GENEALOGIE VAN DER MEER


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 13, 26, 52, 104


     
I. Jakob Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw, trouwt Grouw 03-07-1757 Trijntje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw

Trouwregister Hervormde gemeente Grouw, 1757 - DTB nr:    425, 1743 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 3 juli 1757, Grouw
Man:             Jacob Clases, Grouw
Vrouw:          Tryntje Clases, Grouw

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten Jacobs van der Meer, geboren Grouw ca. 1767   volgt II
     
II. Marten Jacobs van der Meer, slagter, geboren Grouw ca. 1767, overleden Roordahuizum 01-01-1832, gehuwd, trouwt Roordahuizum 20-05-1798 Sytske Hermanus van Zandbergen, geboren 05-09-1773 en gedoopt Roordahuizum 26-09-1773, overleden Roordahuizum 05-06-1839, dochter van Harmanus van Zandbergen en Tijtje Jacobs

Trouwregister Gerecht Idaarderadeel, 1798 -  DTB nr:    419, 1796 - 1807
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 mei 1798, Roordahuizum
Man:             Marten Jacobs
Vrouw:          Sijtske van Zanbergen (Zandbergen)

Trouwregister Hervormde gemeente Roordahuizum, 1798 - DTB nr:    429, 1740 - 1809
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 mei 1798, Roordahuizum
Man:             Marten Jacobs, Roordahuizum
Vrouw:           Sijdske van Sandbergen (Zandbergen), Roordahuizum

Familienamen 1811 - Mairie Roordahuizum, fol. 21v
Meer, Marten Jacobs van der, Roordahuizum
k. Hermanis 11, Jacob 7, Ale 5
- Hij verklaart zijn naam niet te kunnen schrijven in tegenwoordigheid van Otte Idzerda en Hendrik Popkes Friesema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  1. Hermanus Martens van der Meer, geboren Roordahuizum ca. 1800   volgt III.A
  2. Jacob Martens van der Meer, geboren Roordahuizum ca. 1804   volgt III.B
  3. Aale Martens van der Meer, geboren Roordahuizum 04-10-1806   volgt III.C
     
III.A Hermanus Martens van der Meer, geboren Roordahuizum ca. 1800, overleden Leeuwarderadeel 21-05-1852, trouwt Idaarderadeel 19-05-1827 Baukjen Murks Jellema, geboren Deersum ca. 1804, overleden Idaarderadeel 17-09-1887, dochter van Murk Pieters Jellema en Aukje Gerbens van Sloten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje van der Meer, geboren Idaarderadeel 13-07-1829
  b. Sytske van der Meer, geboren Idaarderadeel 12-11-1831
  c. Marten Hermanus van der Meer, geboren Roordahuizum 24-02-1834   volgt IV.A
  d. Murk Hermanus van der Meer, geboren Idaarderadeel 24-09-1836   volgt IV.B
  e. Hayte van der Meer, geboren Idaarderadeel 10-11-1838   volgt IV.C
  f. Lijsbert van der Meer, geboren Idaarderadeel 04-09-1841
     
III.B Jacob Martens van der Meer, geboren Roordahuizum ca. 1804, overleden Idaarderadeel12-08-1849, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 03-06-1830 Antje Feykes Kleiterp, oud 27 jaar, geboren Wieuwerd ca. 1803, dochter van Feyke Sipkes Kleiterp en Lijsbert Durks Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytske van der Meer, geboren Idaarderadeel 14-07-1830
  b. Lysbeth van der Meer, geboren Rauwerderhem 22-05-1832
  c. Martentje van der Meer, geboren Idaarderadeel 26-03-1834
  d. Marten van der Meer, geboren Roordahuizum 04-08-1840   volgt IV.D
     
III.C Aale Martens van der Meer, bakkersknecht, geboren Roordahuizum 04-10-1806 en gedoopt aldaar 02-11-1806, overleden Baarderadeel 07-11-1874, trouwt (1) Baarderadeel 01-11-1834 Klaaske Sjoerds van der Meulen, geboren Baard 06-03-1809 en gedoopt aldaar 03-04-1809, overleden Baard 26-01-1838, dochter van Sjoerd Dirks van der Meulen, molenaar te Baard en Klaaske Sjoerds de Boer, trouwt (2) Baarderadeel 10-07-1841 Limke Jurjens Posthumus (Postuma, Postma), geboren Baard 05-11-1814, overleden Baarderadeel 10-05-1855. dochter van Jurjen Jurjens Posthuma (Posthumus, Postma) en Froukje Durks Reitsma ook genoemd Reidsma

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Sietske Ales van der Meer, geboren Baarderadeel 18-11-1841, trouwt Baarderadeel 10-05-1866 Douwe Sjoerds Wenselaar, geboren Menaldumadeel 06-05-1837, zoon van Sjoerd Jarigs Wenselaar en Pietje Jacobs Wijtsma
  b. Froukjen van der Meer, geboren Baarderadeel 17-07-1843, trouwt Baarderadeel 11-05-1870 Tabe Martens Koldijk, geboren Idaarderadeel 20-08-1843, zoon van Marten Tabes Koldijk en Vroukje Sjoerds Budstra
  c. Jeltje Ales van der Meer, geboren Baarderadeel 07-11-1844, trouwt Baarderadeel 17-05-1871 Harmen Harkes van der Plaats, geboren Baarderadeel 18-09-1842, zoon van Harke Harmens van der Plaats en Grietje Jans Leyenaar
  d. Dirkje van der Meer, geboren Baarderadeel 05-02-1846, overleden aldaar 08-07-1847
  e. Jurjen van der Meer, geboren Baarderadeel 15-01-1848   volgt IV.E
  f. Dirkje van der Meer, geboren Baarderadeel 12-02-1851, trouwt Baarderadeel 10-03-1875 Dirk Baukes Weissenbach, geboren Baarderadeel 03-11-1849, zoon van Bauke Klazes Weissenbach en Geeske Postmus
  g. Jacob van der Meer, geboren Baarderadeel 25-04-1852   volgt IV.F
  h. Hermanus van der Meer, geboren Baarderadeel 01-08-1853, overleden Utingeradeel 20-07-1928, ongehuwd
     
IV.A Marten Hermanus van der Meer, geboren Roordahuizum 24-02-1834, overleden Idaarderadeel 20-09-1884, weduwnaar, trouwt Idaarderadeel 22-04-1871 Bokje Jans de Boer, geboren Roordahuizum ca. 1833, dochter van Jan Harmens de Boer en Klaaske Joukes Tuinstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit van der Meer, geboren Akkrum ca. 1865, trouwt (1) Idaarderadeel 20-08-1887 Sybrig Bergsma, geboren Wartena ca. 1867, dochter van Sytze Jans Bergsma en Antje Joukes Bijlsma, trouwt (2) Idaarderadeel 09-09-1899 Yfke Faber, oud 19 jaar, geboren Warga ca. 1880. dochter van Fokke Faber en Rinske Visser
     
IV.B Murk van der Meer, geboren Idaarderadeel 24-09-1836, overleden Weststellingwerf 16-11-1863, gehuwd, trouwt Weststellingwerf 14-06-1862 Antje Hendriks Spaanstra
     
IV.C Hayte van der Meer, geboren Idaarderadeel 10-11-1838, overleden Sneek 06-02-1926, weduwnaar, trouwt Wonseradeel 22-02-1866 Maaike Cuperus
     
IV.D Marten van der Meer, geboren Roordahuizum 04-08-1840, trouwt Baarderadeel 15-05-1869 Ynskjen Kornelis Boersma, geboren Scharnegoutum ca. 1846, dochter van Kornelis Douwes Boersma en Johanna Thomas Rienstra
     
IV.E Jurjen van der Meer, geboren Baarderadeel 15-01-1848, trouwt Baarderadeel 02-05-1872 Riemke IJsbrands Tacoma, geboren Baarderadeel 02-07-1850, dochter van IJsbrand Sjerps Tacoma en Grietje Hendriks van der Valk
     
IV.F Jacob van der Meer, geboren Baarderadeel 25-04-1852, overleden Franeker 21-12-1929, weduwnaar
     
     

GenWar2002

disclaimer