KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

  Vorige  Volgende 


oudovergrootouders: nr.  128 t/m 255


144. Anne Tjebbes, afkomstig van Gersloot, boer te Luxwoude, overleden Luxwoude ca. 1761/1762, trouwt Langezwaag  20-03-1738
145. Sytske Jans, afkomstig van Luxwoude, belijdenis Luxwoude 1752, attestatie 25-04-1883 naar Anjewier
   
146. Jochum Joukes, veenbaas in de Pein, arbeider te Gersloot, geboren Zwartveen ca. 1709, trouwt 1734 (3e proclamatie De Pein 03-01-1734
147. Wytske Jelles, afkomstig van Zaandam, geboren ca. 1714,
   
148. Douwe Tjisses, gedoopt Oudega (Smallingerland) 25-08-1671, overleden Drachten voor 1738, trouwt (1) Reinske Oedtses., trouwt (2) Jitske Johannes, trouwt (3) Drachten 12-11-1713
149. Antje Lammerts, gedoopt Ureterp op 16 maart 1689, overleden te Zuiderdrachten in 1771 of 1772
   
152. Jan Jans Bult de oude, boer, wonende Oldeholtpade (1749), geboren ca 1700, overleden Wolvega ca. 1775, trouwt (2) Oldeholtpade 11-4-1764 Antje Hendriks, bij huwelijk afkomstig uit Oldeholtpade, trouwt (1) voor 1727
153. Antje Aukes, geboren ca 1694, overleden Wolvega ca 1762
   
154. Roel Bartels, lidmaat Oudehorne ca. 1728, gebruiker Jubbega-Schurega stemnrs. 14 en 15 in 1728, trouwt
155. Femke Aukes, lidmaat Oudehorne ca. 1728
   
158. Hans Libbes trouwt
159. Trijntje N.N.
   
160. Hendrik Jans van Zwol, vervener, geboren Wanneperveen voor 1710, overleden Wanneperveen voor 04-04-1751, trouwt (2) Wanneperveen 26-08-1742 Aaltjen Times Nooij, geboren Noord Overijssel ca. 710, overleden Wanneperveen ca. 1780, trouwt (1) Wanneperveen ca. 1732
161. Jentje Hendriks, geboren Kop van Overijssel voor 1712, overleden Wanneperveen voor 1741
   
162. Jacob Roelofs, trouwt
163. Aaltje Jans
   
164. Jeen Jolderts, boer, geboren Terwispel 1715, overleden Terwispel 1800, trouwt ca. 1742
165. Grietje Feitses, geboren Noorderdragten ca. 1720, overleden Terwispel ca. 1785
   
166. = 146. Jochum Joukes
167. = 147. Wytske Jelles
   
168. Jacob Jans Leeuw, afkomstig uit Beulake, trouwt Beulake 13-02-1729
169. Geesje Bartelts, geboren Wanneperveen ca. 1700, trouwt (1) Klaas Coops, overleden voor 1729
   
170. Jan Teunis Draght ook genoemd Dracht of Dragt, bij ondertrouw jongeman van Beulake, gedoopt Beulake 26-12-1688, ondertrouw Beulake 23-09-1712 en trouwt
171. Geertje Sanders (Geertien) Sok ook genaamd Sock, geboren Wanneperveen en gedoopt Beulake 28-10-1692, dochter van Sander Jacobs Sock en Merchijn Sijmens Groenewegen
   
184. Jacobus Jeronimus, veenbaas in de Drachtster Kompenije, geboren Beesterzwaag ca.1690, overleden Drachtster Kompenije ca. 1780/1781, trouwt (1) ca. 1715 Akke Jans, gedoopt Drachten 27-03-1692, overleden Noorder-Drachten ca. 1724/1725, dochter van Jan Errits en Fookjen Wytses, trouwt (2) ca. 1725  Goytske Wybes, trouwt (4) Ureterp 14-05-1764 Antje Pieters, geboren Ureterp, overleden Drachtster Kompenije ca. 1778/1779, trouwt (3) ca. 1726 
185. Klaaske Klases, geboren Drachten 16-10-1692, overleden  Drachtster Kompenije ca. 1760/1761 
   
186. Rienk Jurjens, schipper, Zuider Drachten, trouwt Drachten 03-02-1743
187. Sybrig Scheltes, gedoopt Zuider Drachten 13-12-1722
   
190. Jurjen Hylkes, veenarbeider, geboren Drachten ca. 1711, overleden aldaar ca. 1789, proclamatie Boornbergum 11-04-1734 en trouwt Drachten
191. Taetske Durks, gedoopt Drachten 07-04-1713, overleden aldaar na 1760
   
192. Gjalt Martens, geboren 17-04-1730 en gedoopt Hempens/Teerns 28-05-1730, trouwt (2) 1787 Akke Siebes, bij huwelijk afkomstig van Hallum, trouwt (1) Hempens 23-12-1753
193. Rinskes Tabes, bij huwelijk afkomstig van Hempens
   
194. Sikke Durks, bij huwelijk afkomstig van Warga, trouwt Warga 19-02-1747
195. Trijntje Durks, bij huwelijk afkomstig van Goutum
   
196. Siemen Doedes trouwt
197. Jeltje Keimpes
   
220. Ate Dirks, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag, trouwt Beetsterzwaag 12-05-1748
221. Vroukje Alles, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag
   
226. Klaas Berends Mink, geboren ca. 1724, gedoopt op belijdenis Giethoorn 02-12-1743, trouwt Giethoorn 28-01-1750
227. Annigje Geerts
   
238. Joan van Aalburg trouwt
239. Catryne Homa
   
240 Jan Pieters trouwt
241 Aukjen Sjoerds
   
242. Molle Jolkes, geboren Drachten ca. 1745, trouwt Drachten 15-02-1767
243. Tjitske Oenes, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten
   
244. Sybe Jans Drijfhout (Driefhout) afkomstig van Huizum, meester ijker van botervaten, wonend Oldeboorn, geboren ca. 1742, overleden Utingeradeel 11-10-1828, weduwnaar, trouwt
245. Roeltje Jacobs, afkomstig van Oldeboorn
   
248. Douwe Hettes, bij huwelijk afkomstig van Akkrum, trouwt 1744
249. Antje Tjitzes, bij huwelijk afkomstig van Nes
   
252. Aucke Klaases, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, trouwt 1756
253. Tiet Ruerts, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken
   
  Vorige  Volgende 

GenWar2002

disclaimer