GENEALOGIE DRAAYSMA - DRAAISMA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  51, 102


     
I. Eeltje Hilles, bij huwelijk afkomstig van Warga, trouwt Oldeboorn 30-06-1771 Froukje Rinzes, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn-Nes, 1771 - DTB nr:    730, 1661 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 30 juni 1771, Oldeboorn
Man:             Eeltje Hilles, Warga
Vrouw:          Froukjen Rinses, Oldeboorn

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hille, geboren Wartena ca. 1772   volgt II
  b. Jitske Eeltjes Draaisma, geboren Wartena 1774, overleden Grouw 17-06-1841, trouwt Grouw 19-02-1797 Jochum Martens Yestra, boer, geboren Sloten 1758, overleden Grouw 25-09-1840, zoon van Marten Nammens en Geeske Pieters
  c. Rinze Eeltjes Draaysma, geboren ca. 1776, overleden Idaarderadeel 04-07-1816, ongehuwd
  d. Reinou Eeltjes Draaisma, geboren Boornbergum ca. 1778, overleden Idaarderadeel  04-07-1859, gehuwd, trouwt (1) Utingeradeel 29-05-1819 Hains Hanses van der Kooi, geboren Sint Nicolaasga ca, 1785, zoon van Hans Hainses en Antje Jans, trouwt (2) Idaarderadeel 18-11-1837 Saekle Jans Jansma, geboren Bozum ca. 1785, zoon van Jan Durks Jansma en Jantje Saekles
  e. Trijntje Eeltjes Draaisma, geboren Boornbergum ca. 1783, overleden Grouw 10-12-1877, trouwt rondom 1811 Sjoerd Eeltjes Budstra, boer, geboren Grouw 1776, overleden aldaar 20-12-1833, zoon van Eeltje Douwes en Antje Klazes
   
II. Hille Eeltjes Draaysma alias Draaisma, geboren Wartena ca. 1772, overleden Idaarderadeel 07-01-1847, trouwt Idaarderadeel 28-12-1820 Eeke Joukes de Jong,  geboren Warga ca. 1784, overleden Idaarderadeel 16-03-1853, dochter van Jouke Melis de Jong en Jaayke Harmens

Familienamen 1811 - Mairie Grouw, fol. 34v
Draaysma, Hille Eeltjes, Grouw

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Eeltje Hilles Draaysma alias Draaisma, geboren Idaarderadeel 22-02-1821   volgt III
  b. Jaayke Hilles Draaysma alias Draaisma, geboren Grouw 22-08-1823, overleden aldaar 16-02-1911, weduwe, trouwt Idaarderadeel 16-05-1855 Frans Wisses Deelstra, geboren te Grouw ca. 1827, zoon van Wisse Tjeerds Deelstra en Gerbrig Johannes Hoytinga
     
III. Eeltje Hilles Draaysma alias Draaisma, geboren Idaarderadeel 22-02-1821, overleden aldaar 21-07-1884, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 16-05-1855 Wytske Jacobs van der Weide, geboren Utingeradeel 17-03-1831, overleden Idaarderadeel 23-12-1884, dochter van Jacob Obbes van der Weide en Hinke Jans de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hinke Eeltjes Draaisma, geboren Grouw 12-04-1856, overleden Ferwerderadeel 17-05-1940, trouwt Idaarderadeel 21-05-1881 Abe Reins Jonker, geboren Wartena 22-04-1855, overleden aldaar 01-09-1936, zoon van Rein Tjerks Jonker en Meinskje Sypkes Hotsma
  b. Eeke Eeltjes Draaisma, geboren Idaarderadeel 18-07-1857, overleden aldaar 18-12-1898, weduwe, trouwt Idaarderadeel 22-05-1878 Wisse Reinders Beeksma, geboren Idaarderadeel 30-11-1853, zoon van Reinder Jans Beeksma en Nieske Wisses Deelstra
c. Hille Eeltjes Draaisma, geboren Idaarderadeel 14-12-1859   volgt IV.A
  d. Jacob Eeltjes Draaisma, geboren Idaarderadeel 02-07-1865   volgt IV.B
   
IV.A Hille Eeltjes Draaisma, geboren Idaarderadeel 14-12-1859, overleden Henneradeel 07-01-1847, oud 76 jaar, trouwt Idaarderadeel 03-05-1885 Marijke van Es, geboren Baarderadeel 22-11-1857, overleden aldaar 04-09-1894, dochter van Pieter Jentjes van Es en Sjoukjen Pieters Hofstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Eeltje Draaisma, geboren Idaarderadeel 05-09-1886, overleden Leeuwarderadeel 28-02-1912
b. Sjoukje Draaisma, geboren Grouw 29-09-1887, trouwt Idaarderadeel 08-05-1915 Hendrikus Hiemstra, geboren te Friens ca. 1888. zoon van Evert Pieters Hiemstra en Antje Jans van Asperen
c. Pieter Draaisma, geboren Idaarderadeel 08-03-1889
d. Wytske Draaisma, geboren Grouw 21-04-1892, trouwt Utingeradeel 10-05-1917 Arjen Homme de Jong, geboren Akkrum ca. 1891, zoon van Fokke Hommes de Jong en Trijntje Wybrens Romkema
   
IV.B Jacob Eeltjes Draaisma, geboren Idaarderadeel 02-07-1865, overleden Opsterland 06-05-1938, trouwt Idaarderadeel 09-05-1891 Mintje Stastra, geboren Wymbritseradeel 21-10-1869, overleden Smallingerland 20-01-1921, dochter van Jan Stastra en Aaltje Jellema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Draaisma, geboren Idaarderadeel 30-09--1892
b. Eeltje Draaisma, geboren Smallingerland 06-01-1899, overleden aldaar 27-01-1907
  c. Aaltje Draaisma, geboren Smallingerland 20-05-1900
     

GenWar2002

       

disclaimer