DEELGENEALOGIE BAERDT - BAARDA


     
gebaseerd op: "Genealogie van het geslacht Baerdt of Baarda" door Dr. A. J. Heerma van Voss en D. Osinga, De Nederlandsche Leeuw 1930, blz. 33-43, 78-89, 108-113, 147-155, 180-182 en 216-219
     
I. Folpert Tiettes, in 1511 meier te Oosterend, trouwt N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Tiette   volgt II
     
II. Tiette Folpert Baerdt, in 1542/1543 eigenaar van land te Arum, overleden voor 11-1547, trouwt Doedt van Aesgema, overleden na 1557, dochter van Sjoerd van Aesgema en Doedt Ofckes van Dotinga

uit dit huwelijk:
 

  a. Folpert   volgt III
     
III. Folpert Tiettes Baerdt, "gaeman" te Arum 1561, kerkvoogd aldaar 1569, volmacht van Wonseradeel 1572, overleden voor 1586, trouwt N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Tiette   volgt IV
  b. Eelck Folperts Baerdt, overleden 1607/1608, trouwt voor 24-05-1584 Laes Lieuwes, overleden voor 20-10-1603
     
IV. Tiette Folperts Baerdt, dorpsrechter Arum 1581, secretaris Menaldumendeel 1598-1614, overleden 18-09-1614, begraven Schingen, trouwt Rinske Claeses Meylsma, overleden Schingen 1628

uit dit huwelijk:
 

  a. Folpert, geboren ca. 1587/1588   volgt V.A
  b. Suffridus (Sjoerd)   volgt V.B
  c. Nanne, geboren 1596/97   volgt V.C
  d. Rinke   volgt V.D
  e. Meinte Tietes Baerdt, gezworen klerk Menaldumadeel, te Berlikum 1628 en 1653, practisijn aldaar 1636, 1647
  f. Marten   volgt V.E
  g. Claes   volgt V.F
  h. Sytske Tietes Baerdt, overleden voor 1669, trouwt Ulbe Lieuwes
     
V.A Folpert Tiettes Baerdt, geboren ca. 1587/1588, secretaris van Menaldumadeel 1641,1649, volmacht van de Vijfdeelen Zeedijken 1614, trouwt (1) Leeuwarden met derde proclamatie Marssum 06-05-1610 Antie Hettes, van Marssum, overleden 1617, trouwt (2) 1621 Sytske Laeses Baerdt, geboren ca. 1595, dochter van Laes Lieuwes en Eelck Folperts Baerdt

Trouwregister Hervormde gemeente Marssum, 1610 - DTB nr:    516, 1610 - 1811
Vermelding:    Derde proclamatie van 6 mei 1610, Marssum
Man:             Folpert Teetes Baerd
Vrouw:          Antie Hettes
NB:               gehuwd te Leeuwarden

uit 1e huwelijk:
 

  a. Hette, gedoopt Marssum 11-08-1611   volgt VI
     
V.B Suffridus (Sjoerd) Tiettes Baerdt, student Franeker 01-04-1610, promotie aldaar 1614, advocaat 28-11-1614, waarnemend secretaris Menaldumadeel 1611/1613/1629/1635, trouwt Dokkum 30-11-1613 met ondertrouw Gerecht Dokkum 20-11-1613 Taedtke Harckema, overleden kort voor 16-12-1622

Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1613 - DTB nr:    171, 1605 - 1628
Vermelding:    Ondertrouw van 20 november 1613, Dokkum
Man:             Suffridus Baerdt
Vrouw:          Taedtke Harckema

     
V.C Nanne Tietes Baerdt, geboren 1596/97, te Beetgum 1647, te Wier 1661 en 1663, overleden kort voor 1664, trouwt (1) Trijnke Yntes, trouwt (2) 04-1633 Ymckien Sybrants, van Itens

uit 1e huwelijk:
 

  a. Tiete, gedoopt Schingen 23-03-1623
  b. Ynte, gedoopt Schingen 07-09-1625
     
V.D Rinke Tietes Baerdt, overleden kort na 03-12-1633, trouwt Schingen 1627 Hilck Claeses, weduwe 1634 en 1636, hertrouwt Hessel Fransen
     
V.E Marten Tietes Baerdt, wordt burger Franeker 06-12-1620, te Berlikum 1623, postulant van Menaldumadeel 1626, overleden tussen 1632 en 1634, trouwt kort voor 13-06-1621 Jisck Annes Doijem, dochter van Anne Wybrens Doijem en Bauck Laes Lieuwes

uit dit huwelijk:
 

  a. Bauck Martens Baerdt, geboren 1621/1622, trouwt Herre Gauckes
     
V.F Claes Tietes Baerdt, te Arum 1616 en 1620, trouwt na 1608 Teth Banggama, testeert 07-04-1646, weduwe van Frans Ulckes Baerdt, dochter van Oene Elinghs en Jildu Feyckes

uit dit huwelijk:
 

  a. Franske Cleases Baerdt, testeert 1669, trouwt omstreeks 1640 Jacob Jansen Merwerda, op Groot-Bolta te Arum 1662
     
VI. Hette Folperts Baerdt (Baerda), gedoopt Marssum 11-08-1611, bij huwelijk afkomstig van Beetgum, overleden voor 1653, trouwt Leeuwarden 30-01-1642 Eelckien Everts Atsma, bij huwelijk afkomstig van van Jorwerd

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1642 - DTB nr:     976, 1641 - 1647
Vermelding :  Bevestiging huwelijk van 30 januari 1642
Man          :  Hette Folperts Baerda, Beetgum
Vrouw       :  Eelckien Everts Atsma, Jorwerd

uit dit huwelijk:
 

  a. Folperts, geboren ca. 1648/1649   volgt VII
  b. Idtje Hettes Baerdt, geboren ca. 1661/1662, overleden Witmarsum kort voor 07-05-1690, trouwt (1) Witmarsum 1676 Willem Wopkes, schoenmaker, overleden voor 1684, trouwt (2) Witmarsum 02-03-1688 Hendrick Hylkes, van Wommels, leeft in 1690
     
VII. Folperts Hettes Baarda, geboren ca. 1648/1649, bij huwelijk afkomstig van Dronrijp, kleermaker te Dronrijp 1682 en 1698, 1702 huisman aldaar, 1709 te Marssum, trouwt Dronrijp 06-11-1687 Sjucke Fransen, bij huwelijk afkomstig van Marsum

Trouwregister Hervormde gemeente Marssum, 1687 - DTB nr:    516, 1610 - 1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 6 november 1687, Dronrijp
Man          : Folpert Hettes Baarda, Dronrijp
Vrouw       : Siuke Fransen, Marssum

uit dit huwelijk:
 

  a. Hette   volgt VIII
     
VIII. Hette Folperts Baarda, bij huwelijk afkomstig van Marssum, trouwt Marssum 22-04-1731 Trijntje Jans, bij huwelijk afkomstig van Marssum

Trouwregister Hervormde gemeente Marssum, 1731 - DTB nr:    516, 1610 - 1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 22 april 1731, Marssum
Man          : Hette Folperts Baarda, Marssum
Vrouw       : Trijntje Jans, Marssum

uit dit huwelijk:
 

  a. Folpert, geboren Marsum 27-11-1736   volgt IX
  b. Antje Hettes Baarda, geboren ca. 1734, overleden Menaldum 26-09-1824, trouwt Menaldum 18-06-1769 Joeke Pieters, geboren Menaldum ca. 1730, overleden Menaldum 02-03-1816 als Joeke Pieters Baarda, zoon van Pieter Joekes en Renske Gosses
  c. Sjucke Hettes Baarda trouwt Romke Klases
     
IX Folpert Hettes Baarda, geboren Marsum 27-11-1736, bij huwelijk afkomstig van Menaldum, overleden Menaldum 23-08-1809, trouwt Menaldum 26-06-1769 Grietje Pieters, bij huwelijk afkomstig van Menaldum

Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum, 1769 - DTB nr:    520, 1665 - 1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 25 juni 1769, Menaldum
Man          : Folpert Hettes, Menaldum
Vrouw       : Greetje Pietters, Menaldum

uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Folperts Baarda, geboren Menaldum 1769, overleden Marssum 31-07-1839, trouwt Marssum 13-05-1798 Rinze Jans de Wal alias van der Wal, geboren ca. 1766, overleden Menaldumadeel 27-09-1833
  b. Hette, geboren Menaldum 17-03-1771   volgt X.A
  c. Trijntje Folperts Baarda, geboren Menaldum, trouwt Menaldum 15-05-1808 Bauke Sijbrands Metz, geboren ca. 1780, bij huwelijk afkomstig van Menaldum, overleden Achtkarspelen 06-08-1838, gehuwd
  d. Renske Folperts Baarda, geboren Menaldum ca. 1781, overleden Schingen 10-02-1837, trouwt Dronrijp 17-05-1801 Dirk Foppes de Swart, geboren ca. 1775, overleden Tietjerksteradeel 15-09-1841
  e. Pieter, geboren Menaldum 1783/1784   volgt X.B
     
X.A Hette Folperts Baarda, gardenier, geboren Menaldum 17-03-1771, overleden Menaldumadeel 06-12-1863, trouwt (1) Baukje Johannes, geboren ca. 1780, bij huwelijk afkomstig van Menaldum, overleden Menaldum 22-05-1814, dochter van Johannes Eelties en Joukie Sapes, trouwt (2) Menaldumadeel 29-08-1819 Saakjen Fokkes van der Ploeg, geboren ca. 1794, overleden Menaldumadeel 06-06-1860, dochter van Fokke Idses en Lysbeth Doedes

Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum, 1801 -  DTB nr:    520, 1665 - 1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 17 mei 1801, Menaldum
Man          : Hette Folperts Baarda, Menaldum
Vrouw       : Baukje Johannes, Menaldum

kinderen uit 1e huwelijk
 

  a. Folpert, geboren Menaldum 14-05-1802, jong overleden
  b. Folpert Hettes Baarda, sergeant Friesche Schutterij, geboren Menaldum 04-12-1803, overleden Leeuwarden 24-04-1835
  c. Joukje Hettes Baarda, geboren Menaldum 03-01-1807, overleden aldaar 16-02-1833, trouwt Menaldumadeel 26-05-1830 Jan Jans Althuis, schipper, geboren ca. 1795, overleden Menaldumadeel 29-06-1837, zoon van Jan Hanses Althuis en Akke Jans Veenstra
  d. Grietje Hettes Baarda, geboren Menaldum 31-08-1810, overleden aldaar 11-04-1848, trouwt Menaldumadeel 26-05-1843 Klaas Jans Dijkstra, geboren Minnertsga ca. 1812, zoon van Jan Douwes en Janke Klazes
  e. Eelkje Hettes Baarda, geboren Menaldum 24-04-1814, overlden aldaar 28-09-1814
 
kinderen uit 2e huwelijk
 
  f. Fokke Hettes Baarda, geboren Menaldum 05-01-1820   volgt XI.A
  g. Elisa Hettes Baarda, geboren Menaldum 02-06-1822, trouwt Menaldumadeel 14-05-1856 Jentje Poppes van der Meulen, geboren Leeuwarden ca. 1812, dochter van Poppe Taekes en Antje Jacobs
  h. Baukjen Hettes Baarda, geboren Menaldum 28-04-1826, trouwt Menaldumadeel 06-05-1857 Jan Doekes van der Woude, geboren Stiens ca. 1826, zoon van Doeke Jannes van der Woude en Luurtske Jacobs
  i. Trijntje Hettes Baarda, geboren Menaldum 12-04-1829, overleden aldaar 25-05-1846
     
X.B Pieter Folperts Baarda, gardenier, veldwachter, geboren Menaldum 1783/1784, overleden Menaldumadeel 07-09-1852, trouwt Menaldum 23-04-1814 Womkje Symons Faber, geboren Schingen ca. 1789/1790, overleden Menaldum 31-08-1830, dochter van Symon Klases Faber en Janke Folkerts Stedehouder
 
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1830
Overledene: Womkje Symons Faber - Overleden: 31 augustus 1830 - Wonende: Menaldum
  vrouw van Pieter Folperts Baarda, gardenier; moeder van minderjarige Symon, Grietje en Janke Pieters Baarda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Pieters Baarda, geboren Menaldum 11-03-1816, overleden aldaar 07-06-1821
  b. Grietje Pieters Baarda, geboren Menaldum 04-04-1821, overleden aldaar 30-07-1869
  c. Janke Pieters Baarda, geboren Menaldum 07-10-1823, overleden aldaar 07-06-1904, trouwt Menaldumadeel 18-05-1853 Johannes Jacobs Wobma, geboren Leeuwarderadeel 24-10-1826, overleden Menaldumadeel  25-10-1909, zoon van Jacob Freerks Wobma en Aaltje Willems Schoenmaker
  d. Symen Pieters Baarda, geboren Menaldum 20-11-1825, overleden aldaar 04-07-1848
     
XI.A Fokke Hettes Baarda, geboren Menaldum  05-01-1820, overleden Menaldumadeel 17-01-1883, trouwt (1) Menaldumadeel 17-05-1848 Grietje Geerts Kuipers, geboren Ferwederadeel 28-02-1820, overleden Menaldumadeel 18-07-1858, dochter van Geert Hendriks Kuipers en Grietje Johannes Looijenga, trouwt (2) Menaldumadeel 01-08-1861 Trijntje Annes Keuning, weduwe van Meine Baukes van Dijk, geboren Menaldumadeel 16-01-1819, overleden aldaar 13-02-1902, dochter van Anne Jouws keuning en Geertje Martens Bouma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hette Fokkes Baarda, geboren Menaldum 11-02-1849   volgt XII.A
  b. Grietje Fokkes Baarda, geboren Menaldum 10-06-1850, trouwt Leeuwarderadeel 19-05-1877 Hendrik Broers Porte, geboren Balk 08-12-1851, zoon van Broer Hendriks Porte en Aaltje van der Kooi
  c. Geert Fokkes Baarda, geboren Menaldum 02-04-1852, overleden aldaar 08-05-1881
  d. Saakje Fokkes Baarda, geboren Menaldum 01-05-1854, trouwt Leeuwarderadeel 17-05-1877 Bauke Geerts van der Zwaag, geboren Stiens 15-10-1847, zoon van Geert Berends van der Zwaag en Aaltje Folkerts Feenstra
  e. Folpert Fokkes Baarda, geboren Menaldum 23-08-1856   volgt XII.B
     
XII.A Hette Fokkes Baarda, geboren Menaldum 11-02-1849, overleden Menaldumadeel 27-06-1929, trouwt Leeuwarderadeel 02-10-1872 Antje Sytzes van der Wey, geboren Stiens 15-05-1849, overleden Menaldumadeel 19-02-1941, dochter van Sytze Jans van der Wey en Lolkje Heins Dijkstra
     
XII.B Folpert Fokkes Baarda, geboren Menaldum 23-08-1856, overleden aldaar 05-11-1930, trouwt Menaldumadeel 27-05-1886 Jacoba van Loon, geboren Beetgum 11-02-1861, overleden aldaar 03-09-1936, dochter van Jacob Eeltjes van Loon en Aaltje Jacobus Eppinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Folperts Baarda, geboren Menaldum 26-11-1887, trouwt Menaldumadeel 01-08-1912 Klaas de Vries, geboren Menaldum 20-02-1884, zoon van Sjerp de Vries en Antje Tamminga
  b. Fokke Folperts Baarda, geboren Menaldum 20-04-1889   volgt XIII
  c. Grietje Folperts Baarda, geboren Menaldum 14-09-1890, overleden aldaar 07-06-1892
  d. Saakje Folperts Baarda, geboren Menaldum 16-04-1892
  e. Jacob Folperts Baarda, geboren Menaldum 26-11-1893, overleden aldaar 10-01-1894
  f. Grietje Folperts Baarda, geboren Menaldum 25-06-1895
  g. Jacob Folperts Baarda, geboren Menaldum 17-03-1897, overleden aldaar 18-06-1897
  h. Jacoba Folperts Baarda, geboren Menaldum 14-09-1898, trouwt Menaldumadeel 10-05-1917 Bote Ruurds Tadema, geboren Holwerd 08-02-1894, zoon van Ruurd Botes Tadema en Gaatske Ales Pausma
  i. Aafke Folperts Baarda, geboren Menaldumadeel 25-04-1901, trouwt Menaldumadeel 17-02-1921 Hendrik Jakobs Vermeulen, geboren Woudenberg ca. 1899, zoon van Jakob Vermeulen en Geertrui Meerbeek
     
XIII. Fokke Folperts Baarda, geboren Menaldum 20-04-1889, trouwt Leeuwarderadeel 03-02-1915 Grietje Annes Visser, geboren Swichum 06-08-1891, dochter van Anne Annes Visser en Aukje Kamstra
     

contact

naar boven

disclaimer