GENEALOGIE ZOODSMA


 


Generatie I is een aanname en niet bewezen (bron: http://www.erfskipterpdoarpen.nl/Database/index.html)
     
I. Mathijs N.N trouwt Sjouk N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Poulis   volgt II.A
  b. Valentijn   volgt II.B
     
II.A Poulis Mathijsen trouwt Lysbeth N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Aefke, gedoopt Marrum en Westernijkerk 25-03-1687
  b. Grietje, gedoopt Marrum en Westernijkerk 26-04-1691
  c. Sjouk, gedoopt Marrum en Westernijkerk 03-02-1699
  d. Minke, gedoopt Marrum en esternijkerk 25-03-1702
     
II.B Valentijn Mathijsen trouwt N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Souk, gedoopt Marrum en Westernijkerk 03-10-1697
  b. Jan, gedoopt Marrum en Westernijkerk 10-03-1700   volgt III
  c. IJtje, gedoopt Marrum en Westernijkerk 25-06-1702
     
III. Jan Valentijns, gedoopt Marrum en Westernijkerk 10-03-1700, ondertrouw Marrum en Westernijkerk 16-06-1737 en trouwt aldaar Tjetske Sytses, bij huwelijk afkomstig van Marrum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Ondertrouw op 16 juni 1736
Man          : Jan Falenthyn afkomstig van Marrum
Vrouw       : Tjetske Sytses afkomstig van Marrum
Opmerking  : getrouwd te Marrum - Westernijkerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joukje Jans, gedoopt Marrum en Westernijkerk 22-12-1737, trouwt Marrum 07-06-1761 Syds Freerks, weduwnaar van Mayke Binnerts, bij huwelijk afkomstig van Marrum
  b. Valentijn, gedoopt Marrum en Westernijkerk 08-03-1739   volgt IV.A
  c. Sytse, geboren ca. 1746   volgt IV.B
     
IV.A Valentijn Jans Soodsma ook genaamd Zoodsma, gardenier, gedoopt Marrum en Westernijkerk 08-03-1739, overleden Marrum 04-12-1812, trouwt Marrrum 10-06-1764 Sijke Ruurds, gedoopt Marrum en Westernijkerk 22-02-1739, overleden Marrum 09-01-1785, dochter van Ruird Feijes en Lysbeth Pieters

Trouwregister Hervormde gemeente Marrum-Westernijkerk, 1764 - DTB nr:    240, 1726 - 1810
Vermelding :  Bevestiging huwelijk van 10 juni 1764, Marrum
Man          : Valentyn Jans, Marrum
Vrouw       : Syke Ruirds, Marrum

Familienamen 1811 - Mairie Marrum, fol. 19
Soodsma, Falentijn Jans, Marrum
k. Jan 46, Ruurd 44, Pieter 42, Tjepke 38, Franeker, Hendrik 38, Pietje 34

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt Marrum 08-12-1765   volgt V.A
  b. Ruurd, gedoopt Marrum 20-09-1767   volgt V.B
  c. Pieter, gedoopt Marrum 07-01-1770   volgt V.C
  d. Tjepke, geboren Marrum 26-11-1772 en gedoopt aldaar 20-12-1772   zie verder genealogie Vellinga
  e. Hendrik, geboren Marrum 18-04-1775 en gedoopt aldaar 30-04-1775   volgt V.D
  f. Pietje Falentijns Zoodsma, geboren Marrum 06-01-1779 en gedoopt aldaar 07-02-1779, overleden 21-12-1840, trouwt Hallum 28-04-1805 Jan Foekes Wiersma, gedoopt Wier 26-10-1764, overleden Ferwerderadeel  23-08-1829, zoon van Foeke Jans en Froukje Aedes
     
IV.B Sytse Jans Soodsma ook genaamd Zoodsma, geboren ca. 1746, overleden Marrum 06-09-1813, trouwt ca. 1770 Janke Jacobs, geboren Holwerd ca. 1747, overleden Marrum 14-09-1825, dochter van Jacob Pyters en Claaske Jeppes

Familienamen 1811 - Mairie Marrum, fol. 7v
Soodsma, Sytse Jans, Marrum
kinderen        :   Tjetske 39, Hallum, Jacob 33, Joukje 28, Hallum, Pieter 26, Jan ovl
kindskinderen (v. Jan) : Sytze 15, Ybeltje 13, Gerryt 9, Jacob 6, Janke 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren ca. 1770   volgt V.E
  b. Tjitske Sytzes Zoodsma, geboren ca. 1772, trouwt Marrum 11-05-1794 Ype Harmens de Vries, geboren Ferwerd 23-12- 1770, overleden Hallum 17-02-1834, zoon van Harmen Ypes en Hiltje Jacobs
  c. Jacob, geboren ca. 1778   volgt V.F
  d. Joukje Sytzes Zoodsma, geboren ca. 1783, overleden Marrum 21-08-1825, trouwt Marrum 06-06-1802 Bauke Pieters Bijlsma, geboren Marrum 28-07-1778, overleden aldaar 15-12-1825, zoon van Pieter Baukes Bijlsma en Antje Aukes
  e. Pieter, geboren ca. 1785   volgt V.G
     
V.A Jan Falentijns Zoodsma, gedoopt Marrum 08-12-1765, overleden Ferwerderadeel 19-05-1839, trouwt Marrum 19-07-1789 Feikje Tomas, bij huwelijk afkomstig van Marrum, geboren ca. 1772, overleden Ferwerderadeel 24-12-1853, dochter van Thomas Hendriks en Eeke Benderts 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 juli 1789 in Marrum
Man          : Jan Valentyns afkomstig van Westernijkerk
Vrouw       : Feikje Tomas afkomstig van Marrum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik, geboren Marrum 29-10-1789 en gedoopt aldaar 08-11-1789
  b. Tomas, geboren Marrum 09-12-1791 en gedoopt aldaar 18-12-1791
  c Valentijn, geboren Marrum 05-02-1795 en gedoopt aldaar 15-02-1795
  d. Sijke, geboren Marrum 21-01-1800 en gedoopt aldaar 02-02-1800
  e. Klaas, geboren Marrum 05-05-1808 en gedoopt aldaar 08-05-1808   volgt VI.A
     
V.B Ruurd Falentijns Zoodsma, gedoopt Marrum 20-09-1767, overleden Hallum 20-11-1812, trouwt Hallum 11-05-1800 Kareltje Franses, geboren Hallum 17-08-1771 en gedoopt aldaar 07-09-1771, overleden Ferwerderadeel 29-01-1848, dochter van Frans Taekes en Grietje Freerks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 - Inventarisnr.: 236
Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 11 mei 1800 in Hallum
Man          : Ruurd Falentyns afkomstig van Marrum
Vrouw       : Kareltje Franses afkomstig van Hallum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Valentijn, geboren Marrum 14-02-1801 en gedoopt aldaar 01-03-1801   volgt VI.B
  b. Grietje Ruurds Zoodsma, geboren Marrum 11-12-1805 en gedoopt aldaar 15-12-1805, overleden Ferwerderadeel 12-08-1844, trouwt Ferwerderadeel 11-06-1829 Jan Hendriks van der Ley, arbeider, geboren Marrum 02-12-1799 en gedoopt aldaar 08-12-1799, overleden Ferwerderadeel 09-05-1851, zoon van Hendrik Tabes van der Ley en Maaike Rienks
     
V.C Pieter Falentijns Zoodsma, gardenier, gedoopt Marrum 07-01-1770, overleden Hallum 06-02-1827, trouwt Marrum 15-05-1796 Hiltje Jobs Dijkstra, gedoopt Ferwerd 16-02-1772, overleden Ferwerderadeel 28-01-1848, dochter van Job Meinderts en Berber Dirks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 15 mei 1796 in Marrum
Man          : Pytter Valentyn afkomstig van Marrum
Vrouw       : Hittje Jobs afkomstig van Westernijkerk
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1827
Overledene: Pieter Falentijn Zoodsma - Overleden: 6 februari 1827 - Wonende: Hallum
  gardenier; man van Hitje Jobs Dijkstra; geen kinderen; broer van Pietje, arbeidster, Hendrik, arbeider Marrum, Jan, idem aldaar, wijlen Ruurd, in leven gardenier aldaar (vader van Valentijn en Grietje Ruurds Zoodsma) en wijlen Tjipke Valentijn Zoodsma (vader van Valentijn, Dirkje, Sijke en Ruurdje Tjipkes Zoodsma, allen te Franeker). Saldo fl. 42,15. (akte deels onleesbaar) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

     
V.D Hendrik Falentijns Zoodsma, geboren Marrum 18-04-1775 en gedoopt aldaar 30-04-1775, overleden Ferwerderadeel 10-08- 1855, trouwt (1) Marrum 02-11-1800 Symkje Jelles Elzinga, afkomstig van Marrum, geboren ca. 1779, overleden 04-10-1819, dochter van Jelle Hessels en Wentje Siemens, trouwt (2) Ferwerderadeel 30-04-1825 Taekeltje Taekes Postmus ook genaamd  Postma, weduwe van Oebele Hiddes Hiddema, geboren Hallum ca. 1784, dochter van Taeke Taekes Postmus en Janke Hettes, trouwt (3) Ferwederadeel 22-08-1833 Trijntje Aukes Borger, weduwe van Symen Hessels de Vries, geboren Hallum ca. 1782, dochter van Auke Johannes Borger en Trijntje Pieters Rinsma

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 november 1800 in Marrum
Man          : Hendrik Valentyns afkomstig van Marrum
Vrouw       : Symkje Jelles afkomstig van Marrum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sijke, geboren Marrum 04-07-1801 en gedoopt aldaar 12-07-1801, jong overleden voor 1811
  b. Jelle Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 01-08-1803 en gedoopt aldaar 07-08-1803, overleden Ferwerderadeel 21-02-1866
  c. Windje Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 20-05-1805 en gedoopt aldaar 26-05-1805, trouwt Ferwerderadeel 11-09-1828 Johannes Wybes de Vries, gardenier, geboren "Op de Leije onder Finkum" ca. 1803, zoon van Wybe Johannes de Vries en Gaatske Aukes
  d. Tjitske Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 19-04-1807 en gedoopt aldaar 26-04-1807, overleden Ferwerderadeel 26-12-1826
  e. Valentijn, geboren Marrum 29-07-1809 en gedoopt aldaar 06-08-1809   volgt VI.C
  f. Sijke Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 27-08-1811 en gedoopt aldaar 22-09-1811, trouwt Ferwerderadeel 19-10-1843 Dirk Dirks de Man, timmerknecht, geboren Ferwerd ca. 1813, overleden Ferwerderadeel 12-12-1893, zoon van Dirk Dirks de Man en Renske Jacobs Dijkstra
  g. Hiltje Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 10-05-1814 , trouwt Leeuwarderadeel 12-11-1835 Andries Jitzes de Haas, oud 24 jaar, geboren Wanswerd, zoon van Jetze Kornelis de Haas en Antje Andries Tolsma
  h. Ruurd Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 20-09-1816, overleden Leeuwarden 01-10-1834
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  i. Jan Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 11-07-1825   volgt VI.D
     
V.E Jan Sytzes, geboren ca. 1770, overleden Marrum 11-08-1811, trouwt Westernijkerk 19-05-1793 Tryntje Gerryts Gerritsma, geboren Marrum 15-07-1772 en gedoopt 02-08-1772, overleden Marrum 09-12-1830, dochter Gerrit DaniŽls Gerritsma en Ybeltje Sipkes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 mei 1793 in Westernijkerk
Man          : Jan Sytses afkomstig van Marrum
Vrouw       : Tryntje Gerryts afkomstig van Marrum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytze, geboren Marrum 25-07-1794 en gedoopt aldaar 25-07-1794   volgt VI.E
  b. IJbeltje, geboren Marrum 29-12-1797 en gedoopt aldaar 28-01-1798
  c. Gerrit, geboren Marrum 11-11-1799 en gedoopt aldaar 08-12-1799   volgt VI.F
  d Sipke, geboren Marrum 08-12-1802 en gedoopt aldaar 02-01-1803   volgt VI.G
  e. Jacob Jans Zoodsma, geboren Hallum 06-09-1806 en gedoopt aldaar 12-10-1806   volgt VI.H
  f. Janke Jans Zoodsma, geboren Marrum 28-10-1810 en gedoopt aldaar 18-03-1810, overleden Ferwerderadeel 14-08-1827
     
V.F Jacob Sytzes Zoodsma, geboren ca. 1778, overleden Ferwederadeel 10-07-1840, trouwt Marrum 20-01-1799 Antje Wiegers  Vogelaar ook genaamd Vogelder, geboren Vrouwenparochie 12-12-1773, overleden Westernijkerk 17-03-1845, dochter van Wyger Pieters en Liesbeth Gysberts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijtse, geboren aan de zeedijk onder Marrum 08-07- 1799 en gedoopt Marrum 04-08-1799
  b. Lijsbert Jakobs Zoodsma, geboren Hallum 20-12-1801 en gedoopt aldaar 28-02-1802, overleden Ferwerderadeel 23-09-1834. trouwt Ferwerderadeel 20-05-1830 Klaas Jans Visser, boerenknecht, geboren te Hogebeintum ca. 1802, zoon van Jan Jarigs Visser en Wypkje Klazes
  c. Janke Jakobs Zoodsma, geboren Hallum 05-02-1806 en gedoopt aldaar 02-03-1806, overleden Ferwerderadeel 20-05-1837
  d. Klaaske Jakobs Zoodsma, geboren Marrum 21-04-1809 en gedoopt aldaar 07-05-1809, overleden Ferwerderadeel 19-03-1866, trouwt Ferwerderadeel 04-06-1829 Jan Wiegers van der Veen, boerenknecht, geboren Marrum ca. 1805, overleden Ferwerderadeel 28-03-1870, zoon van Wieger Hendriks van der Veen en Nieske Pieters
  e. Sytze Jacobs Zoodsma, geboren Marrum 12-01-1812   volgt VI.I
  f. Wieger Jacobs Zoodsma, geboren Marrum 21-10-1815   volgt VI.J
     
V.G Pieter Sytzes Zoodsma, geboren ca. 1785, overleden Marrum 21-03-1819, trouwt Marrum 24-11-1805 Akke Gerrits de Graaf, geboren Holwerd 21-05-1786. overleden Ferwerderadeel 11-12-1875, dochter van Gerrit Gosses de Graaf en Johanna Jitses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk - 1726-1810  - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 november 1805 in Marrum
Man          : Pieter Sytses afkomstig van Marrum
Vrouw       : Akke Gerrits afkomstig van Westernijkerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Pieters Zoodsma, geboren Marrum 19-10-1806 en gedoopt aldaar 30-11-1806, overleden 16-03-1840, trouwt Leeuwarderadeel 10-10-1835 Sjouke Jans Vroom, oud 24 jaar, geboren Hijum 05-12-1810 en gedoopt Finkum en Hijum 13-01-1811, overleden 01-02-1883, zoon van Jan Jans Vroom en Grietje Sjoukes Dijkstra
  b. Gerrit, geboren Marrum 29-06-1809 en gedoopt aldaar 09-07-1809   volgt VI.K
  c. Sijtze, geboren Marrum 20-07-1811 en gedoopt aldaar 04-08-1811   volgt VI.L
  d. Johannes Zoodsma, geboren Marrum 15-08-1814, overleden Ferwerderadeel 16-08-1861
  e. Jan Pieters Sootsma ook genaamd Zoodsma, arbeider, geboren Marrum 19-01-1817   volgt VI.L
  f. Pietertje Zoodsma ook genaamd Postma, geboren Marrum 01-12-1819, trouwt Ferwerderadeel 02-05-1839 Gerben Annes Reitsma, arbeider, geboren Marrum 1915, zoon van Anne Dirks Reitsma en Tytje Gerbens
     
VI.A Klaas Jans Zoodsma, geboren Marrum 05-05-1808 en gedoopt aldaar 08-05-1808, overleden Norg (Veenhuizen - 3e Gesticht) 31-05-1883, trouwt Ferwerderadeel 23-12-1837 Lieuwkje Ruurds Postma, weduwe van Fokke Gepkes Cuperus, geboren Ferwerd 10-10-1796, overleden Westernijkerk 18-01-1861, dochter van Ruurd Lieuwes Postma en Jacoba Klases Ram
     
VI.B Valentijn Ruurds Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 14-02-1801 en gedoopt aldaar 01-03-1801, overleden Ferwerderadeel 15-01-1848, trouwt Ferwerderadeel 22-10-1825 Trijntje Barteles de Vries, geboren Marrum 08-10-1802 en gedoopt aldaar 17-10- 1802, overleden Ferwerderadeel 16-07-1895, dochter van Bartele Oedzes de Vries en Trijntje Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ruurd Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 02-02-1826, overleden aldaar 24-03-1826
  b. Ruurd Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 13-11-1828, overleden aldaar 10-12-1829
  c. Bartel Zoodsma, geboren Marrum 13-01-1831   volgt VII.A
  d. Ruurd Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 23-06-1834, overleden Dantumadeel 04-02-1860
  e. Jan Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 10-10-1838, overleden aldaar 28 mei 1860
     
VI.C Valentijn Hendriks Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 29-07-1809 en gedoopt aldaar 06-08-1809, overleden Ferwerderadeel 02-08-1854, trouwt Ferwerderadeel 22-12-1836 Tjitske Harmens Friesema, geboren Hallum ca. 1810, overleden Ferwerderadeel 19-10-1853, dochter van Harmen Jentjes Friesema en Wimke Harmens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wimke Zoodsma, geboren Hallum 23-01-1843, overleden aldaar 29-09-1846
  b. Wimkje alias Wemke Falentijns Zoodsma, geboren Hallum 24-07-1847, overleden aldaar 13-10-1853
  c. Wentje Zoodsma, geboren Hallum 14-09-1849, trouwt Ferwerderadeel 12-05-1877 Klaas Boersma, geboren Vrouwenparochie ca. 1854, zoon van Evert Klazes Boersma en Akke Oedzes Huizenga
  d. Hendrikje Zoodsma, geboren Hallum 20-02-1852, trouwt Ferwerderadeel 30-07-1879 Alle Doekes van Dijk, geboren Hallum ca. 1852, zoon van Doeke Alberts van Dijk en Dirkje Alles Wiersma
     
VI.D Jan Hendriks Zoodsma, geboren Marrum 11-07-1825, trouwt Wonseradee 29-11-1851 Sjuttje Jentjes Sieswerda, geboren Witmarsum 03-10-1832, overleden Arum 19-06-1910, dochter van Jentje Klazes Sieswerda en Romkjen Harmens de Haan

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Romkje Zoodsma, geboren Witmarsum 02-01-1852, trouwt Wonseradeel 11-05-1872 Jan Hiemenga, oud 28 jaar, geboren Arum, zoon van Wiebe Jans Hiemenga en Trijntje Binnes Wieminga
  b. Taekeltje Zoodsma, geboren Witmarsum 05-05-1854   volgt VII.B
  c. Sijke Zoodsma, geboren Witmarsum 12-06-1857, overleden Wonseradeel 11-06-1880
  d. Jentje Zoodsma, geboren Witmarsum 14-02-1860, , overleden Wonseradeel 27-09-1881
  e. Pietje Zoodsma, geboren Witmarsum 26-07-1862, overleden aldaar 25-12-1866
  f. Hendrik Zoodsma, geboren Witmarsum 16-10-1869   volgt VII.C
  g. Pietje Zoodsma, geboren Witmarsum 06-07-1872, trouwt Sneek 23-05-1897 Pieter Niemendal, oud 26 jaar, geboren Dronrijp, zoon van Kornelis Reinders Niemendal en Wypkje Pieters Baltjes
  h. Valentijn Zoodsma, geboren Witmarsum 27-10-1875   volgt VII.D
     
VI.E Sytze Jans Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 25-07-1794 en gedoopt aldaar 25-07-1794, overleden Ferwerderadeel 12-04-1839, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1824 Geertje Klazes de Haan, geboren Marrum ca. 1803, overleden Ferwerderadeel 14-02-1844, dochter van Klaas Meinderts de Haan en Akke Rienks van der Wielen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Sytzes Zoodsma, geboren Marrum 26-02-1826   volgt VII.E
  b. Luutske Zoodsma, geboren Marrum 22-05-1830, overleden aldaar 27-12-1831
  c. Klaas Sytzes Zoodsma, geboren Marrum 30-10-1832   volgt VII.F
  d. Luutske alias Luurtske Zoodsma, geboren Marrum 21-01-1835, overleden Ferwerderadeel 11-10-1900, trouwt Ferwerderadeel 16-06-1888 Sije van der Woude, weduwnaar van Fokeltje Daniels Hugepoort en Trijntje Johannes Krol, arbeider, geboren Hallum ca. 1832, zoon van Pieter Sijes van der Woude en Richtje Berends Wagenaar
  e. Janke Sytzes Zoodsma, geboren 14-12-1836, overleden aldaar 28-05-1851
     
VI.F Gerrit Jans Zoodsma, geboren Marrum 11-11-1799 en gedoopt aldaar 08-12-1799, overleden Barradeel 25-09-1857, trouwt Barradeel 08-06-1839 Trijntje Harmens Postma, geboren 25-12-1804 en gedoopt Sint Annaparochie 24-02-1805, dochter van Harmen Jans en Baukje Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Barradeel 17-11-1842
     
VI.G Sipke Jans Zoodsma, gardenier, arbeider, geboren Marrum 08-12-1802 en gedoopt aldaar 02-01-1803, overleden Barradeel 17-03-1866, trouwt Ferwerderadeel 15-01-1829 Wytske Johannes Verbeek ook vermeld als Ferbeek, oud 25 jaar, geboren Blija 20-03-1803 en gedoopt aldaar 01-05-1803, overleden Barradeel 26-07-1851, dochter van Johannes Attes en Ytje Jacobs

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Sipkes Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 24-05-1829, trouwt Barradeel 13-05-1852 Jan Sytzes Zoodsma, geboren Marrum 26-02-1826, zoon van Sytze Jans Zoodsma en Geertje Klazes de Haan
  b. Trijntje Sipkes Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 06-10-1830, overleden aldaar 14-09-1832
  c. Jan Sipkes Zoodsma, geboren Marrum 10-04-1832   volgt VII.G
  d. Johannes Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 14-09-1834, overleden aldaar 01-10-1834
  e. Jakob Sipkes Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 14-09-1834, overleden aldaar 03-10-1834
     
VI.H Jacob Jans Zoodsma ook vermeld als Soodsma, boerenknecht, geboren Hallum 06-09-1806 en gedoopt aldaar 12-10-1806, , overleden Barradeel 21-06-1876, trouwt met wetteging 1 kind Ferwerderadeel 23-08-1832 Jeltje Tietes de Haan, geboren Beetgum 01-01-1805 en gedoopt aldaar 10-02-1805, Haan, overleden Barradeel 04-01-1894, dochter van Tiete Heeres de Haan en Antje Abrahams

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Jakobs Zoodsma, geboren Marrum 04-06-1832 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 23-08-1832, overleden Franeker 16-07-1892, trouwt Barradeel 09-05- 1857 Jieppe Pieters de Vries, geboren Barradeel 28-02-1827, overleden Franekeradeel 01-05-1919, zoon van Pieter Jieppes de Vries en Geiske Renses Bakker
  b. Antje Zoodsma, geboren Marrum 26-04-1835,trouwt Het Bildt 03-05-1860 Sybe Stapert, oud 27 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Johannes Sybes Stapert en Bregje Dirks Schut
  c. Jantje jacobs Soodsma ook vermeld als Zoodsma, geboren Stiens 29-09-1837, verleden Barradeel 17-02-1893. trouwt Barradeel 16-05-1863 Pieter Gerrits Herrema, geboren Barradeel 29-02-1840, zoon van Gerrit Pieters Herrema en Wytske Pieters Kroese
  d. Klaaske Zoodsma, geboren Stiens 04-06-1841, trouwt Franekeradeel 06-06-1891 Foppe Ennema, oud 40 jaar, geboren Hitzum, zoon van Wytze Johannes Ennema en Jeltje Foppes Wierdsma
     
VI.I Sytze Jacobs Zoodsma, arbeider, geboren Marrum 12-01-1812, vertrekt in 1856 naar USA, trouwt Ferwerderadeel 14-05-1842 Rinske Wopkes de Jong, geboren Ferwerd 29-03-1818, vertrekt in 1856 naar USA, dochter van Wopke Sjoerds de Jong en Renske Sytzes Lettinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 25-11-1842, vertrekt in 1856 naar USA
  b. Wopke Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 01-09-1844, vertrekt in 1856 naar USA
  c. Wieger Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 09-01-1848, vertrekt in 1856 naar USA
  d. Renske Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 04-12-1850, vertrekt in 1856 naar USA
  e. Sjoerd Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 16-10-1853, vertrekt in 1856 naar USA
  f. Jan Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 30-01-1856, vertrekt in 1856 naar USA
  g. Leonard Zoodsma, geboren USA 1758
     
VI.J Wieger Jacobs Zoodsma, boerenknecht, arbeider, geboren Marrum 21-10-1815, trouwt (1) Ferwerderadeel 21-10-1839 Sjoukje Douwes Wierstra, geboren Westernijkerk ca. 1817, overleden Ferwerderadeel 20-03-1863, dochter van Douwe Gerbens Wierstra en Geertje Kornelis Wybenga, trouwt (2) Ferwerderadeel 07-01-1865 Pietje Egberts Reitsma, weduwe van Sybren Siedzes Westra en Pieter Jacobs Dijkstra, geboren Marrum ca. 1826, dochter van Egbert Tjeerds Reitsma en Saapke Jennes van der Woude

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Wiegers Zoodsma, geboren Westernijkerk 11-09-1840, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1864 Auke Bijlstra, oud 28 jaar, arbeider, geboren Marrum, zoon van Sytze Baukes Bijlstra en Ytje Aukes Bijlstra
  b. Geertje Wiegers Zoodsma, geboren Westernijkerk 29-09-1842, trouwt (1) Ferwerderadeel 21-05-1864 Sybe Jans Oberman, oud 25 jaar, boerenknecht, geboren Rinsumageest, zoon van Jan Christiaans Oberman en Tjitske Sybes Boersma, trouwt (2) Ferwerderadeel 05-06-1880 Pieter Bijlstra, weduwnaar van Lijsbert Gerrits Rijpstra, oud 38 jaar, arbeider, geboren Marrum, zoon van Sytze Baukes Bijlstra en Yttje Aukes Bijlstra
  c. Klaaske Wiegers Zoodsma, geboren Westernijkerk 12-09-1848, trouwt Ferwerderadeel 20-05-1871 Pieter Kuiphof, oud 25 jaar, arbeider, geboren Westernijkerk, zoon van Thijs Binderts Kuiphof en Maaike Jacobs Dijkstra
  d. Douwe Wiegers Zoodsma, geboren Westernijkerk 17-05-1852   volgt VII.H
  e. Jacob Wiegers Zoodsma, geboren Westernijkerk 30-07-1855, overleden Ferwerderadeel 30-04-1875
  f. Sytse Wiegers Zoodsma, geboren Westernijkerk 23-10-1858   volgt VII.I
     
VI.K Gerrit Pieters Zoodsma, geboren Marrum 29-06-1809 en gedoopt aldaar 09-07-1809, overleden Ferwerderadeel 26-03-1875, trouwt Ferwerderadeel 08-05-1845 Trijntje Hommes Homsma, geboren Marrum 27-07-1815, dochter van Homme Tjeerds Homsma en Ykje Douwes Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ykje Gerrits Zoodsma, geboren Marrum 14-08-1845, trouwt Leeuwarderadeel 03-06-1882 Meint Sijes Wiersma, oud 39 jaar, geboren Nijkerk (Groningen), zoon van Sije Sybes Wiersma en Franske Meints de Vries
  b. Pieter Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 24-09-1847   volgt VII.J
   - levenloos kind (dochter); Marrum 18-02-1850
  c. Homme Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 11-04-1851   volgt VII.K
  d. Akke Gerrits Zoodsma, geboren Marrum 17-12-1853, trouwt Ferwerderadeel 19-05-1877 Ruurd Wielinga, oud 26 jaar, arbeider, geboren Westernijkerk, zoon van Reinder Lieuwes Wielinga en Antje Theunis Wendelaar
  e. Dirk Zoodsma, geboren Marrum 16-04-1857, overleden
     
VI.L Sijtze Pieters Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 20-07-1811 en gedoopt aldaar 04-08-1811, overleden 25-09-1875, trouwt (1) Ferwerderadeel 18-02-1837 Dirkje Kornelis Fokkema, geboren Hallum ca. 1809, overleden Ferwerderadeel 02-04-1854, dochter van Kornelis Fokkes Fokkema en Froukje Minnes Vierstra, trouwt (2) Ferwerderadeel 22-12-1854 Jitske Alberts Talsma, geboren Birdaard 05-07-1822, overleden Ferwerderadeel 20-10-1857, dochter van Albert Johannes Talsma en Antje Egberts Prins, trouwt (3) Ferwerderadeel 06-03-1858 Maria Hendriks Vis, geboren Stiens 22-04-1829, overleden Ferwerderadeel 07-01-1903, dochter van Hendrik Sipkes Vis en Sijke Eeltjes Bouma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Frouwkje Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 28-03-1837, overleden aldaar 14-04-1837
  b. Pieter Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 28-03-1837, overleden aldaar 22-04-1837
  c. Pieter Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 24-10-1838, overleden aldaar 02-12-1921
  d. Kornelis Zoodsma, geboren Marrum 09-06-1841   volgt VII.L
  e. Gerrit Zoodsma, geboren Marrum 24-01-1844   volgt VII.M
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Albert Sytses Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 28-05-1856, overleden aldaar 13-07-1856
  g. Antje Sytses Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 18-10-1857, overleden aldaar 26-10-1857
 
kinderen uit 3e huwelijk:|
 
  h. Akke Zoodsma, geboren Marrum 10-11-1858, overleden Ferwerderadeel 18-04-1931, trouwt Ferwerderadeel 20-05-1882 Jan Sterk, oud 23 jaar, boerenknecht, geboren Blija, zoon van Johannes Douwes Sterk en Beitske Jans van der Schaaf
  i. Hendrik Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 11-12-1861, overleden aldaar 22-09-1864
  j. Sijke Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 17-01-1864, overleden Dantumadeel 03-04-1883
     
VI.M Jan Pieters Sootsma ook genaamd Zoodsma, arbeider, geboren Marrum 19-01-1817, overleden Ferwerderadeel 03-12-1894, trouwt Ferwerderadeel 05-09-1844 Beitske Meinderts van der Schaaf, geboren Birdaard ca. 1823, zoon van Meindert Jilderts van der Schaaf en Dirkje Hendriks Hiemstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Meindert Zoodsma, geboren Marrum 24-01-1846   volgt VII.N
  b. Akke Zoodsma, geboren Marrum 30-08-1847, overleden aldaar 07-04-1866
  c. Dirkje Zoodsma, geboren Marrum 11-11-1849, overleden aldaar 19-04-1871
  d. Pietertje Zoodsma, geboren Marrum 24-05-1851, overleden Franeker 14-02-1891, trouwt Ferwerderadeel 18-11-1876 Ype van Slooten, oud 27 jaar, arbeider, geboren Holwerd, zoon van Tjeerd Ypes van Slooten en Sijke Jans Veldema
  e. Baukje Jans Zoodsma, geboren Marrum 08-01-1853, triuwt Ferwerderadeel 25-05-1878 Marten Engbrenghof, oud 26 jaar, arbeider, geboren Marrum, zoon van Gerrit Martens Engbrenghof en Antje Lieuwes Boonstra
  f. Pieter Zoodsma, geboren Marrum 20-10-1854   volgt VII.O
  g. Sytse Zoodsma, geboren Marrum 18-09-1856, overleden aldaar 08-03-1857
  h. Janke Zoodsma, geboren Marrum 25-03-1861, trouwt (1) Ferwerderadeel 19-05-1883 Koenraad Dijkman, oud 25 jaar, boerenknecht, geboren Marrum, zoon van Tjisse Koenraads Dijkman en Geertje Pieters Dreyer, trouwt (2) Ferwerderadeel 16-06-1900 Hendrik Dijkstra, weduwnaar van Hiltje Annes Vellinga, oud 41 jaar, arbeider, geboren Holwerd, zoon van Frans Johannes Dijkstra en Trijntje Eeltjes Dijkstra
  i. Sytse Zoodsma, geboren Marrum 25-03-1861, overledne aldaar 10-04-1861
  j. Sytse Zoodsma, geboren Marrum 23-09-1862, overleden aldaar 17-09-1864
  k. Benedictus Zoodsma, geboren Marrum 18-01-1864   volgt VII.P
     
VII.A Bartel Zoodsma, arbeider, gardenier, geboren Marrum 13-01-1831, vertrokken van Marrum naar USA-UNIDENTIFIED REGION 30-03-1882, trouwt Ferwerderadeel 26-05-1860 Klaaske Jakobs Feenstra, geboren Marrum 06-03-1835, vertrokken van Marrum naar USA-UNIDENTIFIED REGION 30-03-1882, dochter van Jakob Jans Feenstra en Maaike Pieters Ferwerda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Zoodsma, geboren Marrum 09-04-1861   volgt VIII.A
  b. Trijntje Zoodsma, geboren Marrum 22-03-1863, vertrokken van Marrum naar USA-UNIDENTIFIED REGION 30-03-1882
  c. Falentijn Zoodsma, geboren Marrum 20-03-1865, overleden aldaar 01-01-1869
  d. Maaike Zoodsma, geboren Marrum 23-06-1870, vertrokken van Marrum naar USA-UNIDENTIFIED REGION 30-03-1882
  e. Falentijn Zoodsma, geboren Marrum 03-12-1877, overleden aldaar 10-12-1877
  f. Pieter Zoodsma, geboren Marrum 19-07-1879, vertrokken van Marrum naar USA-UNIDENTIFIED REGION 30-03-1882
     
VII.B Taekeltje Zoodsma, geboren Witmarsum 05-05-1854, trouwt Wonseradeel 18-05-1889 Anne Faber, oud 22 jaar, geboren Pingjum, zoon van Rients Jans Faber en Kaatje Jilles Bergsma

kind van Taekeltje Zoodsma uit onbekende relatie:
 

  a. Jan Zoodsma, geboren Witmarsum 28-07-1884   volgt VIII.B
     
VII.C Hendrik Zoodsma, voerman, geboren Witmarsum 16-10-1869, overleden Leeuwarden 26-07-1953 en begraven te Huizum, trouwt Wonseradeel 25-03-1893 Antje Wijngaarden, geboren Bolsward 08-10-1871, overleden Leeuwarden 09-10-1962 en begraven te Huizum, dochter van Doede Wijngaarden en Aafke Schuurmans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Zoodsma, geboren Leeuwarden 17-06-1893   volgt VIII.C
  b. Aafke Zoodsma, geboren Leeuwarden 11-10-1894, trouwt Amsterdam 04-10-1922 Frits Maximiliaan Hesse, scheikundige, geboren Groningen 06-02-1898, zoon van Frederic Hesse en Auguste Josephine Marie Bucker
  c. Sjutje Zoodsma, geboren Leeuwarden 05-12-1896, overleden aldaar 02-01-1897
  d. Doede Zoodsma, geboren Leeuwarden 23-03-1898   volgt VIII.D
  e. Sjutje Zoodsma, geboren Leeuwarden 05-04-1900, overleden aldaar 17-10-1906
    Taekeltje Zoodsma, geboren Leeuwarden 05-01-1903, trouwt Leeuwarden 17-11-1920 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 28-09-1939 Pieter de Vries
  f. Hendrik Zoodsma, geboren Leeuwarden 10-08-1904 overleden aldaar 06-09-1904
  g. Pietje Zoodsma, geboren Leeuwarden 06-12-1905, overleden aldaar 14-11-1914
  h. Hendrik Zoodsma, geboren Leeuwarden 13-09-1907   volgt VIII.E
  i. Sjutje Zoodsma, geboren Leeuwarden 20-03-1909
  j. Pietje Zoodsma, geboren Leeuwarden 21-12-1914
     
     
VII.D Valentijn Zoodsma, voerman gemeentereiniging, geboren Witmarsum 27-10-1875, overleden Leeuwarden 22-06-1955 en begraven te Huizum, trouwt Wonseradeel 14-05-1904 Sytske Hoekstra, geboren Pingjum 19-04-1881, overleden Leeuwarden 05-10-1966 en begraven te Huizum, dochter van Rintje Hoekstra en Ymkjen Feenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Zoodsma, geboren Leeuwarden 27-07-1905   volgt VIII.F
  b. Ymkjen Zoodsma, geboren Leeuwarden 18-03-1908, trouwt Leeuwarden 09-03-1932 Jannes Geele Taekema, kantoorbediende, geboren Leeuwarden 16-09-1908, zoon van Geele Jannes Taekema en Antje Huizinga
  c. Rintje Zoodsma, geboren Leeuwarden 11-07-1911, overleden aldaar 20-04-1912
     
VII.E Jan Sytzes Zoodsma, geboren Marrum 26-02-1826, trouwt Barradeel 13-05-1852 Antje Sipkes Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 24-05-1829, dochter van Sipke Jans Zoodsma en Wytske Johannes Verbeek ook vermeld als Ferbeek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske Zoodsma, geboren Barradeel 18-08-1853, overleden aldaar 09-09-1853
  b. Sytse Zoodsma, arbeider, geboren Minnertsga 12-12-1854   volgt VIII.G
  c. Wietske Zoodsma, geboren Barradeel 07-04-1857, overleden aldaar 08-10-1870
  d. Geertje Zoodsma, geboren Barradeel 11-07-1859, overleden 09-12-1865
  e. Sipke Zoodsma, geboren Barradeel 10-09-1861, overleden aldaar 25-03-1862
  f. Sipke Zoodsma, kleermaker, geboren Minnertsga 06-01-1867   volgt VIII.H
     
VII.F Klaas Sytzes Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 30-10-1832, overleden Het Bildt 22-08-1872, trouwt Ferwerderadeel 09-11-1861 Eelkje Anthoons Hamstra, geboren Hallum 13-03-1839, vertrokken van Vrouwenparochie naar: USA-UNIDENTIFIED REGION 16-5-1892, dochter van Anthoon Pieters Hamstra en Seerske Bottes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytse Klazes Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 11-02-1862, overleden aldaar 25-06-1862
  b. Saeaeske Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 18-02-1863, overleden aldaar 31-07-1863
  c. Sytse Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 05-10-1864   volgt VIII.I
  d. Saeske Zoodsma, geboren Vrouwenparochie 15 mei 1867, overleden Witmarsum 02-06-1921
  e. Geertje Zoodsma, geboren Vrouwenparochie 12-01-1871, trouwt Het Bildt 04-12-1890 Jacob Hettema, oud 26 jaar, geboren Tzummarum, zoon van Johannes Jacobs Hettema en Trijntje Daniels la Fleur
     
VII.G Jan Sipkes Zoodsma, arbeider, geboren Marrum 10-04-1832, trouwt Barradeel 15-07-1854 Trijntje Pieters Steensma, geboren Minnertsga 17-03-1830, dochter van Pieter Steensma en Gerritje Sikkes Haringa

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sipke Jans Zoodsma, geboren Minnertsga 10-06-1856   volgt VIII.J
  b. Pieter Jans Zoodsma, geboren Barradeel 02-02-1858, overleden aldaar 29-08-1914
  c. Jacob Jans Zoodsma, geboren Barradeel 18-02-1861   volgt VIII.K
  d. Wytske Jans Zoodsma, geboren Barradeel 12-11-1864, overleden aldaar 15-11-1864
  e. Gerrit Jans Zoodsma, geboren Barradeel 22-04-1866, overleden aldaar 14-03-1921
  f. Jan Jans Zoodsma, geboren Barradeel 31-12-1872, overleden aldaar 17-11-1945
     
VII.H Douwe Wiegers Zoodsma, boerenknecht, geboren Westernijkerk 17-05-1852, trouwt Ferwerderadeel 13-05-1882 Gelske Terpstra, geboren Hallum 21-02-1860, dochter van Gerrit Jans Terpstra en Renske Jentjes Friesema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Renske Zoodsma, geboren Westernijkerk 15-11-1883
  b. Sjoukje Zoodsma, geboren Westernijkerk 20-01-1885
  c. Wieger Zoodsma, geboren Westernijkerk 02-07-1886
     
VII.I Sytse Wiegers Zoodsma, boerenknecht, geboren Westernijkerk 23-10-1858, overleden Lichtaard 02-07-1951, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1887 Dieuwke van der Beek, geboren Wanswerd 23-02-1863, overleden Jislum 08-01-1930, dochter van Gaatse Gerardus van der Beek en Baukje ∆des Holwerda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje Sytzes Zoodsma, geboren Wanswerd 22-10-1887, overleden Birdaard 08-06-1911, trouwt Dantumadeel 12-06-1909 Botte van der Wal, oud 26 jaar, geboren Birdaard, zoon van Tjitze Bottes van der Wal en Minke Jans de Jong
  b. Sjoukje Sytzes Zoodsma, geboren Wanswerd 11-04-1889, overleden aldaar 12-07-1889
  c. Wieger Sytzes Zoodsma, geboren Wanswerd 12-07-1891   volgt VIII.L
  d. Gaatse Sytzes Zoodsma, geboren Jislum 17-04-1894   volgt VIII.M
     
VII.J Pieter Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 24-09-1847, vertrokken van Hogebeintum naar USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1881, overleden Grand Rapids (MI - USA) 10-12-1893, trouwt Ferwerderadeel 25-05-1872 Lijsbert Jacobs Rolsma, geboren Hallum 05-05-1849, vertrokken van Hogebeintum naar USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1881, overleden Grand Rapids (MI - USA) 05-01-1906, dochter van Jacob Gabes Rolsma en Lijsbert Folkerts Rijpstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lijsbert Zoodsma, geboren Hogebeintum 05-07-1874, vertrokken van Hogebeintum naar USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1881
  b. Gerrit Zoodsma, geboren Hogebeintum 27-06-1877, vertrokken van Hogebeintum naar USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1881
     
VII.K Homme Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 11-04-1851, trouwt met wetteging 1 kind Ferwerderadeel 24-05-1873 Lena Thijssen Jongsma, oud 21 jaar, geboren Ferwerd, dochter van Thijs Thijssen Jongsma en Elske Johannes Kok

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Zoodsma, geboren 13 februari 1873 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 24-05-1873
  b. Gerrit Zoodsma, geboren 23-07-1874
  c. Thijs Zoodsma, geboren 24 oktober 1876
  d. Pieter Zoodsma, geboren 3 augustus 1879
  e. Elske Zoodsma, geboren 14 januari 1882
     
VII.L Kornelis Zoodsma, arbeider, geboren Marrum 09-06-1841, overleden aldaar 26-01-1904, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1870 Antje Aukes Fennema, geboren Marrum 25-03-1845, overledne aldaar 30-11-1911, dochter van Auke Eeltjes Fennema en Ymkje Andries Boersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytse Zoodsma, geboren Marrum 15-12-1872   volgt VIII.N
  b. Auke Zoodsma, geboren Marrum 03-01-1889   volgt VIII.O
     
VII.M Gerrit Zoodsma, arbeider, geboren Marrum 24-01-1844, overleden Ferwerderadeel 16-01-1922, trouwt Ferwerderadeel 16-05-1874 Nieske Hero's Koops, geboren Hogebeintum 24-10-1847, overleden Ferwerderadeel 22-10-1938, dochter van Hero Kant Koops en Lijsbert Pieters Kuipers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytse Zoodsma, geboren Marrum 12-10-1876   volgt VIII.P
  b. Hero Zoodsma, geboren Marrum 20-02-1881, overleden Ferwerderadeel 21-06-1942
  c. Jan Zoodsma, geboren Marrum 14-01-1885, overleden Ferwerderadeel 19-02-1910
  d. Dirkje Zoodsma, geboren Marrum 04-08-1892, overleden Ferwerderadeel 10-11-1910
     
VII.N Meindert Zoodsma, arbeider, geboren Marrum 24-01-1846, overleden Leeuwarden 23-11-1925, trouwt Ferwerderadeel 26-05-1877 Taekeltje Renses Wijnstra, geboren Ferwerd 08-09-1849, overleden Leeuwarden 27-03-1923, dochter van Rense Thomas Wijnstra en Janke Taekes van Dijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind; 28-09-1877
  a. Janke Meinderts Zoodsma, geboren 31-08-1878
  b. Beitske Meinderts Zoodsma, geboren 07-01-1880
  c. Tjitske Meinderts Zoodsma, geboren 13-01-1881
  d. Jan Meinderts Zoodsma, geboren 07-12-1882
  e. Akke Meinderts Zoodsma, geboren 06-02-1884
  f. Hiltje Meinderts Zoodsma, geboren 30-03-1885, overleden 06-04-1886
  g. Rinse Meinderts Zoodsma, geboren 08-05-1886, overleden 25-07-1886
  h. Hiltje Meinderts Zoodsma, geboren 30-05-1888
  i. Rinse Meinderts Zoodsma, geboren 28-03-1892
  j. Pieter Benedictus Meinderts Zoodsma, geboren 19-12-1893, overleden 19-02-1894
     
VII.O Pieter Zoodsma, geboren Marrum 20-10-1854, overleden Grand Rapids (MI - USA) 16-11-1900, trouwt Grand Rapids (MI - USA) 21-12-1893 Cornelia DeHammer, geboren ca. 1862, dochter van Peter DeHammer en Pauline Fret
     
VII.P Benedictus Zoodsma, geboren Marrum 18-01-1864, overleden Grand Rapids (MI - USA) 09-02-1931, trouwt Grand Rapids (MI - USA) 03-07-1886 Bouwke Dykstra, geboren ca. 1863
     
     
VIII.A Jacob Zoodsma, geboren Marrum 09-04-1861, overleden Prairie View (KS - USA) 21-09-1944, trouwt Philips County (KS - USA) 03-04-1889 Annetje (Anna) Jacoba Kats, geboren 22-07-1869, overleden Prairie View (KS - USA) 25-05-1917, dochter van Kats en
     
VIII.B Jan Zoodsma, geboren Witmarsum 28-07-1884, overleden 23-02-1966 en begraven te Sneek, trouwt (1) Opsterland 04-04-1907 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 16-12-1926; akte ingeschreven d.d. 19-05-1927 Ina Geertsma, geboren Drachten 20-06-1884, dochter van Jan Geertsma en Froukje Westerhof , trouwt (2) Wilhelmina ten Cate, geboren Sneek 10-03-1901, overleden 02-04-1947 en begraven te Sneek, dochter van Adam ten Cate en Antje Wagenmakers
     
VIII.C Jan Zoodsma, boekhandelaarsbediende, voerman, geboren Leeuwarden 17-06-1893, trouwt Leeuwarden 14-12-1918 Tetje Strijkstra, geboren Leeuwarden 18-01-1892, dochter van Jacob Strijkstra en Jantje Asma
     
VIII.D Doede Zoodsma, geboren Leeuwarden 23-03-1898, trouwt Sneek 01-07-1922 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 24-12-1936 en ingeschreven Sneek d.d 01-02-1937 Trijntje Jorna, geboren Harlingen 03-03-1897, dochter van Frans Jorna en Tietje Steensma
     
VIII.E Hendrik Zoodsma, chauffeur, geboren Leeuwarden 13-09-1907, trouwt ca. 1928 Tjitske de Vries, geboren Grouw 21-02-1911
     
VIII.F Jan Zoodsma, geboren Leeuwarden 27-07-1905, overleden 25-11-1966 en begraven te Franeker , trouwt Leeuwarden 06-04-1929 Kornelia Anna Rosenboom, geboren Westermoordorf (Dld) 15-08-1901, overleden 16-02-2000 en begraven te Franeker, dochter van Johannes Rosenboom en Tollina Tommina Eden Schoolmann
     
VIII.G Sytse Zoodsma, arbeider, gardenier, geboren Minnertsga 12-12-1854, overleden 16-11-1940, gehuwd, trouwt (1) Barradeel 29-09-1877 Sytske Bouma, geboren Marssum 02-11-1852, dochter van Andries Eeltjes Bouma en Jantje Jurjens Algera, trouwt (2) Barradeel 04-07-1891 Trijntje Bouma, geboren Ried 24-12-1854, dochter van Murk Rienks Bouma en Lieuwkje Annes van der Ploeg

kinderen uit 1e huwelijk:
 

    Sipke Zoodsma, voerman, geboren Minnertsga, trouwt Barradeel 18-05-1911 Grietje Miedema, geboren Minnertsga , dochter van Jan Miedema en Gelbrig Tuinhof
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
    Rienk Zoodsma, oud 20 jaar, geboren te Minnertsga, trouwt Menaldumadeel 27-03-1913 Antje Steenstra, oud 20 jaar, geboren te Berlikum, dochter van Marten Steenstra en Pietje Runia
     
VIII.H Sipke Zoodsma, kleermaker, geboren Minnertsga 06-01-1867, trouwt Barradeel 16-05-1891 Maaike Tuinhof, geboren MInnertsga 30-09-1867, dochter van Bauke Lieuwes Tuinhof en Trijntje Simkes Dijkstra
     
VIII.I Sytse Zoodsma, geboren Ferwerderadeel 05-10-1864, overleden Spink (Union Couty South Dakota - USA) 30-01-1944, trouwt 1893 Maartje Siderius, geboren Het Bildt 29-11-1863, overleden Brown County (South Dakota - USA) 17-11-1943, dochter van Klaas Siderius en Akke van der Feen
     
VIII.J Sipke Zoodsma, geboren Minnertsga 10-06-1856, trouwt Barradeel 12-05-1883 Jannigje Jeltema, geboren Minnertsga 10-02-1857, dochter van Jan Pieters Jeltema en Dieuwke Pieters Bakker
     
VIII.K Jacob Zoodsma, geboren Barradeel 18-02-1861, overleden aldaar 19-04-1939, weduwnaar, trouwt Barradeel 16-05-1891 Gerritje Joostema, geboren Barradeel 12-10-1857, overleden aldaar 13-01-1917, dochter van Abraham Heins Joostema en Jeltje Pieters Steensma
     
VIII.L Wieger Sytzes Zoodsma, melkrijder, geboren Wanswerd 12-07-1891, overleden Jislum 11-10-1977, trouwt Ferwerderadeel 15-05-1919 Froukje Sierksma, oud 25 jaar, geboren Rijperkerk, dochter van Sytze Rypkes Sierksma en Baafke Keimpes Veenstra
     
VIII.M Gaatse Sytzes Zoodsma, geboren Jislum 17-04-1894, overleden Ferwerd 07-08-1992, trouwt Ferwerderadeel 15-05-1919 Wytske Gaasterland, oud 24 jaar, geboren Aalsum, dochter van Pieter Gaasterland en Wytske van der Ploeg
     
VIII.N Sytse Zoodsma, geboren Marrum 15-12-1872, trouwt Ferwerderadeel 04-07-1896 Jeltje Terpstra, oud 22 jaar, geboren  Westernijkerk, dochter van Pieter Jelles Terpstra en Maaike Fokkes Cuperus
     
VIII.O Auke Zoodsma, geboren Marrum 03-01-1889, trouwt Ferwerderadeel 28-12-1912 Lijsbert Halma, oud 19 jaar, geboren  Marrum. dochter van Sieds Anskes Halma en Janke Jelles Slager
     
VIII.P Sytse Zoodsma, boerenknecht, geboren Marrum 12-10-1876, trouwt Ferwerderadeel 26-05-1904 Sytske Boersma, oud 25 jaar, geboren Hallum, dochter van Cornelis Bokkes Boersma en Grietje Johannes Bosch
     
     
     
     
     
     
     
    Het Bildt, 1920
Man   : Sytse Zoodsma, oud 25 jaar, geboren te Marrum, gemeente Ferwerderadeel
Ouders: niet genoemde vader en Janke Jans Zoodsma
Vrouw : Maaike Zijlstra, oud 21 jaar, geboren te St. Jacobiparochie
Ouders: Ruurd Zijlstra en Baukje de Vries
Datum : 13 mei 1920
     
     
     

GenWar2002

disclaimer