GENEALOGIE WIERSMA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 31, 62, 124, 248


     
I. Douwe Hettes, bij huwelijk afkomstig van Akkrum, trouwt 1744 Antje Tjitzes, bij huwelijk afkomstig van Nes

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn-Nes, 1744 - DTB nr:    730, 1661 - 1810
Vermelding:    Attestatie afgegeven 12 juni 1744, Oldeboorn - Nes
Man:             Douwe Hettes afkomstig van Akkrum
Vrouw:          Antje Tjitzes afkomstig van Nes

Quotisatiekohieren 1749 - Utingeradeel, fol. 6
Douwe Hettes, Utingeradeel
Plaats: Oldeboorn           / Omschrijving: -
Gezin volw: 3 en kind: 2  / Aanslag: 37-9-0
Verhoging: -                 / Vermogen: -

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hette Douwes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1749   volgt II.
   
II. Hette Douwes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1749, overleden Utingeradeel 31-12-1834, weduwnaar, trouwt Oldeboorn 29-12-1776 Ypkjen Abes, Nes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes 1661-1810 - Inventarisnr.: 730
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 december 1776 in Oldeboorn
Man          : Hette Douwes afkomstig van Oldeboorn
Vrouw       : Yb  Abes afkomstig van Nes

Familienamen 1811 - Mairie Oldeboorn, fol. 18v
Wiersma, Hette Douwes, Oldeboorn
k. Douwe 26, Abe 21, Jeltje 17

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Douwe Hettes Wiersma, geboren ca. 1785  volgt III.A
b. Abe Hettes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1790  volgt III.B
  c. Jeltje Hettes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1794, overleden Utingeradeel 06-03-1820, trouwt Utingeradeel (Mairie Oldeboorn) 05-06-1813 Auke Pieters Haasdijk, geboren ca. 1782, overleden Utingeradeel 04-10-1859, zoon van Pieter Feikes en Waabke Alberts
   
III.A Douwe Hettes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1785, overleden Utingeradeel 08-11-1850, gehuwd, trouwt Utingeradeel 23-10-1830 Sytske Jans van der Hoek, geboren Ureterp ca. 1777, overleden Utingeradeel 25-01-1860, dochter van Jan Gerrits van der Hoek en Neeltje Annes
   
III.B Abe Hettes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1790, overleden Utingeradeel 02-08-1842, trouwt Utingeradeel (Mairie Oldeboorn) 16-05-1816 Tietje Klazes van der Wal, geboren Akkrum ca. 1791, overleden Utingeradeel 19-02-1865, dochter van Klaas Aukes van der Wal en Aafke Watzes

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Watse Abes Wiersma, geboren Oldeboorn 27-12-1817, jong overleden
b. Watze Wiersma, geboren Oldeboorn 24-07-1820   volgt IV.A
c. Hette Abes Wiersma, geboren Oldeboorn 18-12-1822   volgt IV.B
d. Ypkjen Abes Wiersma, geboren Irsnsum 27-04-1825, overleden Utingeradeel 12-12-1877, trouwt Utingeradeel 11-05-1851 Louw Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel  03-03-1828, overleden aldaar 13-02-1919, zoon van Jan Louwes van der Meulen en Roeltje Jacobs Drijfhout
e. Klaas Wiersma, geboren Irsnsum 04-08-1829   volgt IV.C
  f. Afke Abes Wiersma, geboren Irnsum 16-07-1835, overleden Leeuwarden 24-04-1893, gehuwd, trouwt Utingeradeel 08-05-1864 Jelle Jans Rinsma, geboren Oldeboorn ca. 1837, zoon van Jan Folkerts Rinsma en Joukje Lieuwes Schouwstra
   
IV.A Watze Abes Wiersma, geboren Oldeboorn 24-07-1820, trouwt Utingeradeel 13-05-1860 Sjutje Gerbens Rienstra, geboren Terzool ca. 1828, dochter van Gerben Klazes Rienstra en Tjitske Sybes Koster

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Tjitske Wiersma, geboren Roordahuizum 27-05-1861, trouwt Rauwerderhem 14-05-1892 Yge Rauwerda, geboren Poppingawier ca. 1850, zoon van Klaas Melles Rauwerda en Grietje Aukes Hoekema
   
IV.B Hette Abes Wiersma, geboren Oldeboorn 18-12-1822, overleden Utingeradeel 12-03-1904, gehuwd, trouwt (1) Utingeradeel 09-05-1858 Gepke Alberts Keizer, geboren Oldeboorn 01-11-1822, dochter van Albert Jacobs Keizer en Trijntje Berends Ratelaar, trouwt (2) Idaarderadeel 06-05-1868 Johanneske Kobus van Dijk, geboren Rauwerd 12-10-1826, dochter van Kobus Tjeerds van Dijk en Nieske Tiedes Bakker

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Abe Hettes Wiersma, geboren Akkrum 04-02-1859, overleden Utingeradeel 29-01-1925, gehuwd, trouwt (1) Utingeradeel 11-05-1883 Hieke Hayes Henstra, geboren Terhorne ca. 1857, dochter van Haye Sjoerds Henstra en Ytje Rodmers van Wijngaarden, trouwt (2) Idaarderadeel 06-05-1868 Johanneske Kobus van Dijk, geboren Rauwerd ca. 1826, dochter van Kobus Tjeerds van Dijk en Nieske Tiedes Bakker
  b. Albert Hettes Wiersma, geboren 28-02-1860
  c. Trijntje Hettes Wiersma, geboren Utingeradeel  25-07-1864,  overleden aldaar 15-02-1865
     
IV.C Klaas Abes Wiersma, geboren Irsnsum 04-08-1829, overleden Utingeradeel 03-10-1895, gehuwd, trouwt Utingeradeel 16-12-1881 Joukje Conradi, oud 44 jaar, geboren Oosterhout (Zeeland) 1837, dochter van Pieter Conradi en Tjetske Hoeber
     

GenWar2002

        

disclaimer