GENEALOGIE HESSELS - HESSELING - HESLING


Voorgeslacht Jan Hessels zie: genealogie Ids Hessels
     
I. Jan Hessels, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, geboren ca. 1745, zoon van Hessel Idses en Trijntje Jans, trouwt Holwerd 08-05-1768 Renske Jans, geboren Blija ca. 1749

Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd, 1768 - DTB nr: 757, 1656 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 mei 1768, Holwerd
Man:          Jan Hessels, Holwerd
Vrouw:       Rinske Jans, Blija

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ytske Jans Hesseling, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, geboren ca, 1773, overleden Westdongeradeel 12-07-1839, trouwt Holwerd 27-05-1798 Durk Klases Monsma, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, geboren Ternaard ca. 1769, overleden Westdongeradeel 27-08-1816, zoon van Klaas Idzes en Akke Dirks Monsma
  b. Hessel Jans Hesseling, geboren ca. 1776   volgt II.A
  c. Jan Jans Hessels, geboren Ternaard 15-03-1782   volgt II.B
  d. Ids Jans Hesseling, geboren ca. 1788, overleden Ternaard 16-03-1841
     
II.A Hessel Jans Hesseling, geboren ca. 1776, overleden 12-03-1853, proclamatie Ternaard 27-05-1798 en trouwt Holwerd 27-05-1798 Ytske Lieuwes Wiersma, geboren ca. 1774, overleden 10-01-1837, dochter van Lieuwe Goffes Wiersma en Sjoukje Jans Eintema

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard 1612-1811, Hiaat 1619-1635 - Inventarisnr.: 762
Vermelding : Proclamatie op 27 mei 1798 in Ternaard
Man          : Hessel Jans afkomstig van Ternaard
Vrouw       : Ytske Lieuwes afkomstig van Holwerd
Opmerking  : gehuwd voor de Doopsgezinde kerk van Holwerd - Blija - Ternaard

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija
Vischbuurt 1796-1810 - Inventarisnr.: 765
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 27 mei 1798 in Holwerd
Man          : Hessel Jans afkomstig van Ternaard
Vrouw       : Ytske Lieuwes afkomstig van Holwerd

Familienamen 1811 - Mairie Holwerd, fol. 61
Hesseling, Hessel Jans, Holwerd
k. Jan 11, Sjoukje 9, Lieuwe 7, Klaas 4,

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Hessels Hesseling, geboren ca. 1800   volgt III.A
  b. Sjoukje Hessels Hesseling, geboren ca. 1802, overleden Westdongeradeel 01-01-1871,weduwe, trouwt Westdongeradeel 22-05-1824 Gerrit Gerbens Koopmans
  c. Lieuwe Hessels Hesseling, geboren ca. 1804   volgt III.B
  d. Klaas Hessels Hesseling, geboren ca. 1808   volgt III.C
     
II.B Jan Jans Hessels, geboren Ternaard 15-03-1782, overleden Hallum 25-07-1826, trouwt Holwerd 02-09-1804 Aaltje Sijmons Sipma, geboren ca. Ternaard 1787, overleden Hallum 08-07-1870, dochter van Simon Klazes en Maaike Klazes Monsma

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija
Vischbuurt 1796-1810 - Inventarisnr.: 765

Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 september 1804 in Holwerd
Man          : Jan Janzen afkomstig van Ternaard
Vrouw       : Aaltje Symens afkomstig van Hallum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Siemen Jans Hessels, geboren ca. 1809, overleden Ferwerderadeel (mairie Hallum) 17-09-1813
  b. Jan Jans Hessels, geboren Hallum 22-08-1813, overleden Ferwerderadeel 11-11-1885, ongehuwd
  c. Maaike Jans Hessels, geboren Halllum 13-11-1816, overleden Ferwerderadeel 20-12-1891, trouwt Ferwerderadeel 17-05-1838 Gerrit Gerrits Postma, oud 27 jaar, geboren Hallum, zoon van Gerrit Gerrits Postma en Lijsbeth Jans Brolsma
  d. Jantje Jans Hessels, geboren Hallum 13-02-1819, overleden Ferwerderadeel 05-01-1848, trouwt Ferwerderadeel 05-09-1846 Piebe Jans Halma, geboren Hallum ca. 1820, overleden Ferwerderadeel 31-03-1869, zoon van Jan Piebes Halma en Afke Jans Docter
     
III.A Jan Hessels Hesseling ook genaamd Hesling, geboren ca. 1800, overleden Barradeel 31-01-1828, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 24-05-1823 Hilletje Fredriks Gilles, geboren Blija 30-09-1800, dochter van Frederik Gilles en Riemkje Klazes Duif

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Renske Jans Hesling ook genaamd Hesseling, geboren Blija 10-02-1824, trouwt Ferwerderadeel 29-05-1845 Louw Watzes Hoogland, geboren Ferwerd 24-11-1821, zoon van Watze Pieters Hoogland en Lieuwina Roelofs Olivier
     
III.B Lieuwe Hessels Hesseling ook genaamd Hesling, geboren ca. 1804, overleden Westdongeradeel 13-02-1886, trouwt Westdongeradeel 10-05-1828 Pietje Pieters de Groot, geboren ca. 1808, overleden Ferwerderadeel 17-12-1852, dochter van Pieter Pieters de Groot en Sjoukje Pieters Douma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ytske Lieuwes Hesseling, geboren Holwerd 20-07-1829, overleden Ferwerderadeel 09-01-1863, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1851 Dirk Cornelis Jensma, geboren Blija 30-10-1827, zoon van Cornelis Gerlofs Jensma en Foekje Dirks Roeda
  b. Sjoukje Lieuwes Hesling ook genaamd Hesseling, geboren Blija 09-04-1831, trouwt Ferwerderadeel 10-06-1852 Jan Lieuwes Wiersma, geboren Ternaard 10-03-1829, overleden Westdongeradeel 18-06-1908, weduwnaar, zoon van Lieuwe Jans Wiersma en Detje Tjeerds Eisma
  c. Henke Lieuwes Hesling, geboren Blija 03-11-1833, trouwt Westdongeradeel 24-05-1855 Douwe Jans Bierma, geboren Ferwerderadeel 18-01-1828, zoon van Jan Hessels Bierma en Anna Margaretha Douwes Bosch
  d. Trijntje Lieuwes Hesseling, geboren Blija 02-04-1836, trouwt Ferwerderadeel 14-05-1857 Tjeerd Lieuwes Wiersma, geboren Holwerd 04-11-1831, zoon van Lieuwe Jans Wiersma en Dettje Tjeerds Eisma
  e. Pieter Hesseling ook genaamd Hesling, geboren Blija 30-05-1838   volgt IV
  f. Jantje Lieuwes Hesseling, geboren Blija 07-04-1840, trouwt Westdongeradeel 16-04-1860 Auke Bierma, geboren Westdongeradeel 20-09-1836, overleden Het Bildt 17-02-1923, weduwnaar, zoon van Jan Hessels Bierma en Anna Margaretha Douwes Bosch
  g. Antje Lieuwes Hesseling, geboren Blija 06-05-1841, overleden Ferwerderadeel 21-02-1931, trouwt Westdongeradeel 23-05-1867 Oege Hiddema, geboren Westdongeradeel 24-02-1832, overleden aldaar 19-08-1888, zoon van Pieter Abes Hiddema en Maaike Oeges Jaarsma
  h. Dirkje Lieuwes Hesseling, geboren Blija 10-05-1842, overleden Ferwerderadeel 13-05-1863, ongehuwd
  i. Hesseltje Lieuwes Hesseling, geboren Blija 13-04-1843, trouwt Ferwerderadeel 16-05-1872 Dirk Hiddema, oud 28 jaar, geboren Holwerd, zoon van Pieter Abes Hiddema en Maaike Oeges Jaarsma
  j. Pietje Lieuwes Hesseling, geboren Blija 13-04-1844, overleden Ferwerderadeel 03-02-1871, ongehuwd
  k. Klaaske Lieuwes Hesseling, geboren Blija 31-10-1845, overleden Ferwerderadeel 17-02-1929, trouwt Ferwerderadeel 28-07-1870 Cornelis Hartmans, oud 26 jaar, geboren Blija, zoon van Johannes Reinders Hartmans en Antje Cornelis Jensma
     
III.C Klaas Hessels Hesseling, geboren ca. 1808, overleden Westdongeradeel 05-08-1858, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 20-10-1853 Sjoukje Goffes Terpstra, weduwe van Hyltje Pieters Koopmans, geboren ca.1810, overleden Westdongeradeel 04-11-1888, dochter van Goffe Jans Terpstra en Trijntje Pieters Hoogland
     
IV. Pieter Hesseling ook genaamd Hesling, geboren Blija 30-05-1838, overleden Ferwerderadeel 11-01-1919, trouwt (1) Ferwerderadeel 01-06-1867 Baukje Andries Vellema, geboren Hollum 21-03-1842, overleden Ferwerderadeel 23-01-1879, dochter van Andries Sybes Vellema en Antje Hendriks Faber, trouwt (2) Ferwerderadeel 08-06-1882 Akke Postma, geboren Ferwerd 27-05-1852, overleden Ferwerderadeel 07-02-1927, dochter van Andries Jans Postma en Renske Mients Wagenaar

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lieuwe Pieters Hesseling, geboren Blija 30-07-1868   volgt V.A
  b. Antje Pieters Hesseling, geboren Blija 01-06-1870, overleden Ferwerderadeel 18-07-1870
  c. Antje Pieters Hesseling, geboren Blija 21-11-1871, overleden Ferwerderadeel 18-05-1909, trouwt Ferwerderadeel 16-06-1894 Bartel Bennes Reitsma, oud 25 jaar, geboren Blija, zoon van Benne Pieters Reitsma en Grietje Bartels Jonker
  d. Pietje Pieters Hesseling, geboren Blija 22-07-1875, trouwt Het Bildt 28-01-1915 Klaas Pieters Hoogland, oud 48 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Pieter Hoogland en Aaltje Schuiling
  e. Hessel Pieters Hesseling, geboren Blija 11-01-1877   volgt V.B
  f. Sybe Pieters Hesseling, geboren Blija 03-12-1878   volgt V.C
     
V.A Lieuwe Pieters Hesseling, geboren Blija 30-07-1868, trouwt Het Bildt 04-04-1895 Pietje Jans Hoekstra, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Jan Hoekstra en Jantje de Groot

kinderen uit dit huwelijk o.a.
:

  a. Jantje Hesseling, geboren Het Bildt 20-06-1895
  b. Baukje Hesseling, geboren Het Bildt 31-03-1898
     
V.B Hessel Pieters Hesseling, geboren Blija 11-01-1877, trouwt Menaldumadeel 08-05-1902 Hinke Rienks Stienstra, oud 26 jaar, geboren Menaldum, dochter van Rienk Egeles Stienstra en Dirkje Meinzes van Dijk
     
V.C Sybe Pieters Hesseling, geboren Blija 03-12-1878, trouwt Ferwerderadeel 04-06-1903 Lieuwkje Bosch, oud 22 jaar, geboren Ferwerd, dochter van Freerk Sybes Bosch en Trijntje Atses Wallendal
     

contact

naar boven

disclaimer