GENEALOGIE REIDSMA - REITSMA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 55, 110, 220, 440, 880, 1760           


I. Ate Ates, bij huwelijk afkomstig van Oudega (SMA), gedoopt op belijdenis Oudega (SMA) 07-11-1651, trouwt Oudega (SMA) 05-08-1649 Feyck Lambersdr, bij huwelijk afkomstig van Oudega

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 5 augustus 1649 in Oudega
Man          : Ate Ates afkomstig van Oudega
Vrouw       : Feyck Lambersdr afkomstig van Oudega
Opmerking  : geproclameerd in januari 1649

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiltie, gedoopt Oudega (SMA) 12-04-1650
  b. Eryt, gedoopt Oudega (SMA) 10-08-1651
  c. Ryeme, gedoopt Oudega (SMA) 15-02-1654
  d. Jan, gedoopt Oudega (SMA) 18-10-1657
  e. Ate, gedoopt Oudega (SMA) 16-02-1662   volgt II
  f. Teye, gedoopt Oudega 25-01-1665
     
II. Ate Ates, gedoopt Oudega (SMA) 16-02-1662, trouwt Oudega (SMA) 07-03-1696 Ydtje Eryts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 maart 1696 in Oudega
Man          : Ate Ates
Vrouw       : Ydtje Eryts

uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk   volgt III
     
III. Dirk Ates, eerste proclamatie Oudega (SMA) 02-05-1717 en trouwt Sjoertje Douwes, gedoopt Drachten 29-10-1699, dochter van Douwe Wierds en Siouck Ynses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding : Eerste proclamatie op 2 mei 1717 in Oudega
Man          : Dirck Atis
Vrouw       : Sjoertje Douwis

uit dit huwelijk:
 

  a. Imke, gedoopt Boornbergum-Kortehemmen 24-12-1719
  b. Aate, gedoopt Boornbergum-Kortehemmen 11-10-1722
  c. Ate, geboren 16-04-1726 en gedoopt op belijdenis Boornbergum 25-05-1775   volgt IV
  d. Binne, geboren 05-08-1743 en gedoopt op belijdenis Boornbergum 20-11-1783
     
IV. Ate Dirks, geboren 16-04-1726 en gedoopt op belijdenis Boornbergum 25-05-1775, trouwt Beetsterzwaag 12-05-1748 Vroukje Alles, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Beets-Beetsterzwaag-Olterterp - DTB nr. 556, 1729 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1748, Beetsterzwaag
Man:          Ate Dirks, Beetsterzwaag
Vrouw:       Vroukje Alles, Beetsterzwaag

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 97
Ate Dirks, Smallingerland - Plaats: Boornbergum
Omschrijving: arbeyder - Gezin volw: 2 en kind: 1
Aanslag: 13-1-0 - Verhoging: - Vermogen:

uit dit huwelijk:
 

  a. Hinke Ates Reitsma, geboren ca. 1749, bij huwelijk afkomstig van Smalle Ee, overleden Smallingerland 13-04-1831, weduwe, trouwt Boornbergum 12-05-1768 Girbe Jelkes, bij huwelijk afkomstig van De Wilgen
  b. Durk Ates, geboren ca. 1751   volgt V.A
  c. Alle Ates, geboren ca 1754   volgt V.B
     
V.A Durk Ates Reidsma ook genoemd Reitsma, geboren ca. 1751, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Opsterland 09-10-1812, gehuwd, trouwt Boornbergum 28-01-1776 Wytske Jans, geboren  Noorder Dragten 15-07-1747 en gedoopt Boornbergum op belijdenis 11-05-1788. overleden Smallingerland 21-07-1823, dochter van Jan Oebeles en Eelkje Oebeles

Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen - DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 januari 1776, Boornbergum
Man:         Dirk Ates, Boornbergum
Vrouw:      Wytske Jans, Noorderdrachten

Familienamen 1811 - Mairie Beetsterzwaag, fol. 42v
Reidsma, Durk Ates, Boornbergum
k.    Ate 26, Boornbergum, Fraukje 29, Bergum
kk.  (v. Ate) Wytske 10 weken, Boornbergum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Froukje Durks Reitsma ook genoemd Reidsma, geboren ca. 1783, overleden Baarderadeel 03-02-1872, trouwt Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 03-02-1812 Jurjen Jurjens Posthuma (Posthumus, Postma), smit te Baard, geboren ca. 1784, overleden Baard 18-12-1826
  b. Ate Durks Reidsma, geboren ca. 1786   volgt VI.A
     
V.B Alle Ates Reidsma alias Reitsma, geboren ca, 1754, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Opsterland (mairie Beetsterzwaag) 24-01-1813, weduwnaar, trouwt Boornbergum 01-06-1777 Sjoukien Allerts, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum

Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen - DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 juni 1777, Boornbergum
Man:          Ale Ates, Boornbergum
Vrouw:       Sjoukien Allerts, Boornbergum

Familienamen 1811 - Mairie Beetsterzwaag, fol. 43v
Reidsma, Alle Ates, Boornbergum
k. Ate 34, Woudsend

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ate Alles Reidsma, geboren ca. 1779   volgt VI.B
     
VI.A Ate Durks Reidsma alias Reitsma, winkelier te Boornbergum, geboren ca. 1786, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Smallingerland 25-04-1859, weduwnaar, trouwt Boornbergum 20-05-1810 Sjoukjen Berends Veenstra, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum

Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen - DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1810, Boornbergum
Man:         Ate Durks, Boornbergum
Vrouw:      Sjoukjen Beerends, Boornbergum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wietske Ates Reitsma, geboren Boornbergum 1812, trouwt Smallingerland 14-05-1836 Ate Tjibbes Atema, geboren Drachten ca. 1811, zoon van Tjibbe Ates Atema en Antje Hendriks van der Meulen
  b. Trijntje Ates Reitsma, geboren Boornbergum ca. 1814, trouwt (1) Smallingerland 12-05-1843 Fedde Rinzes Rinsema, geboren Beets ca. 1813, zoon van Rinze Cornelis Rinsema en Grietje Klazes, trouwt (2) Smallingerland 01-09-1849 Remmelt Gerrits de Haan, geboren Drachten ca. 1811, zoon van Gerrit Foppes de Haan en Gaaitske Remmelts Bos
  c. Durk Ates Reitsma, geboren 13-03-1816
  d. Geertje Ates Reitsma, geboren 10-10-1818, trouwt Opsterland 16-07-1843 Hinne Andries van der Veer
  e. Berend Ates Reidsma, geboren Boornbergum 16-01-1821   volgt VII.A
  f. Otte Ates Reitsma, geboren Boornbergum 20-01-1824   volgt VII.B
  g. Jan Durks Atesz. Reitsma, geboren Boornbergum 17-01-1828   volgt VII.C
     
VI.B Ate Alles Reidsma, geboren ca. 1778, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Wymbritseradeel 07-06-1833, trouwt Boornbergum 18-05-1800 Trijntje Minzes, bij huwelijk afkomstig van Oudega, geboren ca. 1781, overleden Wymbritseradeel 28-03-1837

Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen - DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 18 mei 1800, Rottevalle
Man:          Aate Alles, Boornbergum
Vrouw:       Trijntje Minzes, Oudega
NB: met attestatie naar Boornbergum

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde - DTB nr. 628, 1704 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 mei 1800, Boornbergum
Man:          Aate Alles, Boornbergum
Vrouw:       Trijntje Minzes, Oudega
NB: met attestatie van Rottevalle

Familienamen 1811 - Mairie Woudsend, fol. 115
Reitsma, Atte Alles, Woudsend

     
VII.A Berend Ates Reidsma, geboren Boornbergum 16-01-1821, trouwt (1) Smallingerland 14-07-1843 Wemke Reinders Zetzema, geboren Oudega ca. 1813, dochter van Reinder Jans Zetzema en Wietske Hidzers Fokkema, trouwt (2) Smallingerland 12-04-1853 Pietje Pieters Wagenaar, geboren Opeinde ca. 1820, dochter van Pieter Alles Wagenaar en Joukjen Gjalts van Rijzen
     
VII.B Otte Ates Reitsma, arbeider, geboren Boornbergum 20-01-1824, trouwt Opsterland 15-05-1849 Diena Derks Lansink, dienstmeid, geboren Lonnerker ca. 1823, dochter van Derk Lansink en Maria Gerritsen
     
VII.C Jan Durks Atesz. Reitsma, geboren Boornbergum 17-01-1828, trouwt Smallingerland 06-03-1852 Froukjen Gerbens Weima, geboren Boornbergum ca. 1819, dochter van Gerben Eizes Weima en Hielkjen Oebeles
     

GenWar2002

       

disclaimer