GENEALOGIE DE VRIES


 


     
I.

Teije Goitsens trouwt Surhuisterveen 09-05-1728 Lutske Jacobs

Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen - DTB nr. 27, 1688 - 1772
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 9 mei 1728, Surhuisterveen
Man:          Teije Goitsens
Vrouw:        Lutske Jacobs

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis, gedoopt Surhuisterveen 11-02-1731
  b. Gooitzen Teijes, gedoopt Surhuisterveen 29-04-1732  volgt II
  c. Jacob, gedoopt Surhuisterveen 23-01-1735
  d. Mechel, gedoopt Surhuisterveen 08-06-1738
     
II. Gooitzen Teijes, gedoopt Surhuisterveen 29-04-1732 trouwt Boukje Jacobs

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tije Goitsens   volgt III.A
  b. Jacob Gooitzens, geboren Surhuisterveen 1769   volgt III.B
     
III.A Tije Goitsens, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, trouwt Oostermeer 12-05-1805 Antje Klaases, bij huwelijk afkomstig van  Oostermeer

Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, 1805 - DTB nr:     715, 1670 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1805, Oostermeer
Man:          Tije Goitsens, Oostermeer
Vrouw:       Antje Klaases, Oostermeer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren 09-08-1806 en gedoopt Oostermeer 12-10-1806
  b. Goitzen, geboren 03-07-1810 en gedoopt Oostermeer 05-08-1810
     
III.B Jacob Gooitzens de Vries, turfschipper, geboren Surhuisterveen 1769, overleden Dokkum 05-11-1830, trouwt Grietje Jans, geboren 01-11-1775 en gedoopt Opeinde 24-02-1782, overleden Dokkum 14-09-1847, dochter van Jan Hendriks en Griettje Gaukes

Aangenomen familienaam 1811 - Mairie Surhuizum, fol. 67v
Vries, Jacob Goitzens de, Surhuisterveen
kinderen
: Goitzen 14, Jan 12, Bauke 8, Grietje 6, Tije 3, Gauke 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Goitzen Jacobs de Vries, geboren Rottevalle 27-08-1797 en gedoopt Surhuisterveen 26-11-1797    volgt IV.A
  b. Jan Jacobs de Vries, geboren ca. 1800   volgt IV.B
  c. Bauke, geboren Surhuisterveen en gedoopt aldaar 03-09-1801, jong overleden
  d. Bauke Jacobs de Vries, geboren Surhuisterveen 01-01-1803, en gedoopt aldaar 30-01-1803
  e. Grietje Jacobs de Vries, geboren Rodehel 17-08-1805 en gedoopt Surhuisterveen 15-09-1805, overleden Achtkarspelen (mairie Surhuizum) 14-11-1813
  f. Tije Jacobs de Vries, geboren Surhuisterveen 30-01-1808, en gedoopt aldaar 21-02-1808
  g. Gauke Jacobs de Vries, geboren Dokkum (op het schip) 25-11-1809 en gedoopt Surhuisterveen 14-01-1810, overleden Delft (overleden in het tijdelijk Hospitaal) 27-01-1833
  h. Grietje Jacobs de Vries, geboren Dokkum ca. 1815
  i. Lieuwe Jacobs de Vries, geboren Leek 02-10-1817   volgt IV.C
  j. Siemen Jacobs de Vries, geboren Kollum 23-06-1820
     
IV.A

Goitzen Jacobs de Vries, schipper, geboren Rottevalle 27-08-1797 en gedoopt Surhuisterveen 26-11-1797, overleden Achtkarspelen 04-02-1860, weduwnaar, trouwt (1) Leeuwarden (1) 10-11-1816 Teatske Gjalts de Vries, geboren ca. 1786, overleden Leeuwarden 25-05-1823, trouwt (2) Leeuwarden 24-08-1823 Aaltje Martinus de Graaf, geboren ca. 1798, overleden Smallingerland 12-06-1830, dochter van Martinus Andries de Graaf en Asseltje Sieberens, trouwt (3) Leeuwarden 29-10-1848 Bregtje Baukes Heinstra, weduwe van Poppe Bastiaans Visser, geboren Drachten 1811, dochter van Bauke Heins Heinstra en Wytske Jans Zijlstra

1823 Huizum, notaris J. Albarda Hzn - Inv. nr. 064001 repertoire nr. 73 d.d. 21 augustus 1823
Inventaris
- Gooitzen Jacobs de Vries, schipper te Leeuwarden
- Jan Jochums Nijdam, schipper te Leeuwarden
- Teatske Gjalts de Vries, erflater

1824 Huizum, notaris J. Albarda Hzn - Inv. nr. 064002 repertoire nr. 5 d.d. 13 januari 1824
Testament
- Gooitsen Jacobs de Vries, schipper te Leeuwarden

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan de Vries, geboren Leeuwarden 30-08-1819
  b. Gjalt de Vries, geboren Leeuwarden 30-08-1819, overleden aldaar 02-02-1888, weduwnaar
  c. Jaring Gooitzens de Vries, geboren Utingeradeel 20-08-1821, overleden Smallingerland 08-03-1830
  d. Grietje de Vries, geboren Leeuwarden 15-02-1823
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Martinus Gooitses de Vries, geboren 17-06-1824 (in schip te Nijelamer ) overleden Leeuwarden 29-06-1824
  f. Martinus Goitzens de Vries, geboren Leeuwarden 05-06-1825, overleden Ooststellingswerf 15-07-1849
  g. Aaltje Gooitzens de Vries, geboren Smallingerland 10-01-1827   volgt V.A
  h. Hendrikje Gooitzens de Vries, geboren Leeuwarden 11-12-1828, overleden Smallingerland 10-08-1830
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  i. Baukje de Vries, geboren Leeuwarden 30-06-1849
     
IV.B Jan Jacobs de Vries, geboren ca. 1800, overleden Dokkum 1 maart 1883, oud 83 jaar, gehuwd, trouwt Dokkum 12-05-1833 Riemke Martens de Boer, geboren Oostrum 05-01-1802 en gedoopt aldaar 11-01-1802, dochter van Marten Jitzes de Boer en Riemke Lieuwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob de Vries, geboren Dokkum 06-03-1839
     
IV.C Lieuwe Jacobs de Vries, turfschipper, geboren Leek 02-10-1817, overleden Dokkum 02-05-1860, trouwt Dokkum 02-08-1840 Tietje Douwes de Boer, geboren Dokkum 10-04-1819, overleden aldaar 05-09-1893, dochter van Douwe Martens de Boer en Aafke Symens de Vries

1885 Dokkum, notaris J.M. Goslings - Inv. nr. 028082 repertoire nr. 4 d.d. 7 februari 1885
Testament van Tietje Douwes de Boer te Dokkum, weduwe van Lieuwe de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Lieuwes de Vries, geboren Dokkum 02-10-1840   volgt V.B
  b. Aafke Lieuwes de Vries, geboren Dokkum 23-01-1842, overleden aldaar 29-12-1929, weduwe, trouwt Dokkum 21-05-1871 Lieuwe de Vries, geboren Aalsum 17-12-1843, zoon van Simen Piebes de Vries en Wytske Simens Vellinga
  c. Martje Lieuwes de Vries, geboren Dokkum 12-12-1844
   - levenloos kind; Dokkum 28-07-1851
   - levenloos kind; Dokkum 10-01-1855
  d.

Marten Lieuwes de Vries, geboren Dokkum 26-04-1858   volgt V.C

  e. Baukje Lieuwes de Vries, geboren Dokkum 28-01-1860
     
V.A Aaltje Gooitzens de Vries, geboren Smallingerland 10-01-1827, overleden Achtkarspelen 01-01-1904

Aaltje heeft een relatie met N.N , uit deze relatie:
 

  a. Poppe de Vries, geboren Achtkarspelen 19-10-1844, overleden aldaar 29-01-1846
  b. Antje de Vries, geboren Achtkarspelen 01-08-1846, overleden Tietjerksteradeel 17-01-1923, oud 67 jaar, weduwe
  c. Goitske de Vries, geboren Achtkarspelen 14-04-1850
  d. Poppe de Vries, geboren Achtkarspelen 27-08-1853, overleden aldaar 01-02-1875
  e. Sytske de Vries, geboren Surhuisterveen 01-08-1857, trouwt Drachten 12-05-1881 Gjalt Hoekstra, geboren Rottevalle 01-05-1860, overleden Smallingerland 26-01-1918, gehuwd, zoon van Frans Sjoerds Hoekstra en Hinke Roels de Vries
  f. Siemkje de Vries, geboren Surhuisterveen 08-03-1867 [aangegeven door Jan Wopkes Hoekstra; kind erkend door de moeder Aaltje Goitzens de Vries d.d. 20 mei 1888], trouwt Achtkarspelen 02-06-1888 Tjerk de Vries, geboren Surhuisterveen ca. 1865, zoon van Gerrit Sybes de Vries en Sjoukjen Hendriks van der Tuin
     
V.B Grietje de Vries, geboren Dokkum 02-10-1840, overleden Franeker 30-04-1912, weduwe, trouwt Dokkum 12-02-1865 Harm Bakker

Grietje heeft een relatie met mogelijk Rense de Groot,  uit deze relatie:
 

  a. Lieuwe de Vries, geboren Onstwedde 28-04-1877   volgt VI.A
     
V.C Marten Lieuwes de Vries, geboren Dokkum 26-04-1858, trouwt Dantumadeel 25-03-1882 Neeltje Geerts Bevy, geboren Dokkum 20-11-1859, dochter van Geert Bevy en Klaaske Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe de Vries, geboren Dokkum 06-11-1882
  b. Geert de Vries, geboren Leeuwarden 06-10-1887   volgt VI.B
  c. Tietje de Vries, geboren 21 december 1893
  d. Jacobus de Vries, geboren Dokkum 14-01-1896
  e. Riemke de Vries, geboren Dokkum 02-02-1899
     
VI.A Lieuwe de Vries, schipper, geboren Onstwedde 28-04-1877, niet erkende zooon van Grietje de Vries, ten tijde van huwelijkvoltrekking koopvrouw te Franeker, trouwt Franeker 06-11-1898 Atje Vellinga, dienstbode, geboren Franeker 16-05-1878, dochter van Ybele Vellinga, arbeider  en Jantje Sytzes Rienstra, echtelieden te Franeker
 
  - uit huwelijkakte blijkt dat Lieuwe de Vries ten tijde van het huwelijk onder voogdij stond van Minne van Smeden, koopman te Franeker als voogd en Fokke van Smeden, arbeider te Franeker als toeziend voogd, beide gaven hun toestemming tot het huwelijk
  - in huwelijksakte (Franekeradeel 29 juli 1867) is er sprake van Hellinga in plaats van Vellinga
 
kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Grietje de Vries, geboren Franeker 19-01-1899
  b. Jantje de Vries, geboren Franeker 05-05-1900
  c. Aaltje de Vries, geboren Franeker 27-09-1901, trouwt Harmen Oord, geboren Franeker 07-09-1898, zoon van Andries Oord en Eke Staalstra
     
VI.B Geert de Vries, geboren Leeuwarden 06-10-1887, trouwt Harlingen 20-05-1915 - echtscheiding Rotterdam vonnis van de arrondissementsrechtbank Rotterdam d.d. 26-09-1921 (Echtscheidingsakte Harlingen 25-11-1921) Jantje Zeilmaker, geboren Harlingen 26-09-1896, dochter van Pieter Zeilmaker en Jantje Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten Lieuwes de Vries, geboren Westerbork 1916, overleden Vlagtwedde 27-04-1916
     

GenWar2002

       

disclaimer