GENEALOGIE DIJKSTRA


     
I. Tiete Jurjens, bij huwelijk afkomstig van Beers, trouwt Beers 04-03-1764 Durkjen Wynsens, bij huwelijk afkomstig van Beers

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Beers Jellum 1653-1808 - Inventarisnr.: DTB 61
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 4 maart 1764 in Beers
Man          : Tiete Jurjens afkomstig van Beers
Vrouw       : Durkjen Wynsens afkomstig van Beers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sietske, geboren Beers 28-12-1764 en gedoopt aldaar 12-01-1765
  b. Wynsen, geboren Beers 18-08-1766 en gedoopt aldaar 24-08-1766   volgt II.A
  c. Klaaske Tietes, geboren Beers 15-01-1769 en gedoopt aldaar 05-02-1769, overleden Leeuwarderadeel 15-09-1826, gehuwd, trouwt Weidum 01-06-1794 Jep (Yep) Jakobs de Jong, schipper, geboren ca. 1771, overleden Akkrum 24-11-1830 (overleden in schip)
  d. Imken, gedoopt Hylaard-Lions 27-01-1771
  e. Jurjen, geboren Hylaard 18-06-1773 en gedoopt Hylaard-Lions 11-07-1773   volgt II.B
  f. Willemke, geboren Hylaard 02-05-1776 en gedoopt Hylaard-Lions 18-08-1776
  g. Willem, geboren Hylaard 30-07-1778 en gedoopt Hylaard/Lions 24-05-1778   volgt II.C
  h. Lysbeth, geboren Beers 03-08-1782 en gedoopt aldaar 18-08-1782, overleden 13-02-1783
  i. Lysbert, geboren Blessum 05-07-1784 en gedoopt aldaar 12-09-1784, jong overleden
  j. Lysbert, geboren Blessum 19-12-1786 en gedoopt aldaar 04-02-1787
     
II.A Wynsen Tietes Dijkstra, geboren Beers 18-08-1766 en gedoopt aldaar 24-08-1766, overleden Blessum 10-08-1827,  trouwt Boksum 10-12-1797 Geertje Jans Faber, bij huwelijk afkomstig van Warga, geboren ca. 1779, overleden Menaldumadeel 15-01-1849

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boksum Blessum 1735-1811 - Inventarisnr.: DTB 505
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 december 1797 in Boksum
Man          : Wijnsen Tietes afkomstig van Boksum
Vrouw       : Geertje Jans afkomstig van Warga

Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1827
Overleden: Wijnzen Tietes Dijkstra - Overleden: 10 augustus 1827 - Wonende: Blessum
  Certificaat van onvermogen - Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tiete, geboren Boksum 15-07-1798 en gedoopt aldaar 05-08-1798   volgt III.A
  b. Sytske Wynzens Dijkstra, geboren Weidum 13-06-1801 en gedoopt aldaar 28-06-1801, trouwt Leeuwarderadeel 20-06-1829 Sjoerd Sjoerds Douma, geboren Wirdum ca. 1807, zoon van Tjitske Ates van der Meer
  c. Jan, geboren Jelsum ca. 1804   volgt III.B
  d. Durkje Wynzens Dijkstra, geboren Jelsum ca. 1809, trouwt Baarderadeel 06-06-1835 Wybe Meynderts Wybenga, geboren Jorwerd ca. 1809, zoon van Meindert Wybes Wybenga en Antje Tjeerds van Tuinen
  e. Sierd, geboren Beers 13-07-1811 en gedoopt aldaar 18-08-1811   volgt III.C
  f. Lijsbert Dijkstra, geboren Menaldumadeel 02-10-1818
     
II.B Jurjen Tietes Dijkstra, geboren Hylaard 18-06-1773 en gedoopt Hylaard-Lions 11-07-1773, overleden Menaldumadeel 13-11-1862, trouwt Deinum 25-05-1800 Tetje Jacobs Bijlsma, geboren 06-02-1776 en gedoopt Deinum 18-02-1776, overleden Deinum 10-07-1854, dochter van Jacob Sjoukes en Antje Johannes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Deinum 1687-1811 - Inventarisnr.: 509
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 mei 1800 in Deinum
Man          : Jurjen Tietes afkomstig van Marssum
Vrouw       : Tetje Jacobs afkomstig van Deinum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjouke, geboren Marssum 21-12-1800 en gedoopt aldaar 25-01-1801   volgt III.D
  b. Zytske, geboren 26-10-1803 en gedoopt Marssum 20-11-1803, jong overleden
  c. Antje Jurjens Dijkstra, geboren Deinum 14-03-1805 en gedoopt aldaar 31-03-1805, trouwt Leeuwarderadeel 12-09-1833 Lammert Wobbes Bloemsma, geboren Goutum 22-02-1812, overleden Leeuwarderadeel 18-07-1864, zoon van Wobbe Ruurds Bloemsma en Baukje Lammerts
  d. Tiete, geboren Deinum 02-04-1810 en gedoopt aldaar 20-05-1810   volgt III.E
  e. Sytske Dijkstra, geboren Mairie Marssum 18-04-1814
  f. Dirkje Jurjens Dijkstra, geboren Menaldumadeel 12-10-1817, trouwt Menaldumadeel 07-05-1856 Jentje Jelles de Groot, geboren Oldeboorn 18-08-1824, dochter van Jelle Jentjes de Groot en Ettje Ynzes Heeringa
     
II.C Willem Tietes Dijkstra, schoenmaker, geboren Hylaard 30-07-1778 en gedoopt Hylaard-Lions 24-05-1778, overleden Blessum 15-05-1838, weduwnaar, trouwt Menaldumadeel 14-05-1811 Klaaske Sjoukes Wijngaarden, geboren Vrouwenparochie september 09-1762 en gedoopt op belijdenis Stiens 25-05-1800, overleden Blessum 14-12-1837, dochter van Sjouke Annes en Jantje Ottes
 
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1838
Overledene: Willem Tietes Dijkstra - Overleden: 15 mei 1838 - Wonende: Blessum
  ongenummerd Certificaat van onvermogen (ligt na 4034/042). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
III.A Tiete Wynzens Dijkstra, geboren Boksum 15-07-1798 en gedoopt aldaar 05-08-1798, overleden Leeuwarderadeel 30-10-1844, trouwt Leeuwarderadeel 28-11-1829 Aaltje Franses Haven, geboren Hommerts 19-02-1803 en gedoopt aldaar 06-03-1803, overleden Leeeuwarden 20-02-1885, dochter van Frans Sikkes Haven en Tetje Ates

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wynzen Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 14-08-1830
  b. Tetje Dijkstra, geboren Swichum15-09-1832, overleden Leeuwarden 02-02-1904, weduwe, trouwt Leeuwarden 19-05-1860 Hendrik Ruurds de Groot, geboren Hardegarijp 16-02-1829, overleden Leeuwarden 12-12-1886, zoon van Ruurd Durks de Groot en Jeltje Eelses de Roo
  c. Geertje Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 19-06-1835
  d. Frans Dijkstra, geboren Leeuwarderadeel 27-05-1837   volgt IV.A
     
III.B Jan Wynses Dijkstra, geboren Jelsum ca. 1804, trouwt Baarderadeel 03-06-1826 Janke Johannes de Vries, oud 20 jaar, geboren Jorwerd ca. 1806, dochter van Johannes Cornelis de Vries en Willemke Willems de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wynsen Jans Dijkstra, geboren Beers 11-09-1826   volgt IV.B
  b. Baukje Jans Dijkstra, geboren Beersl 21-08-1828   volgt IV.C
  c. Geertje Jans Dijkstra, geboren Beers 06-03-1830, trouwt Baarderadeel 13-05-1860 Mink Pieters Jellema, oud 32, geboren Offingawier, zoon van Pieter Symons Jellema en Aaltje Gerbens Annema
  d. Willemke Jans Dijkstra, geboren Beers 30-06-1832, overleden aldaar 06-01-1834
  e. Willem Jans Dijkstra, geboren Beers 28-04-1834   volgt IV.D
  f. Johannes Jans Dijkstra, geboren Beers 25-05-1836   volgt IV.E
  g. Willemke Jans Dijkstra, geboren Beers 03-10-1838, trouwt Idaarderadeel 22-05-1862 Johannes Jans Looyenga, oud 28 jaar, geboren Grouw, zoon van Jan Johannes Looyenga en Lijsbert Jans de Groot
  h. Dirk Dijkstra, geboren Beers 19-02-1841   volgt IV.F
  i. Elisabeth Dijkstra, geboren Beers 12-02-1844, overleden Baarderadeel 18-07-1864
  j. Tiete Jans Dijkstra, geboren Beers 20-07-1846   volgt IV.G
     
III.C Sierd Wynsens Dijkstra, geboren Beers 13-07-1811 en gedoopt aldaar 18-08-1811, overleden Menaldumadeel 24-10-1875,  gehuwd, trouwt (1) Baarderadeel 14-05-1836 Doutsen Johannes Hofstra, geboren Oosterlittens ca. 1806, dochter van Johannes Gerbens Hofstra en Grietje Roelofs, trouwt (2) Baarderadeel 06-05-1858 Fransje Franses Ypma, geboren Dronrijp 31-10-1827, overleden Menaldumadeel 06-03-1905, dochter van Frans Ypes Ypma en Pietje Daams

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Johannes Dijkstra, geboren Baarderadeel 07-03-1837, overleden aldaar 28-03-1837
  b. Johannes Dijkstra, geboren Baarderadeel 01-08-1838
  c. Wynsen Dijkstra, geboren Baarderadeel 22 april 1841, overleden aldaar 28-01-1858
  d. Geert Dijkstra, geboren Oosterwierum 28-06-1844   volgt IV.H
  e. Tiete Dijkstra, geboren Baarderadeel 01-05-1847
  f. Gerrit Dijkstra, geboren Baarderadeel 24-02-1852
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind (dochter); Menaldumadeel 02-09-1858
  g. Wynsen Dijkstra, geboren Dronrijp 18-04-1863   volgt IV.I
  h. Pietje Dijkstra, geboren Menaldumadeel 26-06-1865
  i. Frans Dijkstra, geboren Menaldumadeel 07-04-1873
     
III.D Sjouke Jurjens Dijkstra, geboren Marssum 21-12-1800 en gedoopt aldaar 25-01-1801, overleden Finkum 22-11-1832, trouwt Menaldumadeel 06-06-1827 Vrouwkjen alias Froukje Annes Sinnema, geboren Wijns 26-04-1801, overleden Finkum 29-06-1862, dochter van Anne Eeltjes en Sytske Alberts Straatsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytske Sjoukes Dijkstra, geboren Finkum 24-10-1828, overleden Ermelo 28-10-1918, trouwt Leeuwarderadeel 14-12-1848 Piebe Simons Sinnema, oud 22 jaar, geboren Hijum, zoon van Simon Annes Sinnema en Hiltje Piebes Berghuis
  b. Tettje alias Fettje Sjoukes Dijkstra, geboren Finkum 10-04-1830, trouwt Leeuwarderadeel 19-05-1852 Andries Doekeles Koopal, oud 31 jaar, geboren Hallum, zoon van Doekele Reimers Koopal en Dieuke Andries Gerbens
  c. Sjouke Sjoukes Dijkstra, geboren Finkum 22-06-1833   volgt IV.J
     
III.E Tiete Jurjens Dijkstra, geboren Deinum 02-04-1810 en gedoopt aldaar 20-05-1810, trouwt Menaldumadeel 08-05-1839 Gertje Thijsses de Vries, oud 30 jaar, geboren Marssum. dochter van Thijs Klazes de Vries en Baukje Symens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje Dijkstra, geboren Marssum 22-10-1840
  b. Jurjen Dijkstra, geboren Marssum 13 juni 1843
  c. Thijs Dijkstra, geboren Marssum 13 juni 1843, trouwt Baarderadeel 08-05-1869 Tietje Jacobs Kuiper, oud 18 jaar, geboren Marssum, dochter van Jacob Pieters Kuiper en Antje Jelkes Dijkstra
  d. Sjouke Tietes Dijkstra, geboren Marssum 20-02-1845, trouwt Menaldumadeel 08-05-1872 Geertje Aukes Dijkstra, geboren Beetgum ca. 1846, dochter van Auke Pieters Dijkstra en Lijsbert Jacobs de Vries
   - levenloos kind (zoon); Menaldumadeel 11-03-1850
     
IV.A Frans Dijkstra, meubelmaker, geboren Leeuwarderadeel 27-05-1837, overleden Leeuwarden 30-12-1916, trouwt Leeuwarden 06-11-1859 Teuntje Fokkens, geboren Leeuwarden 20-11-1835, overleden aldaar 30-01-1922, dochter van Herman Fokkens en Sjoukje Broersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoukje Dijkstra, geboren Leeuwarden 29-12-1860, overleden aldaar 14-12-1897
  b. Tiete Dijstra, geboren Leeuwarden 29-04-1862   volgt V.A
  c. Aaltje Dijkstra, geboren Leeuwarden 02-10-1863
  d. Coenradina Geertruida Dijkstra, geboren Leeuwarden 02-01-1865, trouwt Leeuwarden 09-11-1892 Idanus Hendericus Slaterus, geboren Leeuwarden 17-02-1859, zoon van Hoezeas Slaterus en Pietje de Vries
  e. Herman Dijkstra, geboren Leeuwarden 22-04-1866, overleden aldaar 09-05-1866
  f. Herman Dijkstra, geboren Leeuwarden 21-06-1867   volgt V.B
  g. Wynzen Dijkstra, geboren Leeuwarden 02-11-1868, overleden aldaar 15-11-1869
  h. Wynzen Dijkstra, geboren Leeuwarden 01-04-1870
  i. Tettje Dijkstra, geboren Leeuwarden 01-07-1871, trouwt Leeuwarden 30-03-1898 Pieter van Oostrum, handelsreiziger, geboren Leeuwarden 24-03-1873, zoon van Klaas van Oostrum en Jitske de Vries
  j. Jacob Dijkstra, geboren Leeuwarden 08-03-1873   volgt V.C
  k. Geertje Dijkstra, geboren Leeuwarden 18-01-1875, trouwt Leeuwarden 16-12-1903 Jacob de Tombe, kapper, geboren Leiden , zoon van Gerrit de Tombe en Margaretha Engelbregt
  l. Frederik Dijkstra, kleermaker, geboren Leeuwarden 02-12-1876, overleden aldaar 28-08-1936
     
IV.B Wynsen Jans Dijkstra, geboren Beers 11-09-1826, overleden aldaar 14-09-1892, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 10-05-1854 Baukje Eeltjes Hiemstra, geboren Engelum 05-03-1829, overleden Baarderadeel 03-05-1901, dochter van Eeltje Pieters Hiemstra en Dieuwke Tjallings Boyenga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Dijkstra, geboren Beers 14-03-1855   volgt V.D
  b. Eeltje Dijkstra, geboren Beers 29-08-1858   volgt V.E
  c. Janke Dijkstra, geboren Beers 10-06-1861, trouwt Baarderadeel 14-05-1881 Jan Johannes Leyenaar, oud 27 jaar, geboren Oosterwierum, zoon van Johannes Sybrens Leyenaar en Akke Arends Sporrel
     
IV.C Baukje Jans Dijkstra, geboren Beers 21-08-1828, overleden Baarderadeel 06-10-1906

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Jan Dijkstra, geboren Zandeweer 26-04-1855   volgt V.F
     
IV.D Willem Jans Dijkstra, geboren Beers 28-04-1834, trouwt Baarderadeel 05-08-1858 Jitske Klazes Rinsma, geboren Wirdum 14-12-1824, dochter van Klaas Sjoerds Rinsma en Albertje Oepkes Ringenerus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Albertje Dijkstra, geboren Wirdum 24-09-1860, trouwt Beerta 15-05-1886 Freerk Bos, geboren Bellingwolde 19-02-1855, zoon van Ties Lukens Bos en Harmke Freerks Bouwman
  b. Janke Willems Dijkstra, geboren Wirdum 16-03-1862, trouwt Idaarderadeel 09-11-1882 Jelle Ynzes de Groot, oud 22 jaar, geboren Roordahuizum, zoon van Ynze Jelles de Groot en Tettje Jans de Boer
  c. Klaas Willems Dijkstra, geboren Wirdum 05-06-1863   volgt V.G
  d. Elisabeth Dijkstra, geboren Wirdum 07-11-1865, trouwt Idaarderadeel 24-09-1892 Piebe van der Vlugt, oud 30 jaar, geboren Grouw, zoon van Klaas Sybrens van der Vlugt en Aukje Piebes de Jong
     
IV.E Johannes Jans Dijkstra, geboren Beers 25-05-1836, trouwt Leeuwarderadeel 28-04-1864 Dieuwke Jans Porte, oud 30 jaar, geboren Stiens, dochter van Jan Rinses Porte en Hinke Sybrens Postma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hinke Dijkstra, geboren Stiens 01-01-1865, trouwt Leeuwarderadeel 09-06-1888 Frederik T÷njes, oud 26 jaar, geboren Menaldum, zoon van Georg Wilhelm T÷njes en Trijntje Ruurds Landman
  b. Jan Dijkstra, geboren Stiens 17-09-1866   volgt V.H
  c. Wintje Dijkstra, geboren Stiens 16-05-1868, trouwt Leeuwarderadeel 23-05-1891 Jacob Bijlsma, oud 24 jaar, geboren Stiens, zoon van Jan Douwes Bijlsma en Trijntje Jacobs Schipper
  d. Tiete Dijkstra, geboren Stiens 14-07-1871   volgt V.I
     
IV.F Dirk Dijkstra, boerenarbeider, geboren Beers 19-02-1841, overleden Leeuwarden 18-12-1895, gehuwd, trouwt Leeuwarden 22-05-1872 Ytje Mellema, geboren Stiens 12-07-1849, , overleden Leeuwarden 09-10-1921, dochter van Jan Martens Mellema en Romkje Oeges Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Romkje Dijkstra, geboren Leeuwarden 22-02-1873, overleden aldaar 06-06-1938
     
IV.G Tiete Jans Dijkstra, geboren Beers 20-07-1846, trouwt Leeuwarderadeel 19-05-1875 Ypetje Folkerts Drijfhout, geboren Stiens 07-08-1848, dochter van Folkert Ypes Drijfhout en Aafke Jeltes Leerling
     
IV.H Geert Dijkstra, geboren Oosterwierum 28-06-1844, trouwt Baarderadeel 04-06-1879 Aafke Klazes Reinalda, geboren Oosterlittens 05-08-1851, dochter van Klaas Riemers Reinalda en Sjoerdtje Johannes van Dijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Baarderadeel 09-03-1880
  a. Doutsen Dijkstra, geboren Baarderadeel 29-03-1881, overleden aldaar 09-06-1881
  b. Doutsen Dijkstra, geboren Baarderadeel 13-05-1883, overleden aldaar 08-06-1884
  c. Tiete Dijkstra, geboren Baarderadeel 11-10-1885
     
IV.I Wynsen Dijkstra, geboren Dronrijp 18-04-1863, overleden Menaldumadeel 11-02-1942, trouwt Menaldumadeel 02-08-1883 Lutske Bruinsma, geboren Slappeterp 26-01-1863, overleden Menaldumadeel 06-11-1936, gehuwd, dochter van Sytze Cornelis Bruinsma en Sibbeltje Pieters Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytze Dijkstra, geboren Dronrijp 16-05-1884   volgt V.J
  b. Franske Dijkstra, geboren 11-01-1886, overleden aldaar 20-01-1886
  c. Franske Dijkstra, geboren 20-08-1887, trouwt Menaldumadeel 07-05-1914 Yde Faas, oud 24 jaar, geboren Dronrijp, zoon van Pieter Faas en Pietertje Ydema
  d. Jan Dijkstra, geboren Dronrijp 01-02-1890   volgt V.K
  e. Sibbeltje Dijkstra, geboren 12-03-1892, overleden aldaar 15-02-1900
  f. Geertje Dijkstra, geboren Dronrijp 22-11-1893, trouwt Menaldumadeel 21-05-1914 Jan Tuinman, oud 26 jaar, geboren Leeuwarden, zoon van Willem Tuinman en Wytske Teitsma
  g. Geert Dijkstra, geboren Dronrijp 07-11-1897   volgt V.L
     
IV.J Sjouke Sjoukes Dijkstra, geboren Finkum 22-06-1833, overleden aldaar 19-08-1874, trouwt Leeuwarderadeel 21-05-1857 Gepke Reinders Appeldoorn, geboren Finkum 25-01-1836, dochter van Reinder Gerbens Appeldoorn en Minke Franses Olivier

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reinder Dijkstra, geboren 27-10-1857, overleden aldaar 23-11-1857
  b. Reinder Dijkstra, geboren Finkum 11-12-1859   volgt V.M
  c. Gerben Dijkstra, geboren Finkum 26-03-1862   volgt V.N
  d. Froukje Dijkstra, geboren Finkum 05-05-1865, overleden aldaar 01-08-1865
  e. Froukje Dijkstra, geboren Finkum 15-06-1866, trouwt Leeuwarderadeel 26-08-1886 Keimpe Faber, oud 22 jaar, geboren Britsum, zoon van Tjeerd Ăbes Faber en Akke Jantjes van Dijk
  f. Minke Dijkstra, geboren Finkum 23-02-1875, trouwt Leeuwarderadeel 25-05-1901 Symon Miersma, oud 30 jaar, geboren Menaldum, zoon van Sipke Pieters Miersma en Grietje Symons de Haan
  g. Sjouke Dijkstra, geboren Finkum 23-02-1875   volgt V.O
     
V.A Tiete Dijstra, geboren Leeuwarden 29-04-1862, overleden aldaar 12-07-1925, trouwt Leeuwarden 27-05-1885 Geertruida van der Heide, geboren Leeuwarden 10-12-1864, overleden aldaar 20-03-1939, dochter van Hendrik van der Heide en Maaike de Vries
     
V.B Herman Dijkstra, geboren Leeuwarden 21-06-1867, trouwt Rotterdam 01-11-1900 Plonia Maria Spruijt, geboren Rotterdam ca. 1876, zoon van Gerardus Johannes Spruijt en Alida van Dijk
     
V.C Jacob Dijkstra, geboren Leeuwarden 08-03-1873, trouwt Leeuwarden 02-05-1900 Debora van der Steen, geboren Leeuwarden 18-02-1875, dochter van Jan van der Steen en Grietje Boes
     
V.D Jan Dijkstra, geboren Beers 14-03-1855, trouwt Baarderadeel 14-05-1881 Jitske Douwes Hoekstra, oud 20 jaar, geboren Marssum. dochter van Douwe Gerbens Hoekstra en Baukje Sipkes Roorda
     
V.E Eeltje Dijkstra, geboren Beers 29-08-1858, trouwt Baarderadeel 17-05-1883 Anke Ales Houtsma, oud 25 jaar, geboren Hijlaard, dochter van Ale Wytzes Houtsma en Rigtje Kornelis Bonnema
     
V.F Jan Dijkstra, geboren Zandeweer 26-04-1855, trouwt Baarderadeel 20-11-1880 Pietje Murks Visser, geboren Leeuwarden 29-12-1858, dochter van Murk Visser en Antje Wiglama
     
V.G Klaas Willems Dijkstra, geboren Wirdum 05-06-1863, trouwt Baarderadeel 25-05-1889 Trijntje Klazes van der Vlugt, oud 23 jaar, geboren Bolsward, dochter van Klaas Sybrens van der Vlugt en Aukje Piebes de Jong
     
V.H Jan Dijkstra, geboren Stiens 17-09-1866, trouwt Leeuwarderadeel 21-05-1892 Riemke Kramer, oud 24 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Rienk Kramer en Jacomina Osinga
     
V.I Tiete Dijkstra, geboren Stiens 14-07-1871, trouwt Leeuwarderadeel 21-01-1893 Pietje de Vries, oud 21 jaar, geboren Finkum, dochter van Dirk Pieters de Vries en Trijntje Tjepkes Tjepkema
     
V.J Sytze Dijkstra, geboren Dronrijp 16-05-1884, trouwt Menaldumadeel 21-05-1908 Tjitske de Jong, oud 27 jaar, geboren Menaldum, dochter van Willem de Jong en Jeltje van Dijk
     
V.K Jan Dijkstra, geboren Dronrijp 01-02-1890, trouwt Menaldumadeel 09-05-1912 Antje de Vries, oud 24 jaar, geboren Drachten, dochter van Douwe Hendriks de Vries en Johanna de Vries
     
V.L Geert Dijkstra, geboren Dronrijp 07-11-1897, trouwt Menaldumadeel 06-09-1917 Harmke Wouda, oud 23 jaar, geboren Suameer, dochter van Thomas Egberts Wouda en Judigje Hendriks van der Wal
     
V.M Reinder Dijkstra, geboren Finkum 11-12-1859, trouwt Leeuwarderadeel 24-05-1884 Aafke Smit, oud 23 jaar, geboren Marrum, dochter van Hessel Jans Smit en Maaike Jans Bloemendal
     
V.N Gerben Dijkstra, geboren Finkum 26-03-1862, trouwt Leeuwarderadeel 01-05-1884 Wytske Faber, oud 23 jaar, geboren Britsum, dochter van Tjeerd Ăbes Faber en Akke Jantjes van Dijk
     
V.O Sjouke Dijkstra, geboren Finkum 23-02-1875, trouwt Leeuwarderadeel 13-05-1899 Hiske Zijlstra, oud 27 jaar, geboren Jelsum, dpchter van Age Dockes Zijlstra en Romkje Symens Kingsbergen
     

contact

naar boven

disclaimer