Oudega

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Douwe Tjisses, gedoopt te Oudega 25-08-1671   volgt III.A
b. Hendrik Tjisses, gedoopt Drachten 29-05-1680   volgt III.B
III.A Douwe Tjisses, gedoopt Oudega (Smallingerland) 25-08-1671, overleden Drachten voor 1738, trouwt (1) Reinske Oedtses., trouwt (2) Jitske Johannes, trouwt (3) Drachten 12-11-1713 Antje Lammerts, gedoopt Ureterp op 16 maart 1689, overleden te Zuiderdrachten in 1771 of 1772, dochter van Lammert Gosses en Fokje Harmens

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Tjisse Douwes, gedoopt Drachten 27-12-1717   volgt IV.A
b. Antje Douwes, koopvrouw, geboren Drachten 1719, overleden Noorderdrachten 1799, trouwt ca. 1740 Gerryt Lykels, schoenmaker en veenbaas, geboren Opende, gedoopt Doezum 25-03-1717, wonende te Noorderdrachten en te Drachten, overleden Noorderdrachten  ca. 1780/1781, zoon van Lykele Egberts en Reemke Gerryts
c. Jan Douwes, geboren Drachten ca. 1727   volgt IV.B

III.B Hendrik Tjisses, gedoopt Drachten 29-05-1680, overleden aldaar voor 1740, trouwt Drachten 05-03-1713 Antje Bruins, gedoopt Kortezwaag 7 mei 1682, overleden Drachten na 1744
IV.A Tjisse Douwes, schipper, gedoopt Drachten 27-12-1717, overleden 06-04-1800, trouwt Drachten 06-04-1755 Baukjen Roels, geboren te Noorderdrachten, overleden Drachten 1801
IV.B Jan Douwes de Wagt, ratelwacht in Drachten en arbeider, geboren ca. 1727, overleden Zuiderdrachten 26-02-1813, trouwt Drachten 28-11-1751 Geeske Rinzes afkomstig uit Zuiderdrachten, overleden Noorderdrachten 1772 of 1773

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 2, fol. 6
Wagt, Jan Douwes de, Noorderdrachten
k.     Fokjen 54, Tjimkje 49, Douwe 47, Sjoerdje 41
kk.   (v. Fokjen) Douwe 24, Minke 22, Geeske 17, Gabriel 13, Jan 11;
       (v. Douwe) Jan 19, Geeske 9
       (v. Tjimkje) Siebren ?;
       (v. Sjoerdje) Jan 12, Rinse 9, Jelle 6;
       (v. wijlen dochter Antje) Folkert 9

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Fokjen Jans de Wagt, geboren rond 1758 en gedoopt Drachten 26-08-1771, overleden Ureterp 14-04-1848, trouwt Drachten 07-01-1781 Lippe Gabriels, geboren Rottevalle 02-10-1753, overleden Oosternijkerk 23-05-1811, zoon van GabriŽl Lieppes en Minke Geerts   zie verder de Wagt - 2
b. Timkje Jans de Wagt, geboren ca. 1761/1762, overleden Smallingerland 25-02-1839, weduwe trouwt Drachten 07-02-1790 Wyger Sybrens, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten   zie verder de Wagt - 3  
c. Douwe Jans de Wagt, geboren ca. 1762/1763   volgt V
d. Antje Jans de Wagt
e. Sjoerdje Jans de Wagt, arbeidster, geboren NoorderDrachten ca. 02-1771 en gedoopt aldaar 26-08-1771, trouwt Drachten 17-12-1797 Ruurd Jans, geboren Gersloot 02-05-1774 en gedoopt Tjalleberd 22-05-1774, overleden Noorder-Drachten 05-8-1811, zoon van Jan Annes Voolstra en Grietje Jochems   zie verder de Wagt - 4  
V. Douwe Jans de Wagt, geboren ca. 1762/1763, overleden Smallingerland 10-01-1847, weduwnaar, trouwt Drachten 27-11-1791 Fokjen Meines, Terhorne

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jan Douwes de Wagt, geboren Drachten ca 1792   volgt VI
b. Geeske Douwes de Wagt, geboren Drachten ca. 1802, overleden Smallingerland 13-03-1879, weduwe, trouwt Smallingerland 30-07-1828 Nutte Hendriks Boonstra, geboren Drachten ca. 1805, zoon van Hendrik Nuttes Boonstra en Jitske Bokes Dijkstra
VI. Jan Douwes de Wagt ook genaamd de Wacht, geboren NoorderDrachten ca 1792, overleden Smallingerland 11-05-1851, weduwnaar, trouwt Smallingerland (mairie Drachten) 23-12-1814 Grietje Sjoerds Rinsma, geboren Oudega ca. 1793, dochter van Sjoerd Thomas Rinsma en Dielle Harmens Rinsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Fokjen Jans de Wacht, geboren Drachten 02-01-1817   volgt VII.A
b. Dielke de Wacht, geboren Drachten 24-06-1820, overleden aldaar 23-09-1820
  c. Geeske Jans de Wacht, geboren Drachten 24-06-1820, trouwt Smallingerland 14-07-1860 Hendrik Peters Been, geboren Kuinre ca. 1801, zoon van Peter Everts Been en Grietje Hendriks Pijpen
  d. Douwe Jans de Wagt, geboren ca. 1823, overleden Drachten 13-02-1849 [Soldaat, in garnizoen te Amsterdam, met verlof te Drachten]
  e. Gooitske Jans de Wagt, geboren Drachten 20-03-1827, overleden aldaar 03-12-1898, gehuwd, trouwt Smallingerland 09-05-1861 Meint Jans Visser, geboren Drachten ca. 1824, zoon van Jan Tijsses Visser en Klaaske Pieters Hof
  f. Sjoerd Jans de Wagt, geboren Drachten 05-02-1832   volgt VII.B
g. Geelke de Wagt, geboren Drachten 14-07-1836, overleden aldaar 21-07-1836
VII.A Fokjen Jans de Wacht, geboren Drachten 02-01-1817, overleden aldaar 27 mei 1878, ongehuwd

kinderen uit onbekende relatie:
 

a. Jan de Wagt, geboren Drachten 20-01-1846   volgt VIII.A
VII.B Sjoerd Jans de Wagt, geboren Drachten 05-02-1832, overleden aldaar 03-02-1910, gehuwd, trouwt Smallingerland 21-01-1860 Neeltje Hotzes Kaspers, geboren Drachten ca. 1837. dochter van Hotze Jans Kaspers en Fokjen Jeens van der Velden

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Grietje de Wagt, geboren Drachten 07-11-1860
b. Hoitze de Wagt, geboren Haule ca. 1862   volgt VIII.B
c. Jan de Wagt, geboren Drachten 11-11-1864
d. Fokje de Wacht, geboren Drachten 27-07-1869, overleden aldaar 23-05-1871
e. Fokje de Wacht, geboren Drachten 22-07-1871, trouwt Smallingerland 17-06-1899 Oebele Klazenga, geboren Drachten ca. 1866, zoon van Egbert Klazenga en Janke Klaver
VIII.A Jan de Wagt, geboren Drachten 20-01-1846, overleden aldaar 21-08-1895, gehuwd, trouwt Smallingerland 15-05-1875 Sietske de Jong, geboren Drachten 13-03-1850, dochter van Aize Thomas de  Jong en Aukjen Siebes van der Bij

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Fokje de Wagt, geboren Drachten 24-10-1875, overleden Leeuwarden 14-03-1921, gehuwd, trouwt Leeuwarden 19-05-1900 Jan Faber
b. Aize de Wagt, geboren Drachten 14-01-1878, overleden Smallingerland 24-09-1942, gehuwd, trouwt Smallingerland 28-03-1903 Sijke Visser, oud 18 jaar, geboren Drachten ca. 1884, dochter van Kornelis Visser en Hendrikje Schoolstra
c. Aukje de Wagt, geboren Drachten 14-06-1883
d. Meintje de Wagt, geboren Drachten 03-03-1887
VIII.B Hoitze de Wagt, geboren Haule ca. 1862, trouwt Leek 15-11-1890 Roelfke Poppema, geboren Leek ca. 1863, dochter van Tonnis Harms Poppema en Jantien Tunnis

GenWar2002

     

disclaimer