GENEALOGIE MOLLEMA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 121, 242, 484, 868, 1936


     
I. Jolcke Hepkes, bij huwelijk afkomstig van Tjalleberd, trouwt Langezwaag 24-02-1678 Hein Molles, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724 - Inventarisnr.: 563
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 februari 1678
Man          : Jolcke Hepkes afkomstig van Tjalleberd
Vrouw       : Hein Molles afkomstig van Langezwaag

uit dit huwelijk:
 

  a. Hepke, gedoopt Tjalleberd 03-04-1680
  b. Molle, gedoopt Tjalleberd 08-10-1682   volgt II
  c. Gels, gedoopt Tjalleberd 11-10-1685
  d. Tet, gedoopt Langezwaag 06-05-1688
  e. Girbe, gedoopt Langezwaag 01-07-1691
     
II. Molle Jolkes, molenaar en bakker te Drachten, gedoopt Tjalleberd 08-10-1682, trouwt (1) Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude 10-05-1711 Antje Klases, bij huwelijk afkomstig van Kortezwaag, overleden voor 10-1726, trouwt (2) Boornbergum 20-10-1726 Martjen Jans, bij huwelijk afkomstig van Smalle Ee, gedoopt Drachten 27-10-1695, dochter van Jan Berents en Gertie Jacobs

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724 - Inventarisnr.: 563
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 mei 1711
Man          : Molle Jolkes afkomstig van Langezwaag
Vrouw       : Antje Klases afkomstig van Kortezwaag

Gestandaardiseerde namen: MOLLE JALKES en ANTJE KLASES

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Proclamatie op 20 oktober 1726 in Boornbergum
Man          : Molle Jolkes afkomstig van Drachten
Vrouw       : Martjen Jans afkomstig van Smalle Ee
Opmerking  : met attestatie naar Drachten

Gestandaardiseerde namen: MOLLE JALKES en MARTJEN JANS

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 88
wed. Molle Jolckes, Smallingerland
Plaats:  Zuiderdrachten    /   Omschrijving:  zober
Gezin volw:  1                /   Aanslag:  6-16-0
Verhoging: --                 /   Vermogen: --

kinderen uit 1e huwelijk
 

  a. Geeske
  b. Joukjen
  c. Jolke, geboren Zuider-Drachten ca. 1720   volgt III.A
 
kinderen uit 2e huwelijk
 
  d. Hein, geboren Drachten ca. 1728 en gedoopt op belijdenis Harlingen 17-04-1761   volgt III.B
  e. Gerben, geboren Drachten 31-12-1730   volgt III.C
     
     
III.A Jolke Molles, molenaar te Drachten, geboren ca. 1720, overleden Drachten 15-05-1770, trouwt (1) Drachten 28-04-1743 Antje Annes, overleden voor 09-1764, trouwt (2) Drachten 23-09-1764 Sjoukjen Wytses, bij huwelijk afkomstig van Oudega

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 april 1743 in Drachten
Man          : Jolke Molles afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw       : Antje Annes afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen: JALKE MOLLES en ANTJE ANNES
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: 624

Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 september 1764 in Drachten
Man          : Jolke Molles Molenaar afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw       : Sjoukjen Wytses afkomstig van Oudega

Gestandaardiseerde namen: JALKE MOLLES en SJOUKJE WIETSES
Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 74
Solcke Molles, Smallingerland  
Plaats:  Zuiderdrachten           /   Omschrijving:  molenaar         
Gezin volw:  4 en kind: 2         /   Aanslag:  59-16-0
Verhoging: --                        /   Vermogen: --

kinderen uit 1e huwelijk
 

  a. Molle, geboren Drachten ca. 1745   volgt IV.A
     
III.B Hein Molles Mollema, gortmaker en koopman te Harlingen, geboren Drachten ca. 1728 en gedoopt op belijdenis Harlingen 17-04-1761, overleden Harlingen 17-09-1786, trouwt (1) Harlingen 08-12-1754 Wiepkie Klases Hibma, gedoopt Midlum 17-08-1732, overleden Harlingen voor 02-1764, dochter van Claas Jacobs Hibma en Antje Hoijtinga, trouwt (2) Kimswerd 26-02-1764 Corneliske Jacobs Hibma, gedoopt Pingjum 03-11-1737, overleden Harlingen 10-11-1764, dochter van Jacob Pieters Hibma en van Teetske Lambartus van Hauwerda, trouwt (3) Harlingen 12-07-1772 Janna Sophia Rasschen ook vermeld als Raske, gedoopt Harlingen 26-01-1744, dochter van Albartus Rasschen en Elisabeth Campen.

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1739-1772 - Inventarisnr.: 334
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 december 1754
Man          : Hein Molles afkomstig van Harlingen
Vrouw       : Wypkie Clases Hibma afkomstig van Kimswerd

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Kimswerd 1699-1811 - Inventarisnr.: 804
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 februari 1764
Man          : Hein Molles afkomstig van Harlingen
Vrouw       : Cornelia Hibma afkomstig van Kimswerd
Opmerking  : hij is koopman

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1772-1811 - Inventarisnr.: 335
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 juli 1772
Man          : Hein Mollema afkomstig van Harlingen
Vrouw       : Janna Sophia Rasschen afkomstig van Harlingen

kinderen uit 2e huwelijk
 

  a. Cornelis, geboren Harlingen 10-11-1764 en gedoopt aldaar 22-01-1765   volgt IV.B
 
kinderen uit 3e huwelijk
 
  b. Elisabeth, geboren 16-06-1773 en gedoopt Harlingen 18-07-1773, overleden Harlingen 31-05-1811, trouwt Wijger Harmens, geboren Drachten 12-03-1764, overleden Harlingen 21-05-1829, zoon van Harmen Cornelis en  Antje Geerts
  c. Geertje, geboren 16-06-1773 en gedoopt Harlingen 08-10-1775
     
III.C Gerben Molles Mollema, gortmaker te Leeuwarden, geboren Drachten 31-12-1730, overleden Leeuwarden 10-02-1801, trouwt Oostermeer 16-05-1762 Pietje Jacobs alias Japiks, geboren Oostermeer 1734, overleden Leeuwarden 15-11-1812, dochter van Jacob alias Japik Binnerts en van Trijntje Oedses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 mei 1762 in Oostermeer
Man          : Gerben Molles afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Pytje Jacobs afkomstig van Oostermeer
Opmerking  : Gerben, Mr.Gortmaker

kinderen uit dit huwelijk:: GERBEN MOLLES en PIETJE JAKOBS
 

  a. Molle, geboren Leeuwarden 18-03-1762   volgt IV.C
  b. Trijntje Gerbens Mollema, geboren Leeuwarden 05-11-1764, overleden aldaar 13-09-1831, trouwt Leeuwarden 18-05-1788
Dirk Takes Bouma, gedoopt Leeuwarden 25-05-1754, overleden aldaar 30-04-1811, zoon van Teacke Dirks Bouma en Anna Margarite Keimpema
  c. Jitske Gerbens Mollema, geboren Leeuwarden 26-05-1771, overleden aldaar 04-03-1840, trouwt Leeuwarden 04-06-1797
Dirk Eeuwes van Driesum, gedoopt Leeuwarden 20-04-1766, overleden aldaar 14-03-1827, zoon van Eeuwe van Driesum en Maaike Starring
     
IV.A Molle Jolkes, geboren Drachten ca. 1745, trouwt Drachten 15-02-1767 Tjitske Oenes, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 15 februari 1767 in Drachten
Man          : Molle Jolkes afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw       : Tjitske Oenes afkomstig van Noorderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Molles Mollema, geboen ca. 1775, overleden Smallingerland 01-12-1853, weduwe, trouwt Akkrum 10-05-1795 Eedsge Jacobs Boonstra,
  b. Joukien Molles, geboren Drachten 18-06-1778 en gedoopt aldaar 07-06-1822, overleden Drachten 09-09-1849, trouwt Boornbergum 03-07-1785 Louw Jans van der Meulen, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, geboren Tjalleberd ca. 1750, overleden Drachten 09-03-1816, zoon van Jan Pieters en Aukjen Sjoerds
     
IV.B Cornelis Mollema, zeehandelaar, geboren Harlingen 10-11-1764 en gedoopt aldaar 22-01-1765, overleden Harlingen 08-10-1823, trouwt Kimserd 17-04-1791 Holkje Jarigs van der Ley, geboren Harlingen 27-01-1762, overleden aldaar 04-05-1843, dochter van Jarig van der Ley en Grietje Schoonebeek

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1772-1811 - Inventarisnr.: 335
Vermelding : Attestatie afgegeven op 17 april 1791
Man          : Cornelis Mollema afkomstig van Harlingen
Vrouw       : Holkje van der Ley afkomstig van Harlingen
Opmerking  : getrouwd te Kimswerd op 17 april

Familienamen 1811 - Harlingen, deel 1 folio 143
Mollema, Cornelis, Harlingen
kinderen: Cornelia, Jarig, Grietje, Aafke, Lijsbert
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1823
Overledene: Cornelis Mollema - Overleden: 8 oktober 1823 - Wonende: Harlingen
  zeehandelaar (Voorstr. E.25); vader van Cornelia, Jarig, idem, Grietje (vrouw van Dirk Beth, zeilmaker Amsterdam) en Liesbeth Cornelis Mollema.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1843
Overledene: Holkjen Jarigs van der Ley - Overleden: 4 mei 1843 - Wonende: Harlingen
  81 jr (geboren 27/1/1762); overleden Voorstr. E.25; wed. Cornelis Mollema; moeder van Jarig, zeepzieder, Elizabeth (vrouw van Philippe Adrien Braams, ontvanger/pannenfabrikant), Cornelia (2e vrouw van Dirk Beth, makelaar Amsterdam) en wijlen Grietje Cornelis Mollema (1e vrouw van genoemde Dirk Beth; moeder van minderjarige Willem-Jacobus, Aafke-Cornelia en Cornelis Dirks Beth).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelia, geboren Harlingen 1792, trouwt (1) Harlingen 30-11-1826 Dirk Petrus Greijdanus, notaris, oud 29 jaar, geboren Harlingen, overleden aldaar 09-11-1828, zoon van Petrus Greydanus en Catharina Vellinga, trouwt (2) Harlingen 24-11-1836 Dirk Beth, weduwnaar van Grietje Cornelis Mollema, , meester zeilmaker, geboren Amsterdam ca. 1796, zoon van Willem Jacob Beth en Johanna Doeff
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1828
Overledene: Dirk Petrus Greydanus - Overleden: 9 november 1828 - Wonende: Harlingen
  notaris; man van Cornelia Mollema (gertrouwd 1826); geen kinderen; zoon van Petrus Greydanus, rector Latijnse scholen en Catharina Vellinga; broer van Johannes, secretaris Lemsterland, Ida (vrouw van Frans van Esta-Tjallingii, pannen/estrikkenfabrikant), Joanna en Anna Petrus Greydanus. Saldo negatief, maar in bijgevoegde suppletoire memorie 7005/320 wordt saldo fl. 2.611,45.
(CzOG bijgevoegd).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Jarig, geboren Harlingen 21-05-1795   volgt V.A
  c. Grietje Cornelis Mollema, geboren Harlingen 1798, trouwt Harlingen 17-09-1819 Dirk Beth, meester zeilmaker, oud 23 jaar, geboren Amsterdam ca. 1796, zoon van Willem Jacob Beth en Johanna Doeff
  d. Aafke Cornelis Mollema, geboren Harlingen 06-10-1800, overleden aldaar 30-04-1819
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1819
Overledene: Aafke Cornelis Mollema - Overleden: 30 april 1819 - Wonende: Harlingen
  dochter van Cornelis Mollema, zeehandelaar en Holkje Jarigs v.der Ley; zuster van Jarig, Cornelia, Grietje (vrouw van Dirk Beth, mr.zeilmaker Amsterdam) en minderjarige Elisabeth Cornelis Mollema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  e. Elisabeth Cornelis Mollema, geboren Harlingen 14-09-1803, trouwt Harlingen 31-05-1827 Philippe Adrien Braams, oud 25 jaar, geboren 's-Gravenhage, zoon van Jean Baptiste Braams en Maria Christiana Hansen
     
IV.C Molle Gerbens Mollema, gortmaker, kastelein, geboren Leeuwarden 18-03-1762 en gedoopt op belijdenis Leeuwarden 07-09-1792, overleden aldaar 18-07-1813, trouwt Leeuwarden 25-11-1792 Trijntje Gerrijts Westra, gevboren Kollum 29-12-1772 en gedoopt aldaar 24-01-1773, dochter van Gerrit Pijtters Westra en van Aukjen Hendriks Bruinsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerben, geboren Leeuwarden 24-11-1793 en gedoopt aldaar 13-12-1793, overleden voor 01-1797
  b. Aukje Mollema, geboren Leeuwarden 05-05-1795 en gedoopt aldaar 29-05-1795, overleden Leeuwarden 13-01-1880, trouwt (1) Leeuwarden 31-12-1820 Jacob van Veen, trouwt Leeuwarden 15-12-1822 Klaas Johannes Frankema
  c. Gerben, geboren Leeuwarden 17-01-1797 en gedoopt aldaat 10-02-1797   volgt V.B
  d. Pietie Mollema, geboren Leeuwarden 25-01-1799 en gedoopt Leeuwarden 15-02-1799, trouwt Leeuwarden 29-08-1832 Dominicus Verkennis
  e. Gerrit, geboren Leeuwarden 10-10-1801   volgt V.C
  f. Pieter, geboren Leeuwarden 31-10-1803 en gedoopt aldaar 23-11-1803, begraven Leeuwarden 12-11-1806
  g. Pieter, geboren Leeuwarden 05-01-1807 en gedoopt aldaar 04-02-1807, overleden voor  01-1808
  h. Maijke Mollema, geboren Leeuwarden 4-01-1808 en gedoopt aldaar 0-02-1808, overleden Leeuwarden 29-12-1866, trouwt Leeuwarden 14-05-1828 Josephus Smeding
  i. Pieter, geboren Leeuwarden 19-05-1810 en gedoopt aldaar 11-06-1810, begraven Leeuwarden. 16-05-1811
     
V.A Jarig Cornelis Mollema, geboren Harlingen 21-05-1795, trouwt (1) Harlingen 22-04-1830 Foekje IJsbrands Spannenburg, oud 23 jaar, geboren Harlingen, overleden aldaar 07-04-1838, dochter van Sybrand Lases Spannenburg en Maria Poppes Menalda, trouwt (2) Harlingen 30-07-1840 Catharina Fontein, oud 31 jaar, geboren Harlingen, dochter van Dirk Pieterszoon Fontein en Geertruida Adriana Matak
 
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1838
Overledene:
Foekje IJsbrands Spannenburg - Overleden: 7 april 1838 - Wonende: Harlingen
  vrouw van Jarig Cornelis Mollema, zout/zeepzieder; moeder van minderjarige Holkje, Sybrand, Cornelis, Maria en Jan Jarigs Mollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Holkje Mollema, geboren Harlingen 25-01-1831, overleden aldaar 16-06-1846
  b. Sybrand Mollema, geboren Harlingen 01-03-1832
  c. Mietje Mollema, geboren Harlingen 01-04-1833, overleden aldaar 04-07-1834
  d. Cornelis Mollema, geboren Harlingen 17-05-1834, trouwt Menaldumadeel 28-10-1857 Tjitske Everts van Aisma, oud 23 jaar, geboren Beetgum, dochter van Evert Klazes van Aisma en Houkjen Pieters Siderius
  e. Maria Mollema, geboren Harlingen 08-06-1835, overleden aldaar 04-06-1850
  f. Jan Mollema, geboren Harlingen 31-03-1837, trouwt Harlingen 07-01-1862 Albertina Alta, oud 24 jaar, geboren Harlingen, dochter van Dirk Johannes Alta en Albertina van der Veer
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  g. Jarig Mollema, koopman, geboren Harlingen 12-05-1841, overleden Den Haag 11-12-1908, trouwt (1) Utrecht 29-07-1880 Alida Margaretha Spruijt, geboren Utrecht 15-04-1858, overleden Zwolle 03-08-1884, dochter van Adrianus Cornelis Spruijt en Pieternella Adriana van Dalen, trouwt (2) Zwolle 04-03-1896 Maria de Goeijen, geboren Zwolle ca. 1862, dochter van Jan de Goeijen en Gesina van der Voort
  h. Geertruida Adriana Mollema, geboren Harlingen 08-12-1842, overleden Den Haag 18-10-1921, trouwt Lochem 17-07-1867 Willem Huender, geboren Nijbroek 21-12-1834, overleden Steenwijk 27-01-1913, zoon van Rutger Hendrik Huender en Bartha Catharina Aleida Margaretha Aalbers
  i. Cornelia Mollema, geboren Harlingen 11-02-1844, overleden aldaar 13-05-1845
     
V.B Gerben Molles Mollema, geboren Leeuwarden 17-01-1797 en gedoopt aldaat 10-02-1797, overleden Franeker 16-09-1857, trouwt Leeuwarden 01-08-1837 Jantje Hemmes Leeuw, geboren Termunterzijl 24-08-1806, overleden Franeker 23-03-1864, dochter van Hemme Jansen Leeuw en Gebbina Haijkens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Molle Mollema, geboren Leeuwarden 14-08-1838, trouwt Franeker 01-05-1864 Baukje Reinders van der Feen, geboren Franeker 23-02-1830, overleden aldaar 17-12-1915, dochter van Reinder van der Feen en Maria Wijnants
  b. Gebbina Mollema, geboren Leeuwarden 17-04-1840, , overleden Leeuwarden 16-04-1925, weduwe, trouwt Franeker 21-05-1865 Ane de Graad, geboren Lemsterland 15-01-1839, overleden Franeker 24-05-1900, zoon van Ane de Graad en Baukje Thomas Knoop
  c. Hemme Mollema, geboren 14-04-1841, overleden Leeuwarden 21-08-1841
  d. Trijntje Gerbens Mollema, geboren Hardegarijp 15-06-1843, overleden Leeuwarden 10-06-1890, weduwe, trouwt Ferwerderadeel 23-04-1868 Sijbren Sjoukes Stienstra, timmerman, geboren Marssum 21-04-1844, overleden Bolsward 26-02-1885, zoon van Sjouke Jelles Stienstra en Trijntje Jans Kuperus
 
  e. Hemmina Gerbens Mollema, geboren Hardegarijp 20-01-1846, trouwt Franeker 27-05-1866 Wietze Pieters de Jong, geboren Wymbritseradeel 25-04-1842, zoon van Pieter Ottes de Jong en Akke Machiels Zoethout
  f. Jan Gerbens Mollema, geboren Achtkarspelen 05-03-1851, overleden Leeuwarden 12-02-1931, trouwt Dokkum 17-05-1877 Lijsbert Aarts, geboren 23-03-1850, dochter van Harmanus Aarts en Bartsen de Groot
     
     
V.C Gerrit Molles Mollema, geboren Leeuwarden 10-10-1801, overleden Franeker 12-09-1825, trouwt Leeuwarden 01-05-1825 Baukje Eeltjes Molenaar, overleden Franeker 28-10-1873

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Mollema, geboren Franeker 02-03-1826, trouwt Franeker 01-06-1851 Baukje de Way
     

GenWar2002

      

disclaimer