GENEALOGIE HOEKSTRA


     
I. Pijtter Sjoerds  trouwt Janke Tijssen


Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 4 februari 1742 in Vrouwenparochie
Man          : Pytter Sjoerds afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Janke Tijssen afkomstig van Vrouwenparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tijs, geboren Sint Annaparochie en gedoopt aldaar 24-19-1756   volgt II
     
II. Tijs Pieters Hoekstra, geboren Sint Annaparochie en gedoopt aldaar 24-19-1756, overleden Vrouwenparochie 02-08-1821, trouwt Tzummarum 18-12-1785 Jitske Piers, geboren Hallum ca. 1751, overleden Het Bildt 05-03-1816, dochter van Pier NN en Trijntje NN

Trouwregister Hervormde gemeente Tzummarum Firdgum, 1785 - DTB nr:111, 1632 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 18 december 1785, Tzummarum
Man:             Tijs Pijtters, Tzummarum
Vrouw:          Jitske Piers, Tzummarum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a Trijntje Thijssens Hoekstra, geboren Tzummarum ca. 1786, overleden Vrouwenparochie 12-04-1842, trouwt Mairie Vrouwenparochie 10-06-1815 Pieter Tjepkes Tjepkema, boerenknecht, geboren Vrouwenparochie ca. 1777, overleden Het Bildt 19-06-1827, zoon van Tjepke Minnes en Jisseltje Hibbes
  b Pier Tijssen Hoekstra, geboren Tzummarum ca. 1790   volgt III.A
c. Pieter Tijsses Hoekstra, geboren Oudebildtzijl ca. 1793   volgt III.B
     
III.A Pier Tijssen Hoekstra, geboren Tzummarum ca. 1790, overleden Leeuwarderadeel 10-09-1854, trouwt Het Bildt, 09-05-1819 Tiettje Kornelis Kuipers, geboren Oude Leye 12-04-1779 en gedoopt Finkum 06-05-1792, dochter van Kornelis Jacobs Kuipers en Sjuwke Martens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjieuwke Piets Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 06-03-1820, overleden aldaar 16-03-1820
  b. Thijs Piers Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 06-03-1820, overleden aldaar 13-03-1820
  c. Thijs Piers Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 13-05-1821   volgt IV.A
  d. Krelis Piers Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 13-05-1821, overleden aldaar 02-06-1821
     
III.B Pieter Tijsses Hoekstra, geboren Oudebildtzijl ca. 1793, overleden Het Bildt 02-08-1855, trouwt Mairie Vrouwenparochie 07-09-1813 Akke Symons Sipma, geboren Hallum ca. 1792, overleden Het Bildt 03-08-1872, dochter van Simon Klazes Sipma en Maaike Klazes Monsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mayke Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 08-03-1814, overleden Het Bildt 10-09-1893, trouwt Het Bildt 31-05-1838 Fedde Benedictus van der Feen, geboren Leeuwarden ca. 1804, zoon van Petrus Feddes van der Feen en Grietje Cornelis Sytses, trouwt (2) Het Bildt 08-02-1866 Dirk Zijlstra, geboren Vrouwenparochie 02-11-1817, overleden Het Bildt 17-11-1885, zoon van Anne Dirks Zijlstra en Trijntje Klazes Bouma
b. Symon Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 17-03-1816   volgt IV.B
  c. Jitske Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 17-04-1819, trouwt Ferwerderadeel 15-05-1851 Geert Pieters de Vries, geboren Stiens 27-05-1825, zoon van Pieter Geerts de Vries en Trijntje Durks van der Ploeg
d. Eeke Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 25-03-1822, overleden aldaar 03-08-1826
e. Tijs Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 03-08-1825   volgt IV.C
f. Eeke Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 26-10-1827, overleden aldaar 28-10-1827
g. Ids Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 06-12-1828   volgt IV.D
  h. Eelke Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 02-05-1831, overleden aldaar 08-07-1835
     
IV.A Thijs Piers Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 13-05-1821, overleden Finkum 23-07-1874, trouwt (1) Leeuwarderadeel 32-05-1856 Elske van der Schuit, geboren Leeuwarderadeel 14-12-1829, overleden aldaar 11-04-1862, dochter van Jifke Freerks van der Schuit, trouwt(2) Leeuwarderadeel 02-06-1865 Janke Keimpes Faber, geboren Menaldumadeel 25-04-1842, overleden Leeuwarderadeel 25-03-1877, weduwe, dochter van Keimpe Jarigs Faber en Klaaske Sytes Visser

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pier Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 05-04-1862, overleden aldaar 18-04-1862
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Tietje Hoekstra, geboren Finkum 08-05-1868, overleden Leeuwarderadeel 21-12-1926, trouwt Ferwerderadeel 10-09-1892 Kornelis Sipma, weduwnaar van Antje Sijes van der Woude, geboren Vrouwenparochie 15-07-1841, , overleden Leeuwarderdeel 06-07-1930, zoon van Ids Symens Sipma en Kornelis Wybenga
  c. Klaaske Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 18-09-1870
  d. Japke Hoekstra, geboren Leeuwarderadeel 15-10-1874, overleden aldaar 18 oktober 1875
     
IV.B Symon Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 17-03-1816, trouwt Het Bildt 11-05-1843 Sjoukje Kornelis Rynks, geboren Hallum 01-04-1820, overleden Het Bildt 23-01-1894 dochter van Kornelis Johannes Rynks en Baukje Hendriks Stelwagen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 03-01-1844, trouwt Het Bildt 23-05-1872 Willem Hogerhuis, geboren Sint Annaparochie 20-08-1835, zoon van Syds Wybes Hogerhuis en Trijntje Willems Spoelhoff
  b. Pieter Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 14-06-1846   volgt V.A
  c. Akke Hoekstra, geboren Sint Annaparochie 01-01-1850, trouwt Het Bildt 27-10-1870 Romke Nauta, geboren Workum 03-10-1840, zoon van Douwe Romkes Nauta en Anna Pieters Rikkers
  d. Johanna Hoekstra, geboren Sint Annaparochie 12-07-1853, trouwt Het Bildt 20-05-1874 Klaas Andringa, geboren Vrouwenparochie 30-08-1848, zoon van Jan Klazes Andringa en Renske Abrahams Borger
  e. Cornelis Hoekstra, geboren Sint Annaparochie  02-06-1856   volgt V.B
     
IV.C Tijs Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 03-08-1825, overleden Ferwerderadeel 14-06-1889, gehuwd, trouwt Het Bildt 14-05-1857 Sijke Kuypers, geboren Vrouwenparochie 27-11-1830, dochter van Jogchem Pieters Kuypers en Sjoerdtje Wybes Hogerhuis
     
IV.D Ids Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 06-12-1828, overleden Het Bildt 30-12-1914, weduwnaar, trouwt Het Bildt 15-05-1856 Trijntje de Vries, geboren Sint Annaparochie 24-07-1825, overleden Het Bildt 02-11-1914, dochter van Jacob Heeres de Vries en Geertje Hylkes de Vries

kinderen uit dit huwelijk: 
 

   - levenloos kind (dochter), geboren Het Bildt 16-03-1857
   - levenloos kind (zoon), geboren Het Bildt 14-05-1861
   - levenloos kind (zoon), geboren Het Bildt 18-09-1863
     
V.A Pieter Hoekstra, werkman, geboren Vrouwenparochie 14-06-1846, vertrokken naar USA 06-08-1908, trouwt Het Bildt 27-10-1870 Trijntje Harmens Hamstra, geboren Marrum 16-12-1848, vertrokken naar USA 06-08-1908, dochter van Harmen Jans Hamstra en Antje Jans Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk: 
 

  a. Sjoukje Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 29-11-1870, overleden Het Bildt 28-02-1895, trouwt Het Bildt 16-05-1889 Paulus Stap, geboren Vrouwenparochie 29-01-1865, overleden Leeuwarden 25-02-1942, zoon van Dirk Stap en Trijntje Bruinsma
  b. Antje Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 19-03-1872, trouwt Het Bildt 29-08-1895 Pieter Leistra, geboren Vrouwenparochie 18-07-1873, zoon van Freerk Leistra en Antje van der Woude
  c. Symen Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 18-01-1874   volgt VI.A
  d. Harmen Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 05-06-1876, vertrokken naar USA 06-08-1908
  e. Kornelis Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 10-06-1878   volgt VI.B
  f. Jan Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 16-06-1881, vertrokken naar USA 06-08-1908
  g. Baukje Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 27-06-1884
  h. Klaasje Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 14-01-1886
  i. Johannes Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 02-03-1889, vertrokken naar USA 06-08-1908
     
V.B Cornelis Hoekstra, werkman, geboren Sint Annaparochie  02-06-1856, vertrokken naar USA 08-03-1895, trouwt Het Bildt 10-12-1885 Johannetta Catharina van der Molen, geboren Leeuwarden 29-03-1863, vertrokken naar USA 08-03-1895, dochter van Lize van der Molen en Yttje Booy

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ytje Hoekstra, geboren Het Bildt 20-02-1886, overleden aldaar 7 maart 1886
  b. Symen Hoekstra, geboren Het Bildt 20-02-1886, vertrokken naar USA 08-03-1895
     
VI.A Symen Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 18-01-1874, trouwt Het Bildt 21-10-1897 Marijke Dobma, geboren Vrouwenparochie 29-10-1875, dochter van Bote Dobma en Johanna de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Hoekstra, geboren Het Bildt 14-04-1898
     
VI.B Kornelis Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 10-06-1878, trouwt Het Bildt 22-05-1902 Wytske Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 03-12-1879, dochter van Arjen Dijkstra en Jantje Boterhoek
     

contact

naar boven

disclaimer