KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

    volgende 


oudbetovergrootouders: nr.  256 t/m 511


288. Tybbe Pieters, afkomstig van Lemmer, wonend te Gesloot 1711-1724, trouwt Gerecht Lemsterland 11-12-1689
289. Elcke Elckes, afkomstig van Oosterzee
   
290. Jan Ruyrds, 1721/1723 te Gersloot, daarna boer te Luxwoude, trouwt
291. N.N.
   
292. Jouke Roels, afkomstig van Zwartveen, veenbaas en boer in de Pein, trouwt (2) Oudega (Sm.) 29-05-1718 Antje Jouckes, trouwt (1) Oostermeer 21-03-1706
293. Folku Carsten, geboren Rottevalle ca. 1683, overleden Zwartveen voor 29-05-1718
   
294. Jelle Fookes trouwt
295. Grietje Jans
   
296. Tjisse Douwes, boer, geboren Oudega (SMA) rond 1640, gedoopt op belijdenis aldaar 21-04-1671, overleden Drachten voor 14 februari 1688, trouwt Oudega (SMA) 21-04-1671
297. Antje Minses, geboren rond 1645, gedoopt op belijdenis Oudega (SMA) 21-04-1671, trouwt (2) Drachten 14-02-1688 Jan Hendriks
   
298. Lammert Gosses, meester ijzersmid, afkomstig uit Drachten, wonende te Ureterp, trouwt Drachten 10-04-1687
299. Fokje Harmens, afkomstig uit Drachten, trouwt (1) Drachten 27-01-1678 Oeble Egberts, afkomstig uit Drachten
   
306. Auke Broers, in 1700 eigenaar van stem nr. 31 te Oldeberkoop samen met Douwe Broers en Pier Broers, in 1710 lidmaat te Nijeholtpade, overleden voor 1743 trouwt
307. Jantje Meinen, in 1710 lidmaat te Nijeholtpade, overleden na 1743
   
320. Jan van Zwol, geboren Zwartsluis voor 1655, overleden Noord Overijssel voor 1730, trouwt
321. N.N.
   
328. Joldert Jeens, boer, trouwt 
329. Jinke Feddes
   
330. Feitse Roelofs, arbeider, schipper en veenarbeider, trouwt
331 Piertje Brands
   
338. Bartelt Gerrits trouwt
339. Coopien Jacobs
   
340. Teunis Jans Dragt, gedoopt Beulake 04-12-1650, trouwt Beulake 09-05-1680
341. Jantien Jans, gedoopt Beulake 01-01-1657, trouwt (1) Beulake 25-01-1672 Pieter Sok, overleden voor 1680, zoon van Sander Jans en Clara Peters
   
342. Sander Jacobs Sok, gedoopt Beulake 02‑01‑1659, trouwt
343. Meijnsje Sijmonsdr. Groenewegen, gedoopt Wilsveen 12‑09‑1660
   
368. Hieronymy Baltemewitz Dopkewitz (Jeronimus Bartholomeus Dopscheweijt), bij huwelijk afkomstig van Lippenhuizen, meester chirurgijn te Beetsterzwaag, overleden tussen 1702 en 1708, trouwt 1688 (1e proclamatie Kortezwaag 12-08-1688)
369. Liefien Pieters, geboren Kortezwaag, overleden Beesterzwaag na 1709
   
370. Klaas Pieters, afkomstig van Bakkeveen, trouwt Drachten 17-02-1695
371. Antje Minnerts, van Drachten
   
372. Jurjen Foockes, veenbaas en boer, gedoopt Drachten 31-03-1684, overleden Drachten 1747/1748, trouwt (1) Drachten 14-10-1703 Martsen Alles, trouwt (2) Drachten 07-04-1720
373. Harmke Rienks, afkomstig van Drachten, overleden Drachten 1769/1770
   
374. Schelte Pyters Rhoda, gedoopt Drachten 25-01-1691, trouwt Drachten 06-12-1711
375. Lysbeth Uylckes, van Drachten
   
380. Hylcke Jans, boer en veenbaas, gedoopt Kortezwaag 09-04-1676, overleden Drachten na 1721, trouwt (10 Kortezwaag 31-01-1696 Rixt Herckes, trouwt (2) ca. 1702
381. Mettie Jurjens, overleden Drachten na 1718
   
382. Durck Jurriens, boer te Noorder Drachten, op belijdenis gedoopt Drachten 20-05-1705, overleden aldaar na 1730, trouwt Drachten 30-11-1704
383. Jitske Ynses, geboren Drachten ca. 1679, overleden aldaar na 1730
   
384. Marten Wopkes, bij huwelijk afkomstig van Oudega (SMA), trouwt (2) Hempens 11-05-1749 Antie Willems, weduwe afkomstig van Wanswerd, trouwt (3) Hempens 28-11-1762 Antje Johannes afkomstig van Hempens, ondertrouw Garijp-Suameer-Eernewoude 21-04-1712 en trouwt (1)
385. Grietje Sipkes, bij huwelijk afkomstig van Suameer
   
440. Dirk Ates, eerste proclamatie Oudega (SMA) 02-05-1717 en trouwt
441. Sjoertje Douwes, gedoopt Drachten 29-10-1699
   
452. Berend Coops Mink, jongeman van Giethoorn, trouwt (2) Giethoorn 27-01-1760 Geertruid Lubberts Geele alias Geertje Lubberts Geele, geboren ca. 1734, overleden mairie Sintjohannesga 11-12-1815, dochter van Lubbert Alberts Geele en Rensjen Geerts, ondertrouw (1) Giethoorn 12-03-1723 en trouwt (1) aldaar 04-04-1723
453. Annigje Claasen Hoofjes, jongedame op den Duijn, overleden voor 1760
   
476. Frans Pieters Holkema, geboren Sneek 19-01-1702/03, overleden Makkum 30-05-1764, trouwt Makkum 30-05-1764
477. Hylkjen Klazes, afkomstig van Grouw, dochter van Klaas Siebrens en Jetske Symens
   
484. Jolke Molles, molenaar te Drachten, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, geboren ca. 1720, overleden Drachten 15-05-1770, trouwt (2) Drachten 23-09-1764 Sjoukjen Wytses, bij huwelijk afkomstig van Oudega, trouwt (1) Drachten 28-04-1743
485. Antje Annes, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, overleden voor 09-1764
   

stamouders: nr.  512 t/m 1023


576. Pieter Tjebbes, trouwt Follega 14-04-1667
577. Freerkjen Jans
   
584. Roeloff Rintses, veenbaas en boer, geboren de Pein ca. 1663, overleden Zwartveen voor 21-05-1729, trouwt (2) 1694 (3e proclematie 12-08-1694 Oostermeer) Lolkje Ridzerts, trouwt (2) Oostermeer 25-10-1711 Hylkje Sybes, weduwe van Johannes Pieters, trouwt (1) De Pein 13-04-1684 
585. Hencke (Rinske) Jouckes, van De Pein, belijdenis Oostermeer 24-02-1688, overleden Oostermeer voor 1694
   
586. Karst Jochems, veenbaas in de Rottevalle, overleden Rottevalle voor 1699, trouwt
587. Gryet Sydses, overleden Rottevalle na 1708, trouwt (2) Tamme Thijsses, weduwnaar van Hiltje Sierds
   
592. Douwe Jaspers, volmacht voor Oudega in 1603, afkomstig uit Oudega (Sm), wonende aldaar, overleden voor 1649, trouwt
593. Agniet Douwes, overleden voor 1658
   
594. Mense Geeles, geboren rond 1590, wonende te Oudega (Sm), trouwt
595. N.N.
   
612. Broer Douwes trouwt
613. Pietertien Jans, overleden na 1681
   
680. Jan Teunis Dragt trouwt 
681. Femme Lamberts
   
684. Jacob Jans, geboren ca. 1635, trouwt ca. 1659
685. Hendrikjen Sanders Sok, gedoopt Vollenhove 26-03-1637
   
686. Sijmon Leendertsz trouwt
687. Grietje Cornelis
   
738. Pyter Jacobs, overleden Bakkeveen na 1694, trouwt
739. Claske Wygers, woont 13-06-1886 op het Foarwurk onder Bakkeveen, overleden aldaar voor 1689
   
744. Foocke Upckes, veenbaas en boer te Drachten, overleden aldaar voor 1699, trouwt Drachten 11-07-1675
745. Jetske Aerns, overleden Zuider Drachten voor 15-01-1712, trouwt (2) Drachten 19-02-1699 Wopke Tjebbes
   
748. Pyter Sybrandus de Roode/Rhoda, van Drachten, schipper te Stiens (1704) en Drachten na 1717, trouwt Drachten 23-03-1690
749. Baukje Scheltes, gedoopt Stiens 24-12-1665
   
750. ? Uilcke Ruirds, van Lippenhuizen, trouwt Langezwaag 06-03-1681
751. ? Antje Ymes, van Gorredijk
   
760. Jan Dircks, boer te Kortezwaag, overleden aldaar voor 1705, trouwt (2) Kortezwaag 13-06-1689 Joukjen Jelles, weduwe van Sybren Sierdts, trouwt (1) Kortezwaag 12-11-1665
761. Froukjen Everts, overleden Kortezwaag voor 1680
   
762. Jurjen Jans, overleden Drachten na 1680, trouwt
763. Trijntje Derks
   
764. = 762.
765. = 763.
   
766. Ynse Reinders, veenbaas en boer, overleden Noorder Drachten 1723/27, trouwt
767. Teetske Alles, gedoopt Oostermeer 04-09-1674, overleden Drachten na 1738
   
768. Wopke Gjalts, bij huwelijk afkomstig van Garijp, trouwt Oudega (Sm) 25-08-1675
769. Rixt Martens, gedoopt Oudega (SMA) 05-09-1652
   
880. Ate Ates, gedoopt Oudega (SMA) 16-02-1662, trouwt Oudega (SMA) 07-03-1696
881. Ydtje Eryts
   
882. Douwe Wierds trouwt
883. Siouck Ynses
   
952. Pieter Fransen (Pytter Franses) Holkema, geboren Arum ca. 1675, overleden Sneek 09-09-1725, trouwt Sneek 10-09-1698
953. Meijncke Daniels van der Leij, overleden Sneek 07-08-1725, dochter van Daniel van der Leij en Meijncke Sydses van Schagen
   
968. Molle Jolkes, molenaar en bakker te Drachten, gedoopt Tjalleberd 08-10-1682, trouwt (2) Boornbergum 20-10-1726 Martjen Jans, bij huwelijk afkomstig van Smalle Ee, gedoopt Drachten 27-10-1695, dochter van Jan Berents en Gertie Jacobs, trouwt (1) Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude 10-05-1711
969. Antje Klases, bij huwelijk afkomstig van Kortezwaag, overleden voor 10-1726
   
    volgende 

GenWar2002

disclaimer