KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

  Vorige pagina  Volgende 


oudgrootouders:  nr.  64 t/m 127


64. Jochum Jans, overleden Ureterp ca. 1792, trouwt
65. Antje Willems, overleden Ureterp ca. 1797
     
66. Johannes Sjoerds, overleden Rottevalle ca. 1797, trouwt 
67. Froukjen Hendriks ook genoemd Froukjen Brants, overleden in Rottevalle ca. 1803
     
68. Meynt Tjibbes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde, trouwt Wolvega 24-11-1754
69. Gaeitske Aukes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde
     
72. Jan Annes Voolstra, veehouder, gedoopt Luxwoude 16-05-1747, overleden Luxwoude 30-09-1821, trouwt ca. 1767
73. Grietje Jochems, gedoopt Oudega (Smallingerland) 07-02-1740, overleden Gersloot 26-07-1808, trouwt (1) Egbert Geerts, overleden voor 1767
     
74. Jan Douwes de Wagt, geboren ca. 1727, ratelwacht in Drachten en arbeider, afkomstig uit Noorderdrachten, overleden Zuiderdrachten 26-02-1813, trouwt Drachten 28-11-175
75. Geeske Rinzes, afkomstig uit Zuiderdrachten, overleden Noorderdrachten 1772 of 1773.
     
76. Jan Jans, bij dopen kinderen genoemd als Jan Jans Bult de jonge, bij huwelijk afkomstig van Oldeholtpade, trouwt Oldeholtpade 12-05-1754
77. Geertje Roelofs, bij huwelijk afkomstig van Schurega, gedoopt ged. 02-04-1730
     
78. Anne Jans, trouwt
79. Geesje Hanzes, geboren ca. 1742, overleden Weststellingswerf 06-01-1836, weduwe
     
80. Jan Hendriks van Zwol, geboren Wanneperveen ca. 1734, overleden Sint Johannesga ca. 1808, trouwt Vollenhove 22-01-1763
81. Roelofjen Jacobs de Groot, geboren Noord Overijssel ca. 1735, overleden Tjalleberd 03-09-1820
     
82. Feitse Jeens Jeninga, veenbaas, geboren Terwispel ca. 1744 (Doopsgezind), overleden Terwispel 11-09-1827, trouwt (2) Schoterland 03-06-1804 Hendrikje Pieters Schaafsma, weduwe van Anne Doaies, geboren Heerenveen ca. 1755, overleden Heerenveen 03-02-1819, dochter van Pieter Andrys en Ybel Sakes, trouwt (1) 12-05-1771
83. Ymke alias Emkjen Jochems, bij huwelijk afkomstig van Terwispel, geboren ca. 1745, overleden Terwispel ca. 1800
     
84. Bartelt Jacobs de Leeuw, gedoopt Beulake 12-02-1730, overleden Luinjeberd 18-02-1812, trouwt Beulake 23-01-1754
85. Meinsjen Jans (Meintje Jans) Dragt , geboren Beulake 17-04-1735, overleden Luinjeberd 06-12-1812
     
86. Willem Stevens, bij 1e huwelijk afkomstig van Oldeholtpade, trouwt (2) Langezwaag 12-03-1780 Mootske Johannes, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, trouwt (1) Oldeholtpade 14-9-1760
87. Geertje Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Drachten, overl. Luxwoude voor 1780
     
88. = 72. Jan Annes Voolstra
89. = 73. Grietje Jochems
     
90. Hendrik Lubberts trouwt Olderbekoop 01-01-1763
91. Elisabeth Sieuwerts
     
92 Johannes Jacobus Pool, veenbaas en boer, geboren Noorder Drachten ca. 1732, overleden Zuider Drachten (armenhuis) 05-01-1816, trouwt (1) Drachten 04-05-1760 Trijntje Jans Meeus, geboren Noorder Drachten ca. 1735, overleden aldaar voor 1766, trouwt (2) Drachten 02-02-1766
93. Elisabeth Rienks ook genoemd Elisabeth Rienks de Jong, geboren Noorder Drachten ca. 1745, overleden aldaar voor 1806
     
94. Gerardus Geerts, afkomstig van Witveen onder Oostermeer, overleden Drachten voor 1788, trouwt Drachten 14-03-1762
95. Metje Jurjens Bijlma, geboren Noorder Drachten ca. 1739, overleden aldaar 29-01-1816
     
96. Marten Gjalts Koldijk, geboren Grouw ca. 1757, overleden Idaarderadeel 20-11-1843, trouwt Warga ca. 1782
97. Klara Sikkes Dijkstra, geboren Warga 1760, overleden Idaarderadeel 29-12-1826
     
98. Keimpe Simons, bij huwelijk afkomstig van Lekkum, geboren ca. 1750, overleden Leeuwarden 15-08-1842, weduwnaar, trouwt Miedum 31-05-1778
99. Klaaske Tjeerds, bij huwelijk afkomstig van Mideum, geboren ca. 1757
     
100. Eeltje Douwes, bij huwelijk afkomstig van Idaard, geboren ca. 1736, trouwt Grouw 17-05-1761
101. Antje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw, geboren ca. 1740
     
102. Eeltje Hilles, bij huwelijk afkomstig van Warga, trouwt Oldeboorn 30-06-1771
103. Froukje Rinzes, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn
     
104. Jakob Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw, trouwt Grouw 03-07-1757
105. Trijntje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw
     
106. Hermannus van Sandbergen, bij 1e huwelijk afkomstig van Leeuwarden, schoolmeester en organist te Roordahuizum, trouwt (1) Leeuwarden 20-05-1742 Sydske Everts, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, trouwt (2)
107. Tietje Jacobs
     
108. Jurjen Harmens, overleden Beetsterzwaag voor 30-11-1783, trouwt
109. Limke Rienks
     
110. Durk Ates Reidsma ook genoemd Reitsma, geboren ca. 1751, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Opsterland 09-10-1812, gehuwd, trouwt Boornbergum 28-01-1776
111. Wytske Jans, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten
     
112. Andries Willems, bij huwelijk afkomstig van Rotsterhaule, kastelein te Nijehaske, trouwt Rotsterhaule 12-05-1776
113. Rentrien Klasen Mink alias Renske Klazes Mink, geboren Giethoorn 08-03-1757 en gedoopt aldaar 20-03-1757, overleden Haskerland 02-12-1831
     
114. Jan Heeres de Vries, bij huwelijk afkomstig van Olderboorn, schipper, geboren ca. 1754, overleden Haskerland 12-02-1841, trouwt Oldeboorn 09-04-1786
115. Baukje Kornelis, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn, overleden 1790
     
118. Petrus Holkema, geboren ca. 1746, overleden Oostdongeradeel 05-03-1818, trouwt
119. Catryna Elysabeth van Aalburg, geboren ca. 1755, overleden Oostdongeradeel (mairie Ee) 07-12-1812
     
120. Louw Jans van der Meulen, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, geboren ca. 1750, overleden Drachten 09-03-1816, oud 65 jaar, weduwnaar, trouwt Boornbergum 03-07-1785
121. Joukjen Molles, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten
     
122. Jacob Sybes Drijfhout, geboren ca. 1742, overleden Uitingeradeel 24-12-1839, weduwnaar, trouwt
123. Gettje Geerts alias Geertje Geerts de Jong, geboren ca. 1768, overleden Uitingeradeel 21-08-1835
     
124. Hette Douwes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1749, overleden Utingeradeel 31-12-1834, weduwnaar, trouwt Oldeboorn 29-12-1776
125. Ypkjen Abes, bij huwelijk afkomstig van Nes
     
126. Klaas Aukes van der Wal, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, geboren ca. 1760, overleden Utingeradeel 06-05-1850, weduwnaar, trouwt Oldeboorn 05-05-1782
127. Aafke Watzes, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn
     

  Vorige pagina  Volgende 


GenWar2002

disclaimer