GENEALOGIE POSTHUMA - POSTHUMUS - POSTMA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 27, 54, 108


     
I. Jurjen Harmens, overleden Beetsterzwaag voor 30-11-1783, trouwt Limke Rienks

uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje, gedoopt Beets-Beetsterzwaag-Olterterp 02-09-1770
  b. Janke, geboren Beetsterzwaag 11-11-1772 en gedoopt Beets-Beetsterzwaag-Olterterp 18-11-1772
  c. Harmen, geboren Beetsterzwaag 10-11-1774 en gedoopt Beets-Beetsterzwaag-Olterterp 04-12-1774
  d. Rinkjen, geboren Beetsterzwaag 23-08-1776 en gedoopt Beets-Beetsterzwaag-Olterterp 23-10-1776
  e. Harmke, geboren Beetsterzwaag 23-06-1780 en gedoopt Beets-Beetsterzwaag-Olterterp 16-07-1780
  f. Jurjen, geboren Beetsterzwaag 31-10-1783 en gedoopt Beets-Beetsterzwaag-Olterterp 30-11-1783   volgt II
     
II. Jurjen Jurjens Posthuma (Posthumus, Postma), smit te Baard, geboren Beetsterzwaag 31-10-1783 en gedoopt Beets-Beetsterzwaag-Olterterp 30-11-1783, overleden Baard 18-12-1826, trouwt Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 03-02-1812 Froukje Durks Reitsma ook genoemd Reidsma, geboren Boornbergum ca. 1783, overleden Baarderadeel 03-02-1872, dochter van Durk Ates Reitsma en Wytske Jans

Familienamen 1811 - Mairie Bozum, fol. 64v
Posthumus, Jurjen Jurjens, Baard
k. Dirk

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Dirk Posthuma, geboren Baarderadeel (mairie Bozum) 06-07-1813
b. Limke Jurjens Posthumus, geboren Baarderadeel (mairie Bozum) 05-11-1814, overleden Baarderadeel 10-05-1855, trouwt Baarderadeel 10-07-1841 10-05-1855 Aale Martens van der Meer, bakkersknecht, geboren Roordahuizum 04-10-1806 en gedoopt aldaar 02-11-1806, overleden Baarderadeel 07-11-1874,
  c. Wytske Jurjens Postma, geboren Baarderadeel 06-03-1817, overleden aldaar 05-05-1893, trouwt (1) Baarderadeel 15-05-1841 Freerk Eeltjes Mollema, geboren Baarderadeel (mairie Bozum) 06-10-1814, overleden aldaar 05-10-1843, zoon van Eeltje Feikes Mollema en Geertje Taedes Velsing, trouwt (2) Baarderadeel 17-05-1847 Pieter Watses Hibma, geboren Baarderadeel 11-06-1818, overleden aldaar 10-02-1892, zoon van Watze Piers Hibma en Uilkje Jans
  d. Tryntje Postma ook genaamd Postuma, geboren Baard 17-03-1819, overleden Menaldumadeel 08-11-1875, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 20-05-1846 Sjoerd Ages van der Wal, oud 22 jaar, geboren Boksum, zoon van Age Sjoerds van der Wal en Richtje Boukes Jellema
  e. Jurjen Postuma ook genaamd Postma, geboren Baard 20-02-1821   volgt III
     
III. Jurjen Postuma ook genaamd Postma, geboren Baard 20-02-1821, overleden Menaldumadeel  25-06-1869, gehuwd, trouwt Franekeradeel 01-07-1850 Doetje Lammerts Palma, geboren Deinum 14-04-1824, dochter van Lammert Pieters Palma en Elisabeth Taekes van de Wind

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Froukje Postuma, geboren Oosterbierum 02-02-1850 (erkend bij huwelijk ouders)
  b. Jurjen Postuma, geboren Franekeradeel 21-06-1851
  c. Lammert Postuma, geboren Franekeradeel 08-07-1854
  d. Elisabeth Postuma, geboren Franekeradeel 13-04-1856, overleden aldaar 11-10-1857
  e. Elisabeth Postuma, geboren Franekeradeel 07-02-1858, overleden aldaar 16-10-1858
  f. Taeke Postuma, geboren Franekeradeel 18-09-1859
  g. Elisabeth Postuma, geboren Franekeradeel 27-10-1860
  h. Durk Postma, geboren Baarderadeel 21-01-1864
  i. Pieter Postma, geboren Barradeel 23 september 1867
     

GenWar2002

      

disclaimer