GENEALOGIE DE WIT


Voor voorgeslacht I. Taapke Tjeerds de Wit ook vermeld als Wittteveen zie: genealogie Tjeerd Tjallings
     
I. Taapke Tjeerds de Wit ook vermeld als Wittteveen, geboren Oostermeer rond 1754, overleden Rottevalle (Sma) 03-05-1819, ongehuwd, dochter van Tjeerd Tjallings en Janke Wouters

Familienamen 1811 - Oudega, deel 1 folio 37
Wit, Taapke Tjeerds de, Rottevalle
kinderen:          Janke 31 - Brongerga, Geeske 27 - Drachten, Sweitze 26 - Drachten, Sjoukjen 19 - gedetineerd,
                      Tjalling 13 - Boornbergum ["alle kinderen in onecht gewonnen"]
kindskinderen:    - van Janke: Taapke 6, Geert 2, Tjeerd 10 maanden;
                       - van Geertje: Arend 1;
                       - van Tjeertje: Engeltje 8, Gerben 6

kinderen uit onbekende relatie(s) - voldorde onzeker:
 
  a. Tjeertje alias Tjettje Tjeerds de Wit, overleden voor 1811, trouwt Wopke Gerbens Lap, geboren, geboren 14-04-1778, overleden Smallingerland 13-03-1858, zoon van Gerben Wopkes en Engeltje Jans
  b. Janke Tjeerds de Wit, trouwt met attestatie naar Oudeschoot en derde proclamatie Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude 19-09-1808 Nuttert Nutterts, geboren Mildam 04-01-1778 en gedoopt aldaar 25-01-1778, overleden 19-01-1836, zoon van Nuttert Nutters NN en Gertjen Eelkes
  c. Geeske Tjeerds de Wit, geboren ca. 1783, overleden Drachten 11-03-1857, trouwt Pieter Arends Mud, geboren ca. 1783, overleden Smallingerland 25-01-1856, zoon van Arend NN en Akke NN
  d. Zweitze Tjeerds de Wit, geboren Witveen 10-05-1784, overleden Drachten 31-12-1868, trouwt Smallingerland (mairie Drachten) 25-03-1815 Jitske Jacobus de Vries, geboren Drachten ca. 1791, overleden Drachten 14-12-1869, dochter van Jacobus Hendriks de Vries en Antje Douwes
  e. Sjoukjen Tjeerds de Wit, geboren te Rottevalle ca. 1789, overleden Leeuwarden 17-11-1859, trouwt Smallingerland 23-02-1825 Egbert Hermanus van Dalen, geboren Groningen ca. 1778, zoon van Hermanus van Dalen en Henderika Sibes
  f. Tjalling Tjeerds de Wit, geboren ca. 1793, overleden Drachten 08-04-1817
     
II. Zweitze Tjeerds de Wit, geboren Witveen 10-05-1784, overleden Drachten 31-12-1868, trouwt Smallingerland (mairie Drachten) 25-03-1815 Jitske Jacobus de Vries, geboren Drachten ca. 1791, overleden Drachten 14-12-1869, dochter van Jacobus Hendriks de Vries en Antje Douwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Taapke Zweitses de Wit, geboren Drachten 20-01-1814, overleden aldaar 03-06-1815
  b. Tjeerd Zweitses de Wit, geboren Drachten 07-10-1815   volgt III.A
  c. Tjalling Zweitses de Wit, geboren Drachten 19-08-1817   volgt III.B
  d. Jacobus Zweitzes de Wit, geboren Drachten 23-09-1819   volgt III.C
  e. Taapke Zweitzes de Wit, geboren Drachten 25-10-1821, overleden aldaar 27-12-1822
  f. Sietze Zweitzes de Wit, geboren Drachten 19-12-1824   volgt III.D
  g. Taapke Zweitzes de Wit, geboren Drachten 20-06-1827, overleden aldaar 29-06-1850
  h. Antje Zweitzes de Wit, geboren Drachten 23-06-1830, trouwt (1) Smallingerland 21-04-1860 Michiel Wybes Bergsma, oud 27 jaar, geboren Oostermeer, zoon van Wybe Kornelis Bergsma en Antje Alles Wagenaar, trouwt (2) Smallingerland 26-09-1885 Roel Veenstra, oud 50 jaar, geboren Drachten, zoon van Anne Mients Veenstra en Jantje Roels Visser, trouwt (3) Smallingerland 09-04- 1898 Jacob Bijma, oud 65 jaar, geboren te Opeinde, zoon van Sjirk Foppes Bijma en Sjoukjen Jacobs van der Meulen
  i. Hendrik Zweitzes de Wit, geboren Drachten 1834   volgt III.E
     
III.A Tjeerd Zweitses de Wit, schipper, geboren Drachten 07-10-1815, overleden Visvliet 12-02-1878, trouwt Grootegast 06-09-1838 Romke Popkes Wagenaar, geboren Drogeham 14-11-1812, overleden Grootegat 13-04-1878, dochter van Popke Wijbes Wagenaar en Trijntje Alberts
     
     
     
     
     
     
III.B Tjalling Zweitses de Wit, geboren Drachten 19-08-1817, trouwt Smallingerland 03-06-1845 Jeltje Davids Eisinga, oud 35 jaar, geboren Drachten, dochter van David Eizes Eisinga en Aaltje Annes van Duinen
     
     
     
III.C Jacobus Zweitzes de Wit, geboren Drachten 23-09-1819, trouwt Smallingerland 13-05-1847 Jetske Alles Zandstra, oud 29 jaar, geboren Drachten, dochter van Alle Migchiels Zandstra en Foekje Fokes van der Kuip
     
     
III.D Sietze Zweitzes de Wit, geboren Drachten 19-12-1824, trouwt Smallingerland 07-05-1852 Grietje Oeges de Jong, oud 32 jaar, geboren Rottevalle, dochter van Oege Johannes de Jong en Wietske Arjens
     
     
III.E Hendrik Zweitzes de Wit, oud 26 jaar, geboren Drachten 1834, trouwt Smallingerland 18-05-1861 Jantje Bouwstra, oud 21 jaar, geboren Surhuizum, dochter van Korneliske Jans Bouwstra
     
IV.A  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.B    
     
     
     
     
     
IV.C    
     
   
     
IV.D    
     
     
     
     
     
     
IV.E    
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

GenWar2002

   

disclaimer