GENEALOGIE VAN DER VEEN - VAN DER FEEN


     
I. Benedictus Feddes trouwt Surhuisterveen 08-10-1693 Mootje Lammerts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen 1688-1772 - Inventarisnr.: DTB 27
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 oktober 1693 in Surhuisterveen
Man          : Benedictus Feddes
Vrouw       : Mootje Lammerts

uit dit huwelijk:
 

  a. Fedtje, gedoopt Surhuisterveen 22-07-1694
  b. Fedde   volgt II  (niet bewezen)
     
II. Fedde Benedictus, arbeider, trouwt (1) Anneke Duis, overleden Augustinusga 1755 [vermeld in Hypotheekboek van Achtkarspelen d.d. 09-08-1755), Inv. 126, fol. 74], trouwt (2) 10-1755 Froukjen Goffes

Quotisatiekohieren 1749 - Achtkarspelen, fol. 13
Fedde Benedictus, Achtkarspelen
Plaats:  Augustinusga       /   Omschrijving:  sobere arbeider
Gezin volw:  4 en kind: 1   /   Aanslag:  18-3-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: --

kinderen uit 1e huwelijk: (volgorde onzeker)
 

  a. Jan   volgt III.A
  b. Benedictus   volgt III.B
  c. Lambertus
  d. Abbe
  e. Wytze
     
III.A Jan Feddes, kuiper, overleden Augustinusga 18-11-1798, trouwt Wytske Goffes, overleden Augustinusga 1776, mogelijk een dochter van Goffe Alberts en Sytske Egberts, trouwt (2) Augustinusga 30-09-1781 Klaaske Karsten, weduwe van Jan Doekeles, geboren ca. 1745, overleden Augustinusga 05-04-1811

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Anna alias Antje Jans van der Veen, geboren Augustinusga ca. 1757, overleden Leeuwarden 10-10-1819, trouwt Leeuwarden 18-11-1781 Sierd Halbes Wagenaar, voerman, gedoopt Bergum 14-09-1755, overleden Leeuwarden 20-09-1818, 64 jaar, gehuwd, zoon van Halbe Sierds en Antje Jans
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1818
Overledene: Antje Jans van der Veen - Overleden: 10 oktober 1819 - Wonende: Leeuwarden
  Hoeksterkerkhof A.47; weduwe van Sierd Halbes Wagenaar, in leven voerman (overleden 20/9/1818: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun kinderen); moeder van Halbe, dienstknecht, Wytske (vrouw van Tjalling Pieter de Wilde, koopman Hallum), Anna (vrouw van Johannes J. Feenstra, voerman), Frouwkje en minderjarige Fedde en Elisabeth Sierds Wagenaar (voogd is zwager Tjalling). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
  b. Sytske Jans, geboren Augustinusga ca. 1759, overleden Stroobos 17-07-1806, trouwt Augustinusga 01-05-1785 Jacob Romkes, bij huwelijk afkomstig van Augustinusga
  c Fedde Jans van der Veen, kuiper, geboren Augustinusga ca. 1762, overleden Oostermeer 16-12-1831
   Familenamen 1811 - Oostermeer, deel 1 folio 32
   Veen, Fedde Jans van der, Oostermeer
  d. Lamke Jans, geboren Augustinusga ca. 1764, overleden Oostermeer 22-11-1827, weduwe, trouwt Heeg 30-05-1790 Jan Tjebbes Feenstra, bij huwelijk afkomstig van Heeg
  e. Froukje Jans van der Veen, geboren ca. 1766, overleden Achtkarspelen 22-10-1847, trouwt Roel Christiaans Brands, geboren Surhuizum ca. 1770, overleden Augustinusga 04-10-1828, zoon van Christiaan Symens en Hiltje Willems
  f. Goffe, geboren Augustinusga 08-07-1769   volgt IV.A
  g. Geeske Jans van der Veen, geboren ca. 1770, overleden Huizum 01-03-1839
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1839
Overledene: Geeske Jans van der Veen - Overleden: 1 maart 1839 - Wonende: Leeuwarden
  overleden te Huizum; zuster van Goffe, kuiper Augustinusga (in eedaflegging 'Gosse', houtkoper), Froukje (weduwe van Roel Christiaan Brands), naaister aldaar, wijlen Sytske (moeder van Romke, kuiper te Ee en Aukje Jacobs Kuipers, vrouw van Wessel G. van Tuinen, mr.schoenmaker aldaar), wijlen Lamkje (weduwe van Jan Feenstra; moeder van: zie ad a), wijlen Benedictus (vader van
Benedictuske-Postma Benedictus v.der Veen, vrouw van Jelke W. Wierdsma, kuiper
Drachten) en wijlen Anna Jans v.der Veen (vrouw van wijlen Sierd Halbes Wagenaar; moeder van: zie ad b); halfzuster van Wietze, kuiper Surhuizum, Karst, notaris Drachten en wijlen Jeltje Jans v.der Veen (vrouw van wijlen Jacob Folkerts v.der Schaaf; moeder van: zie ad c). Saldo fl. 1.357,17. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
- ad a (Lamke Jans v.der Veen, moeder van): Wytske (vrouw van Atze Oedzes Zandstra, huisman/koemelker Schuilenburg o/Oostermeer), Antje, winkeliersche Oostermeer, wijlen Sake (man van Haukje Reins v.der Ploeg, te Huizum; vader van minderjarige Antje Sakes Feenstra) en wijlen Jan-Fedde Jans Feenstra (man van Froukje de Vries, kuipersche aldaar; vader van minderjarige Ymkje, Fintje en Sake Jans Feenstra).
- ad b (Anna Jans v.der Veen, moeder van): Halbe, veearts, Wietske (weduwe van Tjalling de Wilde), winkeliersche Hallum, wijlen Elisabeth (vrouw van Jan Harts, schilder; moeder van minderjarige Ritske en Anna Jans Harts), Anna (vrouw van Johannes Veenstra, voerman) en wijlen Fedde Sierds Wagenaar (man van Ytje Jans v.der Werf; vader van minderjarige Jan en Sierd Feddes Wagenaar).
- ad c (Jeltje Jans v.der Veen, moeder van): Romkje (vrouw van Pieter Wiggeles v.der Veen, arbeider Surhuizum), Klaaske, dienstmeid Optwijzel en minderjarige Jantje, Folkertje en Antje Jakobs v.der Schaaf (voogd is Feike Folkerts v.der Schaaf, timmerman Oostermeer).
  h. Benedictus, geboren Augustinusga 25-08-1775   volgt IV.B
   
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  i. Karst, geboren Augustinusga 27-08-1782 en gedoopt aldaar 29-09-1782   volgt IV.C
  j. Wytze, geboren Augustinusga 1784   volgt IV.D
  k. Jeltje Jans van der Veen, geboren Augustinusga 26-10-1788 en gedoopt aldaar 16-11-1788, overleden Augustinusga 21-02-1825, trouwt Jakob Folkerts van der Schaaf, timmerman, geboren ca. 1781, overleden Augustinusga 13-10-1834, zoon van Folkert Feikes en Romkje Jakobs
     
III.B Benedictus Feddes, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, ondertrouwt Leeuwarden 02-02-1753 en trouwt aldaar 18-02-1753 Antje Crops ook genaamd Antie Pieters, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1753-1761 - Inventarisnr.: DTB 994
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 18 februari 1753
Man          : Benedictus Feddes, Leeuwarden
Vrouw       :  Antje Crops, Leeuwarden

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fedde, gedoopt Leeuwarden 09-12-1753   volgt IV.E
  b. Pieter, gedoopt Leeuwarden 16-02-1755
     
IV.A Goffe Jans van der Veen, houtkoper, kuiper, geboren Augustinusga 08-07-1769, overleden aldaar 26-11-1843,  trouwt (1) Augustinusga 12-04-1788 Trientje Tjibbes Veenstra, gedoopt Wetsergeest 04-04-1762, overleden Augustinusga 03-12-1821, dochter van Tjebbe Libbes en Sepkjen Jilles, trouwt (2) Achtkarspelen 16-09-1827 Teetske Rudmers van der Veen, oud 22 jaar, geboren Akkerwoude, dochter van Rudmer Sierks van der Veen en Janke Lieuwes van der Meulen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga 1772-1812 - Inventarisnr.: DTB 4
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 mei 1799 in Augustinusga
Man          : Goffe Jans afkomstig van Augustinusga
Vrouw       : Trientje Tjibbes afkomstig van Augustinusga

Familenamen 1811 - Augustinusga, deel 1 folio 27
Veen, Goffe Jans van der, Augustinusga
kinderen: Jan 11

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 27-07-1800 en gedoopt aldaar 24-08-1800, overleden Augustinusga 01-05-1819
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Jan Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 07-06-1828   volgt V.A
  c. Rudmer Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 22-04-1830, overleden aldaar 22-04-1830
  d. Wytske Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 20-03-1831, trouwt Achtkarspelen 08-05-1857 Freerk Hendriks Tillema, oud 28 jaar, geboren Drogeham, zoon van Hendrik Freerks Tillema en Eltje Saskes Heemstra
  e. Janke Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 09-03-1833, trouwt Achtkarspelen 21-05-1859 Andries Hendriks Rinsma, oud 31 jaar, geboren Drogeham, zoon van Hendrik Teunis Rinsma en Tietje Andries Henstra
  f. Goffe Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 06-07-1836   volgt V.B
     
IV.B Benedictus Jans, geboren Augustinusga 25-08-1775, overleden Garijp 07-10-1808, trouwt Oostermeer 17-08-1806 Maaike Aebes Kramer, geboren Suawoude 1786, overleden aldaar 19-06-1858, dochter van Ebe Pieters en Tjettje Gerbens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: DTB 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 augustus 1806 in Oostermeer
Man          : Benedictus Jans afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Maayke Aebes afkomstig van Oostermeer
Opmerking  : Na bekomen verlof van het gerecht van Tietjerksteradeel

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske Benedictus van der Veen, geboren Oostermeer 13-01-1806 en gedoopt aldaar 01-03-1807, overleden Smallingerland 19-11-1819
  b. Benedictuske Benedictus Postmus van der Veen, geboren Garijp 23-11-1808, overleden Smallingerland 20-01-1890, trouwt Leeuwarderadeel 11-05-1833 Jelke Wierds Wierdsma, geboren Lekkum ca. 1810, overleden Smallingerland 20-01-1886, zoon van Wierd Bouwes Wierdsma en Trijntje Jelkes de Roos
     
IV.C Karst Jans van der Veen, notarus te Drachten, geboren Augustinusga 27-08-1782 en gedoopt aldaar 29-09-1782, overleden Drachten 18-02-1848, gehuwd, trouwt Drachten 26-11-1809 Antje alias Anna Maria Binnes Bolleman, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, geboren ca. 1784/1785, overleden Drachten 06-06-1856, dochter van Binne Ruurds en Janke Jans de Grijs

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: DTB 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 november 1809 in Drachten
Man          : Karst Jans van der Veen afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw       : Antje Binnes afkomstig van Zuiderdrachten

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 2, fol. 41
Veen, Karst Jans van der, Noorderdrachten 7
kinderen: Jan 1

Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1848
Overledene:
Karst Jans van der Veen - Overleden: 18 februari 1848 - Wonende: Drachten
  65 jr; notaris; geb. Augustinusga; man van Anna Bolleman (tekent 'Bolman'; erft vruchtgebruik); vader van Jan, Mr./advocaat Leeuwarden, Janke (vrouw van Job Posthuma, med.Dr. Dronrijp), Klaaske (vrouw van Atze Nicolai, genees/heel/verloskundige St.Annaparochie), Binne-Bolleman, adjunct predikant Eernewoude, Jeltje, Fokje (vrouw van Egbert Gerbens Kijlstra, bakker), Wietzo-
Benedictus, aspirant notaris en minderjarige Gezina-Alida Karstes v.der Veen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1856
Overledene: Anna Maria Binnes Bolleman - Overleden: 6 juni 1856 - Wonende: Drachten
  renteniersche; laatst wed. Karst Jans v.der Veen; moeder van Jan, statenlid/advocaat Leeuwarden, Janke (vrouw van Job Posthuma, med.Dr. Dronrijp), Klaaske (wed. Atze Nicolai), te St. Annaparochie, Binne-Bolleman, NH-predikant Eernewoude, Jeltje (vrouw van Hendrik van Dam junior, landbouwer), Fokje (vrouw van Egbert Gerbens Kijlstra, bakker), Wietzo-Benedictus, Secretaris HAS te Joure en Gezina-Alida Karstes v.der Veen (vrouw van Wopke Johannes v.der Meulen, veenbaas). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.

Jan, geboren Drachten 1810   volgt V.C

  b. Janke Karstes van der Veen, geboren Drachten 04-04-1813, overleden Beetsterzwaag 19-12-1873, trouwt Smallingerland 08-07-1836 Job Suardus Posthuma, geboren Drachten 30-11-1811, overleden Menaldumadeel 12-06-1873, zoon van Suardus Posthuma en Tjitske Engberts van der Meer
  c. Klaaske Karstes van der Veen, geboren Drachten 17-08-1815, overleden Smallingerland 02-11-1869, trouwt Smallingerland 13-05-1837 Atze Roels Nicolai, geboren Buitenpost 30-06-1814, overleden Het Bildt 09-09-1853, gehuwd, zoon van Roel Atzes Nicolai en Hendrikje Luitzens de Boer
  d. Binne Bolleman van der Veen, geboren Drachten 24-03-1818   volgt V.D
  e. Jeltje Karstes van der Veen, geboren Drachten 02-02-1820, overleden Opsterland 30-01-1880, trouwt Smallingerland 15-05-1850 Hendrik Hendriks van Dam, landbouwer, geboren Gorredijk 09-04-1822, overleden Opsterland 09-02-1875 zoon van Hendrik Hendriks van Dam en Piettje Feddes Lageveen
  f. Fokje Karstes van der Veen, geboren Drachten 06-06-1822, overleden Smallingerland 16-06-1895, trouwt Smallingerland 14-05-1845 Egbert Gerbens Kijlstra, bakker, geboren Drachten 08-05-1821, overleden Smallingerland 16-05-1905, zoon van Gerben Posthuma Kijlstra en Jeltje Hendriks Brandsma
  g.

Wietze Benedictus van der Veen, geboren Drachten 02-05-1825   volgt V.E

  h. Gezina Alida van der Veen, geboren Drachten 19-05-1828, overleden Smallingerland 26-05-1857, trouwt Smallingerland 22-11-1855 Wopke Johannes van der Meulen, veenbaas, geboren Drachten 15-06-1823, overleden Smallingerland 24-05-1912, zoon van Johannes Engberts van der Meulen en Antje Hendriks Landmeter
     
IV.D Wytze Jans van der Veen, kuiper, geboren Augustinusga ca. 1784, overleden aldaar 01-03-1856, gehuwd, trouwt (1) Achtkarspelen (mairie Surhuizum) 16-05-1812 Ykje Jans Rinkema, geboren Grootegast (Gr) ca. 1776, overleden Achtkarspelen 07-03-1839, dochter van Jan Berends Rinkema en Corneliske Alberts, trouwt (2) Achtkarspelen 09-10-1839 Grietje Juckes Suidersma alias Joekes Zuidersma, geboren Surhuizum 05-02-1788 en gedoopt aldaar 24-02-1788, overleden Achtkarspelen 20-02-1857, dochter van Joeke Jeens en Trijntje Jacobs
     
IV.E Fedde Benedictus van der Veen, gedoopt Leeuwarden 09-12-1753, ondertrouw Leeuwarden 03-05-1776 en trouwt aldaar 19-05-1776 Hendrina Teunis Norberhuis, gedoopt Leeuwarden 08-07-1750, overleden Leeuwarden 03-09-1822, dochter van Theunis Johannes en Willemyntie Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1776 - DTB nr:     997, 1772 - 1777
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 19 mei 1776
Man:              Fedde Benedictus van der Veen, Leeuwarden
Vrouw:           Hendrina Norberhuis, Leeuwarden
NB:                gehuwd in de Galileeër kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Petrus, geboren Leeuwarden 20-08-1777 en gedoopt aldaar 17-09-1777   volgt V.F
  b. Aaltje van der Feen, geboren Leeuwarden 16-12-1778 en gedoopt aldaar 06-01-1779, overleden Oostdongeradeel 21-04-1847
  c. Teunis, geboren Leeuwarden 15-04-1780 en gedoopt aldaar 17-05-1780   volgt V.G
     
V.A Jan Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 07-06-1828, trouwt Achtkarspelen 12-05-1855 Hendrikje Yttjes Bakker, oud 27 jaar, geboren Surhuisterveen, dochter van Yttje Geerts Bakker en Aaltje Pieters van der Nadel

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Goffe van der Veen, geboren Augustinusga 23-10-1855   volgt VI.A
  b. Jan van der Veen, geboren Augustinusga 08-08-1857   volgt VI.B
  c. Wytze van der Veen, geboren Augustinusga 19-07-1859   volgt VI.C
  d. Ytzen van der Veen, geboren Augustinusga 11-10-1861   volgt VI.D
  e. Aaltje van der Veen, geboren Augustinusga 05-10-1864, overleden aldaar 08-03-1866
  f. Marten van der Veen, geboren Augustinusga 19-07-1866, overleden aldaar 11-02-1892
  g. Aaltje van der Veen, geboren Augustinusga 28-04-1868, trouwt Achtkarspelen 10-05-1900 Johannes Bos, geboren Grijpskerk 18-02-1871, zoon van Pieter Bos en Trientje van der Lijn
  h. Auke van der Veen, geboren Augustinusga 18-09-1869   volgt VI.E
  i. Teetske van der Veen, geboren Augustinusga 11-06-1871, trouwt Achtkarspelen 10-08-1895 Klaas van der Wal, oud 23 jaar, geboren Menaldum 09-12-1871, zoon van Bote Pieters van der Wal en Adriaantje Jans Zijlstra
     
V.B Goffe Goffes van der Veen, geboren Augustinusga 06-07-1836, overleden Achtkarspelen 06-11-1902, weduwnaar, trouwt Achtkarspelen 31-05-1862 Hindrikje Egberts Zuidema, geboren Sappemeer 04-12-1835, overleden Achtkarspelen 01-05-1869, dochter van Egbert Willems Zuidema en Henke Sibbelts Hoogsteen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Goffe van der Veen, geboren Augustinusga 15-08-1862   volgt VI.F
  b. Hinke van der Veen, geboren Augustinusga 30-06-1864, overleden aldaar 25-10-1873
     
V.C Jan van der Veen, advocaat, lid Friese Staten, geboren Drachten 1810, overleden Leeuwarden 17-02-1857, trouwt Groningen 19-06-1835 Margarethe Elizabeth Lage, geboren Groningen (Herestraat) en gedoopt Groningen (A-kerk) 07-11-1810, overleden Zevenhuizen (Apeldoorn) 20-01-1895 dochter van Cornelis Lage en Marchina Johanna Fockens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Maria van der Veen, geboren Smallingerland 30-04-1836
  b. Margiena Johanna van der Veen, geboren Smallingerland 22-01-1838, overleden Apeldoorn 29-05-1918
  c. Jacoba Cornelia van der Veen, geboren Grouw 13-05-1840, overleden Apeldoorn 18-04-1923
  d. Karst Jan van der Veen, geboren Grouw 11-07-1842   volgt VI.G
  e. Cornelis van der Veen, geboren 23-08-1844   volgt VI.H
  f. Jannette Coline van der Veen, geboren 10-02-1847, overeden Apeldoorn 18-05-1914
  g. Gesina Alida van der Veen, geboren Leeuwarden 09-02-1850, overleden Apeldoorn 03-04-1923
  h. Egbert Jan Hendrik van der Veen, geboren 09-08-1852, overleden Apeldoorn 17-05-1897
     
V.D Binne Bolleman van der Veen, hulp-prediker, predikant, geboren Drachten 24-03-1818, overleden Zoeterwoude 11-07-1892, trouwt (1) Smallingerland 28-02-1844 Sjoukjen Duursma, geboren Drachten 21-01-1821, overleden Eernewoude 14-06-1870, dochter van Djurre Durks Duursma en Trijntje Klazes Pel, trouwt (2) Nieuw Beijerland 29-10-1871 Maria Elisabeth Zaalberg, geboren Nieuw Beijerland 26-09-1837, dochter van Paulus Johannes Zaalberg en Louise Wilhelmina Alting

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Anna Maria Louise van der Veen, geboren Tietjerkstradeel 21-02-1873
  b. Paulus Johannes van der Veen ook vermeld als Paulus Johannes Bolleman van der Veen, geboren Eernewoud 08-09-1874   volgt VI.I
     
V.E Wietze ook vermeld als Wietzo Benedictus van der Veen, geboren Drachten 02-05-1825, overleden Haskerland 23-11-1882, trouwt Smallingerland 13-06-1849 Jisseltje Gerrits van der Meulen, geboren Drachten 09-08-1824, overleden Smallingerland 20-07-1888, dochter van Gerrit Engberts van der Meulen en Wietske Hidzers Veenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Carst van der Veen, geboren Drachten 07-12-1850   volgt VI.J
  b. Gerrit van der Veen, geboren Joure 24-11-1853   volgt VI.K
  c. Jan van der Veen, geboren Haskerland 23-05-1855, overleden aldaar 22-06-1855
  d. Jan van der Veen, geboren Haskerland 11-09-1857, overleden aldaar 28-08-1858
  e. Wytske Anna van der Veen, geboren 29-01-1862, overleden aldaar 14-10-1862
  f. Wytske Anna van der Veen, geboren 28-09-1863
  g. Anna Maria van der Veen, geboren 14-05-1865
     
V.F Petrus alias Pieter Feddes van der Feen, geboren Leeuwarden 20-08-1777 en gedoopt aldaar 17-09-1777, overleden Leeuwarden 27-05-1830, ondertrouw Leeuwarden 20-04-1798 en trouwt aldaar 08-05-1798 Grietje Cornelis Sytses, geboren Leeuwarden 04-02-1772, overleden aldaar 10-07-1817, dochter van Cornelis Sytses en Anna Jans Persijn

Trouwregister Doopsgezinde gemeente Leeuwarden, 1798 - DTB nr:     1011, 1796 - 1810
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 8 mei 1798
Man:              Petrus Feddes van der Feen, Leeuwarden
Vrouw:           Grietje Cornelis, Leeuwarden
NB:                zij is een dochter van Cornelis Sijtses   

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Henderina Pieters van der Feen, geboren Leeuwarden 14-03-1799, overleden aldaar 21-08-1884, trouwt Rauwerderhem 24-04-1824 Cornelis Ebes Bakker, geboren IJlst 23-04-1798, overleden Metslawier 16-02-1871, zoon van Ebe Cornelis Bakker en Akke Huites Viersma
  b. Fedde Benedictus van der Feen, geboren Leeuwarden 27-04-1804 en gedoopt aldaar 30-05-1804   volgt VI.L
  c. Cornelis Sytse van der Feen, geboren Leeuwarden 24-02-1813, overleden aldaar 07-04-1813
     
V.G Teunis Feddes van der Veen, geboren Leeuwarden 15-04-1780 en gedoopt aldaar 17-05-1780, trouwt Huizum 15-11-1801 Janneke Antonette Sybrigh alias Janneke Antonetta Rebrig van Meetsma of Janneke Antonette Rijbrug Meetsma, geboren Jorwerd 22-02-1780 en gedoopt aldaar 12-03-1780, overleden Leeuwarden 26-09-1852, weduwe, dochter van Tjisger Hendrik Meetsma en Elisabeth Jans Eppinga

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Huizum 1772-1811 - Inventarisnr.: 470
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 november 1801 in Huizum
Man          : Theunis van der Feen afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Janneke Antonetta Rebrig van Meetsma afkomstig van Leeuwarden

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fettie, geboren Leeuwarden 11-08-1802 en gedoopt aldaar 01-09-1802
  b. Fedde, geboren Leeuwarden ca. 1804  volgt VI.M
  c. Elizabeth Allegonda van der Feen, geboren Leeuwarden 10-02-1806 en gedoopt aldaar 19-03-1806, overleden Leeuwarden 18-05-1830
  d. Tjisger, geboren Leeuwarden 20-06-1808   volgt VI.N
  e. Antoon, geboren Leeuwarden 21-02-1810   volgt VI.O
     
VI.A Goffe van der Veen, timmerman, geboren Augustinusga 23-10-1855, overleden Groningen 07-09-1928, trouwt Achtkarspelen 09-12-1878 Lutske Bos, geboren Surhuizum 11-07-1859, overleden Groningen 18-01-1924, dochter van Jan Pieters Bos en Maaike Jans Rijpma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maaike van der Veen, geboren Surhuizum 14-04-1879, overleden Amsterdam 23-11-1923, trouwt Heemstede 05-05-1909 Klaas Kerkmeer, geboren Barsingerhorn 17-09-1868, overleden Amsterdam 24-11-1945, zoon van Dirk Kerkmeer en Trijntje Schenk
   - levenloos kind (zoon); Surhuizum 22-11-1880
  b. Jan van der Veen, geboren Surhuizum 19-11-1881   volgt VII.A
  c. Hendrikje van der Veen, geboren Surhuizum 04-09-1883, overleden Groningen 05-12-1917
  d. Wytze van der Veen, geboren 29-08-1885, overleden Groningen 12-07-1949
  e. Ytzen van der Veen, geboren Surhuizum 20-06-1887   volgt VII.B
  f. Teetske van der Veen, geboren Surhuizum 13-06-1889, trouwt Amsterdam 18-04-1929 Klaas Kerkmeer, weduwnaar van Maaike van der Veen, geboren Barsingerhorn 17-09-1868, overleden Amsterdam 24-11-1945, zoon van Dirk Kerkmeer en Trijntje Schenk
  g. Hiltje van der Veen, geboren Surhuizum 17-08-1891, overleden Groningen 03-01-1938, trouwt Groningen 17-05-1923 Pieter Kappinga, reiziger, geboren 'Waar (Scheemda) 27-06-1891, overleden Groningen 26-05-1948, zoon van Luppo Kappinga en Grietje Heerema    
     
VI.B Jan van der Veen, timmerman, geboren Augustinusga 08-08-1857, trouwt Achtkarspelen 26-05-1877 Trijntje Boersma, geboren Drogeham 13-02-1857, dochter van Sjoerd Andries Boersma en Hielkje Romkes Laanstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan van der Veen, geboren Augustinusga 01-01-1878   volgt VII.C
  b. Sjoerd van der Veen, geboren Augustinusga 05-05-1879   volgt VII.D
  c. Hendrikje van der Veen, geboren Augustinusga 04-03-1881, overleden Nijkerk 27-04-1944, trouwt Achtkarspelen 19-01-1907 Miente Pel, geboren Stroobos (Gr) 28-06-1877, zoon van Jan Pel en Eva Gjalts van der Meer
  d. Andries van der Veen, geboren Augustinusga 12-06-1882   volgt VII.E
  e. Hielkje van der Veen, geboren Augustinusga 14-06-1883, trouwt Achtkarspelen 25-09-1909 Gerard Pieter Hamer, oud 27 jaar, geboren Leeuwarden, zoon van Coert Syne Hamer en Antje Rikkers
  f. Aaltje van der Veen, geboren Augustinusga 13-12-1884, overleden aldaar 26-03-1885
     
VI.C Wytze van der Veen, landbouwer, geboren Augustinusga 19-07-1859, trouwt Achtkarspelen 21-05-1887 Bontje Bosma, geboren Surhuizum 22-05-1856, dochter van Gosse Rinzes Bosma en Grietje Jakobs van der Kooi

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje van der Veen, geboren Dantumawoude 25-12-1887, trouwt Dantumadeel 28-11-1912 Dirk Planting, oud 23 jaar, geboren te Driesum, zoon van Johannes Dirks Planting en Hiltje Gaeles Stoker
  b. Jan van der Veen, geboren Dantumawoude 08-11-1888   volgt VII.F
  c. Hendrikje van der Veen, geboren Dantumawoude 11-01-1890
  d. Gosse van der Veen, geboren Dantumawoude 20-11-1890   volgt VII.G
  e. Marten van der Veen, geboren  Wouterswoude 06-11-1891   volgt VII.H
  f. Goffe van der Veen, geboren Dantumadeel 17-12-1892, overleden aldaar 29-12-1892
  g. Jantje van der Veen, geboren Dantumadeel 19-08-1894, overleden aldaar 27-02-1896
  h. Goffe van der Veen, geboren Dantumadeel 22-07-1895, overleden aldaar 19-09-1895
  i. Jantje van der Veen, geboren Wouterswoude 06-07-1896, trouwt Steenwijk 12-06-1919 Jan Rijkeboer, weduwnaar van Hinke van der Schuit, zadelmaker, geboren Steenwijk ca. 1872, zoon van Jacobus Rijkeboer en Maria Hendrika Zweers
  j. Aaltje van der Veen, geboren Wouterswoude 23-06-1898, trouwt Brunssum 29-03-1922 Jakob Ploeg, geboren Lathan (Dld) ca. 1896, zoon van Albert Ploeg en Sophia Eijzenga
  k. Goffe van der Veen, geboren Dantumadeel 14-12-1899, overleden aldaar 27-08-1900
  l. Goffe van der Veen, geboren Dantumadeel 30-09-1902, overleden aldaar 28-10-1908
     
VI.D Ytzen van der Veen, opzichter, architect, geboren Augustinusga 11-10-1861, overleden Groningen 23-04-1931, trouwt Achtkarspelen 28-04-1888 Lijsbert Luurs, geboren Grijpskerk 10-10-1861, overleden Groningen 19-12-1918, dochter van Sander Luurs en Geeltje IJstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sander van der Veen, geboren Groningen 23-07-1888   volgt VII.I
  d. Jan Hendrik van der Veen, geboren Groningen 28-01-1891
  c. Marten van der Veen, geboren Groningen 28-09-1893   volgt VII.J
  d. Gaele van der Veen, geboren Groningen 27-02-1896
  e. Henderika van der Veen, geboren Groningen 13-12-1898
  f. Aafke van der Veen, geboren Groningen 01-06-1901
  g. Alida van der Veen, geboren Groningen 06-10-1904, trouwt Groningen 27-04-1928 Abraham Duetz, leeraar, geboren Leerdam ca. 1903, zoon van Bernard Louis Anton Duetz en Antoinette Maria van Puffelen
     
VI.E Auke van der Veen, geboren Augustinusga 18-09-1869, overleden Hattem 09-03-1945, trouwt Achtkarspelen 04-10-1902 Cornelia Palstra, geboren Lions 15-05-1875, overleden Hattem 29-05-1945, dochter van Jan Rommerts Palstra en Tietje Martens Kingma
     
VI.F Goffe van der Veen, geboren Augustinusga 15-08-1862, trouwt Achtkarspelen 28-12-1889 Aaltje de Jong, oud 23 jaar, geboren Harkema Opeinde 07-02-1866, dochter van Jan de Jong en Stijntje Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Achtkarspelen 13-04-1890
  a. Stijntje van der Veen, geboren Achtkarspelen 09-05-1891
b. Hendrikje van der Veen, geboren Surhuizum 30-03-1893, trouwt Achtkarspelen 15-06-1912 Hendrik Hoogsteen, oud 24 jaar, geboren Surhuizum, zoon van Anne Hoogsteen en Geertje Oudman
  c. Jan van der Veen, geboren Achtkarspelen 26-07-1894
  d. Goffe van der Veen, geboren Achtkarspelen 13-08-1895
  e. Geert van der Veen, geboren Achtkarspelen 24-07-1896, overleden aldaar 30-10-1897
  f. Geert van der Veen, geboren Achtkarspelen  19-08-1898
     
VI.G Karst Jan van der Veen, geboren Grouw 11-07-1842, trouwt Caroline Amalie Denninger

Wietze van der Veen, geboren 17 maart 1892
 

  a. Sophia Elisabeth van der Veen, geboren Goenoeng Sitolie (Oost-Indie) ca. 1870, trouwt Amsterdam 17-01-1895 Louis Erneste Appij, musicus, geboren Amsterdam ca. 1870, zoon van Charles Erneste Appij en Petronella Joanna Apolonia Sterk
  b. Margaretha Elisabeth van der Veen, geboren Paijacombo (Oost-Indië) ca. 1873, trouwt Amsterdam 24-01-1895 Claus Pieter Johannes Süverkropp, tweede luitenant Oost-Indisch Leger, geboren Batavia (Oost-Indië) ca. 1870, zoon van Hans Joachim Süverkropp en Christina Elisabeth Arnold
     
VI.H Cornelis van der Veen, geboren 23-08-1844, overleden Loodsduinen 14-04-1910, trouwt Sibille Louise Felicite van den Berg
     
VI.I Paulus Johannes van der Veen ook vermeld als Paulus Johannes Bolleman van der Veen, geboren Eernewoud 08-09-1874, trouwt Dordrecht 15-07-1912 Catharina Elisabeth Scrinerius, geboren Dordrecht ca. 1881, dochter van Petrus Johannes Jacobus Scrinerius en Elisabeth Clasina de Grient Dreux
     
VI.J Carst van der Veen, geboren Drachten 07-12-1850, overleden Smallingerland 25-06-1940, trouwt Smallingerland 30-07-1875 Antje Sietzema, geboren Rottevalle 02-10-1852, dochter van Bouwe Gaukes Sietzema en Grietje Johannes Arendz

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje van der Veen, geboren Smallingerland 18-10-1875
  b. Jisseltje van der Veen, geboren Drachten 06-01-1877, trouwt Smallingerland 19-08-1909 Frederik Heyne, oud 37 jaar, geboren Amsterdam, zoon van Willem Heyne en Anna Marritje Houten
  c. Anna Maria van der Veen, geboren Smallingerland 27-05-1879, overleden aldaar 16-10-1903
  d. Hiltje van der Veen, geboren Smallingerland 23-03-1881
  e. Jeltje van der Veen, geboren Smallingerland 08-10-1888, overleden aldaar 26-11-1910
   - levenloos kind (zoon); Smallingerland 14-06-1890
  f. Wietze van der Veen, geboren Smallingerland 17-03-1892, overleden aldaar 05-04-1892
     
VI.K Gerrit van der Veen, geboren Joure 24-11-1853, trouwt Haskerland 24-05-1878 Amelia van Terwisga, geboren Heerenveen 06-03-1852, dochter van Gozen Marcus van Terwisga en Elisabeth van Tongeren

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); Hakerland 02-05-1879
    Carolina Alida van der Veen, geboren Joure 29-06-1882
    Carolina Alida van der Veen, geboren 09-12-1885
    Wietzo Benedictus van der Veen, geboren 05-02-1890
     
VI.L

Fedde Benedictus van der Feen, onderwijzer, geboren Leeuwarden 27-04-1804 en gedoopt aldaar 30-05-1804, overleden Het Bildt 27-08-1851, trouwt Het Bildt 31-05-1838 Mayke Pieters Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 08-03-1814, overleden Het Bildt 10-09-1893, dochter van Pieter Tijsses Hoekstra en Akke Symens Sipma

kinderen uit dit huwewlijk:
 

  a. Grietje van der Feen, geboren Sint Annaparochie 24-12-1838, overleden aldaar 01-08-1842
  b. Akke van der Feen, geboren Sint Annaparochie 11-01-1841, trouwt Het Bildt 14-05-1863 Klaas Siderius, geboren Sint Annaparochie 08-11-1831, overleden Het Bildt 21-10-1884, gehuwd, zoon van Jan Dirks Siderius en Maartje Klazes Koopmans
  c. Pieter van der Feen, geboren Sint Annaparochie 18-04-1844   volgt VII.K
  d. Cornelis Sytzes van der Feen, geboren Sint Annaparochie 23-09-1846   volgt VII.L
  e. Eelke van der Feen, geboren Sint Annaparochie 01-04-1850   volgt VII.M
     
VI.M Fedde Benedictus van der Veen, geboren Leeuwarden ca. 1804, trouwt Leeuwarden 13-11-1839 - echtscheiding bij vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 19-09-1854 Femka Johanna Feenstra, geboren Leeuwarden 04-09-1811, dochter van Feio Frederic Feenstra en Maria Helena Pruissen
     
VI.N Tjisger Teunis van der Feen, geboren Leeuwarden 20-06-1808 en gedoopt aldaar 13-07-1808, overleden aldaar 11-05-1849, gehuwd, trouwt Leeuwarden 01-09-1842 Anna Maria Idzardi, geboren Leeuwarden 23-02-1802, overleden Leeuwarden 19-12-1883, dochter van Lambertus Idzardi en Petronella Suzanne Dillingh
     
VI.O Antoon van der Feen alias van der Veen, verwer, geboren Leeuwarden 21-02-1810, trouwt (1) Leeuwarden 07-11-1832 - echtscheiding Leeuwarden 06-04-1839 Anna Ringelina Cornelia Kuitert, weduwe van Jeip Johannes Minnemag, geboren Leeuwarden 29-12-1809 en gedoopt aldaar 24-01-1810, dochter van Johannes Kuitert en Anna Margarietha Buisman, trouwt (2) Schoterland 16-09-1842 Dieuwke Andries Born, geboren 17-02-1808 en gedoopt 23-03-1808 in Leeuwarden, overleden 02-02-1859, dochter van Andries Hendriks Born en Grietje Durks van Oosten, trouwt (3) Leeuwarden 08-10-1859 Trijntje van der Meulen, geboren Leeuwarden 23-03-1821, dochter van Johannes van der Meulen en Hendrikje Lerk

kinderen uit 1e huwewlijk:
 

  a.

Elisabeth Allegonda van der Feen, geboren Leeuwarden 21-10-1833, trouwt Genemuidem 10-04-1857 Karel Hendrik Burgemeester, geboren Kamperveen ca. 1834, zoon van Richard Burgemeester en Magteldje Horst

  b.

Anna Margaretha van der Feen, geboren Leeuwarden 01-09-1835, overleden Putten 19-12-1912, trouwt Groningen 17-09-1859 Wilhelm Georg Schrijver, hoofdonderwijzer, geboren Leeuwarden 10-08-1832, zoon van Johan Coenraad Schrijver en Carolina Elisabetha Röhner

 
kinderen uit 2e huwewlijk:
 
  c. Theunis Fedde alias Tjidsger Theunis Fedde van der Feen, geboren Leeuwarden 05-03-1850, overleden aldaar 16-06-1859
     
VII.A Jan van der Veen, timmerman, geboren Surhuizum 19-11-1881, overleden Groningen 25-03-1949, trouwt Groningen 06-07-1916 Frederika Sappema, geboren Roderveld (Roden) 09-03-1889, dochter van Jilling Sappema en Geeske Ploeg
     
VII.B Ytzen van der Veen, timmerman, geboren Surhuizum 20-06-1887, overleden Groningen 22-12-1949, trouwt Groningen 23-11-1911 Lammegien Reining, geboren Groningen ca. 1891, dochter van Geert Reining en Marchien Poelman
     
VII.C Jan van der Veen, geboren Augustinusga 01-01-1878, trouwt Achtkarspelen 26-04-1902 Klasina Miedema, oud 27 jaar, geboren Katlijk, dochter van Folkert Jelles Miedema en Frederika Siebes Gaarkeuken
     
VII.D Sjoerd van der Veen, geboren Augustinusga 05-05-1879, trouwt Brielle 17-12-1902 Klaasje Mosterdijk, geboren Nieuwenhoorn ca. 1881, dochter van Job Mosterdijk en Baartje Beijer
     
VII.E Andries van der Veen, geboren Augustinusga 12-06-1882, overleden Achtkarspelen 22-10-1933, trouwt Achtkarspelen 26-05-1906 Antje Boersma, oud 21 jaar, geboren Westergeest, dochter van Wytze Boersma en Ietje Fennema
     
VII.F Jan van der Veen, geboren Dantumawoude 08-11-1888, trouwt Kollumerland c.a. 12-05-1917 Beitske Boorsma, oud 27 jaar, geboren Zwaagwesteinde, dochter van Sierk Sikkes Boorsma en Baukje Pieters de Swart
     
VII.G Gosse van der Veen, geboren Dantumawoude 20-11-1890, trouwt Dantumadeel 14-10-1915 Rinske van der Veen, oud 20 jaar, geboren Akkerwoude, dochter van Frans Romkes van der Veen en Sieuwke Folkerts Wijnsma
     
VII.H Marten van der Veen, geboren  Wouterswoude 06-11-1891, trouwt Dantumadeel 14-05-1921 Maaike de Vries, oud 27 jaar, geboren Nes (WD), dochter van Doeke Doedes de Vries en Jantje Pieters Visser
     
VII.I Sander van der Veen, arts, geeesheer-driecteur Juliana Ziekenhuis Amsterdam, geboren Groningen 23-07-1888, overleden 25-06-1955, trouwt Bierum 17-04-1918 Regina Amalia Heeres, geboren Krewerd 21-01-1893, dochter van Otto Samuel Heeres en Geertruida Doornbos  
     
VII.J Marten van der Veen, ijzerhandelaar, geboren Groningen 28-09-1893, overleden Mauthausen (Oostenrijk) 08-01-1945, trouwt Ten Boer 12-04-1923 Henderika Winter, geboren Thesinge 12-09-1891, dochter van Willem Winter en Jantje van Bruggen
     
VII.K Pieter van der Feen, geboren Sint Annaparochie 18-04-1844,  overleden Het Bildt 08-09-1920, trouwt Het Bildt 07-01-1869 Richtje Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 01-08-1845, overleden Het Bildt 21-02-1909, dochter van Arjen Noordbeek en Pietje Klein

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fedde Benedictus van der Feen, geboren Vrouwenparochie 14-02-1869   volgt VIII.A
  b. Arjen van der Feen, geboren Vrouwenparochie 01-01-1870   volgt VIII.B
  c. Maaike van der Feen, geboren Vrouwenparochie 23-01-1871, overleden 29-01-1940 en begraven Sint Jacobiparochie, trouwt Het Bildt 28-05-1891 Jacob Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 06-01-1865, overleden 08-03-1946 en begraven Sint Jacobiparochie, zoon van Reinder Hoekstra en Aaltje Braaksma
  d. Auke van der Feen, geboren Vrouwenparochie 29-09-1872   volgt VIII.C
  e. Pietje van der Feen, geboren Vrouwenparochie 27-07-1874, trouwt Het Bildt 21-05-1896 Pieter van der Wal, geboren Sint Annaparochie 21-06-1870, dochter van Jan van der Wal en Taetske Sjoerdsma
  f. Cornelis Sytze van der Feen, geboren Vrouwenparochie 02-01-1876, overleden aldaar 03-02-1876
  g. Cornelis Sytse van der Feen, geboren Vrouwenparochie 26-03-1877   volgt VIII.D
  h. Jacob van der Feen, geboren Vrouwenparochie 16-03-1878, overleden aldaar 04-08-1878
  i. Hendrina van der Feen, geboren Vrouwenparochie 03-04-1879, trouwt Het Bildt 24-01-1901 Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie  29-10-1878, zoon van Pieter Kuiken en Doetje Grond
  j. Jacob van der Feen, geboren Vrouwenparochie 22-03-1880   volgt VIII.E
  k. Akke van der Feen, geboren Vrouwenparochie 22-03-1880, overleden aldaar 19-05-1880
  l. Thijs van der Feen, geboren Vrouwenparochie 16-10-1882   volgt VIII.F
  m. Eelke van der Feen, geboren Vrouwenparochie 01-12-1885   volgt VIII.G
  n. Pieter van der Feen, geboren Vrouwenparochie 21-02-1887, overleden aldaar 31-01-1888
  o. Akke van der Feen, geboren Vrouwenparochie 25 oktober 1888, overleden Groningen 26-10-1933, trouwt Het Bildt 16-05-1912 Sybren Postma, geboren Sint Annaparochie 04-08-1887, zoon van Pieter Postma en Sytske Boersma
     
VII.L Cornelis Sytzes van der Feen, geboren Sint Annaparochie 23-09-1846, overleden Het Bildt 21-04-1926, trouwt (1) Het Bildt 30-05-1872 Klaasje de Jong, geboren Vrouwenparochie 05-12-1846, overleden Het Bildt 24-02-1885, dochter van Jacobus Teyes de Jong en Ytje Watzes van der Ploeg, trouwt (2) Het Bildt 01-03-1888 - echtscheiding Het Bild 14-10-1911 Gelske Stap, weduwe van Klaas Ottema, geboren Vrouwenparochie 24-01-1846, dochter van Jogchem Abrahams Stap en Richtje Ritskes Post

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Fedde van der Feen, geboren Sint Annaparochie 26-08-1873   volgt VIII.H
  b. Ytje van der Feen, geboren Sint Annaparochie 16-11-1878
  c. Jacob van der Feen, geboren Sint Annaparochie 10-06-1882
  d. Pieter van der Feen, geboren Sint Annaparochie 03-09-1883   volgt VIII.I
     
VII.M Eelke van der Feen, geboren Sint Annaparochie 01-04-1850, overleden Ferwerd 21-10-1937, trouwt Het Bildt 05-03-1874 Marrit Reitsma, geboren Vrouwenparochie 03-11-1850, overleden Opsterland 11-10-1890, dochter van Arjen Tammes Reitsma en Maartje Jans Dankert

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fedde Benedictus van der Feen, geboren Het Bildt 15-04-1875, overleden aldaar 14-01-1878
  b. Arjen van der Feen, geboren Vrouwenparochie 16-10-1876   volgt VIII.J
  c. Maaike van der Feen, geboren Het Bildt 07-02-1879, overleden aldaar 30-01-1940, trouwt Leeuwarderadeel 17-02-1909  Hendrik Groothelm, geboren Steenwijkerwold 24-11-1879, zoon van Johannes Groothelm en Grietje de Groot
  d. Maartje van der Feen, geboren het Bildt 17-04-1881, overleden aldaar 16-02-1887
  e. Akke van der Feen, geboren Hallum 18-07-1884, overleden Het Bildt 09-03-1887
  f. Maartje van der Feen, geboren Groningen 03-04-1887, overleden 17-06-1970 en begraven te Ferwerd, trouwt Het Bildt 17-05-1917 Marten Visser, geboren Ferwerd 24-05-1886, overleden 18 -01-1965 en begraven te Ferwerd, zoon van Jurjen Bernardus Visser en Aaltje Martens Jarigsma
  g. Fedde Benedictus van der Feen, geboren Het Bildt 03-07-1890   volgt VIII.K
     
VIII.A Fedde Benedictus van der Feen, geboren Vrouwenparochie 14-02-1869, trouwt Het Bildt 11-05-1893 Trijntje van der Wal, geboren Vrouwenparochie 10-05-1870, dochter van Pieter van der Wal en Aaltje Stapert

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter van der Feen, geboren Het Bildt 30-12-1893, overleden aldaar 14-05-1894
  b. Pieter van der Feen, geboren Het Bildt 30-05-1895, overleden aldaar 13-03-1909
  c. Arjen van der Feen, geboren Het Bildt 22-01-1898, overleden aldaar 16-05-1899
  d. Arjen van der Feen, geboren Het Bildt 1904, overleden 06-07-1904
     
VIII.B Arjen van der Feen, geboren Vrouwenparochie 01-01-1870, trouwt Het Bildt 03-05-1894 Cornelisje Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 11 -04-1870, dochter van Anske Dijkstra en Ytje Molenaar
     
VIII.C Auke van der Feen, geboren Vrouwenparochie 29-09-1872, trouwt Het Bildt 10-05-1900 Baukje de Jong, geboren Vrouwenparochie 01-08-1876, dochter van Pieter de Jong en Jeltje Boersma
     
VIII.D Cornelis Sytse van der Feen, geboren Vrouwenparochie 26-03-1877, overleden Bolsward 09-03-1942, trouwt Wonseradeel 06-05-1905 Joukje de Jong, geboren Parrega 02-11-1879, overleden Wonserdadeel 28-02-1942, dochter van Sjerp de Jong en Akke Rienstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke van der Feen, geboren Wonseradeel 26-08-1906, overleden Bolsward 08-11-1995 en begraven te Parrega, trouwt Jan van Slageren, geboren Parrega 15-07-1905, overleden Bolsward 26-03-1996 en begraven te Parrega, zoon van Ruurd van Slageren en Tjitske Schuurmans
  b. Richtje van der Feen, geboren Parrega ca. 1908, overleden Wonseradeel 16-07-1918
     
VIII.E Jacob van der Feen, geboren Vrouwenparochie 22-03-1880, trouwt Het Bildt 07-05-1903 Trijntje de Jong, geboren Sint Jacobiparochie 25-05-1882, dochter van Anne de Jong en Neeltje Kuiken
     
VIII.F Thijs van der Feen, geboren Vrouwenparochie 16-10-1882, trouwt Het Bildt 04-05-1905 Grietje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 01-03-1883, dochter van Pieter Kuiken en Doetje Grond
     
VIII.G Eelke van der Feen, geboren Vrouwenparochie 01-12-1885, trouwt Baarderadeel 30-12-1908 Johanna Hertzinger, geboren Jorwerd 12-04-1883, dochter van Pieter Raukes Hertzinger en Eelkje Harmens Buldsma
     
VIII.H Fedde van der Feen, geboren Sint Annaparochie 26-08-1873, trouwt Het Bildt 25-06-1896 Ytje Fennema, geboren Ferwerd 09-02-1873, dochter van Hendrik Kornelis Fennema en Grietje Jans Drost

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis-Sijtze van der Feen, geboren Het Bildt 04-09-1896
  b. Klaasje van der Feen, geboren Het Bildt 02-12-1897
     
VIII.I Pieter van der Feen, geboren Sint Annaparochie 03-09-1883, trouwt Leeuwarden 08-04-191 Dieuwke Koolstra, geboren Berlikum 20-05-1886, dochter van Ritske Koolstra en Janna Westerhof
     
VIII.J Arjen van der Feen, geboren Vrouwenparochie 16-10-1876, trouwt Het Bildt 24-05-1900 Sjoukje Andriessen, geboren Sint Jacobiparochie 01-12-1874, dochter van Foppe Andriessen en Geertje Wierda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marrit van der Feen, geboren Het Bildt 10-03-1901
     
VIII.K Fedde Benedictus van der Feen, schipper, geboren Het Bildt 03-07-1890, overleden 07-03-1977, trouwt Ferwerderadeel 23-05-1914 Geeske Visser, geboren Tolbert 01-08-1891, overleden Harlingen 31-05-1980, dochter van Jurjen Visser en Aaltje Jagersma
     

contact

naar boven

disclaimer