GENEALOGIE KONING - WIJNKONING


     
I. Evert Everts Koning trouwt Trijntje Klazes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert, geboren Steinfurt ca. 1774   volgt II
     
II. Evert Everts Koning ook vermeld als Wijnkoning, geboren Steinfurt ca. 1774, overleden Stiens 18-10-1829, trouwt Vrouwenparochie 21-04-1799 Willemke Jans Nieuwenhuis, geboren Jelsum 03‑10‑1777 en gedoopt aldaar 19‑10‑1777, overleden Berlikum 06-06-1858, dochter va Jan Taekes en Foekje Willems

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1799 - DTB nr:    128, 1725 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 21 april 1799, Vrouwenparochie
Man:             Ewert Ewerts, Vrouwenparochie
Vrouw:          Willemtje Jans, Vrouwenparochie

Familienamen 1811 - Mairie Stiens, fol. 38
Koning, Evert Everts, Stiens
kinderen: Evert 12, Fockje 11, Jan 7, Anne 3, Antje 16 weken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert, geboren Vrouwenparochie 02-09-1799 en gedoopt aldaar 06-10-1799   volgt III.A
  b. Foekje, geboren Vrouwenparochie 22-12-1800 en gedoopt aldaar 08-02-1801
  c. Antje, geboren 22-04-1803 en gedoopt Sint Annaparochie 12-06-1803, overleden voor 1811
  d. Jan, geboren Britsum ca. 1805   volgt III.B
  e. Anne, geboren Vrouwenparochie ca. 1808/1809   volgt III.C  
  f. Antje Koning ook vermeld als Wijnkoning, geboren Stiens 02-09-1811, overleden Menaldumadeel 09-08-1885, trouwt Menaldumadeel 03-06-1835 Thomas Andeles Boomsma, geboren Berlikum 20-05-1808 en gedoopt aldaar 12-06-1808, overleden Menaldumadeel 27-12-1854 , zoon van Andele Willems en Heerkjen Thomas
  g. Pieter Wijnkoning ook vermeld als Koning, geboren Stiens 16-09-1814   volgt III.D
  h. Trijntje Wijnkoning, geboren Stiens 09-06-1817, overleden aldaar 14-07-1817
  i. Trijntje Everts Wijnkoning ook vermeld als Koning, geboren Stiens 28-12-1818, overleden Berlikum 24-11-1885, trouwt Menaldum 07-06-1837 Mindert Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle 12-05-1816, overleden Menaldumadeel 04-08-1886, zoon van Rinze Jacobs Groenewoud en Liske Minderts van der Meer
     
III.A Evert Everts Koning ook vermeld als Wijnkool geboren Vrouwenparochie 02-09-1799 en gedoopt aldaar 06-10-1799, overleden Menaldumadeel 21-01-1870, trouwt (1) Het Bildt 24-01-1819 Antje Hayes Dijkstra, geboren Beetgum ca. 1799, overleden Menaldumadeel 19-09-1833, dochter van Haye Piers en Aukje Pieters, trouwt (2) Menaldumadeel 16-05-1832 Hiske Taekes Cats, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1799, overleden Menaldumadeel 19-09-1833, dochter van Taeke Jans Cats en Akke Thomas Westra, trouwt (3) Menaldumadeel 28-05-1845 Swaantje Eeuwes Veenstra, geboren Suawoude 10-05-1821, overleden Menaldumadeel 23-05-1902, dochter van Eeuwe Teunis Veenstra en Grietje Lieuwes Veenstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Evert Wijnkool, geboren Mewnaldumadeel 18-05-1819   volgt IV.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Hiske Koning, geboren Menaldumadeel 14-09-1833, overleden aldaar 10-02-1834,
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  c. Lieuwe Koning, geboren Menaldumadeel 25-09-1845   volgt IV.B
  d. Willemke Koning, geboren Menaldumadeel 04-03-1851, trouwt Menaldumadeel 27-11-1867 Jacobus Joukes van Schepen, geboren Menaldumadeel 01-10-1845, zoon van Jouke Jacobus van Schepen en Sytske Ruurds Braaksma   
     
III.B Jan Everts Koning, geboren Britsum ca. 1805, overleden Sint Annaparochie 26-03-1848, trouwt Trijntje Dirks Veldhuis, geboren Marrum 25-09-1800 en gedoopt aldaar 05-10-1800, overleden Vrouwenparochie 29-12-1870, dochter van Dirk Bernardus Veldthijs en Tettje Jelles

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willemke Koning, geboren Leeuwarderadeel 02-02-1827, overleden Menaldumadeel 10-12-1829
  b. Willemke Koning, geboren Het Bildt 12-10-1833, overleden aldaar 16-02-1835
  c. Willem Koning, geboren Het Bildt 05-01-1836, overleden aldaar 15-10-1857
  d. Tettje Koning, geboren Sint Annaparochie 24-10-1837, trouwt Het Bildt 07-05-1868 Gerben Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 30-11-1837, overleden Menaldumadeel 29-10-1870, zoon van Minne Gerbens Dijkstra en Trijntje Tjipkes Bouma
  e. Willemtje Koning, geboren Het Bildt 13-06-1841, overleden aldaar 20-03-1877, ongehuwd
     
III.C Anne Everts Koning, geboren Vrouwenparochie ca. 1808, overleden Franeker 13-10-1875, trouwt (1) Leeuwarderadeel 27-02-1833 Trijntje Jacobs Hulder, geboren Lekkum ca. 1805/1806, overleden Leeuwarderadeel 21-07-1845, dochter van Jacob Theunis Hulder en Trijntje Jelles, trouwt (2) Leeuwarderadeel 02-11-1848 Berber Sjoerds Span, geboren Miedum ca. 1803, overleden Leeuwarderadeel 01-02-1875, dochter van Sjoerd Ruurds en Janke Willems

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert Koning, geboren Leeuwarderadeel 15-09-1833, overleden aldaar 04-10-1833
  b. Evert Koning, geboren Leeuwarderadeel 13-09-1834 overleden aldaar 20-05-1853
  c. Jacob Koning, geboren Cornjum 01-11-1836   volgt IV.C
  d. Jan Koning, geboren Leeuwarderadeel 19-05-1839, overleden aldaar 01-04-1860
     
III.D Pieter Wijnkoning ook vermeld als Koning, geboren Stiens 16-09-1814, trouwt Het Bildt 27-08-1835 Tietje Dirks Kuik, geboren Sint Annaparochie 08-02-1812, dochter van Dirk Bartelds Kuik en Willemtje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert Koning, geboren Sint Annaparochie 22-10-1835  volgt IV.D
  b. Willemtje Koning, geboren Sint Annaparochie 28-02-1838, overleden Leeuwarden 04-07-1918, trouwt Het Bildt 14-05-1863 Douwe Terpstra, geboren Sint Jacobiparochie 08-02-1835, zoon van Douwe Douwes Terpstra en Grietje Rieniks Dijkstra
  c. Antje Koning, geboren Het Bildt 10-09-1840, trouwt Franekeradeel 09-05-1863 Christiaan Hylkes Terpstra, geboren Dokkum 11-02-1834, overleden Menaldumadeel 04-06-1864, zoon van Hylke Jelles Terpstra en Akke Douwes Uitterdijk, trouwt (2) Franekeradeel 18-07-1870 Jan Andringa, geboren Tzummarum 24-05-1846, overleden Zweins 07-02-1937, zoon van Yde Jans Andringa en Aagje Binderts Wassenaar
  d. Dirkje Koning, geboren Sint Jacobiparochie 09-02-1843, trouwt Het Bildt 05-05-1864 Abraham Roorda, geboren Sint Annaparochie 11-05-1839, zoon van Jan Reinders Roorda en Klaaske Abrahams Schraagsma
  e. Foekje Koning, geboren Sint Jacobiparochie 17-03-1845, trouwt Het Bildt 05-05-1870 Foppe van der Mey, geboren Sint Jacobiparochie 23-04-1845, zoon van Jan Foppes van der Mey en Sjoerdtje Taekes van Loon
  f. Klaasje Koning, geboren Sint Jacobiparochie 26-04-1848, trouwt Het Bildt 11-05-1876 Jan Koning, geboren Sint Jacobiparochie 30-09-1844, zoon van Rinze Martens Koning en Martje Jans Dokter
  g. Jan Koning, geboren Sint Jacobiparochie17-02-1851, overleden Het Bildt 28-01-1869
  h. Trijntje Koning, geboren Sint Jacobiparochie 31-08-1853 overleden aldaar 20-09-1853
     
IV.A Evert Wijnkool, geboren Menaldum 18-05-1819, overleden Menaldumadeel  05-01-1848, trouwt Menaldumadeel 19-05-1847 Aaltje Freerks van Dijk, geboren Berlikum 22-11-1823, overleden Menaldumadeel 30-09-1868, dochter van Freerk Dirks van Dijk en Jetske Bouwes Hoeksma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Everts Wijnkool, geboren Berlikum 30-12-1847, overleden Menaldumadeel 03-10-1885, trouwt Menaldumadeel 30-10-1872 Tjipke Jarigs Hofma, geboren Berlikum 04-05-1846, overleden Menaldumadeel 12-01-1919, zoon van Jarig Piers Hofma en Trijntje Klazes Schiphof
     
IV.B Lieuwe Koning, geboren Berlikum 25-09-1845, overleden Menaldumadeel 06-05-1918, trouwt Menaldumadeel 13-05-1876 Trijntje Jans de Jong, geboren Berlikum 09-07-1838, overleden Menaldumadeel 16-08-1887, dochter van Jan Ales de Jong en Hendrikje Klazes de Groot
 
  a. Jan Koning, geboren Berlikum 21-04-1877   volgt V.A
     
IV.C Jacob Annes Koning, geboren Cornjum 01-11-1836, trouwt Leeuwarderadeel 08-05-1862 Janke Jeltes Brouwers, geboren Stiens 30-08-1838, dochter van Jelte Pieters Brouwers en Tjitske Willems Brouwers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anne Koning, geboren Leeuwarderadeel 04-02-1863
  b. Trijntje Koning, geboren Cornjum 17-08-1864, trouwt Leeuwarderadeel 10-05-1890 Willem Brouwers, oud 24 jaar, geboren Cornjum, zoon van Pieter Willems Brouwers en Hinkje Hendriks van der Leest
  c. Jelte Koning, geboren Leeuwarderadeel 02-10-1865, >overleden Barradeel 16-04-1885
  d. Tjitske Koning, geboren Leeuwarderadeel 16-02-1867, >overleden Barradeel 03-10-1883
  e. Antje Koning, geboren Leeuwarderadeel 22-08-1870, overleden aldaar 28-08-1872
  f. Saapke Koning, geboren Leeuwarderadeel 05-05-1872
  g. Anne Koning, geboren Leeuwarderadeel 24-10-1874, vertrokken van Minnertsga naar USA 15-04-1893
  h. Antje Koning, geboren Leeuwarderadeel 09-11-1879
     
IV.D Evert Koning, geboren Sint Annaparochie 22-10-1835, trouwt Het Bild 05-05-1859 Klaasje Hogerhuis, geboren Sint Jacobiparochie 16-02-1835, overleden Het Bildt 10-07-1898, dochter van Syds Heins Hogerhuis en Janke Jans de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Koning, geboren Het Bildt 09-12-1860, overleden aldaar 29-01-1861
   - levenloos kind (zoon), geboren Het Bildt 25-04-1862
  b. Janke Koning, geboren St. Annaparochie 02-06-1863, trouwt Het Bildt 07-02-1884 Jouke Wallinga, geboren Franekeradeel 23-02-1851, overleden Leeuwarden 06-07-1940, weduwnaar, dochter van Lieuwe Klazes Wallinga en Aafke Willems Hylarides
  c. Tietje Koning, geboren Het Bildt 24-09-1868
     
V.A Jan Koning, geboren Berlikum 21-04-1877, , overleden aldaar 02-04-1923, trouwt Menaldumadeel 17-05-1900 Neeltje Westerhuis, geboren Minnertsga 06-03-1877, overleden Franeker 24-08-1942, dochter van Feike Westerhuis en Jantje Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Koning, geboren Menaldumadeel 18-09-1900
  b. Trijntje Koning, geboren Menaldumadeel 04-02-1902
     

contact

naar boven

disclaimer