GENEALOGIE VAN ZANDBERGEN


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  53, 106


     
I. Hermannus van Sandbergen, bij 1e huwelijk afkomstig van Leeuwarden, schoolmeester en organist te Roordahuizum, trouwt (1) Leeuwarden 20-05-1742 Sydske Everts, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, trouwt (2) Tietje Jacobs

Quotisatiekohieren 1749 - Idaarderadeel, fol. 10
Sandbergen, Idaarderadeel    /   Plaats:   Roordahuizum
Omschrijving:   schoolmeester
Gezin volw: 2 en kind: 2       /    Aanslag:   14-13-0
Verhoging:   5                    /    Vermogen:  --

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Evert, gedoopt Leeuwarden 12-06-1743, jong overleden 
  b. Antie, gedoopt Leeuwarden 19-02-1745
  c. Hans, gedoopt Roordahuizum 13-11-1746
  d. Evert, gedoopt Roordahuizum 02-02-1749   volgt II.A
  e. Anne, gedoopt Roordahuizum 02-07-1752
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Grietje Hermanus Zandbergen, geboren 09-06-1757 en gedoopt Roordahuizum 19-06-1757, overleden Franeker 10-1101808, trouwt Tjalling Daniels Strikwerda, geboren 07-1764 en gedoopt Winsum 05-08-1764 te Winsum (Hervormd), overleden Franeker 10-04-1818, zoon van Daniël IJmes en Lijsbet Ages
  g. Elizabet Hermanus Zandbergen, geboren  30-08-1758 en gedoopt Roordahuizum 02-09-1758, , overleden Dokkum 22-08-1827, ondertrouw Leeuwarden 11-05-1787 en trouwt 27-05-1787 Nutte Folkerts Hoppinga, bij huwelijk  afkomstig van Leeuwarden, overleden voor 1811
  h. Jacob, geboren 08-11-1759 en gedoopt Roordahuizum 02-12-1759   volgt II.B
  i. Hans, geboren 27-11-1761 en gedoopt Roordahuizum 06-12-1761   volgt II.C
  j. Michiel, geboren 29-12-1763 en gedoopt Roordahuizum 15-01-1764   volgt II.D
  k. Harmannus, geboren 11-11-1765 en gedoopt Roordahuizum 01-12-1765   volgt II.E
  l. Ale, geboren 07-10-1767 en gedoopt Roordahuizum 01-11-1767
  m. Eise, geboren 19-07-1770 en gedoopt Roordahuizum 05-08-1770   volgt II.F
  n. Sytske Hermanus van Zandbergen, geboren 05-09-1773 en gedoopt Roordahuizum 26-09-1773, overleden Roordahuizum 05-06-1839, trouwt Roordahuizum 20-05-1798 Marten Jacobs van der Meer, slagter, geboren Grouw ca. 1767, overleden Roordahuizum 01-01-1832, zoon van Jakob Klazes en Trijntje Klazes
     
II.A Evert Harmanes van Zandbergen, bij huwelijk afkomstig van Weidum, proclamatie Weidum 25-05-1777 en trouwt Jorwerd 25-05-1777 Sytske Bartlis Hoogterp, bij huwelijk afkomstig van Jorwerd, geboren ca. 1751, overleden Idaarderadeel 09-04-1826, weduwe

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Jorwerd 1639-1810 - Inventarisnr.: 75
Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 25 mei 1777 in Jorwerd
Man           : Evert Harmanes van Zandbergen afkomstig van Weidum
Vrouw        : Sytske Bartlis Hoogterp afkomstig van Jorwerd

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hermanus, geboren Oosterlittens ca. 1789   volgt III.A
     
II.B Jacob van Zandbergen, gerechtsbode, geboren 08-11-1759 en gedoopt Roordahuizum 02-12-1759, overleden Sneek 18-03-1817, gehuwd, ondertrouw Sneek 20-11-1790 en trouwt aldaar 28-11-1790 Trijntje Hendriks Saurland, bij huwelijk afkomstig van Sneek

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)- Trouwregister Hervormde gemeente Sneek 1782-1811 - Inventarisnr.: 672
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 november 1790
Man          : Jacob van Sandbergen afkomstig van Sneek
Vrouw       : Trijntje Hendriks Saurland afkomstig van Sneek
Opmerking  : gerechtsbode

Familienamen 1811 - Mairie Sneek, fol. 91
Zandbergen, Jacob van, Sneek
k. Hermanus 20, Wibbichjen 14, Titia 11

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Hermannus van Zandbergen, geboren ca. 1791   volgt III.B
    Wibbichjen van Zandbergen,geboren ca. 1797, overleden Leeuwarden 17-11-1858, gehuwd, trouwt Sneek 21-12-1817 Cornelis Klazes Buwalda
    Tietje, 11
     
II.C Hans van Zandbergen, geboren 27-11-1761 en gedoopt Roordahuizum 06-12-1761, overleden Dokkum 20-03-1828, ondertrouw Sneek 10-05-1788 en trouwt Aafke Willems Boelens, bij huwelijk afkomstig van Sneek

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek 1766-1797 - Inventarisnr.: 668
Vermelding : Ondertrouw op 10 mei 1788
Man          : Hans van Zandbergen afkomstig van Sneek
Vrouw       : Aafke Willems Boelens afkomstig van Sneek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje, geboren 28-04-1789 en gedoopt Sneek 10-05-1787
  b. Willem van Zandbergen, geboren 30-09-1790 en gedoopt Workum 03-10-1790, overleden Dokkum 10-03-1821, gehuwd, ondertrouw Leeuwarden 20-11-1811 en trouwt aldaar 05-01-1812 Ymkje Douwes, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden
  c. Harmanus van Zandbergen, geboren 16-09-1792 en gedoopt Sneek 30-09-1792, trouwt (1) Het Bildt 09-10-1821 Rikjen Glastra van Loon, oud 31 jaar, geboren Sneek, overleden Het Bildt 30-10-1846, dochter van Jan Glastra van Loon en Antje Jimkes, trouwt (2) Het Bildt 11-04-1850 Renske Jans Kuiken, oud 49 jaar, geboren St.  Annaparochie, dochter van Jan Jacobs Kuiken en Renske Okkes
  d. Tietje, geboren 04-12-1794 en gedoopt op Makkum 21-12-1794
  e. Tryntje, geboren 28-07-1797 en gedoopt Harlingen 13-08-1797
  f. Aaltje, geboren 05-03-1802 en gedoopt Stavoren 17-03-1802
  g. Hans, geboren Lemmer 16-10-1804 en gedoopt Lemmer/Follega/Eesterga 21-10-1804
  h. Jacob, geboren 22-11-1808 en gedoopt Dokkum 11-12-1808
     
II.D Michiel van Zandbergen, geboren 29-12-1763 en gedoopt Roordahuizum 15-01-1764, trouwt Leeuwarden 20-05-1787 Helena Martinus Baljé, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1783-1789 - Inventarisnr.: 999
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 mei 1787
Man          : Michiel van Sandbergen afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Helena Martinus Baljee afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Westerkerk

Familienamen 1811 - Mairie Joure, fol. 62
Zandbergen, Michiel Hermannus van, Joure
k.    Hermannus 22, Franeker, Grietje 18, Martinus 16, Jacob 13, Tietje 11, Ale 8
kk.  (van Hermannus) Michiel Hermannus

kinderen uit dit huwelijk:   
 

  a. Harmanus van Zandbergen, geboren Joure ca. 1789, trouwt Haskerland 12-05-1811 Renske Tuinstra, oud 25 jaar, geboren Joure, dochter van Lolke Harmens Tuinstra en Antje Koerts
  b. Grietie, geboren 03-08-1793 en gedoopt Leeuwarden 21-08-1793
  c. Martinus van Zandbergen, geboren Joure 05-11-1795 en gedoopt Joure/Westermeer/Snikzwaag 06-12-1795, overleden Haskerland 14-06-1842, trouwt Schoterland 10-08-1817 Jeltje Wiegers Glastra, geboren Op de Fok onder Terband ca. 1796, overleden Hakerland 24-08-1831, trouwt (2) Haskerland 19-04-1835 Martentje Wybes Pasma, oud 30 jaar, geboren Joure, dochter van Wybe Martens Pasma en Gooitske Gerbens
  d. Jacob, geboren Joure 24-11-1798 en gedoopt Joure/Westermeer/Snikzwaag 06-01-1799, trouwt Sytske Gosses van der Meulen
  e. Tytje, geboren Joure 15-11-1795 en gedoopt Joure/Westermeer/Snikzwaag 07-12-1800
  f. Ale van Zandbergen, geboren Joure 11-07-1803 en gedoopt Joure/Westermeer/Snikzwaag 07-08-1803, trouwt Wytske Geerts Brouwer
     
II.E Harmanus van Zandbergen, geboren 11-11-1765 en gedoopt Roordahuizum 01-12-1765, overleden Bolsward 28-03-1838, ondertrouw Leeuwarden 10-07-1791 en trouwt Sjoukje Durks, bij huwelijk afkomstig van Wirdum
 
     
     
     
     
     
II.F Eise Hermanus van Zandbergen, geboren 19-07-1770 en gedoopt Roordahuizum 05-08-1770, overleden Idaarderadeel 14-07-1849, trouwt Martijntje Andries

Familienamen 1811 - Mairie Roordahuizum, fol. 30
Zandbergen, Eise Hermanis van, Roordahuizum
k. Hermanis 12, Andries 8, Tietje 1˝

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hermanus Eizes van Zandbergen, geboren 14-02-1799 en gedoopt Roordahuizum 10-03-1799, overleden Baarderadeel 08-08-1869, weduwnaar, trouwt Idaarderadeel 24-04-1828 Yeke Johannes de Vries, oud 22 jaar, geboren Roordahuizum, dochter van Johannes Johannes de Vries en Okje Olferts de Groot
  b. Andries Eizes van Zandbergen, geboren 11-03-1803 en gedoopt Roordahuizum 03-04-1803, trouwt Idaarderadeel 13-01-1869 Jantje Reinders Boonstra, oud 68 jaar, geboren Gersloot, dochter van Reinder Wyben en Aaltje Rinzes
  c. Tietje Eizes van Zandbergen, geboren 25-05-11810 en gedoopt Roordahuizum 17-06-1810, trouwt Idaarderadeel 17-06-1837 Durk Nannes Smeding, oud 36 jaar, geboren Roordahuizum, zoon van Nanne Dirks Smeding en Ymkje Wybes Feenstra
     
III.A Hermanus Everts van Zandbergen, schippersknecht, geboren Oosterlittens ca. 1789, overleden Baarderadeel 22-10-1868, trouwt Idaarderadeel 25-05-1820 Tjitske Jelles Bergsma, oud 23 jaar, geboren Deersum, dochter van Jelle Klazes Bergsma en Grietje Reppels

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert Hermanus van Zandbergen, geboren Deersum 24-08-1821, trouwt Franekeradeel 23-12-1843 Grietje Pieters Vellinga, geboren Witmarsum ca. 1821. dochter van Pieter Ages Vellinga en Akke Jacobs Holkeboer
  b. Jelle van Zandbergen, geboren Oosterlittens 08-07-1823, trouwt Baarderadeel 01-08-1849 Ytje Willems Weima, oud 30 jaar, geboren Nijland, dochter van Willem Rutgers Weima en Geertje Annes Weima
  c. Sytske van Zandbergen, geboren Baarderadeel 06-03-1827, overleden aldaar 14-05-1860
  d. Japke Hermanus van Zandbergen, geboren Oosterlittens 30=07-1829, trouwt Hennaarderadeel 03-05-1856 Minse Jans Mensonides, geboren Burgwerd ca. 1830, zoon van Jan Minses Mensonides en Jeltje Jeltes Hakkema
  e. Bartele van Zandbergen, geboren Oosterlittens 18-07-1832, overleden Tietjerksteradeel 02-12-1914, trouwt Baarderadeel 29-09-1881 Aagje Gabes van Asperen, oud 33 jaar, geboren Oosterlittens. dochter van Gabe Anskes van Asperen en Antje Melles Gorter
  f. Grietje van Zandbergen, geboren Baarderadeel 25-06-1834
  g. Wytse van Zandbergen, geboren Oosterlittens 14-07-1837, trouwt Baarderadeel 12-06-1861 Christina Sytzes van Slooten, oud 29 jaar, geboren Britswerd, dochter van Sytze Dirks van Slooten en Sytske Tammes Feenstra
  h. Jan van Zandbergen, geboren Baarderadeel 12 oktober 1840
     
III.B Hermannus van Zandbergen, geboren ca. 1791, overleden Sneek 22-04-1813, trouwt Sneek 27-10-1811 Lieuwkje Houwink, overleden Sneek 11-01-1821

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Welmoedina van Zandbergen, geboren Sneek 03-08-1812
     
III.C Willem van Zandbergen, geboren 30-09-1790 en gedoopt Workum 03-10-1790, overleden Dokkum 10-03-1821, gehuwd, ondertrouw Leeuwarden 20-11-1811 en trouwt aldaar 05-01-1812 Ymkje Douwes, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden
     
     
     
III.D Harmanus van Zandbergen, geboren 16-09-1792 en gedoopt Sneek 30-09-1792, trouwt (1) Het Bildt 09-10-1821 Rikjen Glastra van Loon, oud 31 jaar, geboren Sneek, overleden Het Bildt 30-10-1846, dochter van Jan Glastra van Loon en Antje Jimkes, trouwt (2) Het Bildt 11-04-1850 Renske Jans Kuiken, oud 49 jaar, geboren St.  Annaparochie, dochter van Jan Jacobs Kuiken en Renske Okkes

kinderen uit 1e huwelijk:

     
  a. Jan Hermanus van Zandbergen, oud 19 jaar, geboren Sint Annaparochie, trouwt Het Bildt 26-07-1849 Martentje Klazes Post, oud 19 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Klaas Klazes Post en Wytske Martens van der Molen
     
     
     
III.E Harmanus van Zandbergen, geboren Joure ca. 1789, trouwt Haskerland 12-05-1811 Renske Tuinstra, oud 25 jaar, geboren Joure, dochter van Lolke Harmens Tuinstra en Antje Koerts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Zandbergen, geboren Franeker 26-06-1813
  b. Migchiel van Zandbergen, geboren Haskerland 27-10-1815
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.A  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.B  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.C  
     
     
     
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

GenWar2002

disclaimer