GENEALOGIE STEENSMA


     
I. Wybe Lolles, tichelaarsgezel, bij huwelijk afkomstig van Franeker, trouwt Franeker 29-11-1671 Mayke Jetses, bij huwelijk afkomstig van Wijnaldum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683 - Inventarisnr.: 261
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 november 1671
Man          : Wybe Lolles, afkomstig van Franeker
Vrouw       : Mayke Jetses afkomstig van Wijnaldum
Opmerking  : tichelaarsgezel, NB

uit dit huwelijk:
 

  a. Lolle   volgt II  
     
II. Lolle Wybes, tichelaar te Midlum, bij huwelijk afkomstig van Franeker, ondertrouw Franeker 24-11-1703 en trouwt aldaar 09-12-1703 Antie Jans(en), bij huwelijk afkomstig van  't Vliet onder Franeker

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1703 - DTB nr:     247, 1700 - 1720
Vermelding: Ondertrouw van 24 november 1703
Man:          Lolle Wybbes, Franeker
Vrouw:       Antie Jans, Franeker

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1703 - DTB nr:     262, 1683 - 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 december 1703
Man:          Lolle Wybes, Franeker
Vrouw:       Antje Jansen, Franeker
NB: zij woont op 't Vliet onder Franeker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe, gedoopt Franeker 29-04-1706   volgt III
  b. Jan, gedoopt Franeker 04-09-1710
  c. Jetse, gedoopt Franeker 13-08-1713
     
III. Wijbe Lolles, gedoopt Franeker 29-04-1706, trouwt Midlum 29-05-1729 Ybeltje Pyters Hilarides, bij huwelijk afkomstig van Pingjum, dochter van Petrus Lammerts Hilarides en Sytske Arjans

Trouwregister Hervormde gemeente Pingjum Zurich, 1729 - DTB nr:     821, 1668 - 1690
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 mei 1729, Midlum
Man:          Wijbe Lolles Stiensma, Midlum
Vrouw:       Ybeltie Pijtters Hilarides, Pingjum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lolle, geboren 22-03-1730 en gedoopt Midlum 02-04-1730   volgt IV.A
  b. Pijtter, gedoopt Pingjum 15-06-1732, jong overleden
  c. Arjen Wybes, geboren 24-08-1734 en gedoopt Midlum 05-09-1734   volgt IV.B
  d. Sytske Steensma, geboren 02-05-1738 en gedoopt Midlum 11-05-1738, ondertrouw Gerecht Franeker 19-10-1759 en trouwt aldaar 04-11-1759 Lodowyk Lolkama, koopman afkomstig van Franeker
  e. Antje Steensma, geboren 19-02-1741 en gedoopt Midlum 19-03-1741, trouwt 1775 [Derde proclamatie Midlum 30-07-1775] Petrus Steenwijk, predikant te Suawoude - Tietjerk
  f. Pytter, geboren 19-02-1741 en gedoopt Midlum 19-03-1741   volgt IV.C
  g. Jetske Steensma, geboren 15-11-1743 en gedoopt Midlum 24-11-1743, trouwt Harlingen 13-07-1766  Evert Clases Oosterbaan, geboren Harlingen 11-09- 1741, overleden aldaar 28-09-1774
     
IV.A Lolle Wijbes, geboren 22-04-1730 en gedoopt Midlum 02-04-1730, trouwt Midlum 13-02-1757 Aafke Lammerts Salverda, bij huwelijk afkomstig van Tzum

Trouwregister Hervormde gemeente Midlum, 1757 - DTB nr:   279, 1675 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 februari 1757
Man:          Lolle Wijbes Steensma, Midlum
Vrouw:       Aafke Lammerts Salverda, Tzum

     
IV.B Arjen Wybes Steensma ook genaamd Stiensma, kasboer, bij huwelijk afkomstig van Midlum, 3e proclamatie Midlum 09-10-1757 en trouwt Midlum 1757 Eekje Jelles Orsma, gedoopt Minnertsga 08-09-1737, dochter van Jelle Gerrits Orsma en Trijntje Feikes

Vermelding:    Derde proclamatie van 9 oktober 1757, Midlum
Man:              Arjen Wijbes Steensma, Midlum
Vrouw:           Eke Jelles Orsma, Minnertsga
NB:                Gehuwd te Midlum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wijbe, gedoopt Sint Jacobiparochie 31-12-1758
  b. Wijbe, gedoopt Sint Jacobiparochie 09-12-1759
  c. Wijbbe, gedoopt Sint Jacobiparochie 04-12-1763
  d. Trijntje Arjens Steensma, gedoopt Sint Jacobiparochie 23-02-1766, overleden Het Bildt 01-06-1852 trouwt Jacob Sierks Noordbeek, geboren 03-08-1768 en gedoopt Sint Jacobiparochie 28-08-1768, overleden Het Bildt 15-08-1820, zoon van Sjerk Jacobs en Richtje Hartmans
  e. Feike Arjens Steensma, geboren 04-09-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 12-11-1769   volgt V.A
  f. Jelle Arjens Steensma, geboren 04-09-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 12-11-1769   volgt V.B
  g. Wybbe, gedoopt Sint Jacobiparochie 01-03-1772
  h. Gerben Arjens Steensma, geboren 22-12-1772 en gedoopt Sint Jacobiparochie 14-02-1773   volgt V.C
  i. Sytske Arjens Steensma, geboren 11-11-1775 en gedoopt Sint Jacobiparochie 21-12-1775, trouwt Jacob Johannes
  j. Antje Arjens Steensma, geboren 13-12-1779 en gedoopt Sint Jacobiparochie 06-02-1780, overleden Het Bildt 19-10-1826, trouwt Eelke Pieters van Tholen ook genaamd Tool, geboren ca. 1779, overleden Het Bildt 12-12-1847, zoon van Pieter van Tholen
     
IV.C Pytter Wybes Steensma, geboren 19-02-1741 en gedoopt Midlum 19-03-1741, trouwt Midlum 17-03-1771 Aafke Baukes Sijsverda, Hichtum

Trouwregister Hervormde gemeente Midlum, 1771 - DTB nr:     279, 1675 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 maart 1771
Man:          Pyter Wybes Steensma, Midlum
Vrouw:       Aafke Baukes Sijsverda, Hichtum

     
V.A Feike Arjens Steensma, geboren 04-09-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 12-11-1769, overleden Het Bildt 28-01-1836, trouwt Neeltje Scheltes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1768, overleden Het Bildt 31-03-1833, dochter van Schelte Kuiken en Tjitske Feijes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ybeltje Feikes Steensma, geboren Oosterbierum 09-10-1791 en gedoopt aldaar 27-11-1791, overleden Het Bildt 30-12-1862, trouwt Het Bildt (Mairie St. Jacobiparochie) 09-02-1814 Bauke Willems Dijkstra, geboren St. Jacobiparochie ca. 1787, overleden Het Bildt 18-02-1863, zoon van Willem Freerks en Tiettje Baukes
  b. Tjitske Feikes Steensma, geboren Oosterbierum 12-02-1794 en gedoopt aldaar 16-03-1794, overleden Het Bildt 15-10-1852, trouwt Het Bildt 03-06-1821 Anne Gerrits Nauta, geboren St. Jacobiparochie ca. 1795, overleden Het Bildt 13-01-1837, zoon van Gerrit Sikkes en Johanna Cornelis
  c. Arjen Feikes, geboren Oosterbierum 24-09-1796 en gedoopt aldaar 09-10-1796, jong overleden
  d. Schelte Feikes Steensma, geboren Oosterbierum 18-09-1799 en gedoopt aldaar 13-10-1799   volgt VI.A
  e. Eke Feikes Steensma, geboren 31-08-1802 en gedoopt Sint Jacobiparochie 26-09-1802, overleden Barradeel 06-01-1875,
trouwt Barradeel 22-04-1837 Age Watzes Schaaf, geboren 29-08-1802 en gedoopt Harlingen 19-09-1802, overleden Barradeel 11-11-1882, zoon van Watze Ages en Tryntje Durks
  f. Arjaantje  Feikes Steensma, geboren ca. 1807, overleden Het Bildt 22-01-1811
  g. Arjen Feikes Steensma, geboren 04-12-1810 en gedoopt Sint Jacobiparochie 06-01-1811    volgt VI.B
     
V.B Jelle Arjens Steensma, geboren 04-09-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 12-11-1769,  overleden Het Bildt 08-03-1837, trouwt Ymkje Hindriks ook genaamd Martens, geboren ca. 1771, overleden Het Bildt 13-12-1844

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen Jelles, geboren 25-03-1797 en gedoopt Sint Jacobiparochie 16-04-1797, jong overleden
  b Hendrik Jelles Steensma, geboren 19-11-1798 en gedoopt Sint Jacobiparochie 09-12-1798, overleden Het Bildt 16-10-1860
  c. Eeke Jelles Steensma, geboren 21-04-1801 en gedoopt Sint Jacobiparochie 10-05-1801. overleden Het Bildr 01-12-1832, gehuwd, trouwt Het Bildt 11-04-1824 Wybe Matthijs Beilanus, geboren Rijperkerk ca. 1796, zoon van Matthys Beilanus en Wypkje Jelgerhuis
  d. Arjen Jelles, geboren 20-08-1803 en gedoopt Sint Jacobiparochie 25-09-1803
  e. Saapje Jelles Steensma, geboren 26-04-1806 en gedoopt Sint Jacobiparochie 11-05-1806, trouwt Het Bildt 14-05-1835 Marten Lammerts Kuiken, geboren Vrouwenparochie ca. 1805, zoon van Lammert Martens Kuiken en Jannigje Jans
  f. Wybe Jelles Steensma, geboren 09-04-1810 en gedoopt Sint Jacobiparochie 27-05-1810    volgt VI.C
     
V.C Gerben Arjens Steensma, geboren 22-12-1772 en gedoopt Sint Jacobiparochie 14-02-1773, overleden Het Bildt 03-08-1847, gehuwd, trouwt (1) Obbigje Obbes Postma, trouwt (2) Het Bildt 04-07-1811 Baukje Jacobs Oostringa, geboren Tzummarum ca. 1782, dochter van Jacob Jacobs en Hitje Dirks

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Obbe Gerbens Steensma, geboren 24-05-1800 en gedoopt Sint Jacobiparochie 22-06-1800, overleden Het Bildt 12-01-1826
  b. Eke Gerbens Steensma, geboren 05-10-1802 en gedoopt Sint Jacobiparochie 24-10-1802, overleden Het Bildt 15-08-1884, weduwe, trouwt Het Bildt 29-05-1834 Ane Pieters Brouwer, geboren St. Annaparochie ca. 1807, zoon van Pieter Cornelis Brouwer en Ariaantje Anes Wassenaar
  c Arjen Gerbens, geboren 14-03-1806 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-04-1806, jong overleden
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Arjen Gerbens Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 12-04-1812    volgt VI.D
  d. Hiltje Gerbens Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 22-01-1815, trouwt Het Bildt 22-05-1856 Cornelis Hendriks Vis, geboren St. Jacobiparochie ca. 1823, zoon van Hendrik Pieters Vis en Akke Wymers Kuiken
     
VI.A Schelte Feikes Steensma geboren Oosterbierum 18-09-1799 en gedoopt aldaar 13-10-1799, overleden Het Bildt 05-06-1878, gehuwd, trouwt Het Bildt 15-02-1830 Maria Wilhelmina AEnée, geboren Workum ca. 1804, dochter van Wiglius Schultetus Aenée en Hendrika de Bije

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wiglius Steensma, geboren Het Bildt 22-11-1830, overleden aldaar 06-12-1830
  b. Neeltje Steensma, geboren Het Bildt 16-02-1832, overleden, overleden Franeker 08-06-1918, weduwe, trouwt Franeker 08-11-1863 Wiltje Yges Mulder, geboren Dongjum ca. 1818, zoon van Yge Wiltjes Mulder en Dirkje Gerrits Tilstra
  c. Hendrika Steensma, geboren Het Bildt 09-06-1834, trouwt Barradeel 17-05-1856 Harmen Pieters de Vries
  d. Eke Steensma, geboren Het Bildt 11-09-1836, overleden Franeker 06-11-1912, gehuwd, trouwt Franeker 17-05-1863 Anne Kooyenga
e. Wiglina Steensma, geboren Het Bildt 14-12-1838, overleden Franeker 27-01-1927, gehuwd, trouwt Franeker 12-05-1881 Jan de Vlas
  f. Romelia Steensma, geboren Het Bildt 13-01-1841, overleden aldaar 02-10-1842
  g. Botje Schultetus Steensma, geboren Het Bildt 05-03-1843, trouwt (1) Wymbritseradeel 07-09-1872 Jurjen Franckena, trouwt (2) Wymbritseradeel 22-02-1896 Klaas van Dijk
  h. Romelia Steensma, geboren Het Bildt 02-09-1845,  overleden Barradeel 16-02-1868
     
VI.B Arjen Feikes Steensma, geboren 04-12-1810 en gedoopt Sint Jacobiparochie 06-01-1811, overleden Het Bildt 02-05-1873, trouwt Het Bildt 14-05-1835 Dirkje Jarigs de Vries, geboren St. Jacobiparochie ca. 1808, overleden Het Bildt 11-01-1861, dochter van Jarig Pieters de Vries en Trijntje Dirks Kuiken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feike Steensma, geboren St. Jacobiparochie 21-04-1836   volgt VII.A
  b. Trijntje Steensma, geboren St. Jacobiparochie 23-09-1837, trouwt Het Bildt 02-04-1874 Pieter Boomsma, oud 35 jaar, geboren te St. Jacobiparochie, zoon van Jentje Wybes Boomsma en Maartje Pieters Kuiken
  c. Neeltje Steensma, geboren St. Jacobiparochie 27-04-1839, overleden Het Bildt 18-01-1924, weduwe, trouwt Het Bildt 25-04-1867 Taeke Schat, geboren St. Annaparochie ca. 1837, zoon van Pieter Joukes Schat en Pietje Pieters Brouwer
  d. Ariaantje Steensma, geboren St. Jacobiparochie 26-10-1840, trouwt Het Bildt 25-04-1867 Lieuwe Kas, oud 23 jaar, geboren te St. Annaparochie, zoon van Johannes Lieuwes Kas en Hittje Pieters Watersma
  e. Klaasje Steensma, geboren St. Jacobiparochie 09-04-1845, overleden Ængwirden 25-10-1926, weduwe, trouwt Het Bildt 10-05-1873 Johannes Tjepkema, oud 27 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Melis Cornelis Tjepkema en Jannigje Jans de Vries
  f. Jarig Steensma, geboren St. Jacobiparochie 31-03-1850   volgt VII.B
     
VI.C Wybe Jelles Steensma, geboren 09-04-1810 en gedoopt Sint Jacobiparochie 27-05-1810, overleden Het Bildt 12-03-1878, gehuwd, trouwt Het Bildt 0-6-11-1852 Trijntje Arjens Kuiken, oud 39 jaar, geboren St.Jacobiparochie ca. 1812, dochter van Arjen Arjens Kuiken en Neeltje Reinders

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - Levenloos kind (zoon), geboren Het Bildt geboren 12-02-1853
     
VI.D Arjen Gerbens Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 12-04-1812, trouwt Het Bildt 14-05-1840 Albertje Pieters Haarsma, oud 26 jaar, geboren St. Jacobiparochie ca. 1813, dochter van Pieter Ennes Haarsma en Minke Alberts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytske Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 14-03-1841, trouwt Het Bildt 21-05-1868 Jan de Vries, oud 27 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Ente Pieters de Vries en Taetske Lieuwes Douma
  b. Menke Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 14-03-1841, overleden Het Bildt 29 juli 1846
  c. Gerben Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 31-01-1846   volgt VII.C
  d. Minke Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 14-06-1849, overleden Het Bildt 06-01-1923, trouwt Sint Jacobiparochie 23-11-1876  Hendrik Stendertszn Buikstra, werkman, geboren Sint Jacobiparochie 12-04-1848, overleden aldaar 16-03-1911, zoon van Stendert Hendrikszn Buikstra en Hendrikje Tjommesdr Aartsma
     
VII.A Feike Steensma, geboren St. Jacobiparochie 21-04-1836, trouwt Het Bildt 17-05-1860 Trijntje van der Zee, geboren St. Jacobiparochie 06-04-1839, overleden 26-12-1862, dochter van Jacob Douwes van der Zee en Tietje Piebes Tanja, trouwt (2) Het Bildt 26-05-1870 Trijntje Kuipers, oud 22 jaar, geboren Minnertsga, dochter van Sjouke Johannes Kuipers en Pietje Klazes Hamer

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Arjen Steensma, geboren Het Bildt 06-05-1861, overleden aldaar 08-06-1863
  b. Jacob Steensma, geboren St. Jacobiparochie 11-12-1862   volgt VIII.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Dirkje Steensma, geboren Het Bildt 15-03-1871, , overleden aldaar 26-10-1873
  d. Sjouke Steensma, geboren Het Bildt 24-09-1872, overleden aldaar 18-01-1874
  e. Arjen Steensma, geboren Het Bildt 10-07-1874,  overleden aldaar 15-11-1876
  f. Sjouke Steensma, geboren Het Bildt 06-07-1876,  overleden aldaar 16-09-1879
  g. Arjen Steensma, geboren Het Bildt 06-08-1878, overleden aldaar 21-08-1878
  h. Dirkje Steensma, geboren St. Jacobiparochie 04-05-1880, trouwt Het Bildt 12-05-1904 Lieuwke Krol, oud 26 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Rombartus Krol en Sjoerdtje Bouwma
  i. Sjouke Steensma, geboren St. Jacobiparochie 19-03-1883   volgt VIII.B
  j. Arjen Steensma, geboren Het Bildt 09-04-1885, overleden aldaar 04-07-1885
  k. Pieter Steensma, geboren Het Bildt 09-04-1885, , overleden aldaar 03-07-1885
     
VII.B Jarig Steensma, gardenier, landbouwer, geboren St. Jacobiparochie 31-03-1850, overleden Leeuwarden 29-11-1892, trouwt Het Bildt 15-05-1873 Janke Wiarda, geboren Leeuwarden 14-12-1846, overleden 29-05-1938, dochter van Tjerk Wiarda en Doedje Menage
     
VII.C Gerben Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 31-01-1846, overleden Het Bildt 22-06-1878, trouwt Het Bildt 06-05-1874 Aaltje van Gelder, geboren Sint Annaparochie 20-10-1848, overleden Het Bildt 29-03-1931, dochter van Jacob Annes van Gelder en Berber jans Wagenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 07-05-1875   volgt VIII.C
  b. Jacob Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 19-04-1877, overleden aldaar 01-05-1877
     
VIII.A Jacob Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 11-12-1862, trouwt Het Bildt 13-03-1884 Doutje de Groot, oud 21 jaar, geboren te St. Jacobiparochie, dochter van Wop de Groot en Trijntje Kuiken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 29-06-1884, trouwt Het Bildt 18-11-1909 Lammert Koning, oud 22 jaar, geboren Minnertsga, zoon van Gerrit Koning en Sybrigje Kramer
  b. Feike Steensma, geboren Het Bildt 30-01-1886,  overleden aldaar 30-10-1886
  c. Trijntje Steensma, geboren 13-09-1887
     
VIII.B Sjouke Steensma, koopman, geboren St. Jacobiparochie 19-03-1883, vertrokken naar IOWA - USA 17-4-1913, trouwt Het Bildt 18-05-1905 Janna Hoekstra, geboren te Berlikum 17-05-1882, vertrokken naar IOWA - USA 17-4-1913, zoon van Marten Hoekstra en Jifke Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a, Feike Steensma, geboren  Het Bildt 15-3-1906, vertrokken naar IOWA - USA 17-4-1913
  b. Marten Jan Steensma, geboren  Het Bildt 8-5-1908, vertrokken naar IOWA - USA 17-4-1913
  c. Trijntje Steensma, geboren  Het Bildt 5-11-1910, vertrokken naar IOWA - USA 17-4-1913
  d. Jifke Steensma, geboren Het Bildt 22-2-1913, vertrokken naar IOWA - USA 17-4-1913
     
VIII.C Arjen Steensma, geboren Sint Jacobiparochie 07-05-1875, overleden Leeuwarden 25-02-1949, trouwt Het Bildt 08-03-1900 Geertje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 26-02-1876, overleden Leeuwarden 24-07-1935, dochter van Klaas Kuiken en Metke Schols

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Metke Steensma, geboren Het Bildt 14-07-1900, overleden Gashen (New York - USA) 10-02-1967, trouwt Pieter Roorda, overleden 02-07-1974
   - levenloos kind; Het Bildt 29-08-1909
     

contact

naar boven

disclaimer