KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

    volgende 


stamgrootouders: nr.  1024 t/m 2047


1152. Tyebbe Rouckes, Jistergea, trouwt
1153. N.N.
   
1168. Rintse Martens, van De Pein, trouwt Nijega (Sm.) 04-08-1661
1169. Aaltje Roelofs, van De Pein
   
1170. Joucke Saackes, veenbaas, boer en diaken te De Pein, van Oostmeerderveen, gedoopt op belijdenis Oudega (Sm.) 25-06-1648, overleden voor 1683, trouwt (1) De Pein 23-07-1648 Auck Hendriks, trouwt (2) De Pein 29-06-1656
1171. Emcke Jacobs, belijdenis De Pein 26-08-1660, overleden voor 1690
   
1172. Jochem Hanses, veenbaas te Rottevalle, overleden 1664, trouwt
1173. Mincke Gerloffs, overleden Rottevalle voor 24-03-1669
   
1370. Sander Sok trouwt
1371. Clara Peters
   
1488. Upcke Feddricks, 24-05-1674 lidmaat te Zuider Drachten, overleden aldaar na 1680, trouwt
1489. Ebeltje Wytses, 24-05-1674 lidmaat te Zuider Drachten
   
1490. Aernt Wobbes, van Drachten, trouwt (ondertrouw Oudega (Sma) 03/04-1619 en trouwt
1491. Siouck Sjoerds, van De Pein
   
1496 Sybrandus Jacobus de Rhoda, 1665 bakker te Dokkum - na 1674 te Drachten, geboren ca. 1638, overleden Drachten tussen 1698 en 1704, trouwt ca. 1655
1497. Catharina Paschiers Bolleman, afkomstig van Den Haag, overleden Drachten na 1674, trouwt (1) Den Haag (Grote Kerk) 29-11-1644 mr. Winant de Loose
   
1498. Schelte Pyters, gdoopt Stiens 28-09-1638, trouwt Stiens 29-11-1661
1499. Doedtie Thomassen, gedoopt Stiens 29-01-1636
   
1532. Reinder Lieuwes, overleden Grouw 1673/79, trouwt 1651 (attestatie van Oudega - Sm. 08-09-1651)
1533. Jetske Hendricks, van Nijega, trouwt (2) Grou 19-04-1679 Pyter Ruirdts, weduwnaar van Tzietske Pyters
   
1534. Alle Wierdts, boer te Oostermeer, overleden aldaar 1674, trouwt 1654 (ondertrouw Garijp 26-03-1654)
1535. Ipck Everts (Haxta), van Blije, 1667 lidmaat Ryptsjerk/Hurdegaryp, 1670 Oostermeer, 1680 Drachten, overleden Zuider Drachten
   
1538. Marten Oenes trouwt
1539. Tet Wijbes
   
1760. Ate Ates, bij huwelijk afkomstig van Oudega (SMA), gedoopt op belijdenis Oudega (SMA) 07-11-1651, trouwt Oudega (SMA) 05-08-1649
1761. Feyck Lambersdr, bij huwelijk afkomstig van Oudega
   
1904. Frans Willems Holkema, geboren Bolsward, overleden Staveren 1690-1696, trouwt Arum ca. 1671
1905. Eelck Pieters
   
1906. Daniel van der Leij trouwt
1907. Meijncke Sydses van Schagen
   
1936. Jolcke Hepkes, bij huwelijk afkomstig van Tjalleberd, trouwt Langezwaag 24-02-1678
1937. Hein Molles, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag
   

stamovergrootouders: nr.  2048 t/m 4095


2236. Marten Aebes, 1640 lidmaat De Pein, veenbaas, overleden voor 21-06-1647, trouwt rondom 1622
2237. Geeske Hendriks, 1640 lidmaat De Pein, overleden voor 21-06-1647
   
2238. ? Roelof Jans, boer te Rottevalle, trouwt
2239. ? Foock Maeuwes
   
2240. Saacke Jouckes, boer te Oudega - Sm., overleden aldaar na 1647, trouwt
2241. Ryemck Rintses
   
2344. Hans Hanses, de jonge, 1620 veenbaas te Oostermeer, trouwt
2345. Wypck Jochems, overleden na 1620
   
2346. Gerloff Jacobs, veenbaas onder De Pein, overleden tussen 02 en 06-1657, trouwt voor 1617
2347. Sijke Bauckesdr., overleden De Pein na 26-10-1658
   
2978. Wythie Alles, kastelein, trouwt (1) Wycke Hylckes, trouwt (2)
2979. Sjouck Foockes
   
2980. ? Wobbe Sierdts, boer te Drachten, w.s. overleden voor 1640, trouwt
2981. ? N.N.
   
2992. Jacob Alberts, 1662 te Driesumerzijl, trouwt
2993. Ded Ypes Adama, woont 1665 als weduwe te Birdaard
   
2994. Passchier Hendriks Bolleman (tekent met meedere compagnons op 05-02-1641 het kontrakt voor het graven van de Drachtster Vaart), afkomstig van Drongelen, solliciteur en koopman te Den Haag, overleden Drachten 1654/1655, trouwt
2995. Janneke Willems, afkomstig van Beest
   
2996. Pyter Pyters, 1640 te Stiens, trouwt
2997. N.N.
   
2998. Thomas Claes, diaken en ouderling te Stiens, van Stiens, op belijdenis gedoopt Stiens 29-01-136, overleden na 1674, trouwt Stiens 16-01-1631
2999. Oedtske Pyters, van St. Annaparochie
   
3064. Lieuwe Riencks, te Grouw, trouwt
3065. Jeltje Reinders
   
3066. ? Hendrick Hendricks, te Nijega - Sm., trouwt
3067. ? Rieucke Yntses
   
3068. ? Wierdt Hedserts, 1640 Garijp, trouwt
3069. ? Rintsje AEbeles, overleden Garijp na 1633
   
3070. Evert Sjoerds (Haxta), boer, overleden (onthoofd) Leeuwarden 16-02-1633, trouwt (2) Jantje Jans, trouwt (1)
3071. Stijntje Wopckes, overleden Oostermeer voor 1628
   
3808. Willem Jacobs Holckema, geboren 1609, overleden Bolsward 14-01-1662/63, trouwt 1644
3809. Aaltje Fransssen de Ringh, geboren Harlingen, overleden Bolsward 10-1666 (aan de pest)
   
    volgende 

GenWar2002

disclaimer