DEELGENEALOGIE POOL


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 23, 46, 92, 184, 368


     
I. Hieronymy Baltemewitz Dopkewitz (Jeronimus Bartholomeus Dopscheweijt), bij huwelijk afkomstig van Lippenhuizen, meester chirurgijn te Beetsterzwaag, overleden tussen 1702 en 1708, trouwt 1688 Liefke Pieters, geboren Kortezwaag, overleden Beesterzwaag na 1709

Trouwreg. Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 563, 1654 - 1724
Vermelding: Onbekende vermelding van 12 augustus 1688, Langezwaag /Kortezwaag /Luxwoude
Man:          Hieronimus Baltewits Dopkewits, Lippenhuizen
Vrouw:       Liefke Pieters, Kortezwaag

uit dit huwelijk:
 

  a. Jacobus Jeronimus, geboren Beesterzwaag ca.1695   volgt II
   
II. Jacobus Jeronimus, veenbaas in de Drachtster Kompenije, geboren Beesterzwaag ca.1690, overleden Drachtster Kompenije ca. 1780/1781, trouwt (1) ca. 1715 Akke Jans, gedoopt Drachten 27-03-1692, overleden Noorder-Drachten ca. 1724/1725, dochter van Jan Errits en Fookjen Wytses, trouwt (2) ca. 1725 Goytske Wybes, trouwt (3) ca. 1726 Klaaske Klases, geboren Drachten 16-10-1692, overleden Drachtster Kompenije ca. 1760/1761, trouwt (4) Ureterp 14-05-1764 Antje Pieters, geboren Ureterp, overleden Drachtster Kompenije ca. 1778/1779

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 55
Jacobus Jeronimus, Smallingerland
Plaats:   Noorderdrachten   -  Omschrijving:   arbeyder
Gezin volw:   4 en kind: 1   -  Aanslag:   28-10-0
Verhoging:                       -  Vermogen:

kinderen uit 3e huwelijk
 

a. Klaas Jacobus, geboren Noorder Drachten ca. 1726   volgt III.A
b. Jan Jacobus, geboren Noorder Drachten ca. 1728   volgt III.B
  c. Liefke Jacobus, geboren Drachtster Kompenije 1730, overleden Drachtster Kompenije 09-09-1815, trouwt Drachten 14-01-1759 Mindert Jeens, arbeider, veenbaas en huisman, geboren Zuiderdrachten 1730, overleden Zuiderdrachten ca. 1785/1786, zoon van Jeen Minderts en Lysbeth Melles 
  d. Johannes Jacobus, geboren Noorder Drachten ca. 1732   volgt III.C
    Johannes Jacobus Pool, geboren 1734 te Noorder Drachten
     
III.A Klaas Jacobus, huisman, veenbaas en arbeider, geboren Noorder Drachten ca. 1726, overleden Noorder Drachten ca. 1804/1805, trouwt Drachten 13-10-1754 Wytske Johannes, gedoopt Boornbergum 26-04-1734, overleden Noorder Drachten na 1784, dochter van Johannes Thyssens en Antje Durks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 oktober 1754 in Drachten
Man          : Klaas Jacobus afkomstig van Noorderdrachten
Vrouw       : Wytske Johannes afkomstig van Noorderdrachten

kinderen
uit dit huwelijk:
 

  a. Antje, geboren Noorder Drachten ca. 1759
  b. Jacobus Klazes Bijker, bijker en boer, geboren Noorder Drachten 18-12-1762, overleden aldaar 21-02--1833, trouwt Drachten 04-06-1786 Klaaske Minderts, geboren Noorder Drachten ca. 1762, overleden aldaar 19-02-1842, dochter van  Mindert Jeens en Liefke Jacobus Pool
  c. Johannes Klazes Pool, geboren Noorder Drachten ca. 1766 te Noorder Drachten
  d. Jurjen Klazes Pool, geboren Noorder Drachten 07-11-1769 te Noorder Drachten, veenarbelder, overleden 13.2.1827 te Noorder Drachten. Jurjen tr. 11.5.1794 te Drachten met Jeltje Fokkes, geb, 1764 te Ureterp, overleden. 9.8.1930 te Noorder Drachten, waarschijnlijk. d.v. Fokke Thyssens en Trijntje Riemers.,
  e. Thys Klazes Pool, geboren Noorder Drachten ca. 1771
  f. Klaaske Klazes Pool, geboren Noorder Drachten ca. 1773
  g. Pyter Klazes Pool, geboren Noorder Drachten 02-04-1776
   
III.B Jan Jacobus, veenbaas en boer, geboren Noorder Drachten ca. 1728, overleden Noorder Drachten ca. 1794/1795, trouwt Drachten 30-01-1752 Aalke Eisses, geboren Lippenhuizen 10-1727 te Lippenhuizen, overleden Noorder Drachten 1787/1788, dochter van Eisse Eisses en Aaltje Klaases
   
III.C Johannes Jacobus Pool, veenbaas en boer, geboren Noorder Drachten ca. 1732, overleden Zuider Drachten (armenhuis) 05-01-1816, trouwt (1) Drachten 04-05-1760 Trijntje Jans Meeus, geboren Noorder Drachten ca. 1735, overleden aldaar voor 1766, trouwt (2) Drachten 02-02-1766 Elisabeth Rienks (de Jong), geboren Noorder Drachten ca. 1745, overleden aldaar voor 1806

kinderen uit 2e huwelijk:
 

a. Siebrigjen Johannes Pool, geboren Noorder Drachten ca. 1766, overleden Drachten 07-02-1839, trouwt Drachten 17-02-1793 Heinze Siegers de Jong, schipper en arbeider, geboren Ureterp ca. 1761, overleden Noorder Drachten 11-05-1816, zoon van Sieger Eebeles en Janke Jans
b. Jacobus Johannes Pool, geboren Drachten 19-04-1772   volgt IV.A
c. Rienk Johannes Pool, geboren Noorder Drachten 15-01-1774   volgt IV.B
  d. Jurjen Johannes Pool, geboren Noorder Drachten 14-12-1783   volgt IV.C
  e. Antje Johannes Pool, arbeidster, geboren Noorder Drachten 15-12-1786 en gedoopt Drachten 21-01-1787, overleden De Wilp 30-07-1851
   
IV.A Jacobus Johannes Pool, schipper en arbeider, geboren Noorder Drachten 19-04-1772 en gedoopt Drachten 06-06-1784, overleden Luxwoude 02-02-1834, trouwt Drachten 19-01-1794 Baukjen Gerhardus (Baukje Gradus), gedoopt Drachten 24-12-1769, overleden Langezwaag 07-11-1835

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Lysbeth Jacobus Pool, geboren Noorder Drachten 26-10-1794 en gedoopt Drachten 23-11-1794, overleden Terwispel 07-06-1868, trouwt Opsterland 11-12-1812 Jeen Andries Akkerman, arbeider, geboren Sint Johannesga ca. 1788, overleden voor 1868, zoon van Andries Everts en Maaike Jeens
b. Johannes Jacobus Pool, geboren Noorder Drachten 01-03-1797   volgt V.A
c. Metje Jacobus Pool, geboren Noordwolde "in 't schip" 13-09-1798 en gedoopt Langezwaag 15-02-1810, overleden te Terwispel 09-01-1875, trouwt Opsterland 16-01-1823 Hendrik Annes Voolstra, arbeider, veenbaas, geboren Langezwaag 20-07-1798 en gedoopt aldaar 12-08-1798, overleden Terwispel 25-02-1884, zoon van Anne Jans Voolstra en Antje Hendriks Wijnstra
d. Gerhardus Jacobus Pool, geboren Langezwaag 16-08-1802   volgt V.B
   
IV.B Rienk Johannes Pool, schipper, geboren Noorder Drachten 15-01-1774 en gedoopt Drachten 06-06-1784, overleden Smallingerland 27-06-1855, trouwt Drachten 07-01-1798 Aaltje Sijes van Noord, gedoopt Drachten 14-07-1771, dochter van Seije Feitzes en Wytske Ruurds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Rienks Pool, geboren Drachten 27-10-1798   volgt V.C
  b. Wytske Rienks Pool, geboren Drachten 12-12-1800 en gedoopt aldaar 04-01-1801 trouwt Leeuwarden 28-11-1833 Doeke Jacobus Smeding, geboren Lwwuwarden 27-03-1798  en gedoopt aldaar 19-04-1798, zoon van Jacobus Doekes Smeding en Christina Lucia Smeding.
  c. Lijsbert Rienks Pool, geboren Drachten 24-06-1805 en gedoopt aldaar 21-07-1805, jong overleden
  d. Lijsbert Rienks Pool, geboren Drachten 25-07-1816, overleden aldaar 27-06-1855, gehuwd, trouwt Smallingerland 16-05-1847 Thys Geeuwkes Thyssens, arbeider, geboren Drachten 25-01-1820, zoon van Geeuwke Thyssens Thyssens en Trijntje Riemers Wieling.
     
IV.C Jurjen Johannes Pool, geboren Noorder Drachten 14-12-1783 en gedoopt Drachten 06-06-1784, trouwt Drachten 13-07-1807 Durkjen Douwes
     
V.A Johannes Jacobus Pool, arbeider en veenarbeider, geboren Noorder Drachten 01-03-1797 en gedoopt Drachten 02-04-1797, overleden Terwispel 02-01-1880, trouwt Opsterland 25-05-1816 Teetske Tjibbes de Vries, geboren Luxwoude ca. 1794, dochter van Tjibbe Jacobs de Vries en Rintske Sjoerds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukjen Pool, geboren Gersloot 1818, overleden Terwispel 26-05-1875, trouwt Opsterland 04-03-1839 te Opsterland Jan Pieters Bakker, geboren Luinjeberd 04-01-1819, zoon van Pieter Jans Bakker en Aafke Hendriks Jasper
  b. Tjibbe Pool, geboren Terwispel 18-05-1819, overleden Luxwoude 26-05-1827
  c. Jacobus Pool, arbeider, geboren Luxwoude 21-03-1822   volgt VI.A
     
V.B Gerhardus Jacobus Pool, geboren Langezwaag 16-08-1802 en gedoopt Langezwaag 15-02-1810, overleden Terwispel 29-09-1869, trouwt Opsterland 07-04-1825 Joukjen Sytzes de Jong, geboren Gorredijk 26-04-1805 en gedoopt aldaar 19-05-1805 overleden Terwispel 13-05-1887, dochter van Sytze Lowyses de Jong en Martsen Sytses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukjen Pool, geboren Luxwolde 12-06-1825, overleden Smilde 18-04-1852, trouwt Smilde 06-05-1851 Sipke Nijland, geboren Smilde 17-08-1821, overleden Nieuw-Dordrecht 28-08-1899, zoon van Harm Geerts Nijland en Hendrikje Sipkes van Veen
  b. Martzen Pool, geboren Opsterland 18-11-1826, overleden Bovensmilde 24-02-1896, trouwt (1) Smilde 16-04-1852 Jurjen Folkerts Postma, geboren Haule ca. 1811, weduwnaar van Geertje Hetes Bonkestoter, zoon van Jan Folkerts Postma en Sibbeltje Jurjens, trouwt (2) Smilde 12-05-1864 Wijtze Bloemsma, geboren Smilde ca. 1823, weduwnaar van Hilligje Witvoet, zoon van Jan Jeenes Bloemsma en Aukje Wijtses de Wilde
  c. Jakobus Pool, geboren Opsterland 24-01-1829   volgt VI.B
  d. Sytske Pool, geboren Luxwoude 21-04-1831, overleden Schoterland 13-03-1907, trouwt Idaarderadeel 17-03-1853 Sytze Wybrens van Stralen, geboren Grouw 30-04-1831, overleden Schoterland 05-11-1890, zoon van Wybren Atzes van Stralen en Jitske Kerstes de Jong
  e. Johannes Pool, geboren Opsterland 29-11-1833   volgt VI.C
  f. Sytze Pool, geboren Opsterland 27-04-1836   volgt VI.D
  g. Trijntje Pool, geboren Opsterland 15-01-1840, overleden Emmen 17-01-1920, trouwt Ooststellingwerf 16-05-1861 Fokke Hoogenberg, geboren Appelscha 31-07-1839, overleden Emmen 22-10-1922, zoon van Alle Lieuwes Hogenberg en Mettje Lefferts de Jong
  h. Marten Pool, geboren Opsterland 14-06-1844   volgt VI.E
  i. Elisabeth Pool, geboren Opsterland 10-07-1847, overleden Smilde 20-02-1917, trouwt (1) Lammert Folkerts Oosterloo, trouwt (2) Smilde 27-08-1887 Gerrit Welink, geboren Smilde 01-10-1841, overleden Assen 11-10-1917, weduwnaar van Aafje Everts Remerie, zoon van Geert Welink en Wijtske Laurens Keuning
  j.

Rinskjen Pool, geboren Luxwoude 19-04-1850, overleden Terwispel 19-02-1894, trouwt Opsterland 14-09-1894 - echtscheiding vonnis arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 23-09-1898 Hielke Sietzes Schoppen, geboren Langezwaag 14-08-1868, zoon van Sietze Schoppen en Ike Jans Bos

     
V.C Johannes Rienks Pool, geboren Drachten 27-10-1798, overleden Harlingen 12-11-1851, trouwt Harlingen 06-04-1826 Liefjen Douwes Douwma
     
VI.A Jacobus Pool, arbeider, geboren Luxwoude 21-03-1822, overleden Beets 01-02-1888, trouwt Opsterland 24-01-1848 Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema, geboren Siegerswoude 05-08-1822, overleden Gersloot 19-08-1903, dochter van Folkert Klazes Venema en Imkjen Jochems

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Pool, geboren Opsterland 13-10-1848, trouwt Opsterland 29-02-1872 Aaltje Hendriks Bakker
  b. Imkjen Pool, geboren Opsterland 09-12-1850, trouwt Opsterland 21-04-1876 Wietze Bloemsma, overleden aldaar 31-10-1884
  c. Tjibbe Pool, geboren Terwispel 23-01-1853, trouwt AEngwirden 22-12-1878 Romkje Jans Portyk, geboren Luinjeberd ca. 1859, dochter van Jan Oenes Portyk en Tietje Martens de Jong
  d. Antje Pool, geboren Opsterland 01-11-1855
    Teetske Pool, geboren Opsterland 28-12-1857
    Jantje Pool, geboren Opsterland 11-09-1861
    Baukjen Pool, geboren Terwispel 14-04-1863, trouwt Utingeradeel 02-06-1892 Jentje Klazes Vleeshouwer, geboren Oldeboorn ca. 1869, dochter van Klaas Oenes Vleeshouwer en Tietje Jentjes Bosma
    Klaaske Pool, geboren Terwispel 30-11-1866, trouwt AEngwirden 27-05-1893 Jan Everts Scholte, geboren Tjalleberd ca. 1861, zoon van Evert Egberts Scholte en Jantje Jans Bakker
     
VI.B Jakobus Gerhardus Pool, geboren Opsterland 24-01-1829, , overleden Appelscha 04-01-1907, trouwt (1) Ooststellingwerf 07-6-1860 Lammigje Alles Leertouwer, geboren Appelscha 23-09-1829, overleden aldaar 17-11-1866, dochter van Alle Hendriks Leertouwer en Geesje Hendriks Veenema alias Veenstra en Veensma, trouwt (2) Ooststellingwerf 12-02-1869 Sibbeltje Jans Braaksma, geboren Terhorne 12-01-1820, overleden Appelscha overleden 04-02-1874, dochter van Jan Annes Braaksma en Jeltje Sibbles de Jong, trouwt (3) Ooststellingwerf 03-12-1874 Klaaske Siegers de Vries, geboren Appelscha 30-01-1831, overleden aldaar 05-01-1907, dochter van Sieger Hendriks de Vries en Sytske Klazes Jongsma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

    Gerhardus Pool, geboren Appelscha 29-11-1860, overleden aldaar 14-11-1925, gehuwd, trouwt Ooststellingwerf 20-03-1885 Akke Veenstra, geboren Ooststellingwerf 10-03-1861, overleden aldaar 10-06-1927, dochter van Wietze Diemers Veenstra en Baukje Pieters van der Ploeg
    Geesje Pool, geboren Ooststellingwerf 26-09-1862, trouwt Ooststellingwerf 14-05-1886 Theunis Kootstra, geboren Ooststellingwerf 15-10-1861, overleden aldaar 29-09-1900, gehuwd, zoon van Johannes Kootstra en Jeenke Theunis Broekstra
    Alle Pool, sergeant, chef-veldwachter, geboren Appelscha 17-12-1863, overleden Stad Doetichem 13-09-1916, trouwt Zutphen 11-03-1896 Johanna Brouwer, geboren Nieuwehorne ca. 1868, dochter van Durk Jans Brouwer en Neeltje Jans Woudstra
    Joukje Pool, geboren Ooststellingwerf 02-10-1866, overleden aldaar 12-06-1911, gehuwd, trouwt Pieter van der Wey
     
     
VI.C Johannes Pool, geboren Opsterland 29-11-1833, overleden Ooststellingwerf 04-10-1908, trouwt Sara Alles Leertouwer
     
    Alle Pool, trouwt Ooststellingwerf 17-05-1889 Jitske de Vries, geb. Ooststellingwerf oud: 75jr; beroep: zonder; overleden te Emmen op 01-12-1937, dochter van Willem Wiebes de Vries en Jantje Berends Holtrop
     
VI.D Sytze Pool, geboren Opsterland 27-04-1836, overleden Ooststellingwerf 06-02-1902, trouwt Jantje Berends Holtrop
     
VI.E Marten Pool, geboren Opsterland 14-06-1844, , overleden aldaar 01-01-1931, weduwnaar, trouwt Opsterland 12-01-1874 Hiske Swier
     
     
     
     
     
     

vernieuwd:  25-aug-2009 17:32


GenWar2002

      

disclaimer