GENEALOGIE HOFSTRA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  73, 83, 146, 166, 292, 584, 1168, 2236, 4472


     
I. Aebe Martens, woont Oostermeer 1631, trouwt Grietje Jacobs, mogelijk afkomstig van het Vliet bij Leeuwarden

uit dit huwelijk:
 

  a. Marten   volgt II
     
II. Marten Aebes, 1640 lidmaat De Pein, veenbaas, overleden voor 21-06-1647, trouwt rondom 1622 Geeske Hendriks, 1640 lidmaat De Pein, overleden voor 21-06-1647, mogelijk dochter van Herndrick Reydts

uit dit huwelijk:
 

  a. Rintse   volgt III
     
III. Rintse Martens, van De Pein, trouwt Nijega (Sm.) 04-08-1661 Aaltje Roelofs, van De Pein, mogelijk dochter van Roelof Jans en Foock Maeuwes

uit dit huwelijk:
 

  a. Roeloff, geboren de Pein ca. 1663   volgt IV
     
     
IV. Roeloff Rintses, veenbaas en boer, geboren de Pein ca. 1663, overleden Zwartveen voor 21-05-1729, trouwt (1) De Pein 13-04-1684  Hencke (Rinske) Jouckes, van De Pein, belijdenis Oostermeer 24-02-1688, overleden Oostermeer voor 1694, dochter van Joucke Saackes en Emcke Jacobs, trouwt (2) 1694 (3e proclematie 12-08-1694 Oostermeer) Lolkje Ridzerts, trouwt (2) Oostermeer 25-10-1711 Hylkje Sybes, weduwe van Johannes Pieters

uit 1e huwelijk:
 

  a. Jouke   volgt V
     
V. Jouke Roelofs, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, trouwt Oostermeer 21-03-1706 Folcku Karstis, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, dochter van Karst Jochems en Gryet Sydses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 21 maart 1706 in Oostermeer
Man          : Jouke Roelofs afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Folcku Karstis afkomstig van Oostermeer

uit dit huwelijk:
 

  a. Jochem   volgt VI
     
VI. Jochem Joukes trouwt Wijtske Jelles, gedoopt Drachten 20-04-1712, overleden 1794, dochter van Jelle Fookes en Grietje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding : Eerste proclamatie op 3 januari 1734 in Oudega
Man          : Jochem Jouckes afkomstig van Zwartveen
Vrouw       : Wytske Jelles afkomstig van Zaandam

uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke, geboren ca. 1735   volgt VII
  b. Grietje Jochems, , gedoopt Oudega (Smallingerland) 07-02-1740, overleden Gersloot 26-07-1808, ondertrouw Elsloo 12-10-1760 en trouwt (1) Tjalleberd 16-11-1760 Egbert Geerts, bij huwelijk afkomstig van Elsloo, trouwt (2) 1767 Jan Annes Voolstra, veehouder, gedoopt Luxwoude 16-05-1747, overleden Luxwoude 30-09-1821, zoon van Anne Tjebbes en Sytske Jans
  c. Ymke alias Emkjen Jochems, geboren ca. 1745, overleden Terwispel  ca. 1801, trouwt (1) Terwispel 12-05-1771 Feitse Jeens Jeninga, veenbaas, geboren Terwispel ca. 1744 (Doopsgezind), overleden aldaar 11-09-1827
     
VII. Jouke Jochems Hofstra, geboren ca. 1735, overleden Langezwaag 13-08-1830, weduwnaar, trouwt Trijntje Jans

Familienamen 1811- Langezwaag, deel 1 folio 71
Hofstra, Jouke Jochems, Luxwolde
kinderen:          Douwe 38, Langezwaag; Jan 36, Amsterdam; Jelle 32, Luxwoude; Alle 29, Langezwaag;
                      Wytske 50, Langezwaag; Antje 44, Knijpe;
kindskinderen:   (v. Douwe) Jakob 3/4, Trintje 7,
                      (v. Jelle) Wiebe 7, Janke 2, Trintje 9, Zwaantje 5, Grietje 3, Luxwolde

Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1830
Overledene: Jouke Jochems Hofstra - Overleden: 13 augustus 1830 - Wonende: Langezwaag
  vader van Jelle, huisman, Jan, koopman Amsterdam, Alle, idem aldaar, Douwe, veenbaas, Antje (vrouw van Jan Linzes Kort, mr. brander Beneden Knijpe), wijlen Grietje (moeder van Antje Aukes Kootstra, vrouw van Arend Alberts v.der Wal,arbeider Tjalleberd) en wijlen Jochem Joukes Hofstra (vader van Trijntje, vrouw van Anne Jans Stobbe, arbeider en Egbert Jochems Hofstra, in armhuis Leeuwarden
en van Jouke Jochems de Wilde, schipper zonder vaste woonplaats) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske, gedoopt Terband 30-08-1761
  b. Jochem, gedoopt Langezwaag 11-05-1766   volgt VIII.A
  c. Antje, gedoopt Oldelamer en Oldetrijne 18-09-1768
  d. Grietje, gedoopt Langezwaag 07-10-1770, jong overleden
  e. Douwe, geboren Luxwoude 31-10-1773 en gedoopt Langezwaag 06-11-1773   volgt VIII.B
  f. Jan, geboren Langezwaag 12-11-1775 en gedoopt aldaar 26-11-1775
  g. Jelle, geboren Luxwoude 02-09-1779 en gedoopt Langezwaag 19-09-1779   volgt VIII.C
  h. Alle, geboren Luxwoude 11-06-1782 en gedoopt Langezwaag 30-06-1782
     
VIII.A Jochem Joukes, gedoopt Langezwaag 11-05-1766, trouwt Langezwaag 03-12-1786 Andersje Egberts, bij huwelijk afkomstig van Gersloot

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: 564
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 3 december 1786 in Langezwaag
Man          : Jochem Joukes afkomstig van Luxwoude
Vrouw       : Andersje Egberts afkomstig van Gersloot

kinderen uit dit huwelijk:

 

  a. Trijntje, geboren Luxwoude 30-09-1787 en gedoopt Langezwaag 28-10-1787   volgt IX.A
  b. Jouke, geboren Luxwoude 15-11-1789 en gedoopt Langezwaag 06-12-1789, overleden voor 12-1793
  c. Egbert, geboren Luxwoude 07-10-1791 en gedoopt Langezwaag 23-10-1791   volgt IX.B
  d. Jouke, geboren Luxwoude 05-12-1793 en gedoopt Langezwaag 22-12-1793   volgt IX.C
     
VIII.B Douwe Joukes Hofstra, veenbaas, geboren ca. 1773, overleden Langezwaag 10-03-1843, trouwt Langezwaag 22-12-1799 Margje Jacobs Mast, geboren ca. 1777, overleden Langezwaag 21-08-1828,

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 - Inventarisnr.: 564
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 22 december 1799 in Langezwaag
Man          : Douwe Joukes Hofstra afkomstig van Luxwoude
Vrouw       : Margjen Jacobs Mast afkomstig van Langezwaag

Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1843
Overledene  : Douwe Joukes Hofstra - Overleden: 10 maart 1843 - Wonende: Langezwaag
  69 jr; boer; weduwnaar; vader van Trijntje (vrouw van Pieter Uilkes de Haan, herbergier/winkelier), Jacob, huisman, Jouke, winkelier/veenbaas Gersloot, Aaltje (vrouw van Sies Jetzes de Ruiter, huisman/veenbaas) en Wietske Douwes Hofstra, boerin (vrouw van Hein Everts Wind, huisman St.Johannesga). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 17-12-1804 en gedoopt aldaar 20-01-1805, trouwt [met legitimatie van een kind] Opsterland 13-12-1827 Pieter Uilkes de Haan, oud 23 jaar, geboren Langezwaag. zoon van Uilke Sytzes de Haan en Jitske Meinderts Meinsma
  b. Aaltje, geboren Langezwaag 27-11-1808 en gedoopt aldaar 08-01-1809, jong overleden
  c. Jakob Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 04-07-1811   volgt IX.D
  d. Jouke Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 15-05-1813   volgt IX.E
  e. Aaltje Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 19-05-1817, trouwt Opsterland 08-04-1843 Sies Jitzes Ruiter, oud 23 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Jitze Siezes Ruiter en Aaltje Karstes Bennink
  f. Wytske Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 03-05-1820, trouwt ∆ngwirden 24-02-1839 Hein Everts Wind, oud 24 jaar, geboren Sintjohannesga, dochter van Evert Hendriks Wind en Annigjen Hendriks Muis
     
VIII.C Jelle Joukes Hofstra, geboren ca. 1779, overleden Langezwaag 09-12-1846, trouwt Hinke Wiebes Byliam alias Biliam, geboren ca. 1782, overleden Opsterland 23-03-1870
 
Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1846
Overledene: Jelle Joukes Hofstra - Overleden: 9 december 1846 - Wonende: Langezwaag
  67 jr; boer; man van Hinke Wiebes Byliam, van boerenbedrijf; vader van Wiebe, spekslager, Jouke, arbeider Tjalleberd, Jan, idem, Trijntje (vrouw van Kornelis Jans de Vries, idem Kortezwaag), Zwaantje (vrouw van Gauke Wietzes Bosga,idem), Grietje (vrouw van Jacob Douwes Hofstra, boer), Antje (vrouw van Rein Rintzes Soetendal, arbeider Mildam), Hendrikje (vrouw van Hendrik Geerts de Jong, idem), Wietske, dienstmeid Terwispel en minderjarige Klaske Jelles Hofstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trientje Jelles Hofstra, geboren Langezwaag ca. 1802, trouwt Opsterland 05-12-1836 Kornelis Jans de Vries, oud 37 jaar, geboren Kortezwaag, zoon van Tjitske Pieters
  b. Wybe, geboren Langezwaag ca. 1804   volgt IX.F
  c. Zwaantje Jelles Hofstra, geboren Langezwaag ca. 1806, trouwt Schoterland 15-05-1836 Gauke Wytzes Bosga, oud 34 jaar, geboren Knijpe, zoon van Wytze Jans Bosga en Janke Gaukes Bosga
  d. Grietje Jelles Hofstra, geboren Langezwaag ca. 1808, overleden Opsterland 24-11-1877, 70 jaar, weduwe, trouwt Opsterland 03-02-1831 Jakob Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 04-07-1811, zoon van Douwe Joukes Hofstra en Margje Jacobs Mast
  e. Jouke, geboren Langezwaag ca. 1810   volgt IX.G
  f. Jan Jelles Hofstra, geboren Langezwaag 30-08-1812   volgt IX.H
  g. Wytske Jelles Hofstra, geboren Opsterland 25-02-1815, overleden aldaar 29-08-1854,
  h. Hendrik Jelles Hofstra, geboren Opsterland 19-08-1817, overleden aldaar 01-08-1820
  i. Antje Jelles Hofstra, geboren Luxwoude 09-02-1820, trouwt Schoterland 25-06-1843 Rein Rinzes Soetendal, oud 24 jaar, geboren Mildam, zoon van Rinze Reins Soetendal en Hendrikje Hendriks Postma
  j. Hendrikjen Jelles Hofstra, geboren Luxwoude 25-07-1822, trouwt ∆ngwirden 31-05-1846 Hendrik Geerts de Jong, oud 29 jaar, geboren Munnekeburen, dochter van Geert Jans de Jong en Roelofje Hendriks van Zwol
  k. Klaaske Hofstra, geboren Luxwoude 16-11-1824, trouwt Haskerland 04-09-1853 Pieter Hendriks Kragt, oud 29 jaar, geboren Oudehaske, zoon van Hendrik Pieters Kragt en Aaltje Willems Scholten
     
IX.A Trijntje Jochums Hofstra, geboren Luxwoude 30-09-1787 en gedoopt Langezwaag 28-10-1787, trouwt Opsterland 14-02-1822 Anne Jans Stobbe, oud 32 jaar, geboren Drachten, zoon van Jan Hayes Stobbe en Baukjen Klazes

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Andriesjen (Ariesjen) Hofstra, oud 47 jaar, geboren Luxwoude, trouwt (1) Utingeradeel 27-06-1841 Cornelis Harmens Bijkerk, oud 55 jaar, geboren Oldemarkt, zoon van Hermen Cornelis Bijkerk en Andriesjen Dirks Boer, trouwt (2) Opsterland 18-07-1867 Jan Joukes Voolstra, oud 57 jaar, geboren Gersloot, zoon van Jouke Jans Voolstra en Johanna Theunis Dragstra, trouwt (3) Opsterland 07-04-1870 Jacob Pieters Mulder, oud 55 jaar, geboren Terwispel, zoon van Pieter Siebrens Mulder en Dedtje Sjoerds Heida
     
IX.B Egbert Jochems Hofstra, geboren Luxwoude 07-10-1791 en gedoopt Langezwaag 23-10-1791, overleden Leeuwarden 24-04-1874, weduwnaar, trouwt Leeuwarden 30-05-1824 Klaaske Ates van der Zee
     
IX.C Jouke Jochems de Wilde, schipper, geboren Luxwoude 05-12-1793 en gedoopt Langezwaag 22-12-1793, overleden Leeuwarderdeel 22-06-1866, weduwnaar, trouwt Leeuwarderadeel, 06-02-1818 Dieuwke Douwes Hiemstra, oud 15 jaar, dochter van Douwe Pieters Hiemstra en Trijntje Rienks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Andrieske Joukes de Wilde, geboren Drachten 18-03-1819, trouwt Leeuwarderadeel 27-12-1838 Oene Jans Luxen, oud 23 jaar, geboren Stiens, zoon van Jan Eeltjes Luxen en Saakje Oenes
  b. Trijntje Joukes de Wilde, geboren Gersloot 29-09-1820, trouwt Leeuwarderadeel 06-04-1843 Tiete Meinderts Kamminga, oud 22 jaar, geboren Stiens, zoon van Meindert Tietes Kamminga en Rinske Sjoerds Tamminga
     
IX.D Jakob Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 04-07-1811, trouwt Opsterland 03-02-1831 Grietje Jelles Hofstra, geboren Langezwaag ca. 1807, overleden Opsterland 24-11-1877, weduwe, dochter van Jelle Joukes Hofstra en Hendrikjen Wiebes Biliam
     
IX.E Jouke Douwes Hofstra, geboren Langezwaag 15-05-1813, trouwt ∆ngwirden 10-05-1835 Annigje Alberts Vos, oud 21 jaar, geboren Gersloot, dochter van Albert Jans Vos en Margjen Egberts Huisman
     
IX.F Wybe Jelles Hofstra, geboren Langezwaag ca. 1804, trouwt Opsterland 09-05-1833 Jantje Koops Mast, oud 25 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Koop Jakobs Mast en Antje Annes
     
IX.G Jouke Jelles Hofstra, geboren Langezwaag ca. 1810, trouwt Opsterland 23-06-1831 Pietje Jans Stoker, oud 21 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Jan Jans Stoker en Gatske Gosses
     
IX.H Jan Jelles Hofstra, geboren mairie Langezwaag 30-08-1812, trouwt Opsterland 14-04-1845 Geeske Alberts Meester, oud 32 jaar, geboren Oudehaske, dochter van Albert Tymens Meester en Willemke Jans
     

 

disclaimer