GENEALOGIE KOLDIJK


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768


     
I. Wopke Gjalts, bij huwelijk afkomstig van Garijp, trouwt Oudega (Sm) 25-08-1675 Rixt Martens, gedoopt Oudega (SMA) 05-09-1652, dochter van Marten Oenes en Tet Wijbes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 augustus 1675 in Oudega
Man          : Wopke Gyolts afkomstig van Garijp
Vrouw       : Rixt Martens afkomstig van Nijega

uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje, gedoopt Oudega (Sm) 12-12-1675
  b. Tyets, gedoopt Nijega op 05-05-1678
  c. Gaabe, geboren Nijega voor 1680.
  d. Gjalt, geboren ca. 1680.
  e. Marten   volgt II
     
II. Marten Wopkes, bij huwelijk afkomstig van Oudega (SMA), ondertrouw Garijp/Suameer/Eernewoude 21-04-1712 en trouwt (1) Grietje Sipkes, bij huwelijk afkomstig van Suameer, trouwt (2) Hempens 11-05-1749 Antie Willems, weduwe afkomstig van Wanswerd, trouwt (3) Hempens 28-11-1762 Antje Johannes afkomstig van Hempens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771 - Inventarisnr.: 708
Vermelding: Ondertrouw op 21 april 1712
Man         : Merten Wopkes afkomstig van Oudega
Vrouw      : Griet Sipkes afkomstig van Suameer

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771 - Inventarisnr.: 467
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 mei 1749 in Hempens
Man          : Marten Wopkes afkomstig van Hempens
Vrouw       : Antie Willems afkomstig van Wanswerd
Opmerking  : weduwnaar, weduwe

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771 - Inventarisnr.: 467
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 november 1762 in Hempens
Man          : Marten Wopkes afkomstig van Hempens
Vrouw       : Antje Johannes afkomstig van Hempens
Opmerking  : weduwnaar, zijn dienstmaagd

Quotisatiekohieren 1749             -      Leeuwarderadeel, fol. 20
Marten Wopkes, Leeuwarderadeel    -     Plaats:  Hempens
Omschrijving:  boer, goed reeuw en beslag
Gezin volw:  6                              -     Aanslag:  59-6-0
Verhoging:                                  -     Vermogen:

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Rights (Rixtje - Rinske) Martens, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 05-03-1713, trouwt (1) Oostermeer 19-08-1742 Hendrik Harts, afkomstig van Oostermeer, trouwt (2) Hempens 23-11-1768  Jacob Auckes, afkomstig van Hempens 
  b. Sipke, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 16-12-1714   volgt III.A
  c. Rein, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 04-04-1717
  d. Wopke, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 04-04-1717   volgt III.B
  e. Evert, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 26-12-1719, overleden voor 09-1725
  f. Aukje Martens, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 02-06-1721, ondertrouw Hempens 06-04-1749 en trouwt Rinsumageest Wybe Gerbens, afkomstig van Rinsumageest 
  g. Tettje Martens, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 15-08-1723, ondertrouw Gerecht Leeuwarden 02-05-1745 en trouwt Hempens 23-05-1745 Gebke Gerbens, afkomstig van Hempens
  h. Evert, geboren 28-09-1725 en gedoopt Hempens/Teerns 27-11-1725   volgt III.C
  i. Gjalt, geboren 17-04-1730 en gedoopt Hempens/Teerns 28-05-1730   volgt III.D
     
III.A Sipke Martens, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 16-12-1714, trouwt (1) Hempens 23-01-1745 Aaltje Martens, afkomstig van Hempens, trouwt (2) Wartena 11-07-1751 Antje Goslings, afkomstig van Wartena, trouwt (3) Wartena 09-02-1755 Aaltje Gerrits,  afkomstig van Lekkum 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771 - Inventarisnr.: 467
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 mei 1745 in Hempens
Man          : Sipke Martens afkomstig van Hempens
Vrouw        : Aaltje Martens afkomstig van Hempens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens 1715-1811 - Inventarisnr.: 432
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 juli 1751 in Wartena
Man          : Sipke Martens afkomstig van Wartena
Vrouw       : Antje Goslings afkomstig van Wartena

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens 1715-1811 - Inventarisnr.: 432
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 februari 1755 in Wartena
Man          : Sipke Martens afkomstig van Wartena
Vrouw        : Aaltje Gerrits afkomstig van Lekkum

Quotisatiekohieren 1749        -    Idaarderadeel, fol. 84
Sipke Martens, Idaarderadeel    -    Plaats:  Wartena
Omschrijving:  gering boer      
Gezin volw:  2 en kind: 1         -    Aanslag:  27-9-0
Verhoging:                            -    Vermogen:

kinderen uit 3e huwelijk:
 

  a. Gerrit, gedoopt Wartena 10-04-1757
  b. Wopke, gedoopt Wartena 08-10-1758
  c. Grietje, gedoopt Wartena 18-11-1759
  d. Grietje, geboren Wartena 03-06-1761 en gedoopt Warstiens 14-06-1761
  e. Wopke, geboren Wartena 25-07-1763 en gedoopt aldaar 07-08-1763
  f. Jochum, geboren Wartena 31-08-1765 en gedoopt aldaar 01-09-1765
  g. Ycke, gedoopt Warstiens 22-11-1767
  h. Ykje, geboren Wartena op 2 april 1769
  i. Gerrit, geboren Wartena 09-03-1772
     
III.B Wopke Martens, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 04-04-1717, trouwt Wartena 08-02-1750 Vroukjen Johannes, afkomstig van Garijp

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens 1715-1811 - Inventarisnr.: 432
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 februari 1750 in Wartena
Man          : Wopke Martens afkomstig van Wartena
Vrouw       : Vroukjen Johannis afkomstig van Garijp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten, gedoopt Wartena op 29-11-1750
  b. Grijtje, gedoopt Wartena 05-03-1752
  c. Trintje, geboren 24-11-1754 en gedoopt Suawoude/Tietjerk 26-01-1755
  d. Aatje, geboren 02-01-1757 en gedoopt Suawoude/Tietjerk 06-02-1757
  e. Richtsje, geboren 17-08-1759 en gedoopt Suawoude/Tietjerk 25-09-1759
  f. Hiltje, geboren 15-03-1762 en gedoopt Suawoude/Tietjerk 25-04-1762
  g. Marten, geboren 31-08-1764 en gedoopt Suawoude/Tietjerk 14-10-1764
  h. Pitter, geboren 22-04-1767 en gedoopt Suawoude/Tietjerk 31-05-1767
     
III.C Evert Martens, geboren 28-09-1725 en gedoopt Hempens/Teerns 27-11-1725, ondertrouw Wirdum 19-01-1755 en trouwt Warga 09-02-1755 Hinke Sjoerds

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum 1734-1772 -
Inventarisnr.: 481

Vermelding : Ondertrouw op 19 januari 1755 in Wirdum
Man          : Evert Martens afkomstig van Wartena
Vrouw       : Henke Sjoerds afkomstig van Wirdum
Opmerking  : onder Wirdum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens 1715-1811 - Inventarisnr.: 432
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 februari 1755 in Warga
Man          : Evert Martens afkomstig van Wartena
Vrouw       : Hinke Sjoerds afkomstig van Wirdum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten, gedoopt Wartena 14-03-1756
  b. Sjoerd, gedoopt Wartena 22-04-1759
     
III.D Gjalt Martens, geboren 17-04-1730 en gedoopt Hempens/Teerns 28-05-1730, trouwt (1) Hempens 23-12-1753 Rinskes Tabes, bij huwelijk afkomstig van Hempens, trouwt (2) 1787 Akke Siebes, bij huwelijk afkomstig van Hallum

Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns, 1753 - DTB nr:    467, 1693 - 1771
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 23 december 1753, Hempens
Man          : Geolt Martens, Hempens
Vrouw       : Rinskes Tabes, Hempens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811
Inventarisnr.: 236

Vermelding : Attestatie afgegeven op 1 mei 1787 in Hallum
Man          : Gjolt Martens afkomstig van Hempens
Vrouw       : Akke Sibes afkomstig van Hallum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Marten, geboren 04-12-1754 en gedoopt Hempens/Teerns 22-12-1754, overleden voor 09-1760 
  b. Antje Gjalts Koldijk, gedoopt Oudkerk op 21-11-1756, overleden Leeuwarderadeel  28-04-1829, weduwe, trouwt 1781 Marten Rinses, bij huwelijk afkomstig van Goutum
  b. Tabe, gedoopt Oudkerk 15-10-1758 
  c. Marten, gedoopt Oudkerk 01-09-1760   volgt IV.A
  d. Tjisse, geboren 24-09-1762 en gedoopt Oudkerk 24-10-1762, overleden voor 05-1768
  f. Grietje Gjolts, geboren 13-03-1765 en gedoopt Oudkerk 31-03-1765, trouwt Blessum 22-04-1787 Lucas Everts Nauta, bij huwelijk afkomstig van Blessum
  g. Tjisse, geboren 23-05-1768 en gedoopt Oudkerk 19-06-1768   volgt IV.B
  h. Wopke, geboren 20-09-1772 en gedoopt Hempens/Teerns 04-10-1772   volgt IV.C
     
IV.A Marten Gjalts Koldijk, gedoopt Oudkerk 01-09-1760, overleden Idaarderadeel 20-11-1843, trouwt Warga 10-03-1782 Klara Sikkes ook vermeld als Klara Sikkes Dijkstra, geboren Warga ca. 1760, overleden Idaarderadeel 29-12-1826, dochter van Sikke Durks en Trijntje Durks

Trouwregister Herv. gemeente Warga Wartena Warstiens, 1782 - DTB nr:    432, 1715 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 10 maart 1782, Warga
Man:             Marten Gjalts, Hempens
Vrouw:          Klara Sikkes, Warga

Aangenomen familienaam 1811 - Mairie Grouw, fol. 5
Koldijk, Marten Gjolts, Grouw
k.   Gjolt 28, Warga, Sikke 26, Tabe 24 - Lekkum, Rinze 23, Rinske 21, Sybren 19, Tjisse 16, Jeltje 12, Antje 9
kk.  van Tabe:  Richtje 1/4,
      van Sikke: Marten 3, Jelle 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gjalt Martens Koldijk, geboren Warga ca. 1783   volgt V.A
  b. Sikke Martens Koldijk, geboren Huizum 08-02-1786 en gedoopt Grouw 12-05-1811   volgt V.B
  c. Tabe Martens Koldijk, geboren ca. 1787   volgt V.C
  d. Rinze Koldijk, geboren ca. 1788, overleden Idaarderadeel 09-12-1825
  e. Rinske Koldijk, geboren ca. 1790, overleden Leeuwarden 12-01-1816
  f. Sybren Martens Koldijk, geboren Grouw 07-03-1793   volgt V.D
  g. Tjisse Martens Koldijk, geboren Grouw ca. 1795   volgt V.E
  h. Jeltje Martens Koldijk, geboren Grouw ca. 1799, overleden aldaar 22-03-1821, trouwt Grouw 30-04-1820 Ruurd Minnes IJsselstein, geboren Deersum 1800, overleden Bolsward 01-08-1849, zoon van Minnold Gerbens IJsselstein en Jeltje Adams de Boer
  i. Antje Martens Koldijk, geboren Grouw ca. 1803, overleden Idaarderadeel 04-05-1886, trouwt Idaarderadeel 06-05-1826 Ids Michiels Visser, geboren Grouw ca. 1799, overleden Idaarderadeel 12-11-1831
     
IV.B Tjisse Gjolts, geboren 23-05-1768 en gedoopt Oudkerk 19-06-1768, overleden voor 30-11-1794. trouwt Britsum 08-05-1791 Nieske Tjeerds Bruinsma, geboren 24-12-1765 en gedoopt Britsum 11-01-1777, overleden Leeuwarderadeel 17-01-1829. dochter van Tjeerd Jans Bruinsma en Jeltje Douwes van der Valk
Nieske Tjeerds Bruinsma trouwt (2) Warga 30-11-1794 Hillebrand Klaases, bij huwelijk afkomstig van Deinum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Britsum 1599-1810
Inventarisnr.: 460

Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 mei 1791
Man          : Tjisse Gjalts afkomstig van Hempens
Vrouw       : Nieske Tjeerds Bruinsma afkomstig van Britsum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske Tjisses Koldijk, geboren Warga 15-01-1792 en gedoopt aldaar 04-03-1792, overleden Leeuwarden 07-01-1859, trouwt Leeuwarderadeel 06-05-1819 Durk Reins Jonker, geboren 12-03-1794 en gedoopt Grouw 13-04-1794, overleden Leeuwarden 15-11-1859, zoon van Rein Tjerks Jonker en Tjerkje Dirks Jonker
     
IV.C Wopke Gjolts, geboren 20-09-1772 en gedoopt Hempens/Teerns 04-10-1772, trouwt Hempens 26-06-1796 Maaike Pieters (Smits), bij huwelijk afkomstig van Warga

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1772-1811 - Inventarisnr.: 468
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 juni 1796 in Hempens
Man          : Wopke Gjolds afkomstig van Hempens
Vrouw       : Maaike Pijters afkomstig van Warga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske Wopkes Koldijk, geboren Hempens 09-12-1797 en gedoopt Hempens/Teerns 17-12-1797, trouwt mairie Roordahuizum 04-05-1816 Reinder Johannes Boonstra, oud 18 jaar, geboren Grijpskerk, zoon van Johannes Hyltjes Boonstra en Baukjen Reinders Steenhuizen
  b. Gjalt, geboren 09-03-1800 en gedoopt Hempens/Teerns 30-03-1800   volgt V.F
     
V.A

Gjalt Martens Koldijk, schoolmeester, geboren Warga ca. 1783, overleden Opsterland 14-04-1845, trouwt Leeuwarden 15-02-1818 Ytje Folkertsma, geboren ca. 1788/1789, overleden Leeuwarden 08-06-1843

Register van Leeuwarder Stemgerechtigden 1824
Naam: Gjalt Martens Koldijk - Leeftijd / beroep: 41 / onderwijzer
Adres: M100 - Inschrijfdatum: 1824
Huurwaarde / rijksbelastingenl: 55 / 42
Bijzonderheden: 15 jaar alhier woonachtig

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klara Koldijk, geboren Leeuwarden 25-10-1818,, overleden aldaar 22-06-1832
  b. Petronella Koldijk, geboren Leeuwarden 11-03-1821, trouwt (1) Leeuwarden 09-05-1846 Christiaan Molenaar, geboren Leeuwarden 30-06-1820, overleden aldaar 14-04-1849, zoon van Bauke Molenaar en Geerarda Stok, trouwt (2)  Workum 19-01-1873 Johannes Schuurmans, geboren Workum 29-04-1822, overleden Workum 22-01-1875, zoon van Willem Johannes Schuurmans en Jenkjen Coerts Barends
  c. Marten Koldijk, geboren Leeuwarden 29-07-1824   volgt VI.A
     
V.B Sikke Martens Koldijk, slager, geboren Huizum 08-02-1786 en gedoopt Grouw 12-05-1811, overleden Idaarderadeel 07-12-1870, trouwt (1) Goutum 23-10-1808 Marijke Jelles Schaap, bij huwelijk afkomstig van Goutum, geboren ca. 1786/1787, overleden Idaarderadeel 12-03-1827, trouwt (2) Idaarderadeel 06-12-1832 Meinskjen Jacobs de Jong, geboren ca. Grouw 1796/1797, overleden Idaarderadeel 13-03-1867

Trouwregister Hervormde gemeente Goutum Swichum, 1808 - DTB nr:    465, 1660 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 23 oktober 1808, Goutum
Man:             Sikke Martens, Wirdum
Vrouw:          Marijke Jelles, Goutum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Marten Sikkes Koldijk, geboren ca. 1809   volgt VI.B
  b. Jelle Sikkes Koldijk, geboren Grouw 05-11-1810 en gedoopt aldaar 25-11-1810    volgt VI.C
  c. Aale Sikkes Koldijk, geboren Idaarderadeel 23-08-1812   volgt VI.D
  d. Gjalt Sikkes Koldijk, geboren Idaarderadeel 23-07-1814   volgt VI.E
  e. Klara alias Klaaske Sikkes Koldijk, geboren Idaarderadeel 12-03-1816, overleden aldaar 06-11-1910, trouwt Idaarderadeel 29-12-1846 Lieuwe Sakes Hofstra, geboren Sneek 23-09-1819, overleden Idaarderadeel 01-10-1896, zoon van Sake Sieberens Hofstra en Sjuwke Wiegers Coopmans
  f. Atze Koldijk, geboren Idaarderadeel 12-08-1818   volgt VI.F
  g. Rinze Koldijk, geboren Idaarderadeel 16-05-1820   volgt VI.G
  h. Sybe Koldijk, geboren Idaarderadeel 16-05-1820, overleden aldaar 13-02-1822
  i. Jeltje Koldijk, geboren Idaarderadeel 25-06-1821, overleden aldaar 03-06-1912, trouwt Idaarderadeel 01-02-1849 Tjalling Jans Tjalkens, geboren Idaarderadeel 04-11-1818, overleden aldaar 06-06-1889, zoon van Jan Tjallings Tjalkens en Jeltje Jelmers Hiemstra
  j. Sybe Koldijk, geboren Idaarderadeel 29-06-1824   volgt VI.H
  k. Symon Koldijk, geboren Idaarderadeel 12-08-1825, overleden aldaar 30-08-1826
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  l. Geertje Koldijk, geboren Idaarderadeel 01-04-1835, overleden aldaar 26-06-1861
     
V.C Tabe Martens Koldijk, bij huwelijk afkomstig van Teerns, geboren ca. 1787, overleden Lions 26-11-1825, trouwt Lekkum 13-01-1811 Klaaske Keimpes de Boer, geboren Lekkum 09-20-1783 en gedoopt aldaar 09-11-1783, overleden Dantumadeel 07-08-1839, dochter van Keimpe Siemens de Boer en Klaaske Tjeerds

Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns, 1811 - DTB nr:    468, 1772 - 1811
Vermelding:    Attestatie afgegeven 6 januari 1811, Hempens
Man:             Tabe Martens Koldijk, Teerns
Vrouw:          Klaaske Keimpes, Lekkum
NB:               Getrouwd te Lekkum, attestatie naar Lekkum

Trouwregister Hervormde gemeente Lekkum Miedum, 1811 - DTB nr:    475, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 13 januari 1811, Lekkum
Man:            Tabe Martens Koldijk, Tirns
Vrouw:          Klaaske Keimpes, Lekkum

Aangenomen familienaam 1811 - Mairie Jorwerd, fol. 66v
Koldijk, Tabe Martens, Lions 6
k. Rigtje 1, Klara 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rixtje alias Rigtje Tabes Koldijk, geboren Lions 17-10-1811, overleden Baarderadeel 30-03-1838, trouwt Baarderadeel 06-06-1829 Durk Bontjes Meintema, geboren ca. 1803, overleden Baarderadeel 14-12-1859, zoon van Bontje Meintes Meintema en Antje Jans Siderius
  b. Klare Tabes Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 25-05-1813, overleden aldaar 01-05-1876, trouwt Baarderadeel 14-05-1831 Nanne Johannes Zwierstra, geboren ca. 1798/1799, overleden Baarderadeel 21-04-1876
  c. Keimpe Tabes Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 21-10-1814   volgt VI.I
  d. Marten Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 03-03-1816   volgt VI.J
  e. Tjeerd Koldijk, geboren Baarderadeel 19-09-1823, overleden aldaar 04-02-1828
  f. Jeltje Koldijk, geboren Baarderadeel 06-03-1825, overleden aldaar 01-07-1885, trouwt Idaarderadeel 27-05-1852 Hylke Klazes Postma, geboren Idaarderadeel 02-05-1819, overleden aldaar 02-02-1902, zoon van Klaas Hylkes Postma en Antje Jochums Epema
     
V.D Sybren Martens Koldijk. geboren Grouw 07-03-1793, overleden Baarderadeel 06-01-1859, trouwt Idaarderadeel 25-05-1822 Berber Rintjes de Wal, geboren Grouw 08-04-1796, overleden Baarderadeel 06-04-1868, dochter van Rintje Willems de Wal en Ybeltje Sybes Blijstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 17-12-1822   volgt VI.K
  b. Ype Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 17-07-1824   volgt VI.L
  c. Rintje Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 16-04-1826   volgt VI.M
  d. Clara Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 21-04-1829, overleden Baarderadeel 05-04-1860, trouwt Baarderadeel 11-07-1852 Pieter Jans de Boer, oud 22 jaar, geboren Weidum, zoon van Jan Pieters de Boer en Beitske Tjeerds Bosma
  e. Iebeltje Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 27-03-1832, trouwt Baarderadeel 26-04-1865 Hinne Douwes Hoekstra, geboren Idaarderadeel 29-10-1838, zoon van Douwe Hinne Hoekstra en Aaltje Wybrens Veenema
  f. Rinske Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 24-11-1834, overleden Utrecht 03-05-1903, trouwt Baarderadeel 06-09-1856 Roelof Jacobs Boorsma, geboren Idaarderadeel 13-05-1833, zoon van Jacob Roelofs Boorsma en Gerritje Arnoldus Mulder
     
V.E Tjisse Martens Koldijk. geboren Grouw 1795, overleden Idaarderadeel 12-03-1846, trouwt (1) Leeuwarderadeel 09-05-1829 Gepke Martens van der Hem, geboren Grouw ca. 1800, overleden Idaarderadeel 10-12-1836, dochter van Marten Sjoerds van der Hem en Fettje Bruins Bruinsma, trouwt (2) Idaarderadeel 16-06-1839 Maaike Alberts Everda, geboren Warga ca. 1811, overleden Idaarderadeel 25-12-1892, dochter van Albert Everts Everda

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Clara Tjisses Koldijk, geboren Idaarderadeel 04-09-1830, overleden Leeuwarden 14-01-1906, trouwt (1) Leeuwarderadeel 22-05-1852 Pier Aukes Algera, geboren Weidum 28-10-1826, overleden Leeuwarden 24-11-1862, zoon van Auke Sjoerds Algera en Ymkjen Jentes de Groot, trouwt (2) Leeuwarderadeel 28-01-1874 Dirk Aukes Algera, geboren Weidum 01-01-1818, overleden Leeuwarden 05-02-1890, zoon van Auke Sjoerds Algera en Ymkje Jentjes de Groot
  b. Marten Tjisses Koldijk, geboren Idaarderadeel 17-08-1834, overleden aldaar 02-08-1835
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Marten Tjisses Koldijk, geboren Idaarderadeel 28-05-1840  volgt VI.N
  d. Hyke Tjisses Koldijk, geboren Idaarderadeel 03-04-1842, overleden Leeuwarden 26-04-1916, trouwt Baarderadeel 04-05-1863 Reinder Nannes Kuperus, geboren Marssum 07-08-1840, overleden Leeuarden 29-12-1927, zoon van Nanne Jans Kuperus en Sjoerdtje Reinders Hoekstra
  e. Renze Tjisses Koldijk, geboren Idaarderadeel 27-08-1845  volgt VI.O
     
V.F Gjalt Wopkes Koldijk, geboren 09-03-1800 en gedoopt Hempens/Teerns 30-03-1800, overleden Idaarderadeel 04-06-1825, trouwt Leeuwarderadeel 13-05-1824 Fokeltje Rients Sybrandy, geboren 03-10-1801 en gedoopt Wirdum 18-10-1801, overleden Dantumadeel 16-06-1868, dochter van Rients Klazes Sybrandy en Tjitske Jentjes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wopke Koldijk, geboren Idaarderadeel 04-02-1825, overleden Dantumadeel 17-09-1905, ongehuwd
     
VI.A Marten Koldijk, geboren Leeuwarden 29-07-1824, overleden Leeuwarden 08-04-1901, trouwt Barradeel 15-05-1858 Jantje Sluiter, geboren ca. 1820, overleden Leeuwarden 23-04-1908, dochter van David Jans Sluiter en Jeltje Jelmers Steenhuizen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ietje Martens Koldijk, geboren Barradeel 15-05-1859, overleden Leeuwarden 30-08-1890
     
VI.B Marten Sikkes Koldijk, boerenknecht, geboren ca. 1809, overleden Idaarderadeel 08-02-1880, trouwt Idaarderadeel 19-05-1842 Anke Hendriks Boxum, geboren Utingeradeel 29-03-1818, overleden Leeuwarden 25-06-1902, dochter van Hendrik Rienks Boxum en Sijntje Koops
     
VI.C Jelle Sikkes Koldijk, slager, geboren ca. 1810, overleden Idaarderadeel 17-11-1850, trouwt Idaarderadeel 26-05-1838 Jantje Gerbens Wartena, geboren ca. 1810, overleden Idaarderadeel 24-09-1842

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marijke Koldijk, geboren Idaarderadeel 12-04-1839, overleden aldaar 26-05-1839
  b. Marijke Koldijk, geboren Idaarderadeel 01-06-1840, overleden Leeuwarden 06-02-1867, trouwt Leeuwarden 27-09-1865 Eelke van der Weide, geboren Tietjerksteradeel 16-02-1839, overleden Leeuwarden 24-05-1891, zoon van Rein Gaatzes van der Weide en Tietje Eelkes van der Meer
  c. Gerben Koldijk, geboren Idaarderadeel 07-08-1841   volgt VII.A
  d. Trijntje Koldijk, geboren Idaarderadeel 14-09-1842, overleden aldaar 23-08-1843
     
VI.D Aale Sikkes Koldijk, boerenknecht, geboren Idaarderadeel 23-08-1812, overleden aldaar 13-04-1866, trouwt Idaarderadeel 17-08-1842 Sjoerdtje Pieters van der Meer, geboren Idaarderadeel 18-02-1817, dochter van Pieter Ates van der Meer en Jitske Jacobs Boonstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jitske Koldijk, geboren Idaarderadeel 01-06-1843, trouwt Idaarderadeel 09-05-1866 Gerben Koldijk, geboren Idaarderadeel 07-08-1841, zoon van Jelle Sikkes Koldijk en Jantje Gerbens Wartena
  b. Marijke Koldijk, geboren Grouw 17-06-1846, trouwt Idaarderadeel 12-05-1869 Hotze Martens Kal(f)sbeek, geboren Warga 06-06-1842, zoon van Marten Arends Kalsbeek en Trijntje Willems Dijkstra
     
VI.E Gjalt Sikkes Koldijk, boerenknecht, slager, geboren Idaarderadeel 23-07-1814, overleden aldaar 21-01-1855, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 30-06-1841 Tjitske Pieters Klijnsma, geboren Haskerland 19-07-1815, overleden Rauwerderhem 08-06-1880, dochter van Pieter Alberts Klijnsma en Tryntje Tjitses Dijkema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marijke Koldijk, geboren Idaarderadeel 23-06-1842, overleden Leeuwarderadeel 30-12-1912, trouwt Idaarderadeel 16-05-1866 Wytze Willems de Wal, geboren Idaarderadeel 16-07-1836, zoon van Willem Rintjes de Wal en Sjoerdtje Sipkes de Jong
  b. Trijntje Koldijk, geboren Idaarderadeel 20-10-1844, overleden aldaar 11-01-1845
  c. Trijntje Koldijk, geboren Idaarderadeel 03-04-1846, overleden aldaar 25-10-1901, trouwt Idaarderadeel 15-05-1872 Johannes Frederiks Smit, geboren Baarderadeel 04-12-1845, zoon van Frederik Johannes Smit en Froukjen Minnes Conradi
  d. Pieter Koldijk, geboren Idaarderadeel 02-11-1848, overleden aldaar 10-04-1874
     
VI.F Atze Sikkes Koldijk, veldwachter, geboren Idaarderadeel 12-08-1818, overleden aldaar 12-02-1911, trouwt (1) Doniawerstal 14-05-1849 Antje Piers Tiersma, geboren GoÔngarijp 10-02-1823, overleden aldaar 10-05-1852,  dochter van Pier Pieters Tiersma en Hiske Baekes Dijkstra, trouwt (2) Doniawerstal 02-05-1857 Grietje Hendriks de Vos, geboren Sintjohannesgaca. 1825, overleden Idaarderadeel 02-09-1918, dochter van Hendrik Hendriks de Vos en Lambertje Joukes van der Meer

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Marijke Koldijk, geboren Doniawerstal 08-03-1850, overleden Grouw 29-04-1854
   - levenloos kind (dochter); Doniawerstal 29-04-1852
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Lamkje Koldijk, geboren Langweer 16-07-1858, trouwt Idaarderadeel 16-05-1883 Reid Doekes Wybenga, geboren Goutum 23-11-1854, overleden Idaarderadeel 22-12-1913, gehuwd, zoon van Doeke Pieters Wybenga en Sijke Reids de Jong
  c. Hindrik Koldijk, geboren Idaarderadeel 03-07-1861, overleden Leeuwarden 10-07-1937
  d. Jelle Koldijk, geboren Idaarderadeel 13-03-1864, , overleden aldaar 12-04-1881
  e. Marijke Koldijk, geboren Idaarderadeel 05-10-1866, overleden aldaar 18 april 1876
     
VI.G Rinze Sikkes Koldijk, schipper, geboren Idaarderadeel 16-05-1820, overleden Utingeradeel 03-01-1901, trouwt Idaarderadeel 18-10-1853 Yttje Piers Fokkens, geboren Idaarderadeel 20-12-1818, overleden aldaar 17-06-1854, dochter van Pier Bouwes Fokkens en Gerbrig Feytzes, trouwt Idaarderadeel (2) 28-12-1854 Baukje Wytzes Zandberg, geboren ca. 1814, overleden Utingeradeel 04-09-1900, dochter van Wytze Pieters Zandberg en Popkje Uiltjes Venema

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Sikke Koldijk, geboren Idaarderadeel 28-05-1855   volgt VII.B
  b. Wytze Koldijk, geboren Idaarderadeel 02-02-1858   volgt VII.C
     
VI.H Sybe Sikkes Koldijk, geboren Idaarderadeel 29-06-1824, overleden aldaar 04-04-1886, gehuwd, trouwt Idaarderadeel (1) 17-05-1854 Ruurdtje Gerrits Bakker, geboren Idaarderadeel 03-08-1829, overleden aldaar 17-05-1855, trouwt Idaarderadeel (2) 22-05-1856 Baukjen Jacobus Kuipers, geboren Baarderadeel 28-04-1830, overleden Idaarderadeel 17-07-1857, dochter van Jacobus Freerks Kuipers en Feikjen Dirks Tolsma, trouwt Idaarderadeel (3) 18-05-1859 Boukje Wytzes Hoeneveld, geboren Idaarderadeel 26-01-1832, dochter van Wietze Martens Hoeneveld en Hieke Gabes Bleeker

kinderen uit 3e huwelijk:
 

  a. Hieke Koldijk, geboren Idaarderadeel 26-04-1860, overleden aldaar 30-05-1861
  b. Sikke Koldijk, geboren Grouw 24-07-1861    volgt VII.D
   - levenloos kind (dochter), Idaarderadeel 07-01-1863
  c. Hieke Koldijk, geboren Idaarderadeel 10-11-1864, overleden aldaar 07-12-1885
  d. Wytze Koldijk, geboren Grouw 03-07-1867   volgt VII.E    
  e. Marten Koldijk, geboren Grouw 07-06-1870   volgt VII.F
  f. Gabe Koldijk, geboren Grouw 10-01-1874   volgt VII.G
  g. Jelle Koldijk, geboren Idaarderadeel 18-01-1877, overleden aldaar 12-05-1882
     
VI.I Keimpe Tabes Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 21-10-1814, overleden aldaar 11-05-1869, trouwt Baarderadeel 07-05-1836 Wintje Dirks de Groot, geboren Schillaard 13-03-1813 als Wintje Rollema, dochter van Durk Jentjes Rollema en Aafke Sjoerds Algera, overleden Baarderadeel 24-02-1873

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tabe Koldijk, geboren Leeuwarderadeel 22-07-1837, overleden Baarderadeel 21-12-1847
  b. Durk Koldijk, geboren Hempens 04-01-1840   volgt VII.H
  c. Afke Koldijk, geboren Leeuwarderadeel 18-11-1842, overleden aldaar 17-03-1843
  d. Afke Koldijk, geboren Hempens 24-09-1844, overleden Baarderadeel 03-07-1925, weduwe, trouwt Baarderadeel 15-05-1869 Sybren Jans Post, geboren Mantgum 31-07-1843, overleden 19-05-1925, zoon van Jan Cornelis Post en Doutzen Sybrens Leijenaar
  e. Klaaske Koldijk, geboren Huins 15-03-1849, trouwt Baarderadeel 09-05-1874 Hylke Sytzes Blom, geboren Gersloot 12-03-1838, zoon van Sytze Wytzes Blom en Fetje Gerrits de Jong
     
VI.J Marten Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 03-03-1816, overleden Lions 31-12-1871, trouwt Idaarderadeel 26-05-1842 Vroukje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 20-04-1816, overleden Lions 30-05-1876, dochter van Sjoerd Eeltjes Budstra en Trijntje Eeltjes Draaisma

1871 Jorwerd, notaris J. C. van Assen - Inv. nr. 067049 repertoire nr. 131 d.d. 23 december 1871
 - Testament
    - Froukje Sjoerds Budstra te Lions, gehuwd met Marten Tabes Koldijk
1872 Jorwerd, notaris J. C. van Assen - Inv. nr. 067050 repertoire nr. 28 d.d. 19 februari 1872
 - Koopakte - Betreft de verkoop van een huis en erf te Huins, koopsom fl. 1165
    - Auke Aukes Frankena te Oosterlittens, verkoper
    - Froukje Sjoerds Budstra te Lions, weduwe van Marten Tabes Koldijk, koper
1872 Jorwerd, notaris J. C. van Assen - Inv. nr. 067050 repertoire nr. 39 d.d. 13 maart 1872
 - Inventaris
    - Froukje Sjoerds Budstra te Lions, weduwe van Marten Tabes  Koldijk
    - Tabe Martens Koldijk te Huins
    - Sjoerd Martens Koldijk te Lions
    - Hessel Sjerps Tacoma te Winsum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tabe Koldijk, geboren Idaarderadeel 20-08-1843   volgt VII.I
  b. Sjoerd Koldijk, geboren Baarderadeel 17-03-1846   volgt VII.J
  c. Trijntje Koldijk, geboren Baarderadeel 07-08-1848, trouwt Baarderadeel 29-05-1869 Hessel IJsbrands Tacoma, geboren Baarderadeel 03-02-1848, overleden aldaar 12-05-1900, zoon van IJsbrand Sjerps Tacoma en Grietje Hendriks van der Valk
  d. Klaas Koldijk, geboren Baarderadeel 26-02-1852   volgt VII.K
  e. Antje Koldijk, geboren Lions 28-05-1856, overleden Weidum 18-04-1929, trouwt Baarderadeel 16-05-1877 Auke Jentjes Algera, geboren Baarderadeel 02-04-1851, zoon van Jentje Aukes Algera en Klaaske Teyes Teitsma
     
VI.K Marten Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 17-12-1822, trouwt Baarderadeel 08-05-1858 Trijntje Johannes Haitsma, geboren Baarderadeel 14-09-1831, overleden Menaldumadeel 11-06-1863, dochter van Johannes Haayes Haitsma en Aafke Ypes Terpstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sybren Martens Koldijk, geboren Leeuwarderadeel 25-02-1859   volgt VII.L
  b. Afke Martens Koldijk, geboren Baarderadeel 27-10-1860, overleden aldaar 13-11-1860
  c. Berber Martens Koldijk, geboren Baarderadeel 28-10-1860, overleden aldaar 15-11-1860
  d. Aafke Martens Koldijk, geboren Menaldumadeel 29-05-1863, overleden Leeuwarderadeel 08-06-1864
     
VI.L Ype Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 17-07-1824, overleden Baarderadeel 16-09-1891, trouwt Idaarderadeel 27-05-1852 Gertje Gerbens Postma, geboren Idaarderadeel 03-08-1822, dochter van Gerben Reins Postma en Berber Ruurds Wartena

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Berber Ypes Koldijk, geboren Idaarderadeel 02-03-1853, overleden Wymbritseradeel 26-07-1895, trouwt Leeuwarderadeel 12-08-1880 Jelle Broers Sytinga, geboren Wymbritseradeel 07-07-1843, overleden aldaar 25-01-1915, zoon van Broer Jelles Sytinga en Beitske Alberts Alberda
  b. Sybren Ypes Koldijk, geboren Idaarderadeel 13-11-1854, overleden Baarderadeel15-04-1875
  c. Abe Ypes Koldijk, geboren Idaarderadeel 14-04-1856, overleden Baarderadeel 13-03-1861
  d. Antje Ypes Koldijk, geboren Idaarderadeel 21-02-1858   volgt VII.M
  e. Gerben Ypes Koldijk, geboren Baarderadeel 18-08-1860   volgt VII.N
  f. Abe Ypes Koldijk, geboren Idaarderadeel 11-09-1862   volgt VII.O
  g. Klara Ypes Koldijk, geboren Baarderadeel 31-10-1864, overleden Wymbritseradeel 18-02-1941, trouwt Wymbritseradeel 25-08-1888 Klaas Suierveld, geboren Wymbritseradeel 18-10-1864, overleden aldaar 03-12-1903, zoon van Luitzen Suierveld en Janna de Boer
     
VI.M Rintje Sybrens Koldijk, geboren Idaarderadeel 16-04-1826, trouwt Menaldumadeel 09-06-1855 Antje Tjitzes Terpstra, geboren Idaarderadeel 02-09-1833, dochter van Tjitze Gerrijts Terpstra en Jantje Reins Leen, trouwt (2) Hennaarderadeel 15-09-1869 Trijntje Hannema, geboren Oosterend 18-05-1837, overleden Hennaarderadeel 18-06-1900, dochter van Johannes Sjoerds Hannema en Geertje Gerrits van Tuinen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sybren Rintjes Koldijk, geboren Menaldumadeel 24-03-1856, overleden aldaar 02-10-1861
  b. Tjitze Rintjes Koldijk, geboren Hennaarderadeel 30-08-1857, overleden aldaar 17-09-1861
  c. Ma(a)rten Rintjes Koldijk, geboren Hennaarderadeel 06-11-1859, vertrokken op 28-08-1893 van Menaldumadeel naar Dakota (Noord-Amerika)
  d. Jantje Rintjes Koldijk, geboren Hennaarderadeel 28-12-1860, overleden aldaar 01-01-1861
  e. Tjitze Rintjes Koldijk, geboren Hennaarderadeel 07-01-1862   volgt VII.P
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind (zoon); Hennaarderadeel 11-04-1870
   - levenloos kind (zoon); Hennaarderadeel 23-11-1872
     
VI.N Marten Tjisses Koldijk, geboren Idaarderadeel 28-05-1840, trouwt Baarderadeel 05-11-1863 Grietje Ymkes Kingma, geboren Leeuwarderadeel 22-12-1840, dochter van Ymke Douwes Kingma en Grietje Andries Smeding

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjisse Martens Koldijk, geboren Franekeradeel 04-09-1864
  b. Ymke Martens Koldijk, geboren Franekeradeel 08-12-1865
  c. Renze Martens Koldijk, geboren Franekeradeel 13-02-1867
  d. Grietje Martens Koldijk, geboren Franekeradeel 21-06-1868
  e. Douwe Martens Koldijk, geboren Franekeradeel 24-04-1870, overleden Baarderadeel 08-03-1903
  f. Maaike Martens Koldijk, geboren Franekeradeel 20-03-1872
  g. Akke Martens Koldijk, geboren Baarderadeel 20-04-1874
  h. Marten Martens Koldijk, geboren Baarderadeel 19-01-1877, overleden Baarderadeel 13-10-1885
   - levenloos kind (zoon); Baarderadeel 30-07-1879
     
VI.O Renze Tjisses Koldijk, geboren Idaarderadeel 27-08-1845, trouwt (1) Baarderadeel 25-05-1867 Tjerkje Gerbens Algera, geboren Baarderadeel 23-09-1844, overleden aldaar 08-05-1886, dochter van Gerben Aukes Algera en Aaltje Tjerks Boonstra, trouwt (2) Baarderadeel 14-03-1889 Minke Greelts Walstra, geboren Utingeradeel 02-10-1863, dochter van Greelt IJsbrands Walstra en Sytske Willems Vleer

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Aaltje Koldijk, geboren Baarderadeel 21-07-1871
  b. Maaike Koldijk, geboren Baarderadeel 09-10-1872
  c. levenloos kind (dochter); Baarderadeel 25-11-1873
  d. Gerben Koldijk, geboren Baarderadeel 12-03-1875, overleden aldaar 30-04-1875
  d. Hieke Koldijk, geboren Baarderadeel 21-02-1876, , overleden aldaar 25-03-1876
  e. Gerben Koldijk, geboren Baarderadeel 31-03-1877, overleden aldaar 30-05-1877
  f. Gerben Koldijk, geboren Baarderadeel 15-08-1878, overleden aldaar 02-11-1878
  g. Gerben Koldijk, geboren Baarderadeel 24-09-1879, overleden aldaar 16-02-1880
  h. Hieke Koldijk, geboren Baarderadeel 27-10-1880, overleden aldaar 08-02-1881
  i. Hieke Koldijk, geboren Baarderadeel 11-07-1882
  j. Aafke Tietje Koldijk, geboren Baarderadeel 19-01-1884
  k. Gepke Koldijk, geboren Baarderadeel 02-09-1885
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  l. Marten Koldijk, geboren Baarderadeel 30-08-1889
  m. Sytske Koldijk, geboren Baarderadeel 19-07-1890
  n. Greult Koldijk, geboren Baarderadeel 02-08-1891
  o. Renze Koldijk, geboren Baarderadeel 21-10-1892
     
VII.A Gerben Koldijk, geboren Idaarderadeel 07-08-1841, trouwt Idaarderadeel 09-05-1866 Jitske Ales Koldijk, geboren Idaarderadeel 01-06-1843, overleden Rauwerderhem 30-03-1902, gehuwd, dochter van Ale Sikkes Koldijk en Sjoerdtje Pieters van der Meer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Koldijk, geboren Grouw 01-07-1868   volgt VIII.A
  b. Jantje Koldijk, geboren Idaarderadeel 01-08-1870, overleden aldaar 22-01-1878
  c. Ale Koldijk, geboren Grouw 27-12-1872   volgt VIII.B
  d. Jan Koldijk, geboren Grouw 05-02-1875   volgt VII.C
  e. Jantje Koldijk, geboren Idaarderadeel 26-02-1879
  f. Marijke Koldijk, geboren Idaarderadeel 26-02-1879, trouwt Wymbritseradeel 16-05-1903 Age Alberda, geboren Wymbritseradeel 18-12-1875, zoon van Eise Alberda en Antje Wieling
     
VII.B
bron
Sikke Koldijk, bakkersknecht, geboren Idaarderadeel 28-05-1855, trouwt (1) Sneek 09-05-1880 Jeltje Heslinga, trouwt (2) Nieuwer-Amstel 16-02-1887 Antje Weijer, geboren Amsterdam ca. 1864, dochter van Johannes Weijer en Anna Lucia Trip

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Ytje Koldijk, geboren Sneek 01-05-1881
  b. Rense Sikke Koldijk, geboren Amsterdam ca. 1884, trouwt Utingeradeel 14-05-1908 Gepke Wiersma, geboren Akkrum ca. 1885, dochter van Abe Hettes Wiersma en Hieke Hayes Henstra 
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Wietze Koldijk, geboren Nieuwer-Amstel 05-04-1891   volgt VIII.D
     
VII.C Wytze Koldijk, geboren Idaarderadeel 02-02-1858, overleden Utingeradeel 17-08-1932, trouwt Utingeradeel 19-05-1887 Hiltje Tuimelaar, geboren Harlingen 24-12-1853, overleden Utingeradeel 19-08-1920, dochter van Martinus Tuimelaar en Trijntje van der Meulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Jacobus Koldijk, geboren Utingeradeel 31-05-1888, overleden aldaar 12-06-1889
  b. Baukje Koldijk, geboren Utingeradeel 21-04-1890, overleden aldaar 01-05-1890
     
VII.D Sikke Koldijk, geboren Grouw 24-07-1861, overleden Leeuwarden 06-03-1927, trouwt Schoterland 06-06-1889 Antje van der Zee, geboren Benedenknijpe 11-11-1861, overleden Leeuwarden 30-01-1925, dochter van Coenraad Foppes van der Zee en Jeltje Siebes Bultsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hieke Baukje Koldijk, geboren Knijpe 30-11-1890, , overleden Leeuwarden 13-09-1938, ongehuwd
     
VII.E Wytze Koldijk, chefmachinist, geboren Grouw 03-07-1867, trouwt Idaarderadeel 28-05-1892 Trijntje Marinus, geboren Sneek 14-05-1864, dochter van Hidde Marinus en Hinke Visser 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hinke Koldijk, geboren Wierden ca. 1896, trouwt Wierden 12-10-1922 Hendrik Hopman, boekhouder, geboren Wierden ca. 1894, zoon van Albertus Hopman en Willemina Berkel
     
VII.F Marten Koldijk, geboren Grouw 07-06-1870, overleden Idaarderadeel 11-07-1942, weduwnaar, trouwt Idaarderadeel 27-04-1899 Dieuwke van der Scheer, geboren Grouw 17-11-1870, overleden Leeuwarden 16-03-1923, dochter van Pieter Melles van der Scheer en Jeltje Hessels van der Zee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Koldijk, geboren Grouw 13-06-1900
     
VII.G Gabe Koldijk, geboren Grouw 10-01-1874, overleden Beetgumermolen 07-08-1957, trouwt Idaarderadeel 24-05-1902 Yttje Bouma, geboren Grouw 22-11-1876, overleden 11-02-1954, dochter van Tjeerd Annes Bouma en Antje Klazes Riemersma
     
VII.H Durk Keimpes Koldijk, geboren Hempens 04-01-1840, overleden Baarderadeel 22-12-1898, gehuwd, trouwt Baarderadeel 11-05-1868 Wytske Klazes Wieringa, oud 27 jaar, geboren Hitzum, dochter van Klaas Gerrits Wieringa en Saakje Douwes Eelkema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Keimpe Koldijk, geboren Winsum 26-12-1868   volgt VIII.E
  b. Klaas Koldijk, geboren Winsum 05-08-1870   volgt VIII.F
  c. Tabe Koldijk, geboren Winsum 10-07-1872   volgt VIII.G
  d. Saakje Koldijk, geboren Winsum 23-01-1876, trouwt Hennaarderadeel 14-05-1910 Johannes Smidstra, oud 36 jaar, geboren te Wommels, zoon van Tjerk Eeltjes Smidstra en Dirkjen Johannes Hoekstra
     
VII.I Tabe Koldijk, geboren Idaarderadeel 20-08-1843, trouwt Baarderadeel 11-05-1870 Froukjen Ales van der Meer, geboren Baarderadeel 17-07-1843, dochter van Ale Martens van der Meer en Limke Jurjens Posthumus (Postuma, Postma)

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Froukje Koldijk, geboren Huins 16-12-1871, overleden Purmerend 29-01-1966 en begraven te Dronrijp, trouwt Baarderadeel 23-05-1896 Jacob Doedes de Haan, geboren Dronrijp 04-08-1869, overleden Dronrijp 01-05-1948 en begraven aldaar, zoon van Doede Hanzes de Haan en Grietje Jolles de Vries
    levenloos kind (zoon); Huins 01-01-1873
  b. Marten Koldijk, geboren Huins 01-06-1874   volgt VIII.H
    levenloos kind (dochter); Huins 09-05-1876
     
VII.J Sjoerd Koldijk, geboren Baarderadeel 17-03-1846, overleden aldaar 25-11-1917, trouwt (1) Baarderadeel 05-05-1875 Johanna Clara Noordenbos, geboren Hennaarderadeel 06-12-1849, overleden aldaar 16-06-1884, dochter van Ulbe Johannes Noordenbos en Maria Elisabeth Brandenburgh, trouwt (2) Baarderadeel 04-04-1888 Feddrikje Gabes van Asperen, oud 35 jaar, geboren Oosterlittens, dochter van Gabe Anskes van Asperen en Antje Melles Gorter

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Marten Koldijk, geboren Oosterlittens 06-03-1876   volgt VIII.I
  b. Maria Elisabeth Koldijk, geboren Oosterlittens 23-04-1880, overleden aldaar 29-06-1881
  c. Maria Elisabeth Koldijk, geboren Oosterlittens 28-04-1882, overleden 22-04-1906, trouwt Baarderadeel 20-05-1905 Broer Idzenga, oud 22 jaar, geboren Welsrijp, zoon van Stephanus Idzenga en Trijntje Broers Attema
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Gabe Koldijk, geboren Oosterlittens 14-10-1889, overleden aldaar 22-08-1890
  e. Antje Koldijk, geboren Oosterlittens 21-12-1892, trouwt Baarderadeel 19-01-1918 Durk van der Duim, oud 26 jaar, geboren Oldeboorn, zoon van Anne Gerrits van der Duim en Trijntje Sybrens Mulder
  f. Frouwkje Koldijk, geboren 04-04-1895
     
VII.K Klaas Koldijk, geboren Lions 26-02-1852, overleden Sneek 14-02-1919, trouwt Leeuwarderadeel 12-04-1877 Ymkje Ages Braak, geboren Grouw 23-03-1857, overleden Sneek 17-08-1936, dochter van Age Hilles Braak en Trijntje Eeltjes van den Berg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Koldijk, geboren Baarderadeel 25-12-1877, trouwt Tj van der Laan
  b. Frouwkje Koldijk, geboren Baarderadeel 12-05-1879
  c. Age Koldijk, geboren Sneek 11-08-1896
     
VII.L Sybren Martens Koldijk, geboren Leeuwarderadeel 25-02-1859, overleden Baarderadeel 22-08-1904, trouwt (1) Baarderadeel 17-05-1884 Wybrig Epeus Deinum, geboren Wymbritseradeel 12-08-1858, overleden Baarderadeel 07-07-1890, dochter van Epeus Jans Deinum en Anna Klazes van der Ploeg, trouwt (2) Baarderadeel 19-09-1891 Rixtje Ottes Ottema, geboren Leeuwarderadeel 08-01-1863, overleden Franeker 17-10-1940, dochter van Otte Jacobs Ottema en Geertje Symens de Vries

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Marten Koldijk, geboren Baarderadeel 14-10-1885
  b. Jan Koldijk, geboren Baarderadeel 01-04-1888, overleden aldaar 01-03-1889
  c. Jan Koldijk, geboren Baarderadeel 14-10-1889
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Geertje Koldijk, geboren Weidum 17-03-1892, trouwt Menaldumadeel 18-05-1916 Jacobus Scheffer, oud 23 jaar, geboren te Engelum, zoon van Kornelis Scheffer en Geertje Koldijk
  e. Otte Koldijk, geboren Baarderadeel 04-07-1893, overleden 22 oktober 1903
  f. Trijntje Koldijk, geboren Weidum 11-05-1895, trouwt Het Bildt 24-01-1918 Jacob Stolte, oud 24 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Teunis Stolte en Hendrikje Ottema
  g. Rintje Koldijk, geboren 16-05-1897
  h. Symon Koldijk, geboren Weidum 09-07-1899, trouwt Leeuwarderadeel 16-02-1921 Rinske Fokkens, oud 20 jaar, geboren Britsum, dochter van Johannes Fokkens en Lijsbeth van der Meer
     
VII.M Antje Ypes Koldijk, geboren Grouw 21-02-1858, overleden Rauwerderhem 05-12-1934, weduwe, trouwt Hennaarderadeel 11-05-1895 Jelle Durkstra, oud 40 jaar, geboren Itens, zoon van Obbe Jetzes Durkstra en Sytske Jelles Zandstra

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Ype Koldijk, geboren Baarderadeel 13-11-1879
  b. Geert Koldijk, geboren Baarderadeel 13-11-1879
     
VII.N Gerben Ypes Koldijk, geboren Beers 18-08-1860, overleden Rauwerderhem 03-10-1930, gehuwd, trouwt Baarderadeel 04-08-1888 Gjettje Hinnes van der Meulen, oud 27 jaar, geboren Deersum, dochter van Hinne Pieters van der Meulen en Trijntje Cornelis Faber

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske Koldijk, geboren Tirns ca. 1884, trouwt Rauwerderhem 14-05-1908 Eelke Althuisius, oud 25 jaar, geboren LoŽnga ca. 1883, zoon van Taeke Althuisius en Rinske de Jong
  b. Trijntje Koldijk, geboren Deersum ca. 1892, trouwt Baarderadeel 24-05-1919 Geert Schotanus, oud 24 jaar, geboren Dronrijp, zoon van Jan Schotanus en Tetje Terpstra
  c. Gjettje Koldijk, geboren Deersum ca. 1890, trouwt Rauwerderhem 22-05-1913 Jeep van der Velde, oud 30 jaar, geboren Oudeschoot, zoon van Yntze van der Velde en Antje Heida
  d. Berber Koldijk, geboren Deersum ca. 1894, trouwt Rauwerderhem 30-10-1919 Sierd de Wilde, oud 23 jaar, geboren Hallum, zoon van Pieter de Wilde en Antje Braak
  e. Johanna Koldijk, geboren Deersum ca. 1896, trouwt Rauwerderhem 20-02-1921 Age Jonker, oud 20 jaar, geboren Grouw, zoon van Yde Jonker en Jetske Braak
  f. Ype Koldijk, geboren Deersum 25-04-1898, overleden Leeuwarden 07-12-1952, trouwt Grietje van Seyen
     
VII.O Abe Ypes Koldijk, geboren Idaarderadeel 11-09-1862, overleden Wymbritseradeel 24-10-1926, gehuwd, trouwt Wymbritseradeel 11-05-1889 Ynskje Hofstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ype Koldijk, geboren Oosthem 27-04-1895, trouwt Het Bildt 29-07-1920 Maaike van der Wal, geboren Vrouwenparochie ca. 1896, overleden Vreeland 06-07-1921, dochter van Jan van der Wal en Tjaltje Hiemstra
     
VII.P Tjitze Rintjes Koldijk, geboren Hennaarderadeel 07-01-1862, overleden Leeuwarden 20-07-1909, gehuwd, trouwt Kollumerland 20-06-1896 Antje de Bruin

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rintje Koldijk, geboren Dantumadeel 22-09-1897
  b. Trijntje Koldijk, geboren ca. 1903, overleden Leeuwarden 19-07-1906
     
VIII.A Jelle Koldijk, geboren Grouw 01-07-1868, overleden Zwolle 10-01-1941, trouwt Dantumadeel 19-05-1900 Gertje Visser, geboren Akkerwoude 12-03-1874, dochter van Romke Jans Visser en Klaaske Klazes de Bruin
     
VIII.B Ale Koldijk, geboren Grouw 27-12-1872, trouwt Rauwerderhem 15-05-1902 Geertje Steensma, geboren Heerenveen 02-06-1881, dochter van Pieter Steensma en Sietske Geerts Atsma
     
VIII.C Jan Koldijk, geboren Grouw 05-02-1875, overleden Kampen 13-11-1948, trouwt Rauwerderhem 15-05-1902 Grietje Fokkens, geboren Gauw 11-11-1875, dochter van Pier Fokkens en Bontje Boonstra
     
VIII.D Wietze Koldijk, geboren Nieuwer-Amstel 05-04-1891, trouwt Amsterdam 30-11-1921 Cornelia Elisabeth Johanna Elstrodt, geboren Amsterdam 19-08-1896, dochter van Conradus Johannes Lodewijk Elstrodt en Anna Maria Juliana Cornelia Rako  

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Cornelia Koldijk, geboren Amsterdam 07-01-1922, trouwt (1) Peter Hooy, geboren Pare (Java), trouwt (2) Abraham Gerrits, groenteboer Fagelstraat 9, geboren Amsterdam 07-08-1921, overleden aldaar, zoon van Abraham Gerrits en Wilhelmina van Rossum
     
VIII.E Keimpe Koldijk, geboren Winsum 26-12-1868, trouwt (1) Baarderadeel 19-05-1897 Wybrigje Binderts Kuiphof, oud 23 jaar, geboren Mantgum, dochter van Bindert Thijsses Kuiphof en Wypkje Oebeles Kooistra, trouwt (2) Baarderadeel 03-06-1905 Elisabeth de Boer, oud 26 jaar, geboren Hijlaard. dochter van Wybe Kornelis de Boer en Rigtje Jacobs Vellinga
     
VIII.F Klaas Koldijk, geboren Winsum 05-08-1870, trouwt Baarderadeel 20-05-1899 Aaltje Tjerks de Boer, oud 24 jaar, geboren Irnsum, dochter van Tjerk Jans de Boer en Klaaske Alberts Rinsma
     
VIII.G Tabe Koldijk, geboren Winsum 10-07-1872, overleden Weidum 07-04-1961, trouwt Baarderadeel 22-01-1902 Berber Tjeerds de Vries, oud 33 jaar, geboren Huins, dochter van Tjeerd Tjipkes de Vries en Jeltje Gerbens Kuipers
     
   - levenloos geboren (zoon); Groningen 29-06-1906
     
VIII.H Marten Koldijk, geboren Huins 01-06-1874, overleden Oldeboorn 31-07-1945, trouwt Utingeradeel 17-05-1900 Ypkje Hottinga, geboren Oldeboorn 08-03-1877, overleden aldaar 20-09-1957, dochter van Hylke Andries Hottinga en Roeltje Louws van der Meulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tabe Martens Koldijk, geboren Utingeradeel 18-02-1901, overleden Oldeboorn 05-09-1987 trouwt Afke Zijlstra, overleden 17-17-1973
  b. Roeltje Koldijk, geboren ca. 1906. overleden Eernewoude 07-06-1984, trouwt 09-02-1928 Geert van der Molen, geboren ca. 1903, overleden Eernewoude 17-09-1979
  c. Froukje Koldijk, geboren ca. 1910, overleden Leeuwarden 25-09-1980, trouwt Harmen Jogchum Zwart, geboren Beets 20-06-1907, zoon van Jogchum Zwart en Wietske Harmens van Zwol
  d. Hylke Koldijk, trouwt M. de Vries
     
VIII.I Marten Koldijk, geboren Oosterlittens 06-03-1876, trouwt Baarderadeel 11-05-1904 Sijke Gerbens Hoitinga van Idsinga, oud 30 jaar, geboren te Oosterwierum, dochter van Gerben Jacobs Hoitinga van Idsinga en Hendrikje Jans Flameling
     
bron:
- mededeling Egbert de Hoop
     

GenWar2002

      

disclaimer