KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

   


stambetovergrootouders: nr.  4096 t/m 8191


4472. Aebe Martens, woont Oostermeer 1631. trouwt
4473. Grietje Jacobs, w.s. afkonstig van het Vliet bij Leeuwarden
   
4474. ? Herndrick Reydts, boer te Oostermeer
4475. ? N.N.
   
4476. Jan Harckes, boer, woont te De Pein, overleden na 1647, trouwt
4477. Maaycke Andries, overleden na 1647
   
4688. Hans Hanses, de olde, 1620 te Oostermeer, trouwt
4689. N.N.
   
4692. Jacob Gerlofs, trouwt
4693. N.N.
   
4694. Bauke Kartes, 1617 te De Wilgen, trouwt
4695. N.N.
   
5956. Alle Bennes, boer, volmacht, armvader en diaken te Noorder Drachten, overleden aldaar na 1625, trouwt
5957. N.N.
   
5958. Foocke Jurjens, boer te Noorder Drachten, trouwt
5959. Auckjen Oedses
   
5986. Ype Sybrants Adama, boer te Westergeest, overleden voor 1657, trouwt
5987. Maeycke Pieters, overleden kort of voor 1662
   
5988. Hendrick Passchiers Bolleman, 1637 te Den Haag, trouwt
5989. N.N.
   
7140. Sjoerdt Gosses Haxta, boer op Haxta-state te Terzool, trouwt voor 1592
7141. Ypckjen Everts Heslinga
   
7142. Wopcke Hylckes, boer te Oostermeer, overleden aldaar na 1642, trouwt
7143. Neeltje Aedes, overleden Oostermeer na 1641
   
7616. Jacob Gijsbert (Japik Gysberts) Holckema, geboren 1579, overleden Bolsward 22-01-1655, trouwt Bolsward 1602
7617. Ancke Willemsdr. de Heer, overleden Bolsward 1643
   

stamoudouders: nr.  8192 t/m 16383


11912. Benne Alles, boer en armvader te Zuider Drachten, overleden aldaar 1578/81, mogelijk broer van Oedts Alles (11918), trouwt
11.913. N.N.
   
11918. Oedts Alles, boer te Zuider Drachten, overleden na 1543, mogelijk broer van Benne Alles (11912), trouwt
11919. N.N.
   
11972. Sybren Epez Adama, 1589 te Ee, 1605 Kollumerzijl, overleden voor 1610, trouwt (2) voor 1589 Gryt Egberts, trouwt (1)
11973. Aelcke Michieldsdr., overleden voor 1584
   
14282. Evert Jacobs, boer te Terzool, trouwt
14283. Tjamck Gaeles Heslinga
   
15232. Gijsbert Holckema, geboren 1550, overleden 1593, trouwt
15233. Jancke N.N.
   

stamoudgrootouders: nr.  16384 t/m 32767


23944. Epe Sybrensz (Adama), boer op "Rytserabuyren" onder Sexbierum, overleden ca. 1553, trouwt ca. 1545
23945. Jeels Lolledr., overleden na 1571
   
28566. Gaele Jarichs, geboren 1482/86, 1511 op Haxta-state te Terzool, 1543 op Heslinga-state te Poppenwier, overleden voor 1550, trouwt
28567. Luits Aylva, overleden na 1550
   
30464. Jetse N.N. trouwt
30465. Anna N.N
   

stamoudovergrootouders: nr.  32768 t/m 65535


47888. Sybren Epis, boer op Adama-state te Bozum, overleden voor 1523, trouwt
47889. Eet N.N., trouwt (2) in of voor 1526 Hendrick Dircks; woonden op "Rytserabuyren" onder Sexbierum en werden later genoemd te IJlst (1546)
   
47890. Lolle Epez, te Franeker, trouwt
47891. Rixt N.N.
   
57132. Jarich N.N., boer op Haxta-sate te Terzool, trouwt 1482/86
57133. N. Gaelesdr., trouwt (1) Douwe Jelles Sjaarda, overleden  (vermoord) Poppenwier 27-02-1482
   
57134. Syurd Aylva, wonend te Skraard, verdronken bij de overstroming in 1509, trouwt
57135. Sits Walta, wonend te Skraard, overleden na 1531
   

stamoudbetovergrootouders: nr.  65536 t/m 131071


95776. Eepa Backa, 1499 boer op Adama-sate, overleden voor 1511, trouwt
96777. N.N., overleden na 1525/26
   
114266. Gaela Buthe, geboren voor 1439, leeft 1464, trouwt
114267. N.N.
   
114268. Epe Aylva, 1485 te Witmarsum, 1489 griettman van WŻnseradeel, overleden na 1468, trouwt
114269. Ebel Juusma
   
114270. Watse Agges Walta, overleden voor 1479
114271. N.N.
   

edelouders: nr.  131072 t/m 262143


228532. Botthe Heslinghe, te Poppenwier, 1446 te Boornzwaag, trouwt
228533. Renke N.N.
   
228536. Epe Aylva, te Witmarsum,  1456 griettman van WŻnseradeel, overleden na 1468, trouwt
228537. Teda Hermana, overleden voor 1456
   

edelgrootouders: nr. 262144 t/m 524287


457072. Tiaerd Aylva, leeft omstreeks 1420, trouwt
457073. Swob Juwsma
   
457074. Wibrand Gerbranda, noemt zich naar zijn 1e vrouw Hermana, overleden 1427, trouwt (1) Sytz Tzierckdr. Hermana, trouwt (2)
457075. Gerland Ockinga, maakt 17-01-1456 wonend te Minnertsga een testament op
   

edelovergrootouders: nr. 524288 t/m 1048575


914144. Epe Doues Aylva, onstreeks 1416 te Witmarsum, trouwt
914145. N.N.
   
914148. Hobbe Gerbranda, trouwt
914149. Katarina Wiarda
   
914150. Lolle Ockinga, trouwt
914151. Bauck Takodr. Camstra
   
   

GenWar2002

disclaimer